Ogłoszenie nr 572992-N-2018 z dnia 2018-06-14 r.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi: świadczenie usługi kompleksowej organizacji konferencji poświęconej upowszechnieniu wyników ze zrealizowanych badań naukowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System Realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014 – 2020 na rok 2018”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 47207753400000, ul. ul. Snycerska  8 , 91302   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-42 203 48 00, e-mail a.lipiec@rcpslodz.pl, faks 0-42 203 48 17.
Adres strony internetowej (URL): www.rcpslodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.rcpslodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
REgionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usługi kompleksowej organizacji konferencji poświęconej upowszechnieniu wyników ze zrealizowanych badań naukowych
Numer referencyjny: 12/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej organizacji konferencji poświęconej upowszechnieniu wyników ze zrealizowanych badań naukowych. Zamówienie dzieli się na dwie częsści: Część I – organizacja konferencji regionalnej pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+” Część II – organizacja konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”. 2. Przez świadczenie usługi kompleksowej organizacji konferencji poświęconej upowszechnieniu wyników ze zrealizowanych badań naukowych dla I i II części zamówienia Zamawiający rozumie : 2.1 Obsługę administracyjno-techniczną konferencji – zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ oraz Załącznikiem nr 1 do SOPZ – Szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania materiałów konferencyjnych i oznakowania materiałów oraz miejsca konferencji; 2.2 Zapewnienie materiałów konferencyjnych dla wszystkich uczestników konferencji – zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ oraz Załącznikiem nr 1 do SOPZ – Szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania materiałów konferencyjnych i oznakowania materiałów oraz miejsca konferencji; 2.3 Zapewnienie obiektu konferencyjnego (m.in. sali wykładowej i warsztatowych na potrzeby sesji plenarnych oraz sesji dyskusyjnych/warsztatowych) – zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ oraz Załącznikiem nr 1 do SOPZ – Szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania materiałów konferencyjnych i oznakowania materiałów oraz miejsca konferencji; 2.4 Świadczenie usługi restauracyjnej podczas konferencji – zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ oraz Załącznikiem nr 1 do SOPZ – Szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania materiałów konferencyjnych i oznakowania materiałów oraz miejsca konferencji.

II.5) Główny kod CPV: 79823000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79822500-7
79822000-2
39294100-0
22462000-6
79951000-5
79952000-2
55300000-3
55120000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7732891,00
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: część I: od dnia zawarcia umowy do siedmiu dni roboczych licząc od dnia, w którym odbędzie się konferencja pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 r. część II: od dnia zawarcia umowy do siedmiu dni roboczych licząc od dnia, w którym odbędzie się konferencja pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”, jednak nie później niż do dnia 28 września 2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale 5, punkt 1, podpunkt 1.1, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oddzielnie dla każdej z części zamówienia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określonych w rozdziale 5, punkt 1, podpunkt 1.2., zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ oddzielnie dla każdej z części zamówienia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, dokumentów potwierdzających, że Wykonawca dysponuje odpowiednim doświadczeniem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. (dokumentów nie należy załączać do oferty): - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem przedmiotu usługi (tytułu, typu przedsięwzięcia), działań składających się na usługę, liczby uczestników, wartości usługi, dat wykonania i odbiorców wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ oddzielnie dla każdej z części zamówienia. Dowodami, o których mowa w pkt 8, podpunkt 8.1. są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dowodów, o których mowa w pkt 8.1.1 lit. a. - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia odnoszącego się do zrealizowanych przez nie usług dotyczących: koordynacji usługi polegającej na przygotowaniu oraz realizacji przedsięwzięć typu konferencja/ konwent/ kongres/ zjazd/ sympozjum ze wskazaniem przedmiotu usługi – typu/tytułu przedsięwzięcia oraz podaniem liczby jego uczestników, terminu realizacji działań w ramach usługi, zakresu działań podlegających koordynacji w ramach usługi oraz odbiorcy usługi; wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ oddzielnie dla każdej z części zamówienia, przeprowadzenia rekrutacji uczestników do udziału w przedsięwzięciach typu konferencja/ konwent/ kongres/ zjazd/ sympozjum ze wskazaniem typu/tytułu przedsięwzięcia oraz podaniem liczby uczestników przedsięwzięcia, terminu realizacji przedsięwzięcia, odbiorcy usługi; wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ oddzielnie dla każdej z części zamówienia wraz z załączeniem informacji o podstawie Wykonawcy do dysponowania tymi osobami. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia osoba pełniąca funkcję koordynatora głównego konferencji zatrudniona była na podstawie umowy o pracę. Wyżej wskazana osoba, powinna być zatrudniona nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania na żądanie Zamawiającego zatrudnienia wskazanej osoby poprzez przedstawienie umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia, zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę odrębnie dla I i II części zamówienia. 2. Dla każdej części postępowania oferta musi być złożona osobno. 3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Oferta musi być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 5. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 6. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: a. oferta złożona na Formularzu Ofertowym, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ odrębnie dla każdej części zamówienia – podpisana przez Wykonawcę, b. dokumenty, o których mowa w dziale 7 SIWZ, c. harmonogram działań dotyczących procesu rekrutacji uczestników konferencji w odniesieniu do zadania związanego z obsługą administracyjno-techniczną konferencji a wskazanego w ust. II, pkt. 1.1.2 SOPZ stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ odrębnie dla każdej części zamówienia, d. wstępny plan działań w ramach organizacji konferencji w odniesieniu do zadań związanych z organizacją i obsługą konferencji a wskazanych w rozdz.. II pkt. 1, 2, 3, 4. SOPZ stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ odrębnie dla każdej części zamówienia. 7. Wykonawcy ubiegając się wspólnie o zamówienie (konsorcja) zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa umocowującego jednego z nich do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 i pkt. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 9. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, składają listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ oddzielnie dla każdej z części zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty brutto30,00
liczba projektów znaku graficznego konferencji (key visual) 20,00
adekwatność harmonogramu dotyczącego procesu rekrutacji uczestników konferencji w odniesieniu do zadania związanego z obsługą administracyjno-techniczną konferencji wskazanego w rozdz. II pkt. 1.1.2 SOPZ15,00
5. kompletność wstępnego planu działań w ramach organizacji konferencji w odniesieniu do zadań związanych z organizacją i obsługą konferencji a wskazanych w ust. II pkt. 1, 2, 3, 4 SOPZ (Załącznik nr 6 do SIWZ) 15,00
zapewnienie bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników konferencji na terenie obiektu, w którym odbywać się będzie konferencja lub na terenie strzeżonej, prywatnej przestrzeni parkingowej, usytuowanej w odległości nie większej niż 50 m od obiektu, w dniu, w którym odbywać się będzie konferencja20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: organizacja konferencji regionalnej pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Organizacja konferencji regionalnej pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+” Szczególowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ oraz szczegółowe wytyczne dotyczace przygotowania materiałów konferencyjnych i oznakowania materiałów stanowi załącznik nr 1 do SOPZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9, 79822500-7, 79822000-2, 39294100-0, 22462000-6, 79951000-5, 79952000-2, 55300000-3, 55120000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 36162,79
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty brutto 30,00
2. zapewnienie bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników konferencji na terenie obiektu, w którym odbywać się będzie konferencja lub na terenie strzeżonej, prywatnej przestrzeni parkingowej, usytuowanej w odległości nie większej niż 50 m od obiektu, w dniu, w którym odbywać się będzie konferen20,00
liczba projektów znaku graficznego konferencji (key visual) 20,00
adekwatność harmonogramu dotyczącego procesu rekrutacji uczestników konferencji w odniesieniu do zadania związanego z obsługą administracyjno-techniczną konferencji wskazanego w rozdz. II pkt. 1.1.2 SOPZ (Załącznik nr 6 do SIWZ) 15,00
kompletność wstępnego planu działań w ramach organizacji konferencji w odniesieniu do zadań związanych z organizacją i obsługą konferencji a wskazanych w ust. II pkt. 1, 2, 3, 4 SOPZ (Załącznik nr 6 do SIWZ) 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: organizacja konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: organizacja konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania materiałów konferencyjnych i oznakowania materiałów oraz miejsca konferencji stanowi załącznik nr 1 do SOPZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9, 79822500-7, 79822000-2, 39294100-0, 22462000-6, 79952000-2, 55300000-3, 55120000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4116610,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty brutto 30,00
zapewnienie bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników konferencji na terenie obiektu, w którym odbywać się będzie konferencja lub na terenie strzeżonej, prywatnej przestrzeni parkingowej, usytuowanej w odległości nie większej niż 50 m od obiektu, w dniu, w którym odbywać się będzie konferencja20,00
liczba projektów znaku graficznego konferencji (key visual)20,00
adekwatność harmonogramu dotyczącego procesu rekrutacji uczestników konferencji w odniesieniu do zadania związanego z obsługą administracyjno-techniczną konferencji wskazanego w rozdz. II pkt. 1.1.2 SOPZ (Załącznik nr 6 do SIWZ)15,00
kompletność wstępnego planu działań w ramach organizacji konferencji w odniesieniu do zadań związanych z organizacją i obsługą konferencji a wskazanych w ust. II pkt. 1, 2, 3, 4 SOPZ (Załącznik nr 6 do SIWZ) 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: