Ogłoszenie nr 523947-N-2019 z dnia 11.03.2019 r.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą techniczną oraz zjazdami z ulicy na działce nr ew. 374/4 oraz części działki nr ew. 374/5 przy ul. Sowiej w obrębie miasto Mikołajki – ETAP I – wg dokumentacji projektowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach, krajowy numer identyfikacyjny 79028546200000, ul. ul. Warszawska  32 , 11-730  Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 215 109, e-mail zukmikolajki1@wp.pl, faks 874 216 009.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.zuk.mikolajki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.zuk.mikolajki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.zuk.mikolajki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach, ul. Warszawska 32, 11-730 Mikołajki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą techniczną oraz zjazdami z ulicy na działce nr ew. 374/4 oraz części działki nr ew. 374/5 przy ul. Sowiej w obrębie miasto Mikołajki – ETAP I – wg dokumentacji projektowej
Numer referencyjny: ZP/1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (A1, A2, B1, B2, C) z infrastrukturą techniczną oraz zjazdami z ulicy na działce nr ew. 374/4 oraz części działki nr ew. 374/5 przy ul. Sowiej w obrębie miasto Mikołajki – ETAP I - wg dokumentacji projektowej Kubatura poszczególnych budynków wynosi: a) A1: 6508,47 m3 b) A2: 6508,47 m3 c) B1: 6508,47 m3 d) B2: 6508,47 m3 e) C : 6508,47 m3 W ramach przedmiotu zamówienia wchodzi: Wybudowanie 5 budynków wraz z montażem stolarki budowlanej wraz z wykończeniem; Wykonanie w 5 budynkach wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej, gazowej, kotłowni gazowych (etap I – wg dokumentacji projektowej), Wykonanie w 5 budynkach budowy wewnętrznych instalacji elektrycznych: oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 230V, siłowej, sygnalizacji wejściowej, telefonicznej, internetowej, domofonowej, telewizji kablowej, telewizji naziemnej, ochrony od porażeń, odgromowej, instalacji przyzywowej, oddymiania i detekcji gazu, (etap I – wg dokumentacji projektowej), budowę do 5 budynków przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, budowę do 5 budynków zasilania w energię elektryczną, oświetlenia terenu, anten nadawczo-odbiorczych (etap I – wg dokumentacji projektowej), budowę układu drogowego i miejsc postojowych (etap I – wg dokumentacji projektowej), zagospodarowanie terenu działki nr 374/4 i części działki nr 374/5, w tym: utwardzone miejsce na pojemniki na odpady stałe, plac zabaw, zieleń niska urządzona - trawnik, oświetlenie terenu latarniami parkowymi.

II.5) Główny kod CPV: 45211340-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262300-4
45112400-9
45262500-6
45320000-6
45442100-8
45421000-4
45262311-4
45261000-4
45432100-5
45321000-3
45233000-9
45112710-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Ze względu na ustalenie terminu wykonania zamówienia jako jednego z kryterium oceny ofert (szczegółowo opisanego w ust. 20 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia) Zamawiający informuje, że nie może być on krótszy niż 20 miesięcy i nie dłuższy niż 24 miesiące.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. c).1.1 Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych obejmujących zakresem budowę, przebudowę lub rozbudowę budynków wielorodzinnych lub użyteczności publicznej o całkowitej wartości każdego zadania inwestycyjnego nie mniejszej niż 5 000 000, 00 zł (z VAT). Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek nie podlega sumowaniu, tj. jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem powyżej (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem). c).1.2 Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem: c).1.2.1 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy; c).1.2.2 przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalizacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi; c).1.2.3 przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalizacji instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c).1.2.4 przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalizacji teletechnicznej, c).1.2.5 przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalizacji drogowej do kierowania robotami budowlanymi. c).1.2.6. Zamawiający dopuszcza wykazanie się osobą posiadającą kilka uprawnień.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 25a ust. 1 PZP (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu. 5) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt 3, 7-9 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie oraz dokumenty o których mowa w ust. 9 pkt. 2-4 oraz 7 -9 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt. 2-3 i 7 – 9 SIWZ, w stosunku do tych podmiotów. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 300 000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia60,00
okres gwarancji30,00
termin realizacji10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: a) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do ich wykonania; b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na realizację zamówienia. c) w przypadku konieczności zmiany terminu wykonania umowy na skutek przedłużającej się procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. d) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy, zakresu zamówienia oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmian zakresu zamówienia w stosunku do pierwotnych założeń dokumentacji projektowej, na zasadach dopuszczalnych przez PZP. e) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy w przypadku, gdy na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, realizacja umowy zostanie przerwana lub czasowo zawieszona; f) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy - w przypadku konieczności dokonania zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany; g) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. w wyniku odkrycia ewentualnych wykopalisk archeologicznych, odkrycia szczątków ludzkich). h) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np.: zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania) lub BHP. i) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia przeszkód podziemnych lub przeszkód prawnych, powodujących konieczność przerwania robót lub wymagających dokonania zmian w dokumentacji technicznej – o czas trwania tych przeszkód . j) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego, k) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych – o czas niezbędny do wykonania tych robót, l) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego – o czas trwania tych przestojów i opóźnień, m) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót – o czas trwania tej siły. n) w zakresie ograniczenia zakresu robot wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia o) w zakresie zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z inicjatywy Wykonawcy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. p) w zakresie zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy na żądanie Zamawiającego. Żądanie dokonania takiej zmiany powinno nastąpić na piśmie i zawierać uzasadnienie. Zamawiający zaakceptuje nowe osoby odpowiedzialne za nadzór w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, q) w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści umowy; r) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, w związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany obejmuje jedynie zmianę wynagrodzenia o wskaźnik zmiany stawki podatku VAT. s) w zakresie zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych. t) w zakresie zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, ,w tym osób pełniących samodzielne funkcje na budowie, poprzez podanie nowych danych u) w zakresie zmniejszenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, v) w zakresie zmiany formy zabezpieczenia umowy, w zakresie zmian przewidzianych w art. 149 PZP; w) w zakresie zmiany określonych w dokumentacji projektowej urządzeń w przypadku ich niedostępności na rynku lub wprowadzenia lepszego technologicznie urządzenia spełniającego przynajmniej minimalne parametry pierwotnego urządzenia. x) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, za zgodą Zamawiającego, Inspektora nadzoru, na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami: • zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu robót, • rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, • projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór inwestorski i zatwierdzony przez Zamawiającego, • zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sytuacji gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych. 2) Dokonanie zmian terminu wykonania umowy w sytuacjach opisanych w ust. 1 możliwe jest w przypadku gdy okoliczności, uzasadniające dokonanie takie zmiany odnotowane zostaną w dzienniku budowy (wymóg ten nie dotyczy okoliczności opisanych w pkt. 1 lit. b, c, o, p, q, r, s, t, u oraz v) oraz zostaną udokumentowane stosownymi informacjami niezależnych organów lub/i protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz projektanta i zaakceptowane przez Zamawiającego. 3) W przedstawionych w pkt. 1) przypadkach wystąpienia zmiany terminu wykonania umowy, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu wykonania umowy równy będzie czasowi trwania przyczyn przesunięcia tego terminu. 4) Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany Umowy, polegającej na: a) rezygnacji z instalacji dźwigów osobowych (wind) we wszystkich lub w niektórych budynkach wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, b) zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia Wykonawcy - o koszty zakupu i instalacji dźwigów osobowych (wind), z których zrezygnował Zamawiający – zgodnie z kosztami zakupu i instalacji dźwigów osobowych (wind), podanych przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych, o których mowa w § 3 ust. 22 wzoru umowy, c) dokonania przez Wykonawcę zmian dokumentacji projektowej, poprzez usunięcie z dokumentacji projektowej dźwigów osobowych (wind), z których zrezygnował Zamawiający, d) przyznaniu Wykonawcy wynagrodzenia za dokonanie zmian dokumentacji projektowej, o których mowa w pkt. c – zgodnie z kosztami dokonania tych zmian, zawartymi w kosztorysach ofertowych, o których mowa w § 3 ust. 22 wzoru umowy, e) przeniesieniu przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do zmienionej dokumentacji projektowej, w ramach wynagrodzenia określonego w pkt. d). 5) Decyzja o rezygnacji z instalacji dźwigów osobowych (wind) we wszystkich lub w niektórych budynkach wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, zostanie podjęta przez Zamawiającego w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 6) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odpowiednich zmian w dokumentacji projektowej i protokolarnego przekazania zmienionej dokumentacji projektowej Zamawiającemu w terminie 40 dni od otrzymania decyzji Zamawiającego o rezygnacji z instalacji dźwigów osobowych (wind) we wszystkich lub w niektórych budynkach wchodzących w zakres przedmiotu Umowy. Zmiana dokumentacji powinna zostać dokonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w zakresie projektowania. 7) Zamawiający oświadcza, że posiadane przez niego autorskie prawa majątkowej do dokumentacji projektowej, dają prawo zlecenia Wykonawcy dokonania zmian tej dokumentacji. 8) W terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu zmienionej dokumentacji projektowej, Zamawiający uprawniony jest do wniesienia uwag lub zastrzeżeń do dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest protokolarnie przekazać dokumentacje projektową, uwzględniającą uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 9) Zmienioną przez Wykonawcę dokumentacją projektową uznaje się za przekazaną Zamawiającemu z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji, uwzględniającej uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, a w przypadku braku uwag i zastrzeżeń – z chwilą upływu terminu na wniesienia uwag i zastrzeżeń. 10) Po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji zgodnie z pkt. 7, Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury na kwotę wynagrodzenia, ustaloną zgodnie z pkt. 4 lit. d), płatnej w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 11) Do przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę zmienionej dokumentacji projektowej, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 34 wzoru umowy. W szczególności z chwilą przekazania zmienionej dokumentacji projektowej Zamawiającemu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do zmienionej dokumentacji – w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 4 lit. d).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01.04.2019, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH