Ogłoszenie nr 580016-N-2018 z dnia 2018-06-27 r.

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Jędrzejów w roku szkolnym 2018/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, krajowy numer identyfikacyjny 365431119, ul. 11 Listopada   33 , 28-300  Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 38613 71, e-mail gzosip111@poczta.onet.pl, faks 41 386 15 27.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
jedrzejow.eobip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10 c ust. 2 ustawy pzp w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych, ul.11 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Jędrzejów w roku szkolnym 2018/2019
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
12


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Jędrzejów na trasie : miejsce zamieszkania-szkoła-miejsce zamieszkania podzielony na 12 zadań: Zadanie I :Caców-Chorzewa- Przysów –Cierno Żabieniec - Cierno Zaszosie -Prząsław SP – Sudół- Jędrzejów Zdanie II: Lasków–Podchojny SP,Jędrzejów; Zadanie III: Mnichów-Ignacówka Górna-Podchojny SP-Wilanów II-Jędrzejów; ZadanieIV:Ludwinów-Łysaków-Podzagaje–Zagaje–Jędrzejów; Zadanie V:Diament Las-Łysaków- Jędrzejów; Zadanie VI:Karczunek-Dalechowy-Węgleniec – Ludwinów–Łączyn-Jędrzejów; Zadanie VII: Diament–Folga-Potok M.Diament Las Łysaków-Potok Wielki SP–Borów-SP Potok Wielki; Zadanie VIII–Diament 23-Potok Borów- Potok Wielki-Skroniów-Jędrzejów; Zadanie IX :Brynica Sucha-Mały Prząsław-Skroniów SP- Jędrzejów; Zadanie X:Skroniów-Łączyn–Skroniów SP-Brynica Sucha; Zadanie XI : Wygoda- Brus–Gozna–Raków-Podlaszcze–Raków SP-Kulczyzna –Jędrzejów; Zadanie XII:Wolica–Borki-Piaski –Jędrzejów

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,95
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-19
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-06-19

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca winien posiadać aktualną koncesję, licencję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jednej usługi związanej z przewozem dzieci przez okres jednego roku szkolnego o wartości min. 50 tys. zł . Jedna wykonana lub wykonywana usługa stanowi wystarczający warunek do spełnienia na dowolną ilość zadań) Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje odpowiednią ilością pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia(minimum 1 autobus na każde zadanie o ilości miejsc siedzących odpowiadające iliczbie Wykonawca winien wykazać ,że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia ( na każdy wskazany pojazd min 1 kierowca z wymaganymi prawem uprawnieniami (prawo jazdy co najmniej kategorii D) .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5pkt.1ustawy pzp;2.W celu potwierdzenia braku postaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzp: - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Aktualną koncesję,licencję lub zezwolenie na transport drogowy osób 2.Wykaz co najmniej 1 usługi związanej z dowozem uczniów przez okres 1 roku szkolnego o wartości 50 tys.zł wykonanej,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonana.Do przedmiotowego wykazu należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ,inne dokumenty. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 4. wykaz dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia pojazdów (autobusów), wraz z informacją o podstawie do ich dysponowania oraz informacją o stanie sprzętu (typ, rok produkcji, wyposażenie dodatkowe i itp.). Na każde zadanie należy wskazać 1 pojazd lub odpowiednią ilość pojazdów, aby sumarycznie stanowiły min. tyle miejsc siedzących ile jest wykazane uczniów przy opisie każdego zadania- 5. Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia ( na każdy wskazany pojazd min 1 kierowca z wymaganymi prawem uprawnieniami (prawo jazdy co najmniej kategorii D)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1.Wypełniony formularz oferty -sporządzony wg zał.nr 1 do SIWZ 2.Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie osoby/osób podpisujących ofertę nie wynika wprost z dokumentu/dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości : a). dla CZĘŚCI I dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na trasie Zadanie I : Caców-Chorzewa- Przysów –Cierno Żabieniec - Cierno Zaszosie -Prząsław SP – Sudół- Jędrzejów -w wysokości 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); b). dla CZĘŚCI II dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na trasie Zdanie II: Lasków– Podchojny SP , Jędrzejów –w wysokości 1500,00zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100); c).dla CZĘŚCI III dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na trasie Zadanie III :Mnichów- Ignacówka Górna – Podchojny SP – Wilanów II- Jędrzejów– w wysokości 1400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych 00/100); d). dla CZĘŚCI IV dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na trasie Zadanie IV:Ludwinów – Łysaków – Podzagaje – Zagaje - Jędrzejów– w wysokości - 1200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100). e) dla CZĘŚCI V dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na trasie ZADANIE V: Daiment Las – Łysaków - Jędrzejów – w wysokości 1700,00 (słownie: tysiąc siedemset złotych 00/100); f) dla CZĘŚCI VI dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na trasie Zadanie VI : Karczunek – Dalechowy – Węgleniec – Ludwinów – Łączyn - Jędrzejów - w wysokości 1200,00 (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100); g) dla CZĘŚCI VII dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na trasie ZADANIE VII: Diament - Folga – Potok Mały – Diament Las – Potok Wielki SP – Borów – SP Potok Wielki - w wysokości 1200,00 (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100); h) dla CZĘŚCI VIII dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na trasie ZADANIE VIII : Diament 23, Potok Borów – SP Potok Wielki – Skroniów - Jędrzejów – w wysokości 1400,00(słownie: tysiąc czterysta złotych 00/100); i)dla CZĘŚCI IX dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na trasie ZADANIE IX : Brynica Sucha – Mały Prząsław – Skroniów SP - Jędrzejów – wysokości 1400,00 zł (tysiąc czterysta złotych 00/100) j) dla Części X dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na trasie ZADANIE X : Skroniów – Łączyn – Skroniów SP – Brynica Sucha – w wysokości 1400,00 zł ( tysiąc czterysta zł 00/100) k) dla CZĘŚCI XI dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na trasie ZADANIE XI : Wygoda – Brus – Gozna – Raków – Podlaszcze – Raków SP – Kulczyzna – Jędrzejów – w wysokości 1200,00 zł (tysiąc dwieście zł 00/100) l) dla CZĘŚCI XII dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na trasie ZADANIE XI : Wolica – Borki – Piaski SP – Jędrzejów – w wysokości 900,00 zł (dziewięćset zł 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
parametry techniczne - rok produkcji pojazdu30,00
usługi dodatkowe10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach: a)zmiana terminu świadczenia usługi z przyczyn nie zależnych od stron, uniemożliwiających wywiązanie się z umowy w jej obecnym składzie b)zmiana organizacji w placówkach skutkująca zmianą trasy, ilością przewożonych dzieci .W takich przypadkach podstawą rozliczenia będzie podana cena za 1km. c)wystąpienie w trakcie realizacji umowy zmian obowiązujących przepisów jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Caców-Chorzewa- Przysów –Cierno Żabieniec - Cierno Zaszosie -Prząsław SP – Sudół- Jędrzejów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje wykonanie 4 kursów dziennie ,1.dowóz 2 kursy na trasie:Caców-Chorzewa- Prząsław- Sudół -Jędrzejów i trasie:Przysów- Cierno Żabieniec- Cierno Zaszosie-Prząsław SP-Sudół-Jędrzejów 2.odwóz: 2 kursy na trasie:Jędrzejów–Sudół –Prząsław-Cierno-Przysów-Caców-Chorzewa-Sudół-Jędrzejów o godz.12,30 i 14,30.Dzienna długość trasy 140 km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-19
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
PARAMETRY TECHNICZNE - ROK PRODUKCJI POJAZDU30,00
USŁUGI DODATKOWE10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Lasków– Podchojny SP-Jędrzejów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trzy kursy dziennie ,1 x dowóz na 7,50 ,2 x odwóz ok. godz. 13:00 i 14:30,Dzienna długość trasy 50,5km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-19
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
PARAMETRY TECHNICZNE - ROK PRODUKCJI POJAZDU30,00
USŁUGI DODATKOWE10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Mnichów- Ignacówka Górna -Podchojny SP -Wilanów II-Jędrzejów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dwa kursy dziennie - dowóz 7:50 ,odwóz-14:30,Dzienna długość trasy 60 km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-19
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
PARAMETRY TECHNICZNE - ROK PRODUKCJI POJAZDU30,00
USŁUGI DODATKOWE 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Ludwinów- Łysaków- Podzagaje – Zagaje– Jędrzejów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trzy kursy dziennie:1 x dowóz + 1x odwóz ok.13:00+ 1x odwóz godz.14:30.Dzienna długość trasy 78 km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-19
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
PARAMETRY TECHNICZNE - ROK PRODUKCJI POJAZDU30,00
USŁUGI DODATKOWE10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Diament Las-Łysaków- Jędrzejów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dwa kursy:1 x dowóz godz.7:45 + 1 x odwóz godz.14:30 Dzienna długośś trasy- 44,00km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-19
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
PARAMETRY TECHNICZNE - ROK PRODUKCJI POJAZDU30,00
USŁUGI DODATKOWE10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Karczunek-Dalechowy- Węgleniec – Ludwinów– Łączyn-Jędrzejów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trzy kursy dziennie:1 x dowóz na 7:45+ 1x odwóz ok 12:45 +1x odwóz 14:30 Dzienna długość trasy 93,00km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-19
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
PARAMETRY TECHNICZNE - ROK PRODUKCJI POJAZDU30,00
USŁUGI DODATKOWE10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Diament –Folga-Potok M. Diament Las-Potok Wielki SP –Borów- SP Potok Wielki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dwa kursy ;1x dowóz godz.7:30 + 1x odwóz godz.14:00.Dzienna długość trasy 84km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-19
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
PARAMETRY TECHNICZNE - ROK PRODUKCJI POJAZDU30,00
USŁUGI DODATKOWE10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Diament 23- Potok Borów-SP- Potok Wielki-Skroniów-Jędrzejów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dwa kursy dziennie: 1x dowóz godz.7:50, 1x odwóz godz.14:30
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-19
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
PARAMETRY TECHNICZNE - ROK PRODUKCJI POJAZDU30,00
USŁUGI DODATKOWE10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Brynica Sucha - Mały Prząsław- Skroniów SP- Jędrzejów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dwa kusy dziennie:1xdowóz~7:45+ 1xodwóz godz.14:30. Dzienna długość trasy 46 km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-19
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
PARAMETRY TECHNICZNE - ROK PRODUKCJI POJAZDU30,00
USŁUGI DODATKOWE10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Skroniów - Łączyn – Skroniów SP- Brynica Sucha
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dzienna ilość kursów 2,dowóz 1 x na trasie Łączyn SP Skroniów+ 1x odwóz SP Skroniów Łączyn ,SP Brynica Sucha.Długość trasy -55 km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-19
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
PARAMETRY TECHNICZNE - ROK PRODUKCJI POJAZDU10,00
USŁUGI DODATKOWE10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Wygoda- Brus – Gozna –Raków-Podlaszcze –Raków SP- Kulczyzna –Jędrzejów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dwa kursy dziennie :1x dowóz~godz7:45,1xodwózx 14:30.dzienna długość trasy 60 km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-19
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
PARAMETRY TECHNICZNE - ROK PRODUKCJI POJAZDU30,00
USŁUGI DODATKOWE10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12Nazwa: Wolica– Borki- Piaski –Jędrzejów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dwa kursy dziennie:1x dowóz ~7:45+1x odwóz ~14:30 Dzienna długość trasy 24,0 km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-19
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
PARAMETRY TECHNICZNE - ROK PRODUKCJI POJAZDU30,00
USŁUGI DODATKOWE10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: