Ogłoszenie nr 506206-N-2018 z dnia 2018-01-17 r.

Nadleśnictwo Rymanów: Dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Rymanów w 2018 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Rymanów, krajowy numer identyfikacyjny 37001454400000, ul. Dworska  38 , 38-480   Rymanów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 344 270, e-mail jolanta.hara@krosno.lasy.gov.pl, faks 134 344 272.
Adres strony internetowej (URL): rymanow@krosno.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_rymanow

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Rymanów w 2018 r.
Numer referencyjny: Z.270.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia jest dostawa umundurowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i ochronnego, toreb leśnych, zwanych dalej „sortami bhp” dla pracowników Nadleśnictwa, spełniających wymogi określone w Polskich Normach. Przedmiot zamówienia składa się : Umundurowanie + sorty BHP Elementy umundurowania powi nny odpowiadać wzorcom określonym w: a) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1876), b) Zarządzenie nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, c) Zarządzeniu nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, d) Zarządzeniu nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika. e) Zarządzeniu nr 44 Dyrektor Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, f) Zarządzeniu nr 54 Dyrektor Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika. Wzorce umundurowania wraz z kopiami dokumentacji techniczno-technologicznej są do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno oraz dostępne na stronie internetowej ORW w Bedoniu: http:bedon.lasy.gov.pl/pl Szczegółowy opis przedmiotu dostawy sortów mundurowych leśnika i bhp zawiera załącznik nr 4a i 4b do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 18000000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
18100000-0
18200000-1
18300000-2
18400000-3
18800000-7
35113400-3
18113000-4
18141000-9
18221300-7
18235400-9
18312000-9
18332000-5
18424000-7
18443320-5
18444000-3
18444111-4
18812200-6
18830000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów odnośnie tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów odnośnie tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował wraz z podaniem ich wartości, co najmniej 1 dostawę sortów mundurowych i bhp lub sortów mundurowych lub sortów bhp dla jednostek Lasów Państwowych, wojska, policji Straży Pożarnej lub innych służb mundurowych o wartości nie mniejszej niż 230.000 zł brutto – potwierdzoną dowodami, czy zostały wykonane należycie, wg wzoru stanowiącego zał. nr 7 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia. 2. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP – z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. 3. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy PZP, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 7.1. SIWZ powinni spełniać wszyscy Ci wykonawcy wspólnie, albo każdy z osobna. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z przyczyn wskazanych w pkt 8.1 i 8.2 SIWZ. 5. Zgodnie z art. 22 a ustawy PZP Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5; 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o której mowa w pkt. 7.1.2 SIWZ , nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne o których mowa w ust. 7.1.2. SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, z zastrzeżeniem pkt 8.2.SIWZ: Wyklucza się: 1.1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 1.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.9)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 1.3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 8.1.2. SIWZ powyżej; 1.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 1.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 1.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 1.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 1.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 1.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 1.10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 1.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 1.12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2 Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 3 ustawy PZP, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wykluczony także wykonawca: 2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2016 poz. 615, z późn. zm.10) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)); 2.2. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w pkt 8.1.3. SIWZ powyżej, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy PZP z: a) zamawiającym, b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, c) członkami komisji przetargowej, d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a PZP – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; UWAGA ! 3. Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11 PZP - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 PZP Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przykładowy wzór oświadczenia został zawarty w załączniku nr 6 do SIWZ. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 12 PZP - Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wskazanych w pkt 8.1 i 8.2 SIWZ Wykonawca złoży następujące dokumenty: 5.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zawarte w formularzu ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielnie zamówienia (konsorcjum) lub poleganiu na doświadczeniu innego Wykonawcy formularz oferty winien być podpisany przez ww. podmioty. 5.2 informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5.3 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (pkt 8.2.1. SIWZ ) 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymaganych w pkt 8.5.2 SIWZ. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.6.SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Odnośnie terminów złożenia oświadczenia należy zachować wymóg wynikający z przepisów § 7 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 7.1.2. SIWZ należy przedłożyć wymienione dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): Wykonawca złoży wraz z ofertą: a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, wzór stanowi zał. nr 3 do SIWZ Wykonawca złoży następujące dokumenty na wezwanie Zamawiającego po złożeniu ofert: a) wykaz dostaw wykonanych, lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 7 do SIWZ wykaz dostaw.) 1.1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W związku z tym Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia. Dokumenty żądane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. 1.2. Zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 1.3. W przypadku złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 7.7. SIWZ zawierających informacje w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wartości tych dostaw według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku braku ogłoszenia średniego kursu z tego dnia, do przeliczenia wartości dostawy zostanie wzięty średni kurs z dnia poprzedzającego publikację ogłoszenia o zamówieniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Okres gwarancji40,00
Cena brutto oferty60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący (załącznik nr 5 do SIWZ) stanowiąc jej integralną część. 2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących okolicznościach. 3.1. Konieczność zmiany terminu realizacji umowy spowodowanego: a) okolicznościami których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy b) okolicznościami będącymi następstwem działania organów administracji i innych podmiotów trzecich c) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego. 3.2. Zmiany wynagrodzenia w przypadku stawek podatku VAT, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów. 3.3. Potrzeby wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia, w szczególności na skutek zmian w przepisach dotyczących wzorców umundurowania. 3.4. Ponadto zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało aneksu, a jedynie notatki/protokołu. 3.5. Wszystkie zmiany wprowadzone do umowy dokonane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy PZP (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 ustawy PZP.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Tajemnica przedsiębiorstwa a. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. b. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. c. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje wykonawca uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że podlegają one ujawnieniu bez zastrzeżeń.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-30, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. W zakresie opisu przedmiotu zamówienia: 1. Dostawy elementów umundurowania i bhp (na koszt Wykonawcy) realizowane będą do siedziby Zamawiającego – Nadleśnictwa Rymanów po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, ilości, rozmiarów i rodzaju, z zastrzeżeniem pkt 3.4 poniżej. Dostawa, reklamacja i zwrot - koszt Wykonawcy. 2. Wykonawca, niezależnie od obowiązku określonego w pkt 3.3 SIWZ, umożliwi Zamawiającemu odbiór przedmiotu zamówienia w punkcie sprzedaży (magazynie), czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku co najmniej w godzinach od 800 do 1400 gwarantującym możliwość przymiarki i odbioru upoważnionym pracownikom Zamawiającego. 3. W punkcie sprzedaży (magazynie) wykonawca wyda sorty mundurowe i bhp pracownikom Nadleśnictwa upoważnionym na podstawie wykazu sporządzonego przez Zamawiającego , stanowiącym załącznik do umowy. 4. Wykonawca zapewni co najmniej 12 miesięczną (liczoną od daty dostawy) gwarancję na dostarczone przedmioty umundurowania i sortów bhp, na warunkach określonych w umowie. 5. Zamawiający zastrzega sobie zmiany ilościowe poszczególnych elementów umundurowania i bhp, a wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawcy jest ilość dostarczonych sortów w ramach wartości przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający zastrzega, że zapłata należności będzie dokonywana tylko za rzeczywiście odebrane artykuły, a realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie. 7. Wykonawca zapewni dostawę elementów umundurowania i sorty bhp w pełnej rozmiarówce dla osób dorosłych, mężczyzn i kobiet. 8. Wykonawca wskaże w ofercie (oświadczenie na formularzu oferty) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. II. W zakresie dodatkowych wymagań w zakresie dostawy: 1. Wykonawca zapewni minimum 12 miesięczną (liczone od daty dostawy) gwarancję na dostarczone przedmioty umundurowania i sortów bhp na warunkach określonych w umowie. 2. Wyszczególnione ilości poszczególnych sortów mundurowych i sortów bhp stanowią przykładowe zestawienie sortów składających się na przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie ilości poszczególnych sortów mundurowych i bhp przy zastosowaniu zapłaty za ich dostawę po zaoferowanych cenach jednostkowych odpowiadających poszczególnym elementom (sortom) umundurowania i bhp. Zmiany ilościowe poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zostaną dokonane w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. 3. Strony ustalają, że określone w SIWZ ilości przedmiotu umowy są wielkościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do realizacji zamówienia w pełnych ilościach. Zamawiający zastrzega sobie zwiększenia wielkości zamówienia o 20 % całkowitej ceny podanej w ofercie Wykonawcy (prawo opcji). Jeżeli zajdzie konieczność dokonania redukcji Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu przy uwzględnieniu stawek jednostkowych wymienionych w ofercie Wykonawcy. Ograniczenie przedmiotu umowy na zasadach wyżej określonych nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i nie jest w związku z tym podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Minimalny poziom zamówień, który zostanie na pewno zrealizowany dla pakiet 1 – 70 %, pakiet 2 - 70 % wskazanej w umowie wartości. III. W zakresie terminu realizacji zamówienia; 1. Sorty mundurowe i bhp dostarczane będą przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. W przypadku dostaw do siedziby Zamawiającego zapotrzebowanie na poszczególne sorty z podaniem rozmiarów Zamawiający zgłosi z wyprzedzeniem na 14 dni przed żądaną dostawą. Dostawy towarów będą realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Towar będzie przekazywany bezpośrednio uprawnionym pracownikom Nadleśnictwa Rymanów na podstawie ważnego upoważnienia lub wykazu pracowników wystawionego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru przedmiotów umundurowania i sortów bhp, przez upoważnionych pracowników, bezpośrednio u Wykonawcy. 2. Termin i forma płatności: przelew do 14 dni od daty wystawienia faktury. 3. Nie ustala się minimalnej wartości jednorazowej dostawy realizowanej w oparciu o zlecenie Zamawiającego. IV. W zakresie informacji o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów: 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: - Andrzej Penar od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 , z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Nadleśnictwo Rymanów ul. Dworska 38, 38-480 Rymanów Wraz z opisem „ Dostawa sortów mundurowych i BHP na 2018 r” 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pocztą e-mail winny być kierowane na adres: rymanow@krosno.lasy.gov.pl, a faksem na nr (.134344272) 4. W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, za pomocą faksu lub za pomocą poczty e-mail. 5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich treścią. 6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.6. SIWZ 9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę udostępnia się na stronie internetowej. 12. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 13. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkiej zmianie numeru faksu i adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie. V. W zakresie opisu sposobu przygotowania ofert: 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną. 2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, a koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 8. Wykonawcy przedstawiają ofertę sporządzoną zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. Oferta nie spełniająca wymagań określonych w SIWZ zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 87 ust. 2. 9. Na ofertę składają się: a) Wypełniony formularz ofertowy dla zamówienia sporządzony wg wzoru stanowiącego (załąc znik nr 1 do SIWZ). b) Wypełniony formularz cenowy dla zamówienia sporządzony wg wzoru stanowiącego (załącznik nr 2a, 2b do SIWZ). c) Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, wg wzoru stanowiącego (załącznik nr 3 do SIWZ). 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. 12. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 13. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację). 14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: Oferta – przetarg nieograniczony na: „Dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Rymanów w 2018 r.” nie otwierać przed dniem 30.01.2018r.godz. 9.00 Adres Wykonawcy: 15. Tajemnica przedsiębiorstwa a. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. b. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. c. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje wykonawca uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że podlegają one ujawnieniu bez zastrzeżeń. VI. W zakresie miejsca oraz treminu składania i otwarcia ofert; 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.01.2018 r. o godz. 9.00 w Nadleśnictwie Rymanów sala narad (piętro I). 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 6. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się Wykonawcy. VII. W zakresie sposobu obliczenia ceny; 1. Wykonawca zobowiązany jest podać na Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) łączną cenę za poszczególne pakiety zamówienia i łącznie na całość zamówienia. 2 Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje wchodzące w skład całości zamówienia powinny być podane na formularzu cenowym (załącznik 2a, 2b SIWZ). Ceny jednostkowe pokrywają wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z realizacją danej części zamówienia. Cena łączna wynikająca z formularza cenowego za poszczególne pozycje wchodzące w skład całego zamówienia powinna zostać przeniesiona do formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający nie dopuszcza możliwości skalkulowania całkowitej ceny oferty na poziomie 0,00 zł, oraz przyjęcia wartości ujemnej, nie dopuszcza się również pominięcia pozycji kosztorysowej pod rygorem odrzucenia oferty na zasadach określonych w art. 89 ust. 1 PZP. 3. Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem w Formularzu cenowym i ofertowym zastosowanej stawki podatku VAT. 4. Stawkę podatku od towarów i dostaw (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert. 5. Określony w SIWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia, postanowienia wynikające z wzoru umowy załączonego do SIWZ stanowią podstawę do obliczenia cen jednostkowych oraz ceny łącznej wynikającej z oferty. VIII. W zakresie informacji o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy; 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ustawy PZP. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z treścią art. 92 ustawy PZP. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich umocowanie do podpisania umowy. W przypadku gdy wykonawca jest osobą fizyczną, musi przedłożyć dowód osobisty. 3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży, w odniesieniu do sortów mundurowych wraz z dodatkami – przedłoży udokumentowanie zgodności ze wzorem mundurów oraz dokumentacją techniczno-techniczno-technologiczną poszczególnych elementów wzorca. 4.Wykonawca, przed zawarciem Umowy przedłoży Zamawiającemu umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej („Ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000 zł. IX. w zakresie opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 1. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o powyższe kryteria oraz będzie spełniać wszystkie wymagania zawarte w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ. 2. Punkty przyznawane za poszczególne kryteria będą obliczane w oparciu o poniższe wzory: Nr kryterium: 1 Cena = najniższa cena spośród ofert ważnych x100 pkt x waga Cena oferty badanej okres gwarancji podany w badanej ofercie 2 Okres gwarancji = x 100 pkt x waga najdłuższy z okresów gwarancji spośród wszystkich badanych oferty Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach kalendarzowych. 3. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny ofert stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. X. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XI.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu . XII. Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz 29 ust 4 PZP. XIII. W zakresie informacji o kluczowych częściach zamówienia; 1. Zamawiający nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. 2. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 3.W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresy), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom- wskazanie takie należy określić na formularzu ofertowym. XIX. W zakresie odwróconej zasady oceny ofert; 1 Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24aa) ustawy Prawo zamówień publicznych najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. 1 uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. XV. W zakresie pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne; 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się: a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób; b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; c) odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 2 pkt 2-6 ustawy PZP, w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje od następujących czynności Zamawiającego: określenia warunków udziału w postępowaniu; a. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; b. odrzucenia oferty odwołującego; c. opisu przedmiotu zamówienia; d. wyboru najkorzystniejszej oferty e. określenia warunków udziału w postępowaniu 8. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zostały zawarte w przepisach Działu VI ustawy PZP. XVI. Wszelkie informacje nie zawarte w niniejszym ogłoszeniu określa SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH