Ogłoszenie nr 595464-N-2020 z dnia 09.10.2020 r.

Stołeczna Estrada: Wynajem, montaż i demontaż instalacji świetlnej wkomponowanej w nieckę główną fontanny wraz z pokazem światło- dźwięk w okresie 01.12.2020 do 15.02.2021 w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie przy skwerze I Dywizji Pancernej WP
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Stołeczna Estrada, krajowy numer identyfikacyjny 27819000000000, ul. Niemcewicza  4/6 , 02-027  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 849-32-86, , e-mail estrada@estrada.com.pl, , faks 0-22 646-49-39.
Adres strony internetowej (URL): www.estrada.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.estrada.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.estrada.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Stołeczna Estrada - Sekretariat, ul. Niemcewicza 4/6, 02-027 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem, montaż i demontaż instalacji świetlnej wkomponowanej w nieckę główną fontanny wraz z pokazem światło- dźwięk w okresie 01.12.2020 do 15.02.2021 w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie przy skwerze I Dywizji Pancernej WP
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wynajem, montaż i demontaż instalacji świetlnej wkomponowanej w nieckę główną fontanny wraz z pokazem światło dźwięk w okresie 01.12.2020 do 15.02.2021 w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie przy skwerze I Dywizji Pancernej WP Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczącego Zimowej Iluminacji w Multimedialnym Parku Fontann (w niecce głównej fontanny) na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie: Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie aranżacji świetlnej wkomponowanej w nieckę fontanny Parku Fontann w Warszawie wraz z min 1 pokazem światło dźwięk w okresie 01.12.2020 do 15.02.2021. Dekoracja ma być wyposażona w kompatybilny z istniejącym systemem nagłośnienia systemem sterowania umożliwiającym odtwarzanie pokazów światło dźwięk. Instalacja w oparciu o lekkie konstrukcie aluminiowe i stalowe, iluminowane taśmami typu smart LED RGB, łącznie minimum 30 000 punktów LED. Konstrukcja do ustawienia w formie zabudowy głównej niecki fontanny i kształtem ma odwzorowywać pokazy dysz wodnych. Ze względu na estetykę konstrukcji Zamawiający nie dopuszcza użycia do realizacji ekranów, matryc, siatek lub monitorów LED. Elementy konstrukcji mają być wkomponowane w kształt dekoracji fontanny, wszelkie wymagane w projekcie, wszelkie wymagane w projekcie konstrukcje mają być „ukryte” w kształt figur i tworzyć estetyczną całość. Aranżacja ma zostać wykonana w formie iluminowanych elementów ustawianych w niecce fontanny. Zamawiający oczekuje min 100 sztuk wykonanych z aluminium lub / i stali iluminowanych elementów. Wysokość konstrukcji od 3 do 8m o długości min 100mb całości Dekoracje mają być dobrane gabarytami do niecki fontanny oraz przestrzeni okalającego placu. Kształty konstrukcji dekoracji powinny stanowić integralne części rysunku wzoru całej kompozycji. Preferuje się przestrzenne formy w kształcie łuków oraz konstrukcji o kształtach imitujących strumienie wody. Powierzchnia zabudowy około 200 m2 Dekoracja ma umożliwiać na odtwarzanie przygotowanych pokazów światło- dźwięk RGB, zawierających ciekawe kolorowe efekty animacji świetlnej. Iluminacja dekoracji ma zostać wykonana tak, aby łączna ilość punktów LED RGB w 100 elementach wynosiła minimum 30 000. Animacje świetlne zsynchronizowane z odpowiednio dobraną muzyką mają tworzyć pokazy. System ma umożliwić wyświetlenie kolorowych animacji na min. 30 000 sterowanych punktach LED RGB, rozłożonych proporcjonalnie na konstrukcji . Produkt do iluminacji konstrukcji oparty o punkty LED RGB sterowane modułem UCS2903 lub podobnym, w specyfikacji min 30 punktów LED na mb, min 6 pixli na mb, zasilane napięciem bezpiecznym do 24-36V, w elastycznej obudowie o IP min 56 Konstrukcja wzbogacona sznurami LED sterowanymi metodą PWM, minimum 40 000 punktów LED w specyfikacji: min 40 punktów LED na 6m, zasilanych napięciem bezpiecznym do 36V. Punkty LED w przeźroczystej obudowie z poliwęglanu odstęp pomiędzy punktami LED maksymalnie do 15cm, przewody zasilające wykonane z PCV, z systemem złączek Superconnect, umożliwiającymi łatwą wymianę w przypadku awarii. Animacje mają być widoczne z obu stron niecki fontann, system sterowania odtwarzający pokazy ma posiadać możliwość sterowania sygnałem TTL oraz PWM synchronicznie z muzyką. System sterowania ma umożliwiać automatyczne odtwarzanie pokazów w zadanych przez Zamawiającego godzinach oraz łatwą zmianę godzin odtwarzania pokazów. Wykonawca dostarczy system sterowania wraz pokazem łączącym animację wszystkich elementów świetlnych z muzyką klasyczną. Pokaz ma składać się z min. 3 utworów każdy o długości 3-5 minut. Pokaz ma odbywać się 7 dni w tygodniu od godziny 17 do 21 co pół godziny. Instalacja świetlna będzie funkcjonować od zmierzchu do świtu w sezonie od 1 grudnia 2020 do 15 lutego 2021 r. Zakres zadania: - przedstawienie projektów, wizualizacji dekoracji i jej poszczególnych elementów, - dostawa, montaż i demontaż dekoracji ( konstrukcja wsporcza, obwody elektryczne do zasilania elementów dekoracji, system iluminacji, Gotowość specjalistycznego sprzętu do załadunku, transportu i rozładunku dekoracji. Dysponowanie wykwalifikowanym personelem do prac montażowych. Termin gotowości do funkcjonowania ekspozycji dekoracji Zamawiający wyznacza na 1 grudnia 2020. Czas trwania montażu nie może przekroczyć 10 dni. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ekipy technicznej odpowiadającej za sprawne uruchomienie całości dekoracji podczas uroczystej imprezy inauguracyjnej. Wykonawca zapewni synchroniczne uruchomienie dekoracji z iluminacją Traktu Królewskiego. Wykonawca użyje techniki montażu zapewniające bezpieczną eksploatację podczas sezonu. Demontaż do końca lutego 2021 - serwis i dozór dekoracji w trakcie ekspozycji, monitorowanie działania systemu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić całodobowy dyżur serwisowy. Łączność poprzez 2 numery telefonii komórkowej i pocztę elektroniczną. Musi posiadać zaplecze magazynowo techniczne do bieżącej naprawy, konserwacji i czyszczenia dekoracji. Wykonawca musi posiadać zabezpieczone stany magazynowe materiału świetlnego oraz elementów systemów sterowania pokazami wykorzystanymi w realizacji potrzebnymi w przypadku naprawy dekoracji. Na zgłoszenia przekazywane poprzez Pogotowie Drogowe Zamawiającego należy po realizacji naprawy przekazać odpowiedź na adres poczty elektronicznej: estrada@estrada.com.pl Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 12 godzin. Ciągła gotowość sprzętu oraz personelu do usuwania ewentualnych usterek lub zniszczeń w dekoracji. Monitorowanie stanu systemu oraz programowanie załączeń i wyłączeń dekoracji. - stworzenie pokazu świetlnego, który podlega ocenie i akceptacji Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego, Wykonawca opracuje na swój koszt nowy pokaz, aż do uzyskania akceptacji Zamawiającego, - ubezpieczenie dekoracji w trakcie ekspozycji Zabezpieczenie dekoracji od żywiołów na wartość zakupu dekoracji i od kradzieży i aktów wandalizmu na kwotę min 500 000 PLN. - stworzenie oprogramowania pokazu światło dźwięk i udzielenie licencji Teren podległy administracyjnie Zamawiającemu, na którym Wykonawca wykonywać będzie przedmiotową dostawę określa załącznik nr 10 do SIWZ stanowiący załącznik nr 1 do umowy. Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia: Zaleca się wykonawcom zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia. 8. Termin realizacji zamówienia Zamówienie (w zakresie montażu i uruchomienia instalacji) musi być wykonane najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r. i potwierdzone końcowym odbiorem zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 39298900-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45316100-6
50232110-4
31530000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
01.12.2020 15.02.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: -posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; - posiadania wiedzy i doświadczenia; - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; -sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Informacje dodatkowe Złożenie przez Wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 10 SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do jego wykluczenia 1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 1.1 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ); 1.2. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ; 1.3 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodne w treści ze wzorem załącznika nr 6 do SIWZ), 1.4 sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres – według wzoru stanowiącego załącznik nr 7a lub do SIWZ; 1.5. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie stawianego przez Zamawiającego warunku. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zgodnego w treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ); - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (zgodnego w treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ; - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - informację o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) zór Oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w 10.4.2 -10.4.4 składa dokument lub dokumenty zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby, kopie dokumentów dotyczące tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. Oferta wspólna (wnoszona przez konsorcja lub spółki cywilne) 1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Wykonawcy-Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2. Oryginał pełnomocnictwa powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego Wykonawcy – Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 3. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców o którym mowa w pkt. 10.4.2 Stosowne odpisy z rejestru, o których mowa w pkt. 10.4.2 SIWZ, muszą zostać dołączone do oferty przez wszystkich Wykonawców. 4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1.1 i 10.4.1 SIWZ, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Wykonawca-Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Wykonawcy – Pełnomocnika lub oświadczenie o którym mowa podpisują w swoim imieniu wszyscy Wykonawcy (w tym Wykonawca-Pełnomocnik) - wskazane jest, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie na odrębnym formularzu. 5. Kopie dokumentów dotyczących poszczególnych Wykonawców są poświadczone za zgodność z oryginałem przez tych Wykonawców, których dokumenty dotyczą. 6. Wypełniony formularz oferty, o którym mowa w pkt. 26.2 SIWZ, podpisują w swoim imieniu wszyscy Wykonawcy (w tym Wykonawca-Pełnomocnik) lub podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Wykonawca-Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Wykonawcy – Pełnomocnika. 7. Dokumenty wymienione w pkt. 10.4 SIWZ, muszą być załączone do oferty dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 8. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Wykonawcą-Pełnomocnikiem. 9. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Podwykonawstwo. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Zasady udzielania wyjaśnień SIWZ. 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: - na 2 dni przed upływem terminu składania ofert; pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 13.1., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia, 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 13.1. 4. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, treść tę zamieszcza również na tej stronie. 5. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 7. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). 8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na tej stronie oraz wprowadza odpowiednie zmiany w ogłoszeniu zamieszczonym w BZP.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach: 1.1 wykazania się sytuacją ekonomiczną i finansową: a) osiągnął w okresie ostatnich trzech lat obrotowych tj. 2017, 2018, 2019 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, przychód ze sprzedaży produktów (dla Wykonawców prowadzących pełną księgowość) lub przychód z działalności (dla Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu) minimum łącznie w ww. okresie 1 000 000 złotych (jeden milion złotych) według załączonego wzoru, który stanowią załączniki nr 7a lub nr 7b do SIWZ, b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN ( dwa miliony złotych) oraz gdy złoży prawidłowo dokumenty wymienione w pkt 10 SIWZ. 1.2. Złożenie przez Wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 10 SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach: 2.1. posiadania wiedzy i doświadczenia a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert podobną instalację w przestrzeni parkowo/ miejskiej o wartości min. 300.000 zł. netto oraz załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, 2.2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia: Musi posiadać zaplecze magazynowo techniczne do bieżącej naprawy, konserwacji i czyszczenia dekoracji. Wykonawca musi posiadać zabezpieczone stany magazynowe materiału świetlnego oraz elementów systemów sterowania pokazami wykorzystanymi w realizacji potrzebnymi w przypadku naprawy dekoracji Dysponowanie narzędziami należy wykazać wg wzoru, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 2.3 dysponowania osobami posiadającymi umiejętności i kwalifikacje do wykonania zamówienia: Wykonawca dysponuje wykwalifikowanym personelem posiadającym wiedzę na temat wytworzenia, konserwacji i sterowania aranżacją świetlną i pokazami: a) Zespołem min. 2 elektryków: Kwalifikacje /dot. każdej osoby/: osoby posiadają kwalifikacje i uprawnienia elektryczne: Świadectwo kwalifikacyjne typu „D” i „E”, Grupa I w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828); b) 1 specjalistą zatrudnionym na pełen etat na okres stały w firmie Wykonawcy: Osoba, ze znajomością systemów sterowania pokazami światło - dźwięk, która w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł netto każda, polegających na zaprojektowaniu oraz nadzorze nad realizacją systemu pokazów światło-dźwięk. c) 1 Projektantem: Osoba, która w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, sprawowała nadzór autorski nad co najmniej 2 realizacjami instalacji świetlnej i sporządziła co najmniej 2 projekty instalacji świetlnej na powierzchni nie mniejszej niż 1 000 m kw. i/lub za kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł Dysponowane osoby należy wykazać wg wzoru, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na okres związania ofertą w wysokości: 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Forma wadium 1. Wadium może być wniesione w: 1.1. pieniądzu, 1.2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym iż poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 1.3. gwarancjach bankowych, 1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 22.1.5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) Termin i miejsce wniesienia wadium: W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Stołeczna Estrada nr konta 32 2490 0005 0000 4530 4547 5725 ALIOR Bank Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Kwota wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych od pkt. 22.1.2. do pkt. 22.1.5. SIWZ kserokopię dokumentu wadium potwierdzoną przez Głównego Księgowego Stołecznej Estrady zaleca się dołączyć do oferty, a oryginał należy złożyć w sekretariacie Stołecznej Estrady. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z treścią art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, oraz należy wymienić jako beneficjenta poręczenia lub gwarancji Stołeczna Estrada, ul. Niemcewicza 4/6, 02-027 Warszawa. Zwrot wadium: Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1- 2 ustawy. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w sytuacji i na zasadzie określonej w art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów o których mowa w pkt. 10 SIWZ oraz pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto50,00
Projekty instalacji świetlnej 20,00
Posiadanie stanów magazynowych elementów instalacji świetlnej i czasu koniecznego do usunięcia usterki10,00
Ochrona środowiska20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23.10.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH