Ogłoszenie nr 633187-N-2017 z dnia 15.12.2017 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: ,,Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17 , 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (URL): www.zgm.rybnik.pl/bip
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zgm.rybnik.pl/bip

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zgm.rybnik.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Forma Pisemna
Adres:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik Dział Zamówień Publicznych i Umów pok. 26

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania
Numer referencyjny: DZP.1120.0062.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania. Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia: 1) Przez Wykonawcę tj. Operatora Pocztowego rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 2) Usługi pocztowe będące przedmiotem zamówienia świadczone będą na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, mieszczącego się przy Kościuszki 17, 44-200 Rybnik 3) Zamawiający wymaga, aby usługa doręczania przesyłek świadczona była do każdego miejsca w Polsce oraz poza granicami Polski. 4) Usługi pocztowe będące przedmiotem zamówienia obejmują przesyłki pocztowe: A. listowe nierejestrowane (zwykłe), B. listowe nierejestrowane najszybszej kategorii (priorytetowe zwykłe), C. listowe rejestrowane ( polecone), nadane i doręczane z pokwitowaniem, przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, D. listowe rejestrowane z potwierdzeniem odbioru (polecone zpo), nadane i doręczone za pokwitowaniem oraz zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez adresata, które zwracane jest do nadawcy, E. listowe rejestrowane najszybszej kategorii (polecone priorytetowe), nadane i doręczane za pokwitowaniem, przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, F. listowe rejestrowane najszybszej kategorii z potwierdzeniem odbioru (polecone priorytetowe zpo), nadane i doręczane za pokwitowaniem oraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez adresata, które zwracane jest do nadawcy G. paczki pocztowe – nadane i doręczone za pokwitowaniem lub dodatkowo ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru zwracanym do nadawcy , z uwzględnieniem podziału na przesyłki niebędące przesyłkami najszybszej kategorii i będące przesyłkami najszybszej kategorii H. przesyłki kurierskie stanowiące przesyłkę rejestrowaną lub paczką pocztową, przyjmowane, sortowane, przemieszczane i doręczane w sposób łącznie zapewniający: - śledzenie przesyłki pocztowej od momentu nadania do doręczenia, - doręczenie przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie określonym w regulaminie świadczenia usług pocztowych - doręczanie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru, - uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej w formie pisemnej lub elektronicznej. 5) Usługi pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia obejmują: a) przesyłki listowe o wadze do 2000 g i o rozmiarze ( gabaryt A): minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140mm maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20mm, długość 325mm, szerokość 230mm, b) przesyłki listowe o wadze do 2000g i rozmiarze (gabaryt B): minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm maksimum- suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów nie może przekroczyć 600mm , c) paczki pocztowe o wadze do 20 kg i rozmiarze ( gabaryt A): minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140mm maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600mm, szerokość 500mm, wysokość 300mm, d) paczki pocztowe o wadze do 20 kg i o rozmiarze (gabaryt B): minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600mm, szerokość 500mm, wysokość 300 mm maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość – 3000mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500mm, e) przesyłki kurierskie o wadze do 50 kg i o rozmiarze: minimum – 100 mmx160 mm maksimum – długość + szerokość + wysokość nie może przekroczyć 2500 mm przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm 6) Wykonawca zapewnia wszelkie oznaczenia przesyłek rejestrowanych i będących przesyłkami najszybszej kategorii oraz druki potwierdzenia odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym. 7) Zamawiający określa rodzaj przesyłki (np. zwykłą, polecona, priorytetowa, zpo, ) na stronie adresowej przesyłki oraz umieszcza w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę. 8) Operator zobowiązany jest zapewnić dla lokalizacji wskazanej w punkcie 2 możliwie najbliższy punkt nadawczy (odległość od lokalizacji do punktu nadania nie może być większa niż 1000 m.) 9) Usługa doręczania przesyłek winna być wykonana w jak najkrótszym czasie, zgodnie ze wskazaniami określonymi w ustawie Prawo pocztowe i wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi. 10) Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej chyba, że nastąpiło to wskutek siły wyższej. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, w tym utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie lub inne roszczenia na zasadach i wysokości określonych w ustawie Prawo Pocztowe. 11) Przedmiot zamówienia obejmuje zwrot Zamawiającemu niedoręczonych przesyłek pocztowych niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia z podaniem przyczyny zwrotu. 12) Zamawiający zobowiązany jest do przygotowania przesyłek w sposób umożliwiający Wykonawcy doręczenie ich bez ubytku i uszkodzenia do zgodnego z adresem miejsca przeznaczenia. Zamawiający nie dopuszcza przepakowywania przesyłek ani zmian w zakresie nadawcy przesyłek. 13) Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru przesyłki niezwłocznie po jej doręczeniu. 14) W przypadku nie wykonania usługi Wykonawca niezależnie od należnego odszkodowania zwraca w całości opłatę pobraną za wykonanie usługi. 15) W przypadku stwierdzenia nieobecności adresata lub innej osoby uprawnionej do odbioru przesyłki poleconej, pracownik doręczający pozostawia w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienie o próbie jej doręczenia oraz możliwości odbioru w określonym terminie , we wskazanej placówce pocztowej. W przypadku niezgłoszenia się adresata lub innych uprawnionych osób po odbiór przesyłki, placówka, w której jest ona przechowywana przekazuje najpóźniej w 7-ym dniu licząc od dnia następnego po pozostawieniu pierwszego zawiadomienia, powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru. 16) Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niewykonania usługi lub nienależytego wykonania usługi . Termin udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku zgłaszania reklamacji zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, a także regulaminy świadczenia usług pocztowych Wykonawcy. W sprawach nieuregulowanych tymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz. U.2017 r. poz. 459). 17) W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek nieujętych formularzu cenowym podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika usług Wykonawcy, stanowiącego załącznik do umowy. 18) W formularzach cenowych , stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia , Zamawiający podał szacunkową ilość przesyłek danego rodzaju jaką zakłada nadać w okresie realizacji zamówienia. Dane te Zamawiający ustalił w oparciu o analizę dotychczas wysyłanej korespondencji . Zamawiający informuje , że nie zobowiązuje się do realizowania ilości przesyłek podanych w formularzach cenowych. Rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego , na co Wykonawca wyraża zgodę tym samym oświadczając , że nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i liczbowych w trakcie realizacji niniejszej umowy. 19) Opłata za zwroty przesyłek rejestrowanych , które nie zostały doręczone adresatowi odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury , do której dołączony zostanie wykaz zwróconych przesyłek w danym okresie. 20) Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Operator wystawi fakturę VAT wraz z wykazem usług pocztowych z podziałem na ilość , wagę, gabaryt i rodzaj przesyłki. 21) Płatność za usługi pocztowe będące przedmiotem zamówienia uiszczane będą w formie opłaty „z dołu” w miesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wystawionych faktur VAT zawierających specyfikacje wykonanych w danym okresie usług w stosunku do danego rodzaju przesyłek. 22) Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym , potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych ,przy czym obowiązywać będą ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym lub w przypadku przesyłek nieujętych w formularzu cenowym – w cenniku usług Wykonawcy , a w przypadku ich zmiany zgodnie z dokumentem stwierdzającym te zmiany. Ceny określone w formularzu cenowym powinny zawierać wszystkie opłaty Wykonawcy. 23) W przypadku przesyłek, które nie są rejestrowane – ilość, waga, gabaryt, rodzaj przyjętych lub zwróconych przesyłek , stwierdzona będzie na podstawie zestawienia nadanych lub zwróconych przesyłek sporządzonego przez Zamawiającego i potwierdzona przez placówkę Operatora. 24) Przesyłki rejestrowane nadawane będą na podstawie książki nadawczej sporządzonej w dwóch egzemplarzach( wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy- po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 25) Nadanie przesyłek rejestrowanych będzie każdorazowo potwierdzane przez Wykonawcę z określeniem daty nadania: potwierdzenie dokonywane będzie po każdorazowym nadaniu w prowadzonej dla nadanych przesyłek książce nadawczej. 26) Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu przesyłki poleconej w formie elektronicznej w obrocie krajowym. 27) Do oferty Wykonawca dołączy stosowany przez siebie i aktualny na dzień składania oferty : a) szczegółowy aktualny na dzień składania ofert cennik usług pocztowych stosowany przez Wykonawcę b) aktualny na dzień składania ofert regulamin świadczenia usług pocztowych 27) Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie wszystkich przesyłek pocztowych oraz ich ewentualny zwrot i reklamacje, muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie niżej wymienionymi przepisami: - Ustawa z dnia 23 listopada 2012r.- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze - międzynarodowe przepisy pocztowe w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie zagranicznym, o ile stanowią inaczej niż to zostało uregulowane przepisami Ustawy z dnia 23 listopad 2012 r. - Prawo Pocztowe - Kodeks postępowania administracyjnego, z dnia 14.06.1960 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) – regulujący tryb doręczania pism nadawczych w postępowaniu administracyjnym, - Ordynacja podatkowa, z dnia 29.08.1997 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 regulująca tryb doręczania pism nadawanych w trybie ordynacji podatkowej - Inne akty prawne związane z realizacją usług będących przedmiotem umowy, wydane na podstawie Ustawy – Prawo pocztowe i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003r. W sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 64110000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
64120000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 135991,72
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.02.2018   lub zakończenia: 31.01.2020

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych, o którym mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 . poz. 1481), prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Informacje dodatkowe W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa ten z Wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację usługi objętej uprawnieniem.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych, o którym mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1481), prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. 4. Formularz cenowy. 5. Aktualny na dzień składania ofert cennik usług pocztowych stosowany przez Wykonawcę, 6. Aktualny na dzień składania ofert regulamin świadczenia usług pocztowych. 7. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy („Zbiorcze zestawienie ofert”). Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej http://www.zgm.rybnik.pl/bip/ . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena (dot. zad nr 1 i 2)60,00
Odległość od placówki wykonawcy o której mowa w pkt 8 OPZ (dot. zad nr 1 i 2)30,00
Śledzenie przesyłek poleconych ( dot. zad nr 1) 10,00
Oferowana godzina nadania przesyłki gwarantująca jej doręczenie w dniu następnym (dot. zad. nr 2)10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający określa następujące zasady zmian umowy w zakresie opłat określonych w formularzu ofertowym i załączonym cenniku usług pocztowych, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług – strony ustalają protokolarnie wartość usług wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do usług wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Wykonawca przekłada Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana, wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę jednostkową, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Wykonawca przekłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę jednostkową. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, będą wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości ceny jednostkowej w przypadku, gdy wniosek wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. 3. Wykonawca obowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego wszelkie informacje, dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzające zasadność żądania Wykonawcy. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą wprowadzane pisemnie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 27.12.2017, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i za granicą (z uwzględnieniem międzynarodowych przepisów pocztowych), na podany adres bądź wskazany adres skrytki pocztowej. 2) Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym według kategorii rodzajowej i wagowej: a) przesyłki rejestrowane (w tym paczki pocztowe) nadawane będą na podstawie wykazu przesyłek poleconych według wzoru druku Zamawiającego, uzgodnionego z Wykonawcą. b) przesyłki nierejestrowane nadawane będą na podstawie zestawienia ilościowo-wartościowego nadanych przesyłek według wzoru druku Zamawiającego, uzgodnionego z Wykonawcą. 3) Wykazy sporządzone będą w dwóch egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. Nadanie przesyłek będzie każdorazowo potwierdzane przez Wykonawcę z określeniem daty nadania. Potwierdzenie dokonywane będzie po każdorazowym nadaniu w prowadzonych dla nadanych przesyłek wykazach przesyłek rejestrowanych i przesyłek nierejestrowanych i następować będzie w dniu ich przekazania Wykonawcy. Przesyłki muszą być nadane w dniu dostarczenia ich przez Zamawiającego. 4) Wykonawca powinien posiadać placówkę nadawczą na terenie miasta Rybnika oraz odpowiednią liczbę placówek zdawczo – odbiorczych, w celu umożliwienia odbioru awizowanej przesyłki. Placówki pocztowe, a co najmniej punkty awizowe odbioru niedoręczonych przesyłek (awizowanych) winny znajdować się na terenie gminy, do której będą doręczane przesyłki. Placówki pocztowe powinny być czynne we wszystkie dni robocze, co najmniej 5 dni w tygodniu. Jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa. 5) Wykonawca będzie doręczał Zamawiającemu pokwitowanie odbioru przesyłki, potwierdzone przez jej adresata, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, zgodnie z terminami określonymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług pocztowych przez operatora wyznaczonego. Doręczone potwierdzenie odbioru winno zawierać czytelną datę i czytelny podpis odbiorcy oraz datę i podpis osoby doręczającej. Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki zgodnie z art. 39-47 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). 6) Usługa doręczenia przesyłek winna być wykonana w jak najkrótszym czasie, zgodnie ze wskazaniami określonymi w ustawie Prawo pocztowe i wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi. 7) Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64110000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 132270,36
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.02.2018
data zakończenia: 31.01.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Odległość od placówki wykonawcy o której mowa pkt 8 OPZ30,00
Śledzenie przesyłek poleconych 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych ich zwrotów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) W przypadku przesyłki kurierskiej Zamawiający wymaga dostarczenia mu kopii listu przewozowego potwierdzającego dostarczenie przesyłki albo innego dokumentu poświadczającego doręczenie każdej nadanej przez Zamawiającego przesyłki. Dowodem nadania przesyłki kurierskiej jest odcinek nalepki adresowej przeznaczony dla nadawcy , potwierdzony odciskiem datownika pocztowego i podpisem pracownika Wykonawcy. 2) Terminy doręczania przesyłek doręczanych w ramach usług kurierskich: a) w przypadku przesyłek krajowych do godziny 15.00 następnego dnia roboczego po dniu nadania do podmiotów innych niż osoby fizyczne, do godziny 18.00 do osób fizycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania doręczenia przesyłki do godziny 9.00 lub do godziny 12.00 następnego dnia roboczego po dniu nadania. b) w przypadku przesyłek zagranicznych do krajów europejskich w terminie 2 dni roboczych od dnia nadania przesyłki z kraju ; Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu spowodowaną odprawą celną lub obowiązującymi w kraju docelowym przepisami w zakresie terminów doręczeń. c) w przypadku braku możliwości doręczenia przesyłki przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie( awizo) o próbie doręczenia przesyłki wraz z numerem telefonu , pod którym odbiorca może ustalić powtórne doręczenie przesyłki. W przypadku nie zgłoszenia się adresata lub innej osoby uprawnionej po odbiór przesyłki placówka zdawczo-odbiorcza, w której przesyłka jest przechowywana przekazuje ją najpóźniej w 4 dniu roboczym Zamawiającemu. 3) Przesyłki kurierskie w obrocie krajowym winny być ubezpieczone od uszkodzenia lub utraty na sumę ubezpieczenia 100 zł ( słownie) sto 00/100 złotych ). Koszt tego ubezpieczenia należy wliczyć w cenę oferty. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia przesyłki na wyższą sumę ubezpieczenia. Koszt ubezpieczenia przesyłki na sumę powyżej 100 zł obciąży Zamawiającego. 4) Przemieszczanie przesyłek kurierskich realizowane będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 15.11.1984. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1983).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64120000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3721,36
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.02.2018
data zakończenia: 31.01.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Odległość od placówki wykonawcy o której mowy pkt 8 OPZ30,00
Oferowana godzina nadania przesyłki gwarantująca jej doręczenie w dniu następnym10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: