Ogłoszenie nr 616752-N-2018 z dnia 13.09.2018 r.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, krajowy numer identyfikacyjny 24023691700000, ul. ul. Ks. A. Janusza  6 , 43410   Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 693 654, e-mail gzwik@zebrzydowice.pl, faks 324 693 654.
Adres strony internetowej (URL): www.gzwik.zebrzydowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.gzwik.zebrzydowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria
Numer referencyjny: GZWiK.271.9.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania przepompowni ścieków eksploatowanych w gminie Zebrzydowice. W celu wykonania systemu telemetrii niezbędne jest : 1.1. Wykonanie remontu przepompowni ścieków wraz z systemem monitorowania. Ze względu na zużycie się elementów układów sterowania przepompowni ścieków należy w ramach zadania zaprojektować i wykonać nowe układy sterowania dla następujących przepompowni ścieków: - przepompownia ścieków Kończyce Małe – Most; - przepompownia ścieków Kończyce Małe – Zamek; - przepompownia ścieków Kaczyce – Świtezianki; - przepompownia ścieków Kaczyce – Przedszkole; - przepompownia ścieków Kaczyce – Szkoła; Zakres prac jaki należy wykonać dla w/w obiektów to: -przygotowanie dokumentacji technicznej – projekt elektryczny szafy sterowniczej; -montaż (prefabrykacja) nowej szafy sterowniczej przepompowni ścieków; -demontaż istniejącego układu sterowania; -dostawa i konfiguracja nowych elementów AKPiA przepompowni ścieków; -przygotowanie programu sterowania pracą przepompowani ścieków; -montaż szafy sterowniczej na obiekcie; -przygotowanie wizualizacji pracy obiektu w systemie SCADA; -uruchomienie transmisji danych GSM/GPRS z obiektu oraz włączenie do budowanego systemu GZWiK Zebrzydowice; -sprawdzenie układu sterowania i monitorowania, oraz uruchomienie. Wymagania do szafy sterowniczej i AKPiA. Na przepompowni ścieków należy przewidzieć szafę sterowniczą z tworzywa sztucznego (poliester), klasa ochrony IP65, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek z następującym wyposażeniem: - wyłącznik zasilania 3x400 V – przełącznik agregat – sieć; - gniazdo do podłączenia agregatu; -rozruch bezpośredni pompy , dla pomp o mocy powyżej 5kW rozruch za pomocą softstart’ów; - zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pomp; - zabezpieczenie przeciążeniowe silników pomp; - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C; - kontrola symetrii i zaniku zasilania z sygnalizacją w sterowniku; -mikroprocesorowy sterownik programowalny z zintegrowanym panelem operatorskim oraz z portem RS232/485 i protokołem MODBUS; - sterownik komunikacyjny GSM/GPRS z anteną GSM; - zasilacz buforowy 24 V DC z akumulatorowym podtrzymaniem po zaniku zasilania; - awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu; - przełącznik rodzaju sterowania R-O-A z sygnalizacją w sterowniku osobno dla każdej pomp; - ręczne sterowanie miejscowe – niezależne przyciski start oraz stop do uruchomienia każdej z pomp w trybie ręcznym umożliwiające całkowite odpompowanie ścieków; - informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na wyświetlaczu sterownika; - gniazdo serwisowe 230V/16A; - grzałka z termostatem; -licznik godzin pracy –funkcja realizowana przez sterownik; - licznik liczby załączeń –funkcja realizowana przez sterownik; - sygnalizator optyczny awarii; - sonda hydrostatyczna do pomiaru ciągłego poziomu ścieków; -przekładniki prądowe na każdą z pomp z integrowanym przetwornikiem umożliwiający podłączenie do sterownika; - pływakowe sygnalizatory poziomu 2 kpl.; - armatura z linką obciążnikiem do powieszenia sygnalizatorów i sondy; -wyłączniki krańcowe do szaf oraz klap/włazów. Funkcje sterowania Program sterowania pracą przepompowni powinien realizować następujące funkcje: - utrzymywanie poziomu ścieków na zadanym poziomie przez odpowiednie załączanie pomp w zależności od napływu ścieków – powiązane z sygnałem poziomu pochodzącym od sond ścieków; - praca naprzemienna gwarantujące równomierne zużywanie zestawów pompowych; -zabezpieczenie zestawu pompowego przed suchobiegiem; - zabezpieczenie zestawu pompowego przed przeciążeniem; - możliwość przełączenia układu na ręczne sterownia pomp; - zabezpieczenie przed włamaniem do przepompowni; - przekazywanie sygnałów monitoringu do stanowiska dyspozytorskiego; - zdalne sterowanie pomp; - zdalne ustawianie poziomów; -zdalne blokowanie pompy; - kontrola poziomów poprzez porównywanie wskazań sondy z pływakami max i min; - transmisja danych za pomocą protokołu komunikacyjnego MODBUS. System SCADA Z przepompowni ścieków do systemu SCADA powinny być przekazywane informacje o: -pracy pompy; - sterowaniu AUTO/RĘKA pompy; - poziomie suchobiegu; - awarii pompy; - blokadzie pompy; - zasilaniu pompowni; - otwarciu drzwi szafy; - poziomie aktualnym; -nastawach: poziom start i stop; -prądzie pobieranym przez pompę; -sumarycznym czasie pracy pompy; - ilości załączeń pompy; - dobowym przepływie ścieków. Zakres prac w systemie SCADA dla każdej przepompowni ścieków obejmuje: -przygotowanie bazy zmiennych serwera danych o zmienne z obiektu; -przygotowanie bazy zmiennych serwera alarmów o zmienne z obiektu; -konfigurację łącza transmisyjnego; -wykonanie schematu technologicznego obiektu oraz naniesienie na mapę; - wykresów oraz raportów parametrów technologicznych; -udostępnienie obiektu przez przeglądarkę internetową WWW. 1.2. Wykonanie systemu telemetrycznego przepompowni ścieków Dla następujących przepompowni ścieków: • przepompownia ścieków Marklowice – OSP; • przepompownia ścieków Marklowice – Przedszkole; • przepompownia ścieków Zebrzydowice – Słowackiego; • przepompownia ścieków Zebrzydowice – Zamek; • przepompownia ścieków Kaczyce – Matejki; • przepompownia ścieków Kaczyce – Sobieskiego; • przepompownia ścieków Kaczyce – Otrębowska; • przepompownia ścieków Kaczyce – KWK. Należy zaprojektować i wykonać system telemetryczny do zdalnego monitorowania następujących parametrów: - stan pracy i awarii pomp; - poziom; - zanik zasilania; - otwarcie szafy sterowniczej. Zakres prac jaki należy wykonać dla w/w obiektów to: - przygotowanie projektu rozwiązania technicznego; - przygotowanie szafy telemetrycznej (prefabrykacja): moduł telemetryczny GSM/GPRS, antena GSM, karta SIM, zasilacz buforowy, akumulator, przekaźniki, separatory, listwy, zaciski, - przewody, oznaczniki itp.; -montaż obiektowy szafy telemetrycznej; - podłączenie przewodów sygnałowych i zasilających; - przygotowanie wizualizacji pracy obiektu w systemie SCADA; - uruchomienie transmisji danych GSM/GPRS z obiektu oraz włączenie do budowanego systemu GZWiK Zebrzydowice; -sprawdzenie monitorowania oraz uruchomienie. Wymagania dla szafy sterowniczej i AKPiA: Na przepompowni ścieków należy przewidzieć szafę sterowniczą z tworzywa sztucznego (poliester), klasa ochrony IP65 z następującym wyposażeniem: - moduł telemetryczny GSM/GPRS: 8xDI binarnych/licznikowych, 8xDO binarnych/licznikowych, 2xAI optoizolowane 4-20mA (10-bitowe), pamięć flash, zegar RTC, GSM/GPRS/SMS. MODBUS RTU, OPC, prac zdarzeniowa, zasilanie 12/24 VDC; - zasilacz buforowy 12/24 VDC z akumulatorami 7Ah; - antena GSM; - aparatura elektryczna i elektroniczna. Należy zakupić i zamontować 2 kompletne żurawiki udźwig do 150 kg i jeden 250 kg łącznie z stopami /gniazda/. Konstrukcja żurawika ma być ocynkowana. Dodatkowo dla przepompowni ścieków Kaczyce–Świtezianki, Kaczyce–Otrębowska, Kaczyce –KWK należy przewidzieć w systemie telemetrycznym wzajemne, zdalne blokowanie pracy przepompowni tzn. przepompownia ścieków Kaczyce–Świtezianki przy dużym napływie ścieków blokuje przepompownię ścieków Kaczyce–Otrębowska, ta natomiast blokuje przepompownię ścieków Kaczyce-KWK. System telemetryczny należy zbudować w układzie otwartym Lp Nazwa obiektu Zakres prac 1 przepompownia ścieków Marklowice – OSP; telemetria 2 przepompownia ścieków Marklowice – Przedszkole telemetria 3 przepompownia ścieków Zebrzydowice – Słowackiego; telemetria 4 przepompownia ścieków Zebrzydowice – Zamek; telemetria 5 przepompownia ścieków Kaczyce – Sobieskiego; telemetria 6 przepompownia ścieków Kaczyce – Otrębowska; telemetria 7 przepompownia ścieków Kaczyce – KWK; telemetria 8 Przepompownia ścieków Kaczyce -Matejki Sterowanie +telemetria 9 przepompownia ścieków Kończyce Małe – Zamek; Sterowanie +telemetria 10 przepompownia ścieków Kaczyce – Świtezianki; Sterowanie +telemetria 11 przepompownia Kończyce Małe -Myśliwska Sterowanie +telemetria 12 przepompownia ścieków Kaczyce – Przedszkole; Sterowanie +telemetria 13 przepompownia ścieków Kończyce Małe – Most; Sterowanie +telemetria

II.5) Główny kod CPV: 45332400-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232400-6
45317000-2
45252127-4
45252200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 10.000,00 zł. Roboty budowlane w zakresie modernizacji przepompowni. Procedura udzielania zamówienia uzupełniającego może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności opisującego zakres robót, potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 15.02.2019

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 80.000,00 PLN. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 80.000,00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie / w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył /: a/ co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu systemu sterowania i monitorowana przepompowni ścieków lub wody ( min. 10 współpracujących obiektów). Uwaga nr 2: Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego. 3.2.2 Wykonawca musi wykazać dysponowanie / dysponuje lub będzie dysponował / osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a/ Kierownik budowy : - / 1 osoba / ma posiadać kwalifikacje: - uprawnienia budowlane projektowe i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej , lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa / test jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm. / b) Osoba(y) do opracowania i wykonania systemu sterowania PLC i systemu wizualizacji SCADA posiadająca : • certyfikat / zaświadczenie autoryzowanego administratora; • doświadczenie zawodowe – wykonanie co najmniej dwóch projektów systemu archiwizacji, wizualizacji i raportowania danych pomiarowych. Należy podać nazwę projektu oraz zamawiającego; • certyfikat / zaświadczenie autoryzowany integrator sterowników PLC; • doświadczenie zawodowe – wykonanie co najmniej dwóch duży projektów systemu sterowania opartych na sterownikach PLC obiektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Należy podać nazwy projektów oraz Zamawiającego. lub spełniająca warunki, o których mowa w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 1332 z późn. zm / tj. osoba, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniająca wymogi, o których mowa w art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2015 r o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa / „świadczenie usług transgranicznych” / Uwaga nr 3: Wymienione powyżej osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający uzna warunek za spełniony również wtedy, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni na bieżąco tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia Uwaga nr 4: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska / PLN /, w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy / pkt 2.2.1 niniejszego rozdziału SIWZ / W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę, dokument o których mowa w pkt 4.3.1 zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 2. Potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego 3. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone Uwaga nr 6: Dowodami, o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty 4. Wykazu osób , skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy przesłać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 2. Dokumentu / np. zobowiązanie / innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniających zasoby. Dokument ten należy dołączyć do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : 5.000,00 zł , / słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 / zabezpieczającego ofertę na 30 dni, w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj.: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości / tj. Dz. U. 2018, poz. 110 z późn. zm. / Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 40 8470 0001 2003 0027 8496 0004 z dopiskiem: wadium – „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – telemetria” Uwaga nr 8: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu w Referacie Księgowości Zamawiającego / do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu / lub bezpośrednio do oferty. W ofercie zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami / np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów /. 2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6 lit. a niniejszego rozdziału SIWZ. 2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a/ jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenie o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b/ jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania oferty na warunkach określonych w ofercie - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji/rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: a/ działań organów państwowych – ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT b/ ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego – roboty zaniechane. Rozliczenie wartości robót zaniechanych, których wykonanie stało się zbędne, nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, złożonego wraz z ofertą. 2. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku: a/ konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych , o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy b/ wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej c/ konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej d/ działania siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej. 3. Zmiany osobowe –zmiana kierownika budowy lub osób koordynujących wykonanie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego czy Wykonawcy – mogą nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 4. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty – jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu że proponowany inny podwykonawca / lub wykonawca samodzielnie / spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten / inny podwykonawca / nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub w art. 24 ust 5 ustawy wskazane w SIWZ. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ 5. Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy / np. danych teleadresowych Wykonawcy/Zamawiającego itp. / - zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 2. Zmiana postanowień umowy z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu, 3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01.10.2018, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH