Ogłoszenie nr 505097-N-2020 z dnia 2020-04-20 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Wolności 140 - 142: Roboty budowlane w zakresie: usunięcia oraz utylizacji okładzin z płyt azbestowo-cementowych oraz poprawienia izolacyjności termicznej budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 140-142 w Chorzowie (Część 1) oraz remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wolności 140-142 w Chorzowie wraz z ociepleniem przegród zewnętrznych (Część 2) współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami, dla poddziałania: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT, w ramach naboru RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348/19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Usunięcie oraz utylizacja okładzin z płyt azbestowo-cementowych oraz poprawienie izolacyjności termicznej budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 140-142 w Chorzowie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: ADM Chorzów Sp. z o.o. ul. Fryderyka Chopina 10/2 41-500 Chorzów NIP: 6272741280, REGON: 361327626
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wspólnota Mieszkaniowa Wolności 140 - 142, krajowy numer identyfikacyjny 278224505, ul. Chopina   10/2 , 41-500  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 346 02 65, 667 555 151, e-mail m.ksciuczyk@adm-chorzow.eu, k.rozycka@adm-chorzow.eu, faks 32 346 02 66.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
Wspólnota mieszkaniowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://adm-chorzow.eu/zamówienia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://adm-chorzow.eu/zamówienia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
ADM Chorzów Sp. z o.o. ul. Fryderyka Chopina 10/2 41-500 Chorzów (pocztą, kurierem lub osobiście w godz. 8:00-10:00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym chęci złożenia oferty pod nr tel. 667 555 151 - ze względu na stan zagrożenia epidemicznego)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w zakresie: usunięcia oraz utylizacji okładzin z płyt azbestowo-cementowych oraz poprawienia izolacyjności termicznej budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 140-142 w Chorzowie (Część 1) oraz remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wolności 140-142 w Chorzowie wraz z ociepleniem przegród zewnętrznych (Część 2) współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami, dla poddziałania: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT, w ramach naboru RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348/19
Numer referencyjny: 1/5.2.1_RPO/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie składa się z dwóch części (Część 1 i 2), ale nie jest podzielone na części, ponieważ roboty muszą być wykonywane równolegle, w ramach kosztów kwalifikowanych (Część 1) i niekwalifikowanych (Część 2) Projektu. Część 1, w zakresie kosztów kwalifikowanych, obejmuje następujące roboty budowlane: - demontaż istniejącego docieplenia i okładzin z płyt azbestowo-cementowych, - wzmocnienie ścian fakturowych, - docieplenie ścian zewnętrznych, - prace pozostałe – rusztowania, roboty przygotowawcze przed dociepleniem. Część 2, w zakresie kosztów niekwalifikowanych, obejmuje następujące roboty budowlane: - docieplenie ścian piwnic do głębokości 0,3m poniżej poziomu gruntu, - docieplenie cokołu, - remont balkonów wraz z balustradami, - remont kominów, - wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych i piwnicach, - wymiana drzwi wejściowych do klatek budynku, - remont schodów wejściowych wraz z zadaszeniem, - opaska z kostki brukowej wokół budynku, - prace pozostałe – rusztowania, obudowa skrzyni gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, instalacja odgromowa, - zabezpieczenia środowiskowe wynikające z Decyzji RDOŚ WPN.6401.17.2020.ZB - Zał. nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45210000-2
45321000-3
45262660-5
90650000-0
45200000-9
45210000-2
45351000-2
45200000-9
45210000-2
45321000-3
45200000-9
45210000-2
45200000-9
45421100-5
45422100-2
45261320-3
45261000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-21
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-09-21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada aktualne zezwolenie właściwego organu na transport odpadów obejmujące odpady o kodach: 17 06 05*, 17 06 01* chyba, że Wykonawca wykaże, że jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności lub wykaże, że transport odpadów zaklasyfikowanych pod ww. kodami nie wymaga posiadania przez Wykonawcę ww. zezwolenia lub zawiadomienie marszałka województwa o nadaniu numeru rejestrowego, gdy dokonał wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami; - posiada zezwolenie na unieszkodliwianie azbestu, lub równoważne uprawnienie (np. pozwolenie zintegrowane) - wydane na podstawie przepisów szczegółowych, w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie lub przedstawi zezwolenie na unieszkodliwianie azbestu lub równoważne uprawnienie (np. pozwolenie zintegrowane) - wydane na podstawie przepisów szczegółowych, dla składowiska odpadów, na którym będą składowane odpady zawierające azbest; - przedstawi aktualną umowę podpisaną ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych lub składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, posiadającym wydzieloną część na składowanie odpadów zawierających azbest, potwierdzającą możliwość przyjęcia zaplanowanej przez Zamawiającego ilości odpadów azbestowych tj. min. 12.167 Mg.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku – na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 ppkt g) SIWZ.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Posiadają wiedzę i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku - wykonanie w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch (2) robót budowlanych, obejmujących swoim zakresem remont budynku z elementami docieplenia (ścian, stropów, stropodachów), o wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda z tych robót. Roboty te winny być wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; - wykonanie w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch (2) robót budowlanych, obejmujących swoim zakresem demontaż wyrobów zawierających azbest wraz z ich unieszkodliwieniem, o wartości robót nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda z tych robót. Roboty te winny być wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania robotami) – w szczególności dysponuje kierownikiem budowy/robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - dysponuje pracownikiem lub osobą kierującą, upoważnioną do wykonywania prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, które posiadają przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 r. nr 71, poz. 649 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania tych wyrobów (Dz. U. 2005 r. nr 216, poz. 1824 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku – na podstawie oświadczenia, dowodów i dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 ppkt d), e) oraz f) SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 11 do SIWZ; b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Załącznik nr 12 do SIWZ; e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 13 do SIWZ; f) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 14 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Oświadczenie (w oryginale) Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – Załącznik nr 7 do SIWZ; b) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – Załącznik nr 8 do SIWZ. c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 9 do SIWZ. d) Oświadczenie potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Załącznik nr 10 do SIWZ. e) aktualne zezwolenie właściwego organu na transport odpadów obejmujące odpady o kodach: 17 06 05*, 17 06 01* chyba, że Wykonawca wykaże, że jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności lub wykaże, że transport odpadów zaklasyfikowanych pod ww. kodami nie wymaga posiadania przez Wykonawcę ww. zezwolenia lub zawiadomienie marszałka województwa o nadaniu numeru rejestrowego, gdy dokonał wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, f) aktualne zezwolenie na unieszkodliwianie azbestu, lub równoważne uprawnienie (np. pozwolenie zintegrowane) - wydane na podstawie przepisów szczegółowych, w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie lub przedstawi zezwolenie na unieszkodliwianie azbestu lub równoważne uprawnienie (np. pozwolenie zintegrowane) - wydane na podstawie przepisów szczegółowych, dla składowiska odpadów, na którym będą składowane odpady zawierające azbest, g) aktualna umowa podpisana ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych lub składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, posiadającym wydzieloną część na składowanie odpadów zawierających azbest, potwierdzającą możliwość przyjęcia zaplanowanej przez Zamawiającego ilości odpadów azbestowych tj. min. 12.167 Mg h) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
13.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 13.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert do godz. 9:30. 13.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w banku PKO BP SA o numerze: 03 1020 2368 0000 2102 0168 9421; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019 poz. 310 z późn. zm.). 13.4 Wniesienie wadium w sposób określony w pkt 13.3 lit. a winno być dokonane z dopiskiem: „Wadium – znak postępowania: 1/5.2.1_RPO/2020”. 13.5 Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 13.3 lit b-e, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, przy czym dokumenty te będą zawierały klauzulę zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu zakończenia prac z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego, który może wpłynąć na termin realizacji zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
W przypadku nieprzyznania kredytu na realizację przedmiotu zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH