Ogłoszenie nr 623446-N-2019 z dnia 2019-11-15 r.

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego: Wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Zakładu Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy (część nr I) oraz Zakładu Technologii Mięsa i Tłuszczu w Warszawie (część nr II)”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – nr POIS.01.03.01-00-0064/17' w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020)
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 00005383500000, ul. ul. Rakowiecka  36 , 02-532  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226063600, e-mail marcin.sokolowski@ibprs.pl, faks 228490426.
Adres strony internetowej (URL): https://www.ibprs.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytut badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://bip.ibprs.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.ibprs.pl/zamowienia-publiczne/trwajace

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Zakładu Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy (część nr I) oraz Zakładu Technologii Mięsa i Tłuszczu w Warszawie (część nr II)”.
Numer referencyjny: DA.22.6.2019.DA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Zakładu Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy (część nr I) oraz Zakładu Technologii Mięsa i Tłuszczu w Warszawie (część nr II)”.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45453000-7
45311200-2
45320000-6
45321000-3
45324000-4
45410000-4
45450000-6
45442100-8
45443000-4
45421000-4
45330000-0
09331200-0
71222100-3
71340000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: i.) w ramach części I: Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że na dzień składania ofert posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) ii.) w ramach części II: Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że na dzień składania ofert posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) Uwaga: jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w obu częściach, musi wykazać spełnianie ww. warunku osobno dla każdej z części (wartość polisy na kwotę co najmniej 3 000 000, 00 zł) iii.) w ramach części I: Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) iiii.) w ramach części II: Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) Uwaga: jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w obu częściach, musi wykazać spełnianie ww. warunku osobno dla każdej z części (tj. posiadać środki finansowe lub zdolność kredytowa na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże: i) że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: • co najmniej 2 roboty budowlane z czego minimum jedną w systemie zaprojektuj i wybuduj o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych) każda, w zakresie których było wykonanie robót związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniem stropodachu. Wykonawca winien wykazać, że ww. roboty zostały wykonane zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; • co najmniej 1 robota budowlana o wartości nie mniejszej niż 200 000, 00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) w zakresie której była modernizacja instalacji C.O i C.U.W. Wykonawca winien wykazać, że ww. roboty zostały wykonane zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.; • co najmniej 1 robota budowlana i wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych) w zakresie której był montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne LED. Wykonawca winien wykazać, że ww. roboty zostały wykonane zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Uwaga: Wymagania dla obu zadań są tożsame. W przypadku składania oferty na dwie części Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tym samym doświadczeniem dla części I i II. ii) że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą na stanowisku kierownika budowy – która posiada: • odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego, tj.: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w ww. zakresie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186) oraz • posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy; iii) że dysponuje lub będzie dysponował: a) minimum jedną osobą na stanowisku kierownika robót ,która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego, tj.: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w ww. zakresie wydane na podstawie wcześniejszych przepisów – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186); b) minimum jedną osobą stanowisku kierownika robót, która posiada: odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego, tj.: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w ww. zakresie wydane na podstawie wcześniejszych przepisów – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186); c) minimum jedną osobę na stanowisku projektanta w specjalności architektonicznej posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 3 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym projektowaniu po uzyskaniu uprawnień. d) minimum jedną osobę na stanowisku projektanta w specjalności sanitarnej posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z co najmniej 3 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym projektowaniu po uzyskaniu uprawnień. e) minimum jedną osobę na stanowisku projektanta w specjalności elektrycznej posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych z co najmniej 3 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym projektowaniu po uzyskaniu uprawnień. Uwaga: Wymagania dla obu zadań są tożsame. Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w obu częściach, dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu może wykazać tę samą osobę w ramach obu części zamówienia. Ponadto Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedna osobę kilku funkcji wskazanych powyżej w przypadku posiadania stosownych uprawnień.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
zgodnie z SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
zgodnie z SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
zgodnie z SIWZ
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zgodnie z SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1) w ramach części I: 16.000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy zł 00/100), 2) w ramach części II: 16.000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy zł 00/100). 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310) 3) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy. 4) Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać na konto Zamawiającego: PKO S.A. 10 O/Warszawa numer 67 1240 1095 1111 0000 0336 5564. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium w postępowaniu znak DA.22.6.2019.DA - część nr………..”. 5) Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu wniesienia wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w pozostałych przypadkach wymienionych w ust. 2 – oryginał dowodu wniesienia wadium. 6) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7. 7) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Plan organizacji robót30,00
doświadczenie kierownika budowy10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i może być dopuszczalna tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Pzp. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy w następujących okolicznościach: 2.2 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż pierwotnie wskazane lub zmiany stanu prawnego, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. 2.3 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Inwestora lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 2.4 zmian spowodowanych koniecznością wykonania zamówień (robót) podobnych lub zamiennych oraz tych ujętych w ust. 2.10. 2.5 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedłużającego się terminu wydania przez właściwe organy decyzji, pozwoleń, uzgodnień, itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 2.6 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego. 2.7 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujących opóźnienie w stosunku do zapisów umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu budowy, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 2.8 Zamawiającym dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wymienionych w ofercie, wynikających z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o w/w zmianę, dokumentów potwierdzających, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają kwalifikacje i uprawnienia równoważne (nie mniejsze) niż osoby wymienione w ofercie. 2.9 Zamawiający dopuszcza możliwość zmian technologicznych, w szczególności gdy: 2.9.1 wystąpi konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych, gdy zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót; 2.9.2 zmiany umożliwią uzyskanie lepszej jakości robót; 2.9.3 wystąpi konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 2.9.4 pojawią się nowsze technologie wykonania robót pozwalające na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 2.9.5 pojawią się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 2.10 Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne, dokonać takich zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części określonych w zamówieniu, jeśli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego w umowie, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 2.10.1 zmniejszyć ilość robót; 2.10.2 pominąć poszczególne roboty; 2.10.3 wykonać roboty zamienne; 2.10.4 zmienić określoną harmonogramem kolejność robót; 2.10.5 zwiększyć ilość jakichkolwiek robót objętych Ceną ofertową w ramach wykonania zamówień podobnych, niezbędnych dla zakończenia zamówienia podstawowego, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 2.11 Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku: 2.11.1 w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, które w ocenie Wykonawcy mają wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego wynagrodzenia za wykonanie Umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Wykonawcę w toku realizacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze pisemnego aneksu do Umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto Umowy. 2.11.2 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2.11.3 zmiany urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian (obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT); 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp w szczególności: 3.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 3.2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; 3.3. zmiana/aktualizacje harmonogramu po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, jeżeli nie wpływa to na termin zakończenia realizacji zamówienia. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Zakładu Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zakładu Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych źródeł energii w Bydgoszczy, zakres prac obejmuje: a) wykonanie dokumentacji projektowej, b) ocieplenie ścian zewnętrznych, c) ocieplenie ścian piwnic, d) ocieplenie dachu i stropu, e) wymiana stolarki okiennej, f) wymiana źródła ciepła (zastosowanie kotła gazowego 2 funkcyjnego), g) modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, h) wymiana oświetlenia na energooszczędne LED, i) montaż nadachowej instalacji fotowoltaicznej, j) zastosowanie systemu zarzadzania energią.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Plan organizacji robót30,00
doświadczenie kierownika budowy10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Zakładu Technologii Mięsa i Tłuszczu w Warszawie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zakładu Technologii Mięsa i Tłuszczu w Warszawie (część II zamówienia), zakres prac obejmuje: a) wykonanie dokumentacji projektowej, b) ocieplenie ścian zewnętrznych, c) ocieplenie stropodachu wentylowanego i niewentylowanego, d) wymiana stolarki okiennej, e) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, f) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, g) modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, h) wymiana oświetlenia LED, i) montaż nadachowej instalacji fotowoltaicznej, j) zastosowanie systemu zarządzania energią.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Plan organizacji robót30,00
doświadczenie kierownika budowy10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: