Ogłoszenie nr 513894-N-2019 z dnia 2019-02-13 r.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem: Sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 29544900000000, ul. ul. Ciągłówka  9 , 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail centrum-rehabilitacji@z-ne.pl, faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (URL): www.rehabilitacja.zakopane.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.rehabilitacja.zakopane.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.rehabilitacja.zakopane.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
34-500 Zakopane, ul. Ciągłówka 9

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.
Numer referencyjny: ZPP-2810-01/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. 1. Świadczenie usługi w zakresie całodziennego żywienia pacjentów dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. Przedmiotem zamówienia są usługi całodziennego żywienia pacjentów szpitala (przygotowanie, dostawa całodziennych posiłków oraz dystrybucja ich na stołówkę oraz do łóżka pacjenta), w ilości: min. 180, max. 200 dziennie, zgodnie z warunkami wynikającymi zobowiązujących przepisów, wszczególności rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z dnia 30.04.2004r.), rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139z 30.04.2004) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 149 ze zm.), w sposób specjalistyczny, odpowiedni dla pracy w pomieszczeniach i obiektach szpitalnych, przestrzegając praw pacjenta, oraz zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej oraz normami HACCP. Szacunkowa ilość posiłków w ostatnich 12 miesiącach wynosiła miesięcznie min. 5400 max. 5900. Zamawiający szacuje roczną ilość osobodni w wysokości max. 71 280 (tj. przy pełnym obłożeniu szpitala), zastrzegając, że przewidywana ilość osobodni służy do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres usługi uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów), dlatego w czasie realizacji umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu). Jednakże zmniejszenie zakresu usługi nie przekroczy 20% całości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu nie zrealizowania umowy w całości. 3.2 Całodzienny posiłek chorego składa się z: - Śniadanie - 25% dziennego posiłku - Obiad - 50% dziennego posiłku - Kolacja - 25% dziennego posiłku Całodzienny posiłek chorego (dla diety cukrzycowej oraz redukcyjnej 5 posiłkowej) składa się z: - Śniadanie oraz śniadanie II - 25% dziennego posiłku - Obiad - 50% dziennego posiłku - Podwieczorek oraz kolacja - 25% dziennego posiłku 3.3 Aktualnie w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem, posiłki przygotowywane będą dla pacjentów następujących oddziałów: Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji Kardiologicznej , Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej, 3.4 Podstawa do sporządzania przez Wykonawcę posiłków dla pacjentów Zamawiającego: Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia aktualnych jadłospisów na każdą dekadę miesiąca na tydzień przed jej rozpoczęciem, celem akceptacji i uwzględnienia ewentualnych poprawek zgodnie ze wskazwkami dietetyka szpitala. W jadłospisie uwzględnić należy urozmaicenie diet o świeże warzywa, owoce, ryby, masło oraz drób w ilościach uwzględniających normy prawidłowego żywienia pacjentów szpitala. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zalecanych norm dla pacjentów. 3.5 Zakres realizacji zamówienia obejmuje przygotowanie całodziennego żywienia w postaci: a) trzech posiłków (śniadanie, obiad dwudaniowy, kolacja) w średniej ilości około 180 – 200 porcji dziennie, b) pięciu posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja) w średniej ilości ok. 30 porcji dziennie (dieta cukrzycowa i redukcyjna), c) stosowanie niżej wymienionych diet o określonej normami Instytutu Żywności i Żywienia kaloryczności i wartości odżywczej 2000 – 2300 kcal (oprócz diety redukcyjnej - 1500 kcal)  dieta podstawowa w max. ilości około 40 000 całodziennych posiłków w jednym roku trwania umowy.  dieta lekkostrawna w max. ilości około 14 500 całodziennych posiłków w jednym roku trwania umowy.  diety pozostałe (wątrobowa ścisła, kleikowa, bezglutenowa, miksowana, ubogo purynowa, o zwiększonej kaloryczności, bezlaktozowa, w tym specjalne i inne) w max. ilości około 8300 całodziennych posiłków w jednym roku trwania umowy.  dieta cukrzycowa 5-cio posiłkowa w max. ilości około 5700 całodziennych posiłków w jednym roku trwania umowy.  dieta redukcyjna 5-cio posiłkowa w max. ilości około 2780 całodziennych posiłków w jednym roku trwania umowy. Diety zgodne z normą Instytutu Żywności i Żywienia, Powyższe ilości posiłków są wartościami szacunkowymi i w trakcie trwania zamówienia mogą ulec zmianie zmniejszenie jednak nie więcej niż o 20%. 3.6 Wymagania dotyczące jakości posiłków i wartości odżywczej poszczególnych diet stosowanych u Zamawiającego. 1. wykorzystywanie produktów świeżych, o odpowiedniej jakości (m.in. chude wędliny, mięsa), 2. zapewnienie w posiłku produktu białkowego pochodzenia zwierzęcego, 3. urozmaicenie posiłków z uwzględnieniem sezonowości owoców i warzyw oraz zapewnienia dodatku warzywnego lub owocowego w każdym posiłku, 4. temperatura dostarczanych posiłków gorących powyżej +65C napoje, zupy powyżej +75C, dania zimne +5C. 5. dbałość o właściwe walory smakowe posiłków, oraz ich estetykę 6. przestrzeganie gramatury poszczególnych porcji, 7. w okresach świątecznych Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania dla pacjentów posiłków z uwzględnieniem tradycyjnych potraw spożywanych w tym czasie. Dobór składników pokarmowych do poszczególnych diet 3 posiłkowych będzie dokonywany przez zatrudnioną u Wykonawcy dietetyczkę, o potwierdzonych kwalifikacjach przy założeniu: - Śniadanie musi zawierać zupę mleczną (dla pacjentów leżących), pieczywo 110g, masło 15g, dwa dodatki białkowe w ilości nie mniej niż 80g, warzywa lub owoce w ilości nie mniej niż 50g, herbata/kawa z mlekiem, cukier 10g. - Obiad musi się składać z zupy 450ml, drugiego dania- ziemniaki, kasza, ryż, makaron nie mniej niż 200g. dodatek białkowy 80 - 120g. sałatki/surówki/warzywa 120-130g. oraz kompotu. - Kolacja musi zawierać pieczywo 110g, masło 15g, dwa dodatki białkowe w ilości nie mniej niż 80g, warzywa nie mniej niż 50g, herbata, cukier 10g. Diety cukrzycowa oraz redukcyjna 5 posiłkowa powinna być zgodną z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. - Wymagana temperatura dostarczanych posiłków gorących powyżej +65C, napoje, zupy +75C, dania zimne +5C. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy przygotował posiłki o charakterze świątecznym z uwzględnieniem tradycyjnych potraw. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli i oceny jakości usług, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów norm i zasad sanitarno – epidemiologicznych przy przygotowaniu i dostarczeniu posiłków, myciu i dezynfekcji naczyń kuchennych oraz utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych, przestrzegania diet, normatywnych wartości energetycznych, wartości odżywczych i smakowych oraz sezonowości posiłków, przestrzegania harmonogramu wydawania posiłków oraz obowiązków dotyczących jadłospisów zawierających dokładną gramaturę posiłków. Zgłaszane reklamacje podlegają raportowaniu, a w przypadku rażących uchybień mogą skutkować nałożeniem kar umownych lub odstąpieniem od umowy. 3.7 Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu na jego żądanie: Książki kontroli sanitarnej środka transportu, rejestracji mycia i dezynfekcji termosów, protokołów z każdorazowej kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej, wyników badań wody wzorcowania termometrów, umowy z odbiorcą odpadów pokomsumpcyjnych 3.8 Wykonawca będzie przygotowywał posiłki z produktów własnych i dostarczał je do szpitala. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do używania do produkcji posiłków produktów posiadających aktualne terminy ważności. 3.9 Zamawianie posiłków (z uwzględnieniem rodzajów diet i ilości pacjentów) odbywać się będzie na podstawie pisemnych zleceń składanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (dopuszcza się zamawianie posiłków telefoniczne lub za pomocą faksu), w zamówieniu podana będzie liczba pacjentów z uwzględnieniem ilości zamawianych diet. Zamówienia te składane będą Wykonawcy do godziny 11.00 dnia poprzedniego w stosunku do dnia, w którym posiłki mają być dostarczone, zaś w piątki będą składanedo godz. 11: 30 (zamówienie na sobotę, niedzielę i poniedziałek). Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w zakresie wykonywania usługi w danym dniu w szczególności dotyczącej weryfikacji ilości zamówionych posiłków w dniu poprzednim. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia transport i rozładunek posiłków wprost do pomieszczenia przeznaczonego do porcjowania posiłków, z pełnym zachowaniem zasad higieny, zgodnie z procedurą HACCP. 3.10 Zamawiający wymaga od Wykonawcy by realizacja przedmiotu zamówienia odbywała się w systemie ciągłym, obejmując pracę w soboty, niedziele oraz dni świąteczne. Wymagane jest przestrzeganie określonych w umowie godzin dostarczanych posiłków. W wypadku wystąpienia u Wykonawcy jakichkolwiek awarii lub zdarzeń losowych – Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw zgodnie z umową. Dostawa zamówionych posiłków będzie następować na co najmniej 30 minut przed ustalonymi godzinami wydawania posiłków. Dopuszcza się dostarczanie posiłku dodatkowego, wynikające z rodzaju diet: drugiego śniadania – razem ze śniadaniem, podwieczorek – razem z obiadem. USTALONE TERMINY WYDAWANIA POSIŁKÓW: POSIŁEK GODZINY WYDAWANIA Śniadanie I tura Od 08:10 Śniadanie II tura Od 09:00 Obiad I tura Od 13:00 Obiad II tura Od 14:10 Kolacja I tura Od 17:00 Kolacja II tura Od 18:00 3.11 Posiłki dla pacjentów przywożone będą przez Wykonawcę transportem do tego przystosowanym zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, w termosach lub innych zamykanych i czystych opakowaniach zapewniających właściwą ochronę i odpowiednią temperaturę w trakcie całej drogi od Kuchni Wykonawcy do miejsca dostarczenia posiłków z gwarancją zachowania pełnych procedur systemu HACCP zgodnie z wymogami Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Opakowania zbiorcze – termosy muszą posiadać certyfikaty, atesty bądź deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia czynności myjących i dezynfekcyjnych wszystkich sprzętów i powierzchni objętych zakresem umowy. Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu środków myjących i dezynfekcyjnych oraz kart charakterystyki tych preparatów. Zamawiający wymaga stosowania środków myjących i dezynfekujących, które są dopuszczone do stosowania w kontakcie z żywnością. 3.12 Wykonawca dokonywać będzie odbioru resztek pokarmowych po każdym z posiłków przy zachowania systemu HACCP w obrocie resztek pokonsumpcyjnych, prowadzenie dokumentacji – rejestr resztek pokarmowych. Ilość zwrotów pokonsumpcyjnych uzależniona jest od jakości posiłku, jego walorów smakowych i estetycznych. Odbiór odpadów pokonsumpcyjnych odbywać się będzie 1 x dziennie w oznakowanych zamkniętych pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tych odpadów, dostarczonych przez Wykonawcę. Odbiór, mycie i dezynfekcja termosów należeć będą do Wykonawcy. 3.13 Na każdym etapie produkcji Zamawiający będzie miał prawo do przeprowadzenia kontroli, czy produkty wykorzystywane przez Wykonawcę odpowiadają potrzebom i jakości żywienia szpitalnego. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania próbek żywnościowych poszczególnych potraw zgodnie z obowiązującymi w żywieniu zbiorowym przepisami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe w wyniku jego działalności szkody spowodowane powstaniem źródła zakażenia lub zatrucia szpitalnego a także innych mających wpływ na bezpieczną realizację przedmiotu zamówienia, 3.14 Przez cały czas trwania umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za realizację usługi wobec Zamawiającego oraz wobec organów kontroli (PIP, PIS itp.) W przypadku zmiany obowiązujących przepisów dotyczących żywienia w podmiotach leczniczych Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ich wdrożenia i stosowania. 3.15 Wykonawca zapewni pracownikom fartuchy ochronne jednorazowe podczas transportu posiłków do sal chorych, w tym okrycie głowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia czystej odzieży roboczej w ilości 3 zmiany dla pracowników porcjujących, dystrybujących i sprzątających. 3.16 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia udokumentowanego szkolenia stanowiskowego pracowników oraz systematycznego szkolenia w zakresie higienicznego mycia i dezynfekcji rąk. Wymaga się przechowywania tej dokumentacji a także udostępniania jej Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli znajomości zasad higieny. 3.17 W celu należytego wykonania przedmiotowej usługi Wykonawca powinien zagwarantować odpowiednią ilość osób, z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem uwzględniającymi specyfikę pracy w kuchniach zbiorowego żywienia, z tym, że nie mniej niż: - W ciągu dnia (7 dni w tygodniu): 4 osoby na terenie Zamawiającego do porcjowania, dystrybucji posiłków dla pacjentów i prac dodatkowych, oraz - Minimum 5 dni w tygodniu: dietetyka (w kuchni wykonawcy) 3.18 Wykonawca zobowiązany jest opracować wytyczne dla poszczególnych rodzajów diet oraz proponowany jadłospis z danym rodzajem diety np. tygodniowy, jako informację dla pacjentów, która będzie wykorzystana przez Zamawiającego do powielania, jako materiał informacyjno-edukacyjny dla pacjentów. Powyższe materiały Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy. 3.19 Zamawiający wymaga, aby pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie posiłków, ich dystrybucję, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.). Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Przygotowanie posiłków musi odbywać się w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno-epidemiologiczny. Przygotowywanie posiłków realizowane będzie zgodnie z zasadami systemu HACCP (wymóg dotyczy całego okresu trwania umowy). 2) Organizacja zamówienia: Dostawa zamówionych posiłków co najmniej 30 minut przed ustalonymi terminami wydawania posiłków, następnie, porcjowanie i podanie posiłków na stołówkę oraz przygotowanie oraz podanie posiłków na oddziały szpitalne w przystosowanych do tego wózkach transportowych min. 2 szt., podgrzewanych pojemnikach (bemarach) z uwzględnieniem szczególnych przypadków (podawanie do łóżka pacjenta - posiłków). Po posiłkach zbieranie naczyń stołowych, zmywanie oraz wyparzanie i zabezpieczanie do następnych posiłków. 3) Jadłospisy: dostarczanie jadłospisu dekadowego na tydzień (przed rozpoczęciem każdej dekady) oraz dostarczanie jadłospisu na dany dzień z dokładnie określoną gramaturą każdego posiłku. 4) Żywność: Wykonawca jest zobowiązany do stosowania żywności dopuszczonej do żywienia zbiorowego. 5) Zaopatrzenie podręcznego magazynku: – lodówki w suchy prowiant dla potrzeb pacjentów chorych na cukrzycę (związane z podawaniem insuliny). 6) Kontrola: Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez wyznaczonego przedstawiciela, stanu sanitarno – higienicznego kuchni i zaplecza kuchennego, kontrolę jakości i ilości wydawanych surowców z magazynu, uczestnictwo przy produkcji posiłków i przygotowaniu ich do wydania. 7) Kadra: Posiadanie kadry do obsługi wydawania posiłków min. 7 osób. 8) Wymagane wyposażenie obowiązujące Wykonawcę: Stołówka-minimum dwa podgrzewacze parowe (bemary) bądź inne urządzenia do podgrzewania posiłków, Kuchenka elektryczna, oraz kuchenka mikrofalowa, wózki transportowe, czajniki elektryczne, lodówka, chłodnia waga, termometr do mierzenia temp. posiłków, Jadalnie – stoliki w ilości dopuszczającej 100 stanowisk), krzesła min. dla 110 osób. 9) Wyposażenie drobne: zastawa stołowa, sztućce, wazy, dzbanki, kubki lub szklanki, nakrycia stołów(obrusy), pojemniki na przyprawy, stojaki na serwetki itp. w ilości 2 zmian (jedna zmiana maź 100 osób/pacjentów oraz uzupełnianie w miarę potrzeb jest obowiązkiem Wykonawcy zamówienia. (Inwentaryzacja wskazanego wyposażenia przed rozpoczęciem działalności). 10) Sprzątanie: sprzątanie ciągów komunikacyjnych, klatki schodowej, pomieszczeń zaplecza, pomieszczenie do porcjowania posiłków, stołówki oraz zmywalni naczyń (tabelaryczne zestawienie pomieszczeń przeznaczonych do sprzątania przez wykonawcę – łącznie: 216,10 m2). POMIESZCZENIE METRAŻ Wejście – transport schodami od strony podwórza 1. Korytarz – ciąg komunikacyjny 16,50 2. Szatnia i pom. socjalne dla personelu (wyposażenie wg protokołu) 10,10 3. Natrysk i ubikacja dla personelu 4,60 4. rozdzielnia kelnerska 22,20 5. Przygotowalnia czysta śniadań 10,00 6. Stołówka – jadalnia (wyposażenie wg protokołu) 142,00 7. Pomieszczenie zlewozmywaka i wyparzania naczyń 10,70 RAZEM metraż wynosi 216,10 11) Użyczenie pomieszczeń: Zamawiający użyczy pomieszczenia przeznaczone do magazynowania, porcjowania, zmywania, wyparzania, bez wyposażenia w sprzęt gastronomiczny, stołowo - kuchenny. Umowa na świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów nr ZPP-2820-01/19 oraz umowa użyczenia pomieszczeń istnieją łącznie tzn. aby świadczyć przedmiotową usługę należy korzystać z pomieszczeń do tego przeznaczonych w siedzibie Zamawiającego. 12) Opłaty: za użyczenie pomieszczeń niezbędnych do świadczenia usługi - Podatek od nieruchomości: według stosownej Uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na dany rok. Wysokość podatku od nieruchomości w roku 2019 wynosi: 17,34 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej w skali roku plus należny podatek VAT. Dodatkowo opłata za ciepłą i zimną wodę (zainstalowane liczniki wody), ścieki, energia elektryczna (zainstalowany licznik energii elektrycznej), centralne ogrzewanie CO (ogrzewanie CO nie dotyczy stołówki) wywóz odpadów stałych, linia wewnętrzna telefoniczna nr 17 z możliwością wyjścia na miasto – opłata na podstawie wydruku ilości połączeń wykonanych przez wykonawcę. 13) Kiosk: Zamawiający wymaga prowadzenia kiosku z artykułami dla pacjentów min. Prasa, napoje przez cały okres obowiązywania umowy na świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów. 14) Dezynsekcja: przeprowadzanie dezynsekcji 1 × 6 miesięcy z powtórzeniem po dwóch tygodniach, należy przedkładać kserokopię faktury z przeprowadzonej dezynsekcji Zamawiającemu. 15) Resztki i odpady pokonsumpcyjne: odbierane przez Wykonawcę. 16) Przepisy sanitarne: kary za nie przestrzeganie przepisów sanitarno - epidemiologicznych płacić będzie Wykonawca zamówienia. 17) Naprawy: prowadzenie i finansowanie bieżących napraw, malowanie, arylowanie podłogi 1 x 6 miesięcy, uzupełnianie żarówek należy do zobowiązań Wykonawcy w pomieszczeniach przeznaczonych dla wykonawcy. 18) Remonty: przeprowadzanie i finansowanie remontów po uzgodnieniu z Zamawiającym należy do zobowiązań Wykonawcy. 19) Odpowiedzialność: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia wobec pacjentów oraz personelu i osób trzecich korzystających z usługi żywieniowej. Pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV: 15894220-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55320000-9
55321000-6
55322000-3
55520000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-04-01   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
242019-04-01

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 400.000,00 zł;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków – tj. umowa zawarta na min. 6 miesięcy dla zakładu żywienia zbiorowego typu podmiot leczniczy, obejmująca sukcesywne przygotowanie i dostarczenie posiłków; b) dysponuje środkami transportu przeznaczonymi do realizacji zamówienia dostosowanymi do przewozu żywności, pozytywnie zaopiniowanymi przez Państwową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną; c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w tym co najmniej: 3 osobami do przygotowania posiłków z wykształceniem gastronomicznym (kucharz) i minimum rocznym doświadczeniem i 1 osobą na stanowisku dietetyka legitymującą się wykształceniem o profilu dietetyka minimum rocznym doświadczeniem w zawodzie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
3.4.1 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentulnymi odsetkami lub grzywnami, w szcególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3.4.3 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.1.1 decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia; 3.2. w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowanu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 3.2.1 dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sume gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 9 ppkt 1.2.2 siwz; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 3.3 w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 3.3.1 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz zpodaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; (należy wypełnić załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji), przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referncje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej. 3.3.2 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (należy wypełnić załącznik nr 5 do siwz); 3.3.3 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (należy wypełnić załącznik nr 6 do siwz);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
aktualną opinię sanitarną wydaną przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, dotyczącą dopuszczenia do użytkowania kuchni i środków transportu, jakich Wykonawca zamierza użyć do wykonania usługi
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.4.5 lit a) lit. d) siwz – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium przetargowe w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w ING Bank Śląski S.A. o/Zakopane 72 1050 1474 1000 0022 1051 3558. Wadium winno znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj. 21.02.2019 r. godz. 11.30. Wskazanym jest kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji dołączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału, najpóźniej w terminie składania ofert tj. 5. 21.02.2019 r. godz. 11.30 w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie 4 piętro UWAGA! Nie wolno oryginałów tych dokumentów wkładać do oferty. Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnych uznaje się za wniesione prawidłowo. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.10. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.5, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 , oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 11.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 1) zmiany cen jednostkowych w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmiana stawki VAT mająca wpływ na cenę brutto następuje z dniem urzędowej zmiany stawki, przy czym cena brutto pozostanie niezmienna; 2) zmniejszenie zakresu rzeczowego zamówienia poprzez rezygnację z części zamówienia, z przyczyn, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy lub uzasadnionych potrzebami Zamawiającego; 3) zwiększenia zakresu rzeczowego zamówienia, w przypadku zapotrzebowania na większą ilość posiłków, spowodowaną rozszerzeniem działalności Zamawiającego przy nieprzekroczeniu wartości umowy; 4) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: rodzajów i ilości diet, ilości wydawanych posiłków, uzasadnioną potrzebami Zamawiającego; 5) zmiana terminu realizacji zamówienia, wynikająca z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiana jest uzasadniona potrzebami Zamawiającego; 6) zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia usług, wynikająca z przedłużającego się postępowania na wybór Wykonawcy niniejszej umowy. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-21, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH