Ogłoszenie nr 573378-N-2019 z dnia 12.07.2019 r.

Sąd Rejonowy w Białymstoku: Usługi drukowania wraz z kompleksową obsługą urządzeń drukujących w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 00032129900000, ul. Mickiewicza  103 , 15-950  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 665 62 22, , e-mail og@bialystok.sr.gov.pl, , faks 856 656 405.
Adres strony internetowej (URL): https://www.bialystok.sr.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
sądownictwo powszechne
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.bialystok.sr.gov.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.bialystok.sr.gov.pl/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, pokój nr C403 (IV piętro, segment C)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi drukowania wraz z kompleksową obsługą urządzeń drukujących w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
Numer referencyjny: G-3710-4/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi drukowania na urządzeniach Zamawiającego wraz z kompleksową obsługą urządzeń drukujących w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, w szczególności: 1) naprawy/wykonywania usługi serwisowej/przeglądów/konserwacji okresowej urządzeń drukujących użytkowanych przez Zamawiającego, 2) dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, 3) utylizację zużytych materiałów eksploatacyjnych, 4) dostawę, wdrożenie, uruchomienie systemu do zarządzania i monitorowania wydrukiem, w tym monitorowanie stanu zużycia materiałów eksploatacyjnych dla poszczególnych urządzeń oraz raportowanie liczby stron wydruków. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. Szacowana ilości stron wydruku poszczególnych formatów, określona na podstawie historycznych danych o zużyciu papieru do urządzeń drukujących oraz druków przedstawiona została w załączniku nr 1b do SIWZ. Wykaz urządzeń drukujących zawarty jest w Załączniku nr 1a do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79810000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50323000-5
50313100-3
48421000-5
30192113-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy, przy czym wdrożenie i uruchomienie systemu do zarządzania i monitorowania wydrukiem nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Przed zawarciem umowy Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Brak wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Brak wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę trwającą minimum 12 miesięcy dla jednego odbiorcy o wartości brutto w okresie 12 miesięcy co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń drukujących, polegającej na: a) naprawie oraz wykonywaniu usługi serwisowej urządzeń drukujących użytkowanych przez Zamawiającego, b) dostawie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, c) dostawie, wdrożeniu, uruchomieniu systemu do zarządzania i monitorowania wydrukiem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana, wraz z załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni następujących dokumentów i oświadczeń: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (zgodny z treścią załącznika nr 6 do SIWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 1.Wykaz oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, które Wykonawca musi dołączyć do oferty: 1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; 2)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; UWAGA: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w pkt VI.1.1) i 2), b) jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt VI.1.2), c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2.Pozostałe dokumenty, które Wykonawca musi dołączyć do oferty: 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, 2) oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, 3) opcjonalnie: zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – Załącznik nr 8 do SIWZ– jeżeli dotyczy 3.Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do siwz; Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza przesłanie przedmiotowego oświadczenia drogą elektroniczną w terminie 3 dni pod warunkiem jednak, iż jego oryginał zostanie dostarczony do Zamawiającego niezwłocznie. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PODMIOTU TRZECIEGO 5.Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 8 do SIWZ- dołączyć do oferty, jeżeli dotyczy). 6.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy- uzupełnić jeżeli dotyczy). 7.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 4. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku - 90 1130 1017 0021 1001 7090 0004 w BGK O Białystok. 5. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądz należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białymstoku, pokój nr C403 (IV piętro, segment C). Prosimy nie wkładać oryginału dokumentu do oferty. 6. Wykonawca musi wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert opisując dopiskiem: ,,Wadium w postępowaniu G-3710-4/19" 7. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Zwrot i ewentualna utrata wadium nastąpi w trybie przewidzianym w art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty60,00
czas dyżuru pracownika20,00
czas reakcji poza dyżurem20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Pzp. 2.Jednocześnie strony oświadczają, że nie będą dokonywać zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzać nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3.Zmiana umowy jest możliwa w sytuacji gdy: 1) zmieniły się przepisy, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki stron, 2) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, 3) istnieje konieczność przesunięcia terminu wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 4.Dopuszcza się wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego kwoty umowy, o której mowa w §4 ust.1. Zmiana terminu umowy, następuje na wniosek Zamawiającego, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy. 5.Dopuszcza się możliwość zmiany osób wskazanych w § 9 umowy. Zmiana taka wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i nie stanowi zmiany umowy. 6.W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT związanych z przedmiotem zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy , może ulec odpowiednim zmianom. 7.Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o której mowa powyżej, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiany wynagrodzenia brutto, następują po uzyskania akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 24.07.2019, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Wymagania dotyczące zatrudnienia Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby, która będzie przebywała stale (Czas dyżuru pracownika (PD)) w budynku przy ul. Mickiewicza 103 w Białymstoku w dni robocze będącymi dniami urzędowania Sądu, w czasie wynikającym z oświadczenia złożonego w ofercie, przy czym zakończenie czasu dyżuru nie może przypadać wcześniej niż o godz. 15:00. Czas dyżuru zaoferowany przez Wykonawcę nie może być krótszy od 5 godzin. Zadaniem pracownika będzie udzielanie wsparcia serwisowego oraz pełnienie na bieżąco nadzoru nad poprawnością działania urządzeń drukujących, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Powyższy wymóg zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę nie dotyczy pozostałych osób, skierowanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać zasadom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz będzie zawierać najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów. 2.Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie Producenta oferowanego oprogramowania, w którego treści Producent oprogramowania potwierdzi jego zgodność z treścią wszystkich minimalnych wymagań technicznych szczegółowo opisanych w SIWZ oraz fakt /udostępnienia Zamawiającemu /posiadania przez Zamawiającego wymaganej liczby licencji stanowiskowych na jego wykorzystanie (użytkownik, urządzenie drukujące). Oferowane licencje na oprogramowanie muszą być wolne od ograniczeń stanowiskowych, ilościowych a minimalny okres czasowy ważności oferowanych licencji na oprogramowanie musi być przynajmniej równy okresowi trwania umowy. Oświadczenie musi zostać wystawione na Zamawiającego jako beneficjenta takiego oświadczenia wraz z powołaniem się na numer postępowania oraz stwierdzającego fakt posiadania przez Zamawiającego wymaganej liczby licencji wraz z informacją o braku istnienia ograniczeń licencyjnych. Celem weryfikacji oświadczenie musi posiadać dane teleadresowe osoby upoważnionej przez Producenta oprogramowania do wystawienia oświadczenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji treści oświadczenia przed podpisaniem umowy. 3.Przed zawarciem umowy i na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualne certyfikaty jakości wydane przez jednostkę oceniającą zgodność, tj.: 1)certyfikat PN-EN ISO/IEC 27001:2014 (PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06) w zakresie usług druku lub bezpieczeństwa przetwarzania informacji 2)certyfikat PN-EN ISO/IEC 9001:2015-10 w zakresie wykonywania usług serwisowych urządzeń drukujących. 4.Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia listy pracowników bezpośrednio uczestniczących w realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wchodzące samodzielnie w tym celu do pomieszczeń biurowych Zamawiającego, nie były karane (nie figurowały w Krajowym Rejestrze Karnym). Wykonawca przed pierwszym wejściem pracowników do budynku przedłoży ich listę oraz przedstawi do wglądu aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego każdego z tych pracowników. 5.Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do: 1)przedstawienia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeśli dotyczy), 2)wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z rozdziałem XV. SIWZ. 6.Jeżeli Wykonawca, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 Ustawy, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 93 ust. l ustawy Pzp.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH