Ogłoszenie nr 760416-N-2020 z dnia 01.12.2020 r.

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim: Świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i Prokuratur Rejonowych okręgu piotrkowskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim, krajowy numer identyfikacyjny 56962200000000, ul. Al. 3 Maja  , 97-300  Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 647 66 41, e-mail prokuratura@piotrkow-tryb.po.gov.pl, faks 44 647 44 70.
Adres strony internetowej (URL): http://piotrkow-tryb.po.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://piotrkow-tryb.po.gov.pl/zamowienia.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i Prokuratur Rejonowych okręgu piotrkowskiego
Numer referencyjny: PO VII WB 261.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok w chłodni na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i Prokuratur Rejonowych okręgu piotrkowskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań (części). Zadanie 1. Świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim. Zasięg działania Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim obejmuje miasto Piotrków Trybunalski oraz gminy: Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Tuszyn, Wola Krzysztoporska, Wolbórz. Zadanie 2. Świadczenie usług przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie. Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie obejmuje miasto Bełchatów oraz gminy: Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów. Zadanie 3. Świadczenie usług przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Opocznie. Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Opocznie obejmuje gminy: Aleksandrów, Białaczów, Drzewica, Mniszków, Opoczno, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów. Zadanie 4. Świadczenie usług przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Radomsku. Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Radomsku obejmuje miasto Radomsko oraz gminy: Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kamieńsk, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Przedbórz, Radomsko, Wielgomłyny, Żytno. Zadanie 5. Świadczenie usług przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim. Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowiecki obejmuje miasto Tomaszów Mazowiecki oraz gminy: Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Żelechlinek. Przedmiot zamówienia dla każdej części (zadania) jest taki sam i obejmuje świadczenie usług przewozu zwłok i szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia, bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego do miejsca przechowania, bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz ich przechowywanie na potrzeby określonej w ramach danego zadania jednostki prokuratury. 2. W zakresie przewozu zwłok Wykonawca zobowiązuje się do: a) przybycia, we wskazane przez prokuratora miejsce, pojazdu przeznaczonego do przewozu zwłok wraz z obsługą, z tym, że przybycie na miejsce w granicach administracyjnych miasta, w którym znajduje się siedziba danej jednostki prokuratury, która zleca wykonanie czynności powinno nastąpić nie później aniżeli w ciągu 30 minut od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi miasta nie później aniżeli w ciągu 60 minut od chwili wezwania; b) zapakowania zwłok do worka, a następnie załadunek do samochodu i przewóz do chłodni. Samochód do przewozu zwłok winien być przystosowany do przewozu zwłok ludzkich oraz spełniać wymagania techniczne i sanitarne określone w przepisach szczegółowych; c) zabezpieczenia we własnym zakresie potrzebnego sprzętu, odzieży ochronnej, środków dezynfekcji i materiałów do przewozu zwłok (worki na zwłoki, nosze, rękawiczki) a także podjęcie innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. Zamawiający będzie zwracał Wykonawcy koszty przewozu zwłok (możliwie najkrótszą drogą) według stawki za jeden kilometr rzeczywistego przebiegu pojazdu liczonego od siedziby wykonawcy do miejsca zdarzenia oraz od miejsca podjęcia zwłok do złożenia ich w pomieszczeniu do przechowywania zwłok. Ryczałt obejmuje koszt materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania usługi i obejmuje koszt zakupu: worka, rękawic i środków dezynfekujących oraz wszystkie inne koszty potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W zakresie przechowywania zwłok Wykonawca zobowiązuje się do: a) przyjęcia i przechowywania zwłok, jak również szczątków ludzkich, w tym w stanie znacznego rozkładu i zwęglonych do czasu wydania przez prokuratora zezwolenia na pochówek; b) zapewnienia pomieszczenia do przechowywania zwłok, które winno być wyposażone w specjalistyczne chłodnie, zapewniające należyte wykonanie zamówienia oraz spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne, techniczne oraz muszą być wyposażone w odpowiedni, specjalistyczny sprzęt; c) udostępnienia chłodni do okazania zwłok, w celu ich identyfikacji; d) wydania zwłok do pochówku, które nastąpi po zakończeniu wykonania sekcji lub oględzin zwłok i wydaniu stosownego zezwolenia lub decyzji przez prokuratora lub asesora prowadzącego sprawę. e) wydania zwłok wyłącznie osobom upoważnionym do odbioru. UWAGA. Zamawiający będzie ponosił koszty przechowywania zwłok nie dłużej niż 24 godziny od zakończenia sekcji/oględzin zwłok. W uzasadnionych przypadkach, takich jak przechowywanie zwłok osoby nieznanej lub osoby, której rodzina jest poszukiwana, Zamawiający będzie ponosił dalsze koszty przechowywania zwłok do czasu wydania przez prokuratora lub asesora prowadzącego sprawę zezwolenia na pochówek. Wykonawca zapewnia ponadto: a) gotowość świadczenia usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; b) odpowiedzialną i zaufaną kadrę do sprawowania pieczy nad powierzonymi zwłokami i szczątkami ludzkimi oraz rzeczami osobistymi osoby zmarłej; c) rzetelne prowadzenie ewidencji czasu przechowywania zwłok; d) świadczenie usług objętych zakresem umowy z najwyższą profesjonalną starannością i z zachowaniem zasad etyki, co oznacza, że Wykonawca będzie wykonywał usługę przy zachowaniu wszystkich wymogów określonych w przepisach szczegółowych jak i wynikających z dobrych obyczajów, a dotyczących poszanowania zwłok ludzkich ze względu na cześć osoby zmarłej oraz ochronę dóbr osobistych krewnych, a także prawną ochronę jakiej podlegają ludzkie zwłoki i ich szczątki; e) zachowanie tajemnicy o wszystkich zdarzeniach, o jakich dowiedział się w związku z wykonywaniem niniejszej umowy; f) środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, który spełnia wymagania techniczne i sanitarne, określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866) wraz z aktualnymi zezwoleniami lub zaświadczeniami wydanymi przez właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie zobowiązań przez swoich pracowników, w tym w szczególności wynikających z pkt 4 lit. b, d i e. Podstawą rozpoczęcia usługi będzie pisemne zlecenie przedstawiciela Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest zlecenie telefoniczne lub w formie faksu, które niezwłocznie zostanie potwierdzone pisemnie. Ilość zleceń dokonywanych przez Zamawiającego będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowych w tym zakresie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w związku z brakiem zleceń. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do zachowania godności osób zmarłych oraz do przestrzegania wszystkich obowiązujących w zakresie przedmiotu zamówienia przepisów

II.5) Główny kod CPV: 98370000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33940000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi jako karawany oraz pomieszczeniami do przechowywania zwłok, które spełniają wymogi sanitarno – epidemiologiczne i są wyposażone w odpowiedni sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz złoży podpisane oświadczenie o dysponowaniu pomieszczeniami do przechowywania zwłok, którego wzór stanowi Załącznik nr 6.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) podpisane oświadczenie o dysponowaniu pojazdami do przewozu zwłok oraz pomieszczeniami do przechowywania zwłok według wzoru - Załącznik nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Zatrudnienie osób wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy. Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 09.12.2020, godzina: 13:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakresie przewozu zwłok Wykonawca zobowiązuje się do: a) przybycia, we wskazane przez prokuratora miejsce, pojazdu przeznaczonego do przewozu zwłok wraz z obsługą, z tym, że przybycie na miejsce w granicach administracyjnych miasta, w którym znajduje się siedziba danej jednostki prokuratury, która zleca wykonanie czynności powinno nastąpić nie później aniżeli w ciągu 30 minut od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi miasta nie później aniżeli w ciągu 60 minut od chwili wezwania; b) zapakowania zwłok do worka, a następnie załadunek do samochodu i przewóz do chłodni. Samochód do przewozu zwłok winien być przystosowany do przewozu zwłok ludzkich oraz spełniać wymagania techniczne i sanitarne określone w przepisach szczegółowych; c) zabezpieczenia we własnym zakresie potrzebnego sprzętu, odzieży ochronnej, środków dezynfekcji i materiałów do przewozu zwłok (worki na zwłoki, nosze, rękawiczki) a także podjęcie innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. Zamawiający będzie zwracał Wykonawcy koszty przewozu zwłok (możliwie najkrótszą drogą) według stawki za jeden kilometr rzeczywistego przebiegu pojazdu liczonego od siedziby wykonawcy do miejsca zdarzenia oraz od miejsca podjęcia zwłok do złożenia ich w pomieszczeniu do przechowywania zwłok. Ryczałt obejmuje koszt materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania usługi i obejmuje koszt zakupu: worka, rękawic i środków dezynfekujących oraz wszystkie inne koszty potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W zakresie przechowywania zwłok Wykonawca zobowiązuje się do: a) przyjęcia i przechowywania zwłok, jak również szczątków ludzkich, w tym w stanie znacznego rozkładu i zwęglonych do czasu wydania przez prokuratora zezwolenia na pochówek; b) zapewnienia pomieszczenia do przechowywania zwłok, które winno być wyposażone w specjalistyczne chłodnie, zapewniające należyte wykonanie zamówienia oraz spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne, techniczne oraz muszą być wyposażone w odpowiedni, specjalistyczny sprzęt; c) udostępnienia chłodni do okazania zwłok, w celu ich identyfikacji; d) wydania zwłok do pochówku, które nastąpi po zakończeniu wykonania sekcji lub oględzin zwłok i wydaniu stosownego zezwolenia lub decyzji przez prokuratora lub asesora prowadzącego sprawę. e) wydania zwłok wyłącznie osobom upoważnionym do odbioru. UWAGA. Zamawiający będzie ponosił koszty przechowywania zwłok nie dłużej niż 24 godziny od zakończenia sekcji/oględzin zwłok. W uzasadnionych przypadkach, takich jak przechowywanie zwłok osoby nieznanej lub osoby, której rodzina jest poszukiwana, Zamawiający będzie ponosił dalsze koszty przechowywania zwłok do czasu wydania przez prokuratora lub asesora prowadzącego sprawę zezwolenia na pochówek. Wykonawca zapewnia ponadto: a) gotowość świadczenia usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; b) odpowiedzialną i zaufaną kadrę do sprawowania pieczy nad powierzonymi zwłokami i szczątkami ludzkimi oraz rzeczami osobistymi osoby zmarłej; c) rzetelne prowadzenie ewidencji czasu przechowywania zwłok; d) świadczenie usług objętych zakresem umowy z najwyższą profesjonalną starannością i z zachowaniem zasad etyki, co oznacza, że Wykonawca będzie wykonywał usługę przy zachowaniu wszystkich wymogów określonych w przepisach szczegółowych jak i wynikających z dobrych obyczajów, a dotyczących poszanowania zwłok ludzkich ze względu na cześć osoby zmarłej oraz ochronę dóbr osobistych krewnych, a także prawną ochronę jakiej podlegają ludzkie zwłoki i ich szczątki; e) zachowanie tajemnicy o wszystkich zdarzeniach, o jakich dowiedział się w związku z wykonywaniem niniejszej umowy; f) środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, który spełnia wymagania techniczne i sanitarne, określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866) wraz z aktualnymi zezwoleniami lub zaświadczeniami wydanymi przez właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie zobowiązań przez swoich pracowników, w tym w szczególności wynikających z pkt 4 lit. b, d i e. Podstawą rozpoczęcia usługi będzie pisemne zlecenie przedstawiciela Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest zlecenie telefoniczne lub w formie faksu, które niezwłocznie zostanie potwierdzone pisemnie. Ilość zleceń dokonywanych przez Zamawiającego będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowych w tym zakresie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w związku z brakiem zleceń. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do zachowania godności osób zmarłych oraz do przestrzegania wszystkich obowiązujących w zakresie przedmiotu zamówienia przepisów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 98370000-7, 33940000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Zatrudnienie osób wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Świadczenie usług przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakresie przewozu zwłok Wykonawca zobowiązuje się do: a) przybycia, we wskazane przez prokuratora miejsce, pojazdu przeznaczonego do przewozu zwłok wraz z obsługą, z tym, że przybycie na miejsce w granicach administracyjnych miasta, w którym znajduje się siedziba danej jednostki prokuratury, która zleca wykonanie czynności powinno nastąpić nie później aniżeli w ciągu 30 minut od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi miasta nie później aniżeli w ciągu 60 minut od chwili wezwania; b) zapakowania zwłok do worka, a następnie załadunek do samochodu i przewóz do chłodni. Samochód do przewozu zwłok winien być przystosowany do przewozu zwłok ludzkich oraz spełniać wymagania techniczne i sanitarne określone w przepisach szczegółowych; c) zabezpieczenia we własnym zakresie potrzebnego sprzętu, odzieży ochronnej, środków dezynfekcji i materiałów do przewozu zwłok (worki na zwłoki, nosze, rękawiczki) a także podjęcie innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. Zamawiający będzie zwracał Wykonawcy koszty przewozu zwłok (możliwie najkrótszą drogą) według stawki za jeden kilometr rzeczywistego przebiegu pojazdu liczonego od siedziby wykonawcy do miejsca zdarzenia oraz od miejsca podjęcia zwłok do złożenia ich w pomieszczeniu do przechowywania zwłok. Ryczałt obejmuje koszt materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania usługi i obejmuje koszt zakupu: worka, rękawic i środków dezynfekujących oraz wszystkie inne koszty potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W zakresie przechowywania zwłok Wykonawca zobowiązuje się do: a) przyjęcia i przechowywania zwłok, jak również szczątków ludzkich, w tym w stanie znacznego rozkładu i zwęglonych do czasu wydania przez prokuratora zezwolenia na pochówek; b) zapewnienia pomieszczenia do przechowywania zwłok, które winno być wyposażone w specjalistyczne chłodnie, zapewniające należyte wykonanie zamówienia oraz spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne, techniczne oraz muszą być wyposażone w odpowiedni, specjalistyczny sprzęt; c) udostępnienia chłodni do okazania zwłok, w celu ich identyfikacji; d) wydania zwłok do pochówku, które nastąpi po zakończeniu wykonania sekcji lub oględzin zwłok i wydaniu stosownego zezwolenia lub decyzji przez prokuratora lub asesora prowadzącego sprawę. e) wydania zwłok wyłącznie osobom upoważnionym do odbioru. UWAGA. Zamawiający będzie ponosił koszty przechowywania zwłok nie dłużej niż 24 godziny od zakończenia sekcji/oględzin zwłok. W uzasadnionych przypadkach, takich jak przechowywanie zwłok osoby nieznanej lub osoby, której rodzina jest poszukiwana, Zamawiający będzie ponosił dalsze koszty przechowywania zwłok do czasu wydania przez prokuratora lub asesora prowadzącego sprawę zezwolenia na pochówek. Wykonawca zapewnia ponadto: a) gotowość świadczenia usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; b) odpowiedzialną i zaufaną kadrę do sprawowania pieczy nad powierzonymi zwłokami i szczątkami ludzkimi oraz rzeczami osobistymi osoby zmarłej; c) rzetelne prowadzenie ewidencji czasu przechowywania zwłok; d) świadczenie usług objętych zakresem umowy z najwyższą profesjonalną starannością i z zachowaniem zasad etyki, co oznacza, że Wykonawca będzie wykonywał usługę przy zachowaniu wszystkich wymogów określonych w przepisach szczegółowych jak i wynikających z dobrych obyczajów, a dotyczących poszanowania zwłok ludzkich ze względu na cześć osoby zmarłej oraz ochronę dóbr osobistych krewnych, a także prawną ochronę jakiej podlegają ludzkie zwłoki i ich szczątki; e) zachowanie tajemnicy o wszystkich zdarzeniach, o jakich dowiedział się w związku z wykonywaniem niniejszej umowy; f) środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, który spełnia wymagania techniczne i sanitarne, określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866) wraz z aktualnymi zezwoleniami lub zaświadczeniami wydanymi przez właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie zobowiązań przez swoich pracowników, w tym w szczególności wynikających z pkt 4 lit. b, d i e. Podstawą rozpoczęcia usługi będzie pisemne zlecenie przedstawiciela Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest zlecenie telefoniczne lub w formie faksu, które niezwłocznie zostanie potwierdzone pisemnie. Ilość zleceń dokonywanych przez Zamawiającego będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowych w tym zakresie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w związku z brakiem zleceń. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do zachowania godności osób zmarłych oraz do przestrzegania wszystkich obowiązujących w zakresie przedmiotu zamówienia przepisów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 98370000-7, 33940000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Zatrudnienie osób wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Świadczenie usług przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Opocznie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakresie przewozu zwłok Wykonawca zobowiązuje się do: a) przybycia, we wskazane przez prokuratora miejsce, pojazdu przeznaczonego do przewozu zwłok wraz z obsługą, z tym, że przybycie na miejsce w granicach administracyjnych miasta, w którym znajduje się siedziba danej jednostki prokuratury, która zleca wykonanie czynności powinno nastąpić nie później aniżeli w ciągu 30 minut od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi miasta nie później aniżeli w ciągu 60 minut od chwili wezwania; b) zapakowania zwłok do worka, a następnie załadunek do samochodu i przewóz do chłodni. Samochód do przewozu zwłok winien być przystosowany do przewozu zwłok ludzkich oraz spełniać wymagania techniczne i sanitarne określone w przepisach szczegółowych; c) zabezpieczenia we własnym zakresie potrzebnego sprzętu, odzieży ochronnej, środków dezynfekcji i materiałów do przewozu zwłok (worki na zwłoki, nosze, rękawiczki) a także podjęcie innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. Zamawiający będzie zwracał Wykonawcy koszty przewozu zwłok (możliwie najkrótszą drogą) według stawki za jeden kilometr rzeczywistego przebiegu pojazdu liczonego od siedziby wykonawcy do miejsca zdarzenia oraz od miejsca podjęcia zwłok do złożenia ich w pomieszczeniu do przechowywania zwłok. Ryczałt obejmuje koszt materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania usługi i obejmuje koszt zakupu: worka, rękawic i środków dezynfekujących oraz wszystkie inne koszty potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W zakresie przechowywania zwłok Wykonawca zobowiązuje się do: a) przyjęcia i przechowywania zwłok, jak również szczątków ludzkich, w tym w stanie znacznego rozkładu i zwęglonych do czasu wydania przez prokuratora zezwolenia na pochówek; b) zapewnienia pomieszczenia do przechowywania zwłok, które winno być wyposażone w specjalistyczne chłodnie, zapewniające należyte wykonanie zamówienia oraz spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne, techniczne oraz muszą być wyposażone w odpowiedni, specjalistyczny sprzęt; c) udostępnienia chłodni do okazania zwłok, w celu ich identyfikacji; d) wydania zwłok do pochówku, które nastąpi po zakończeniu wykonania sekcji lub oględzin zwłok i wydaniu stosownego zezwolenia lub decyzji przez prokuratora lub asesora prowadzącego sprawę. e) wydania zwłok wyłącznie osobom upoważnionym do odbioru. UWAGA. Zamawiający będzie ponosił koszty przechowywania zwłok nie dłużej niż 24 godziny od zakończenia sekcji/oględzin zwłok. W uzasadnionych przypadkach, takich jak przechowywanie zwłok osoby nieznanej lub osoby, której rodzina jest poszukiwana, Zamawiający będzie ponosił dalsze koszty przechowywania zwłok do czasu wydania przez prokuratora lub asesora prowadzącego sprawę zezwolenia na pochówek. Wykonawca zapewnia ponadto: a) gotowość świadczenia usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; b) odpowiedzialną i zaufaną kadrę do sprawowania pieczy nad powierzonymi zwłokami i szczątkami ludzkimi oraz rzeczami osobistymi osoby zmarłej; c) rzetelne prowadzenie ewidencji czasu przechowywania zwłok; d) świadczenie usług objętych zakresem umowy z najwyższą profesjonalną starannością i z zachowaniem zasad etyki, co oznacza, że Wykonawca będzie wykonywał usługę przy zachowaniu wszystkich wymogów określonych w przepisach szczegółowych jak i wynikających z dobrych obyczajów, a dotyczących poszanowania zwłok ludzkich ze względu na cześć osoby zmarłej oraz ochronę dóbr osobistych krewnych, a także prawną ochronę jakiej podlegają ludzkie zwłoki i ich szczątki; e) zachowanie tajemnicy o wszystkich zdarzeniach, o jakich dowiedział się w związku z wykonywaniem niniejszej umowy; f) środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, który spełnia wymagania techniczne i sanitarne, określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866) wraz z aktualnymi zezwoleniami lub zaświadczeniami wydanymi przez właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie zobowiązań przez swoich pracowników, w tym w szczególności wynikających z pkt 4 lit. b, d i e. Podstawą rozpoczęcia usługi będzie pisemne zlecenie przedstawiciela Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest zlecenie telefoniczne lub w formie faksu, które niezwłocznie zostanie potwierdzone pisemnie. Ilość zleceń dokonywanych przez Zamawiającego będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowych w tym zakresie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w związku z brakiem zleceń. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do zachowania godności osób zmarłych oraz do przestrzegania wszystkich obowiązujących w zakresie przedmiotu zamówienia przepisów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 98370000-7, 33940000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Zatrudnienie osób wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Świadczenie usług przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Radomsku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakresie przewozu zwłok Wykonawca zobowiązuje się do: a) przybycia, we wskazane przez prokuratora miejsce, pojazdu przeznaczonego do przewozu zwłok wraz z obsługą, z tym, że przybycie na miejsce w granicach administracyjnych miasta, w którym znajduje się siedziba danej jednostki prokuratury, która zleca wykonanie czynności powinno nastąpić nie później aniżeli w ciągu 30 minut od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi miasta nie później aniżeli w ciągu 60 minut od chwili wezwania; b) zapakowania zwłok do worka, a następnie załadunek do samochodu i przewóz do chłodni. Samochód do przewozu zwłok winien być przystosowany do przewozu zwłok ludzkich oraz spełniać wymagania techniczne i sanitarne określone w przepisach szczegółowych; c) zabezpieczenia we własnym zakresie potrzebnego sprzętu, odzieży ochronnej, środków dezynfekcji i materiałów do przewozu zwłok (worki na zwłoki, nosze, rękawiczki) a także podjęcie innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. Zamawiający będzie zwracał Wykonawcy koszty przewozu zwłok (możliwie najkrótszą drogą) według stawki za jeden kilometr rzeczywistego przebiegu pojazdu liczonego od siedziby wykonawcy do miejsca zdarzenia oraz od miejsca podjęcia zwłok do złożenia ich w pomieszczeniu do przechowywania zwłok. Ryczałt obejmuje koszt materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania usługi i obejmuje koszt zakupu: worka, rękawic i środków dezynfekujących oraz wszystkie inne koszty potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W zakresie przechowywania zwłok Wykonawca zobowiązuje się do: a) przyjęcia i przechowywania zwłok, jak również szczątków ludzkich, w tym w stanie znacznego rozkładu i zwęglonych do czasu wydania przez prokuratora zezwolenia na pochówek; b) zapewnienia pomieszczenia do przechowywania zwłok, które winno być wyposażone w specjalistyczne chłodnie, zapewniające należyte wykonanie zamówienia oraz spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne, techniczne oraz muszą być wyposażone w odpowiedni, specjalistyczny sprzęt; c) udostępnienia chłodni do okazania zwłok, w celu ich identyfikacji; d) wydania zwłok do pochówku, które nastąpi po zakończeniu wykonania sekcji lub oględzin zwłok i wydaniu stosownego zezwolenia lub decyzji przez prokuratora lub asesora prowadzącego sprawę. e) wydania zwłok wyłącznie osobom upoważnionym do odbioru. UWAGA. Zamawiający będzie ponosił koszty przechowywania zwłok nie dłużej niż 24 godziny od zakończenia sekcji/oględzin zwłok. W uzasadnionych przypadkach, takich jak przechowywanie zwłok osoby nieznanej lub osoby, której rodzina jest poszukiwana, Zamawiający będzie ponosił dalsze koszty przechowywania zwłok do czasu wydania przez prokuratora lub asesora prowadzącego sprawę zezwolenia na pochówek. Wykonawca zapewnia ponadto: a) gotowość świadczenia usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; b) odpowiedzialną i zaufaną kadrę do sprawowania pieczy nad powierzonymi zwłokami i szczątkami ludzkimi oraz rzeczami osobistymi osoby zmarłej; c) rzetelne prowadzenie ewidencji czasu przechowywania zwłok; d) świadczenie usług objętych zakresem umowy z najwyższą profesjonalną starannością i z zachowaniem zasad etyki, co oznacza, że Wykonawca będzie wykonywał usługę przy zachowaniu wszystkich wymogów określonych w przepisach szczegółowych jak i wynikających z dobrych obyczajów, a dotyczących poszanowania zwłok ludzkich ze względu na cześć osoby zmarłej oraz ochronę dóbr osobistych krewnych, a także prawną ochronę jakiej podlegają ludzkie zwłoki i ich szczątki; e) zachowanie tajemnicy o wszystkich zdarzeniach, o jakich dowiedział się w związku z wykonywaniem niniejszej umowy; f) środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, który spełnia wymagania techniczne i sanitarne, określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866) wraz z aktualnymi zezwoleniami lub zaświadczeniami wydanymi przez właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie zobowiązań przez swoich pracowników, w tym w szczególności wynikających z pkt 4 lit. b, d i e. Podstawą rozpoczęcia usługi będzie pisemne zlecenie przedstawiciela Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest zlecenie telefoniczne lub w formie faksu, które niezwłocznie zostanie potwierdzone pisemnie. Ilość zleceń dokonywanych przez Zamawiającego będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowych w tym zakresie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w związku z brakiem zleceń. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do zachowania godności osób zmarłych oraz do przestrzegania wszystkich obowiązujących w zakresie przedmiotu zamówienia przepisów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 98370000-7, 33940000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Zatrudnienie osób wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Świadczenie usług przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakresie przewozu zwłok Wykonawca zobowiązuje się do: a) przybycia, we wskazane przez prokuratora miejsce, pojazdu przeznaczonego do przewozu zwłok wraz z obsługą, z tym, że przybycie na miejsce w granicach administracyjnych miasta, w którym znajduje się siedziba danej jednostki prokuratury, która zleca wykonanie czynności powinno nastąpić nie później aniżeli w ciągu 30 minut od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi miasta nie później aniżeli w ciągu 60 minut od chwili wezwania; b) zapakowania zwłok do worka, a następnie załadunek do samochodu i przewóz do chłodni. Samochód do przewozu zwłok winien być przystosowany do przewozu zwłok ludzkich oraz spełniać wymagania techniczne i sanitarne określone w przepisach szczegółowych; c) zabezpieczenia we własnym zakresie potrzebnego sprzętu, odzieży ochronnej, środków dezynfekcji i materiałów do przewozu zwłok (worki na zwłoki, nosze, rękawiczki) a także podjęcie innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. Zamawiający będzie zwracał Wykonawcy koszty przewozu zwłok (możliwie najkrótszą drogą) według stawki za jeden kilometr rzeczywistego przebiegu pojazdu liczonego od siedziby wykonawcy do miejsca zdarzenia oraz od miejsca podjęcia zwłok do złożenia ich w pomieszczeniu do przechowywania zwłok. Ryczałt obejmuje koszt materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania usługi i obejmuje koszt zakupu: worka, rękawic i środków dezynfekujących oraz wszystkie inne koszty potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.W zakresie przechowywania zwłok Wykonawca zobowiązuje się do: a) przyjęcia i przechowywania zwłok, jak również szczątków ludzkich, w tym w stanie znacznego rozkładu i zwęglonych do czasu wydania przez prokuratora zezwolenia na pochówek; b) zapewnienia pomieszczenia do przechowywania zwłok, które winno być wyposażone w specjalistyczne chłodnie, zapewniające należyte wykonanie zamówienia oraz spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne, techniczne oraz muszą być wyposażone w odpowiedni, specjalistyczny sprzęt; c) udostępnienia chłodni do okazania zwłok, w celu ich identyfikacji; d) wydania zwłok do pochówku, które nastąpi po zakończeniu wykonania sekcji lub oględzin zwłok i wydaniu stosownego zezwolenia lub decyzji przez prokuratora lub asesora prowadzącego sprawę. e) wydania zwłok wyłącznie osobom upoważnionym do odbioru. UWAGA. Zamawiający będzie ponosił koszty przechowywania zwłok nie dłużej niż 24 godziny od zakończenia sekcji/oględzin zwłok. W uzasadnionych przypadkach, takich jak przechowywanie zwłok osoby nieznanej lub osoby, której rodzina jest poszukiwana, Zamawiający będzie ponosił dalsze koszty przechowywania zwłok do czasu wydania przez prokuratora lub asesora prowadzącego sprawę zezwolenia na pochówek. Wykonawca zapewnia ponadto: a) gotowość świadczenia usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; b) odpowiedzialną i zaufaną kadrę do sprawowania pieczy nad powierzonymi zwłokami i szczątkami ludzkimi oraz rzeczami osobistymi osoby zmarłej; c) rzetelne prowadzenie ewidencji czasu przechowywania zwłok; d) świadczenie usług objętych zakresem umowy z najwyższą profesjonalną starannością i z zachowaniem zasad etyki, co oznacza, że Wykonawca będzie wykonywał usługę przy zachowaniu wszystkich wymogów określonych w przepisach szczegółowych jak i wynikających z dobrych obyczajów, a dotyczących poszanowania zwłok ludzkich ze względu na cześć osoby zmarłej oraz ochronę dóbr osobistych krewnych, a także prawną ochronę jakiej podlegają ludzkie zwłoki i ich szczątki; e) zachowanie tajemnicy o wszystkich zdarzeniach, o jakich dowiedział się w związku z wykonywaniem niniejszej umowy; f) środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, który spełnia wymagania techniczne i sanitarne, określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866) wraz z aktualnymi zezwoleniami lub zaświadczeniami wydanymi przez właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie zobowiązań przez swoich pracowników, w tym w szczególności wynikających z pkt 4 lit. b, d i e. Podstawą rozpoczęcia usługi będzie pisemne zlecenie przedstawiciela Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest zlecenie telefoniczne lub w formie faksu, które niezwłocznie zostanie potwierdzone pisemnie. Ilość zleceń dokonywanych przez Zamawiającego będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowych w tym zakresie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w związku z brakiem zleceń. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do zachowania godności osób zmarłych oraz do przestrzegania wszystkich obowiązujących w zakresie przedmiotu zamówienia przepisów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 98370000-7, 33940000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Zatrudnienie osób wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: