Ogłoszenie nr 560986-N-2019 z dnia 2019-06-14 r.

Miasto Jastrzębie Zdrój: „Przewóz uczniów niepełnosprawnych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jastrzębie Zdrój, krajowy numer identyfikacyjny 27625535800000, ul. Al. Józefa Piłsudskiego  60 , 44-335  Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 47 85 133, e-mail bzp@um.jastrzebie.pl, faks 32 47 85 350.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.jastrzebie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.jastrzebie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.jastrzebie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego.
Adres:
Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie – Zdrój, Wydział Edukacji, pok. A 404

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przewóz uczniów niepełnosprawnych”
Numer referencyjny: Ed.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w roku szkolnym 2019/2020 na trasie dom - przedszkole/szkoła/placówka – dom wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu zgodnie z art. 39 ust 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r. t.j. poz. 996 z późn. zm.). Zamówienie obejmuje dwie części, tj. Część I – transport uczniów zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój do przedszkoli/szkół/ ośrodków w Katowicach i Chorzowie. Część II – transport uczniów zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój do Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 23, Zespołu Szkół nr 9 oraz do Przedszkola Specjalnego mieszczących się na terenie miasta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: Część I: Termin rozpoczęcia: 02.09.2019 r. Termin zakończenia: 26.06.2020 r. Część II: Dowóz dzieci do Przedszkola Specjalnego w WSRD: Termin rozpoczęcia: 02.09.2019 r. Termin zakończenia: 31.08.2020 r. Dowóz dzieci do Szkół: SP nr 5, SP nr 23, ZSS nr 9: Termin rozpoczęcia: 02.09.2019 r. Termin zakończenia: 26.06.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe 1) Dla części I zamówienia Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż posiada ważną licencję zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 poz. 57 t.j., z późn. zm.). Warunkiem koniecznym jest, aby licencja była zgodna z art. 11 ust. 1 ww. ustawy. 2) Dla części II zamówienia Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż posiada ważną licencję lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 poz. 57 t.j., z późn. zm.). Warunkiem koniecznym jest, aby licencja lub zezwolenie były zgodne z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Dla części I zamówienia Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: • W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje jedno zamówienie w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę brutto minimum 50 000,00 zł 2) Dla części II zamówienia Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: • W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje jedno zamówienie w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę brutto minimum 150.000,00 zł Spełnieniem warunku będzie wykazanie przez Wykonawcę tylu zadań, na ile części składa ofertę o wartości odpowiadającej tym częściom lub wykazanie jednego zadania o wartości obejmującej łącznie obie części. W celu weryfikacji spełnienia powyższego warunku przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wskazać wyraźnie, do której części zadania podobne mają odniesienie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) […] zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych […], prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; b) Wykaz […] usług wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert […], a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz, których […] usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te […] usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego […] usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg załącznika nr 7,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) wypełniony formularz, który posłuży do porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty – załącznik nr 1a dla części I zamówienia oraz załącznik nr 1b dla części II zamówienia. 3) Oświadczenie wymienione w pkt. 8.1.a) niniejszej SIWZ tj.: załącznik nr 3 do SIWZ oraz załącznik nr 4 do SIWZ dotyczące wykonawcy oraz innych podmiotów, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 8.1 ppkt d SIWZ, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego – według załącznika nr 6 do SIWZ. 5) Dowód wniesienia wadium, 6) Pełnomocnictwo - zgodnie z pkt. 9 ppkt 4) SIWZ – według załącznika nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I – 2 000,00 /słownie dwa tysiące złotych/ Część II – 7 000,00 /słownie: siedem tysięcy złotych/

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
1. Cena brutto – „X”60,00
2. Norma emisji spalin (EURO) – „Y” 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień umowy: CZĘŚĆ I zamówienia: a) W zakresie innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca się opierał wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a Podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania dotychczasowy podwykonawca b) W zakresie Podwykonawców, których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia, c) W zakresie zmiany obowiązującej stawki VAT – zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia, CZĘŚĆ II zamówienia: d) W zakresie innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca się opierał wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a Podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania dotychczasowy podwykonawca e) W zakresie Podwykonawców, których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia, f) W zakresie zmiany: • obowiązującej stawki VAT – zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia, • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. • zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 2. Warunkiem dokonania ww. zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. 3. W pozostałych kwestiach zmiana postanowień zawartej umowy z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 i 8 umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-25, godzina: 11:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: „PRZEWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Chorzów, Jastrzębie-Zdrój”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych wskazanych przez Zamawiającego: Część I zamówienia - Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Chorzów, Jastrzębie-Zdrój: a) Katowice - Zespół Szkolno–Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących, ul. Grażyńskiego 17, 40-126 Katowice. b) Chorzów - Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej, ul. Hajducka 22, 41-500 Chorzów. Trasa obejmuje wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 od 2 września 2019 do 26 czerwca 2020. Część I zamówienia obejmuje przewóz dwóch osób, w tym: jedna osoba dowożona do Katowic i jedna osoba do Chorzowa, które powinny być odbierane spod wskazanego adresu dowożone do placówki oświatowej i po zakończeniu zajęć odwożone we wskazane miejsce. Maksymalna ilość kilometrów w ciągu dnia 150 km, z czego jeżeli dowóz odbywać się będzie tylko do Katowic maksymalna ilość kilometrów w ciągu dnia będzie wynosić 140 km, natomiast, jeżeli dowóz odbywać się będzie tylko do Chorzowa maksymalna ilość kilometrów w ciągu dnia będzie wynosić 130 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
1. Cena brutto – „C”60,00
2. Norma emisji spalin (EURO) – „Y” 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin rozpoczęcia: 02.09.2019 r. Termin zakończenia: 26.06.2020 r.


Część nr: 2Nazwa: „PRZEWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH: Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa nr 5, szkoła Podstawowa nr 23, Zespół Szkół nr 9:”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych wskazanych przez Zamawiającego: Część II zamówienia – Dowóz dzieci na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój do Przedszkola Specjalnego, Szkoły Podstawowej nr 5, szkoły Podstawowej nr 23, Zespołu Szkół nr 9: b) Przedszkole Specjalne w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maj 61 (placówka nieferyjna). Dzieci dowożone do Przedszkola Specjalnego powinny być doprowadzone do sali zajęć przez opiekuna oraz odebrane bezpośrednio z sali zajęć przez opiekuna. Dowóz realizowany będzie codziennie od 2 września 2019 do 31 sierpnia 2020 r. za wyjątkiem dni wolnych od zajęć, łącznie siedmioro dzieci, w tym dwoje dzieci na bliźniaczym wózku inwalidzkim biorących udział w zajęciach porannych. Po sporządzeniu planu zajęć w placówce wybrany Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy listę dzieci wraz z adresami zamieszkania do ustalenia trasy przewozu oraz zostaną wskazane godziny przyjazdu i odbioru dzieci. c) Szkoła Podstawowa nr 5 w Jastrzębie-Zdroju, ul. Mazurska 6. Uczniowie dowożeni do szkoły codziennie zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 od 2 września 2019 do 26 czerwca 2020 r. za wyjątkiem ferii, wakacji i innych dni wolnych od zajęć lekcyjnych. Dzieci dowożone do SP 5 powinny być doprowadzone do świetlicy przez opiekuna oraz odbierane bezpośrednio ze świetlicy przez opiekuna dowozu. Troje dzieci biorących udział w zajęciach porannych. Po sporządzeniu planu zajęć w placówce wybrany Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy listę dzieci wraz z adresami zamieszkania do ustalenia trasy przewozu oraz zostaną wskazane godziny przyjazdu i odbioru dzieci. d) Szkoła Podstawowa nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Szkolna 5, codziennie zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 od 2 września 2019 do 26 czerwca 2020 r. za wyjątkiem ferii, wakacji i innych dni wolnych od zajęć lekcyjnych. Dzieci dowożone do SP 23 powinny być doprowadzone do świetlicy przez opiekuna oraz odbierane bezpośrednio ze świetlicy przez opiekuna dowozu. Siedemdziesiąt czworo dzieci, w tym siedmioro na wózkach inwalidzkich biorących udział w zajęciach porannych. Po sporządzeniu planu zajęć w placówce wybrany Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy listę dzieci wraz z adresami zamieszkania do ustalenia trasy przewozu oraz zostaną wskazane godziny przyjazdu i odbioru dzieci. e) Zespół Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 11 Listopada 4 codziennie zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 od 2 września 2019 do 26 czerwca 2020 r. za wyjątkiem ferii, wakacji i innych dni wolnych od zajęć lekcyjnych. Dzieci dowożone do ZSS 9 powinny być doprowadzone do świetlicy przez opiekuna oraz odbierane bezpośrednio ze świetlicy przez opiekuna dowozu. Dwadzieścioro dzieci biorących udział w zajęciach porannych. Po sporządzeniu planu zajęć w placówce wybrany Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy listę dzieci wraz z adresami zamieszkania do ustalenia trasy przewozu oraz zostaną wskazane godziny przyjazdu i odbioru dzieci. Przewiduje się, że trasa w miesiącach od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. wyniesie maksymalnie 280 km dziennie łącznie dla wszystkich pojazdów. W dni wolne dla szkół zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020, ale w dni pracy przedszkola na przewóz przewiduje się – 50 km dziennie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
1. Cena brutto – „C”60,00
2. Norma emisji spalin (EURO) – „Y” 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dowóz dzieci do Przedszkola Specjalnego w WSRD: Termin rozpoczęcia: 02.09.2019 r. Termin zakończenia: 31.08.2020 r. Dowóz dzieci do Szkół: SP nr 5, SP nr 23, ZS nr 9: Termin rozpoczęcia: 02.09.2019 r. Termin zakończenia: 26.06.2020 r.