Ogłoszenie nr 557274-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.

Gmina Bielsk: Budowa i przebudowa systemu gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Bielsk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia będzie współfinansowane ze środków UE z działania Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bielsk, krajowy numer identyfikacyjny 61101556600000, ul. Plac Wolności  , 09-230  Bielsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 265 01 01, e-mail ug.bielsk@poczta.onet.pl, faks 24 265 01 05.
Adres strony internetowej (URL): ugbielsk.bip.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
ugbielsk.bip.org.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
ugbielsk.bip.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona oraz uzupełnień złożonych na wezwanie Zamawiającego oraz informacji dotyczącej zmiany lub wycofania oferty, w FORMIE ELEKTRONICZNEJ podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Adres:
Gmina Bielsk Pl. Wolności 3A, 09-230 Bielsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i przebudowa systemu gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Bielsk
Numer referencyjny: RRiRG.I.271.14.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa i przebudowa systemu gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Bielsk” 1.1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Bielsk”. Realizacja z podziałem na części: Część I - przebudowa przepompowni ścieków na ul. Glinki w miejscowości Bielsk zlokalizowanej na działce ewidencyjnej gruntu nr 252/3 (obręb 0001 Bielsk), Zakres prac do wykonania:  zamknięcie dopływu ścieków na czas prac demontażowo/montażowych,  wykonanie tymczasowego rurociągu wraz z montażem pompy wraz z zasilaniem elektrycznym w studzience przed przepompownią (o wydajności istn. pomp). Pompowanie ścieków na oczyszczalnię - na czas budowy;  wymiana odcinka kanalizacji DN 400 (kamionka) na rurociąg PCV DN400 wraz z montażem zasuwy odcinającej;  oczyszczenie i osuszenie istniejącego zbiornika przepompowni ścieków,  demontaż istniejącego wyposażenia przepompowni ścieków wraz z szafką elektryczną;  demontaż pokrywy przepompowni ścieków;  wykonanie i dostawa nowej pokrywy pompowni;  wykonanie i dostawa wyposażenia wewnętrznego pompowni wraz z instalacją elektryczną oraz szafą zasilająco - sterowniczą przepompowni i szafą zasilająco – rozdzielczą;  montaż wyposażenia wewnętrznego pompowni w istniejącym zbiorniku;  rozruch pompowni i dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji (w tym DTR);  wykonanie wiaty stalowej (zadaszenie kraty koszowej) oraz kraty koszowej;  utwardzenie terenu przy pompowni (kostka betonowa) Część II - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Bielsk, dz. nr ewid. 75, 69/32, 69/41 Zakres prac do wykonania:  sieć kanalizacji sanitarnej PCV DN200, długość 397mb;  studnie kanalizacyjne betonowe DN 1200 – 13 szt. Sieć kanalizacyjna rur PCV-U DN 200, klasy S układana będzie w wykopie wąskoprzestrzennym z pełnym szalowaniem. Wykopy należy wykonać mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji ręcznie. Należy wykonać podsypkę gr. 10cm z piasku. Zasyp przewodu w wykopie należy wykonać z dwóch warstw: warstwy ochronnej o wysokości 30cm ponad wierzch rury oraz warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. Przewiduje się całkowitą wymianę gruntu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację Część III - budowa sieci wodociągowej w Bielsku dz. nr ewid. 100/4, 100/10 Zakres prac do wykonania:  sieć wodociągowa PCV DN 110, długość 125mb;  hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80 – 1 szt. Sieć wodociągowa rur PCV układana będzie w wykopie wąskoprzestrzennym, minimalna głębokość przykrycia - 1,60 m. Wykopy należy wykonać mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji ręcznie. Zasyp przewodu w wykopie należy wykonać z dwóch warstw: warstwy ochronnej o wysokości 30cm ponad wierzch rury oraz warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. Warstwy ochronnej zasypki wykonywać z gruntu mineralnego, piasku sypkiego drobno lub średnioziarnisty bez grud i kamieni. Zagęszczać ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym do uzyskania po zagęszczeniu wskaźnika min. 0,97 w skali Proctora. Zasypkę wykopu ponad warstwę ochronną należy wykonać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełnić wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny nieutwardzone). Do zasypywania można używać gruntu rodzimego, jeżeli nie zawiera on kamieni i głazów oraz jeżeli możliwe jest jego zagęszczenie do uzyskania wskaźnika min. 0,97 w skali Proctora. W innym przypadku należy przewidzieć wymiany gruntu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji. 1.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232423-3 Przepompownie ścieków 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. 3. Przedmiar robót - to materiał pomocniczy z wyszczególnieniem elementów robót do wykonania przez wykonawcę. Jeśli w przekazanym przez Zamawiającego przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie zakresy robót lub zostały ujęte w innym rozmiarze ilościowym, Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ i umowie załącznik nr 8. 4. Zakres prac i czynności, które Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w zakresie oferowanej ceny przy realizacji przedmiotu umowy, obejmuje m.in:  organizacje i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy;  opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);  zapewnienie wytyczenia geodezyjnego projektowanych obiektów;  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej poświadczonej przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób ciśnieniowych, badań i odbiorów oraz dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,  wykonanie badań wydajności hydrantów;  wykonanie badań wody przez akredytowane laboratorium;  wykonanie kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej. Uwaga: Całość przedmiotu zamówienia realizowana będzie z materiałów Wykonawcy. Zapewnienie całości sprzętu i robocizny leży po stronie Wykonawcy. 5. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust.3 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 6. Zaleca się by Wykonawca zapoznał się z terenem budowy (wizja w terenie). 7. Stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych: Jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. dokumentacji projektowej, opisach technicznych, przedmiarach robót, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne – a Zamawiający zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej postępowania i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze) tj. muszą być co najmniej: tej samej wytrzymałości, tej samej trwałości, o tym samym poziomie estetyki urządzenia, o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, muszą być kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, spełniać te same funkcje, spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy, z którym została podpisana umowa. W takim wypadku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 8. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowane ze środków UE z działania Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232423-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-20
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-10-20

II.9) Informacje dodatkowe: III. INFORMACJE DODATKOWE: 1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych tj. na wykonanie wymienionych w pkt. II.1.1 Części I lub Części II lub Części III lub na wykonanie wszystkich Części lub kilku w jednej ofercie. Zamawiający informuje, iż ocena ofert będzie dokonywana przez Zamawiającego oddzielnie dla każdej wymienionej Części. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje:  możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych  zebrania Wykonawców.  zawarcia umowy ramowej.  wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 5. Niniejsza SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.ugbielsk.bip.org.pl do pobrania samodzielnie przez Wykonawców. 6. Wykonawcy winni sprawdzać na bieżąco zawartość umieszczonego na ww. stronie internetowej folderu w celu sprawdzenia czy nie zostały w nim opublikowane zmiany SIWZ. Za zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca. 7. Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia: 7.1. Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców w składanej ofercie. 7.2. Brak informacji, o której mowa w ppkt 7.1., będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę. 7.3. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. 7.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 7.5. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 8. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego. 9. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust 3a: 9.1. Zamawiający stosownie do art.29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w pkt. 9.4) w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.). 9.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 9.4 Wykonawca zobowiązany jest: a) na dzień podpisania umowy złożyć:  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy, że zgodnie z art.29.3a ustawy Pzp przy realizacji zadania będzie korzystał z pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, zgodnie z wymogiem zawartym w SIWZ, b) każdorazowo na żądanie Zamawiającego we wskazanym przez niego zakresie złożyć wskazane w piśmie dokumenty:  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, lub  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wezwanie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) o ochronie danych osobowych (pozbawione danych osobowych pracowników – adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL oraz wynagrodzenia),  Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie w terminie 5 dni roboczych przedkładać wskazane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób o umowę o pracę. 9.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez:  wezwanie do okazania dokumentów o których mowa w pkt. 9.2 lit. b)  w przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:  brak złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt. 2. a) – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,  brak złożenia dokumentów na wezwanie Zamawiającego i we wskazanym przez niego zakresie, o których mowa w pkt. 2.b) – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,  w przypadku pozyskania przez Zamawiającego informacji z Państwowej Inspekcji Pracy o przypadkach wykonywaniu pracy przez osobę lub osoby nie zatrudnione w oparciu o umowę o pracę – w wysokości każdorazowo 2.000,00 zł. Wysokość kary dotyczy każdej osoby, która została ujawniona przez PIP. 9.4. Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:  osoby wykonujące czynności związane z wykonaniem robót w branży: instalacyjnej
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: posiadania ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: a) wykazania, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum jedno zamówienie w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy:  dla Części I - przepompowni ścieków o wartości minimum 150.000,00 zł. brutto,  dla Części II - kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 300.000,00 zł brutto.  dla Części III - sieci wodociągowej o wartości minimum 40.000,00 zł. brutto, wraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazania, że skierowane osoby do realizacji zamówienia tj.: Część I:  kierownik robót instalacyjnych - posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci kanalizacyjnych, posiada minimum 3 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych lub kierownika budowy, jest członkiem właściwiej terytorialnie izby samorządu zawodowego, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej,  kierownik robót elektrycznych - posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży: elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznych, jest wpisany na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej Część II:  kierownik robót instalacyjnych - posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci kanalizacyjnych, posiada minimum 3 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych lub kierownika budowy, jest członkiem właściwiej terytorialnie izby samorządu zawodowego, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej, Część III:  kierownik robót instalacyjnych - posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci kanalizacyjnych, posiada minimum 3 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych lub kierownika budowy, jest członkiem właściwiej terytorialnie izby samorządu zawodowego, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej, Uwaga: 1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). 2) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 3) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r poz. 2272 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: 5.1. musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.2 zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5, 5.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, 5.4 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy, 5.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 5.6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 5.7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. VI pkt. 3 6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających wspólną ofertę: 6.1. spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego będzie oceniane łącznie, dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 6.2. przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w pkt V. ust. 1 i 2, oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 7. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. 8. Zamawiający uwzględniając art. 24aa ustawy przewiduje, że w przedmiotowym postępowaniu może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej w rankingu ofert, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 9. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
3. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawcę NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO w celu potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 - potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 5 ustawy Pzp. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, obowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów: 3.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymienionego dokumentu, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3.2.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymienionego dokumentu, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymienionego dokumentu, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1 (zdanie drugie), pkt. 3.2 (zdanie drugie), pkt. 3.3 (zdanie drugie), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. Jeżeli wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty o których mowa powyżej, będące:  w posiadania Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, zaleca się wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone), lub  wskazania nazwy ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (ze wskazaniem adresu internetowego, wydającego urzędu lub organu, z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji) DOKUMENT SKŁADANY PO OTWARCIU OFERT bez wezwania Zamawiającego przez wszystkich wykonawców: 1.5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg. wzoru Załącznik nr 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona 2. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawcę NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO w celu potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 – w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, obowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów: 2.1. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, 2.2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg. załącznika nr 6 2.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg. załącznika nr 7 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ: a) wypełniony i podpisany formularz oferty (wg załącznika nr 1). b) odpowiednio: • w przypadku wpłaty wadium w pieniądzu (o ile jest to możliwe) kserokopię przelewu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu lub • w przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu - ksero dokumentu wadialnego spiętego wraz z ofertą. Oryginał dokumentu wykonawca składa wraz z ofertą jako oddzielny, nie spięty z ofertą. c) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone Pełnomocnikowi (np. Liderowi / przedstawicielowi / partnerowi wiodącemu) do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy d) oświadczenia wymienione w pkt. VI. 1 SIWZ e) Zestawienie wartości ryczałtowych – wg. załącznika nr 2 dla części dla której jest składana oferta
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
VIII. WADIUM: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości:  dla Części I – 3.600,00 zł słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100,  dla Części II – 5.600,00 zł słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100  dla Części III - 800,00 zł słownie: osiemset złotych 00/100 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. 4. Wykonawca może wnieść wadium w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek: VISTULA Bank Spółdzielczy o. Bielsk Nr konta: 53 9011 0005 2310 0107 2000 0058 z dopisaniem jakie części dotyczy (o ile jest to możliwe Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii przelewu). 6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał wykonawca składa wraz z ofertą w tej samej kopercie ale (jako oddzielny nie spięty z ofertą) pozwalający na jego zwrot bez dekompletowania oferty. 9. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: a) nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/ gwarancji (Zamawiającego: Gmina Bielsk), poręczyciela/gwaranta oraz adresy ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, c) kwotę wadium, d) terminem ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, e) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłaty kwoty wadium nieodwołalne, bezwarunkowe na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13 i 16. 11. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający z zastrzeżeniem pkt. 13 zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ww. pkt. 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 17. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp., odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub zostało ono wniesione w sposób nieprawidłowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach: 2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w następujących sytuacjach: a) wystąpienie siły wyższej tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne, b) wystąpienie uniemożliwiające kontynuowanie robót warunków atmosferycznych; warunków geotechnicznych; warunków geologicznych; warunków wodnych; warunków hydrologicznych; warunków odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; warunków terenowych w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części; a także wystąpienie pożaru, c) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, d) wystąpienie zmian w przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron, e) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonania lub finansowania robót budowlanych, f) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane, g) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie są konsekwencją winy któregokolwiek ze stron, h) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę oraz również w przypadku wystąpienia wypadków drogowych powstałych w strefie robót. i) w przypadku zmiany budżetu gminy powodującej zwiększenie lub zmniejszenie środków w poszczególnych latach realizacji. Fakty powyższe muszą być zgłoszone przez Wykonawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem i zatwierdzone przez Zamawiającego. W przypadku zmiany budżetu gminy Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zmianę planowanego terminu wykonania umowy. Strony ustalą nowy termin, który zostanie wprowadzony aneksem do umowy. Uwaga: Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikła z działań lub braku działań Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 4. Zmiany wynagrodzenia umownego: a) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót. Strony ustalą wartość na podstawie danych z kosztorysu ofertowego, która następnie zostanie wprowadzona aneksem do umowy. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstąpienia, odszkodowania itp. b) w przypadku realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne do wykonania podstawowego przedmiotu zamówienia i zostaną spełnione łącznie warunki opisane w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp. Wykonawca do wyliczenia wartości robót dodatkowych przyjmie czynniki cenotwórcze wynikające z kosztorysu ofertowego a w przypadku brakujących cen w kosztorysie ofertowym, brakujące ceny zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za kwartał poprzedzający ich wbudowanie. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji Zamawiający po dokonaniu zmiany umowy zamieści w BZP ogłoszenie o zmianie umowy. c) W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej z uwagi na: postęp technologiczny, obniżenie kosztów eksploatacji, wzrost wydajności urządzenia, poprawa funkcjonalności - zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys zamienny. Fakty powyższe muszą być zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego, chyba że wnioskodawcą zmiany jest Zamawiający wówczas Zamawiający występuje pisemnie do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do wyliczenia wartości robót lub materiałów zamiennych przyjmując czynniki cenotwórcze wynikające z kosztorysu ofertowego a w przypadku brakujących cen materiałów w kosztorysie ofertowym, brakujące ceny zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za kwartał poprzedzający ich wbudowanie. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym. Fakty powyższe muszą być zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego po uprzednim zaakceptowaniu przez instytucje dofinansowującą. Zmiana wymaga podpisania przez strony aneksu. d) zmiany stawki podatku od towarów i usług, Fakty powyższe muszą być zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy w przypadkach i na warunkach przewidzianych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r poz. 374 ze zm.) 6. Za zgodą strony umowy, dopuszcza się również dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w zakresie możliwości składania faktur, w przypadku wystąpienia okoliczności objętych katalogiem zdarzeń ust. 1 i 2 niniejszego pkt. XX, nawet w przypadku gdy zdarzenie te nie spowoduje zmiany terminu wykonania robót budowlanych. 7. Zmiany lub zastępstwa osoby/osób sprawujących funkcję kierownika robót, kierownika budowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie opisane przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do informowania w formie pisemnej o ewentualnej zmianie lub zastępstwie wymienionych osób na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem pracy przez nową osobę i do uzyskania zgody. Zamawiający wyrazi zgodę tylko wówczas gdy proponowana osoba będzie posiadała doświadczenie minimum równe (nie gorsze) doświadczeniu osoby wskazanej w ofercie. Zmiana nie wymaga formy aneksu. 8. W przypadku zmiany inspektorów nadzoru Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie o tym fakcie Wykonawcę i wskaże osoby sprawujące z jego strony formalny nadzór inwestorski. Zmiana nie wymaga formy aneksu. 9. Zmiany (modyfikacja) złożonych w postępowaniu deklaracji odnośnie do podwykonawstwa poprzez: a) wskazanie innych podwykonawców, b) rezygnację z podwykonawców, c) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa, d) wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa (art. 36b ust. 1), W przypadku gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zawarta jest w SIWZ pkt. XXIV
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: „Budowa i przebudowa systemu gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Bielsk”. Realizacja z podziałem na części: Część I - przebudowa przepompowni ścieków na ul. Glinki w miejscowości Bielsk zlokalizowanej na działce ewidencyjnej gruntu nr 252/3 (obręb 0001 Bielsk),
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Bielsk”. Realizacja z podziałem na części: Część I - przebudowa przepompowni ścieków na ul. Glinki w miejscowości Bielsk zlokalizowanej na działce ewidencyjnej gruntu nr 252/3 (obręb 0001 Bielsk), Zakres prac do wykonania:  zamknięcie dopływu ścieków na czas prac demontażowo/montażowych,  wykonanie tymczasowego rurociągu wraz z montażem pompy wraz z zasilaniem elektrycznym w studzience przed przepompownią (o wydajności istn. pomp). Pompowanie ścieków na oczyszczalnię - na czas budowy;  wymiana odcinka kanalizacji DN 400 (kamionka) na rurociąg PCV DN400 wraz z montażem zasuwy odcinającej;  oczyszczenie i osuszenie istniejącego zbiornika przepompowni ścieków,  demontaż istniejącego wyposażenia przepompowni ścieków wraz z szafką elektryczną;  demontaż pokrywy przepompowni ścieków;  wykonanie i dostawa nowej pokrywy pompowni;  wykonanie i dostawa wyposażenia wewnętrznego pompowni wraz z instalacją elektryczną oraz szafą zasilająco - sterowniczą przepompowni i szafą zasilająco – rozdzielczą;  montaż wyposażenia wewnętrznego pompowni w istniejącym zbiorniku;  rozruch pompowni i dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji (w tym DTR);  wykonanie wiaty stalowej (zadaszenie kraty koszowej) oraz kraty koszowej;  utwardzenie terenu przy pompowni (kostka betonowa) Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji. 1.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232423-3 Przepompownie ścieków 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. 3. Przedmiar robót - to materiał pomocniczy z wyszczególnieniem elementów robót do wykonania przez wykonawcę. Jeśli w przekazanym przez Zamawiającego przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie zakresy robót lub zostały ujęte w innym rozmiarze ilościowym, Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ i umowie załącznik nr 8. 4. Zakres prac i czynności, które Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w zakresie oferowanej ceny przy realizacji przedmiotu umowy, obejmuje m.in:  organizacje i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy;  opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);  zapewnienie wytyczenia geodezyjnego projektowanych obiektów;  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej poświadczonej przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób ciśnieniowych, badań i odbiorów oraz dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,  wykonanie badań wydajności hydrantów;  wykonanie badań wody przez akredytowane laboratorium;  wykonanie kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej. Uwaga: Całość przedmiotu zamówienia realizowana będzie z materiałów Wykonawcy. Zapewnienie całości sprzętu i robocizny leży po stronie Wykonawcy. 5. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust.3 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 6. Zaleca się by Wykonawca zapoznał się z terenem budowy (wizja w terenie). 7. Stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych: Jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. dokumentacji projektowej, opisach technicznych, przedmiarach robót, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne – a Zamawiający zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej postępowania i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze) tj. muszą być co najmniej: tej samej wytrzymałości, tej samej trwałości, o tym samym poziomie estetyki urządzenia, o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, muszą być kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, spełniać te same funkcje, spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy, z którym została podpisana umowa. W takim wypadku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 8. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowane ze środków UE z działania Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45232423-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: „Budowa i przebudowa systemu gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Bielsk”. Realizacja z podziałem na części:Część II - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Bielsk, dz. nr ewid. 75, 69/32, 69/41
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Bielsk”. Realizacja z podziałem na części: Część II - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Bielsk, dz. nr ewid. 75, 69/32, 69/41 Zakres prac do wykonania:  sieć kanalizacji sanitarnej PCV DN200, długość 397mb;  studnie kanalizacyjne betonowe DN 1200 – 13 szt. Sieć kanalizacyjna rur PCV-U DN 200, klasy S układana będzie w wykopie wąskoprzestrzennym z pełnym szalowaniem. Wykopy należy wykonać mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji ręcznie. Należy wykonać podsypkę gr. 10cm z piasku. Zasyp przewodu w wykopie należy wykonać z dwóch warstw: warstwy ochronnej o wysokości 30cm ponad wierzch rury oraz warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. Przewiduje się całkowitą wymianę gruntu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji. 1.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232423-3 Przepompownie ścieków 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. 3. Przedmiar robót - to materiał pomocniczy z wyszczególnieniem elementów robót do wykonania przez wykonawcę. Jeśli w przekazanym przez Zamawiającego przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie zakresy robót lub zostały ujęte w innym rozmiarze ilościowym, Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ i umowie załącznik nr 8. 4. Zakres prac i czynności, które Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w zakresie oferowanej ceny przy realizacji przedmiotu umowy, obejmuje m.in:  organizacje i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy;  opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);  zapewnienie wytyczenia geodezyjnego projektowanych obiektów;  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej poświadczonej przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób ciśnieniowych, badań i odbiorów oraz dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,  wykonanie badań wydajności hydrantów;  wykonanie badań wody przez akredytowane laboratorium;  wykonanie kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej. Uwaga: Całość przedmiotu zamówienia realizowana będzie z materiałów Wykonawcy. Zapewnienie całości sprzętu i robocizny leży po stronie Wykonawcy. 5. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust.3 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 6. Zaleca się by Wykonawca zapoznał się z terenem budowy (wizja w terenie). 7. Stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych: Jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. dokumentacji projektowej, opisach technicznych, przedmiarach robót, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne – a Zamawiający zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej postępowania i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze) tj. muszą być co najmniej: tej samej wytrzymałości, tej samej trwałości, o tym samym poziomie estetyki urządzenia, o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, muszą być kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, spełniać te same funkcje, spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy, z którym została podpisana umowa. W takim wypadku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 8. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowane ze środków UE z działania Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: „Budowa i przebudowa systemu gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Bielsk”. Realizacja z podziałem na części: Część III - budowa sieci wodociągowej w Bielsku dz. nr ewid. 100/4, 100/10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Bielsk”. Realizacja z podziałem na części: Część III - budowa sieci wodociągowej w Bielsku dz. nr ewid. 100/4, 100/10 Zakres prac do wykonania:  sieć wodociągowa PCV DN 110, długość 125mb;  hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80 – 1 szt. Sieć wodociągowa rur PCV układana będzie w wykopie wąskoprzestrzennym, minimalna głębokość przykrycia - 1,60 m. Wykopy należy wykonać mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji ręcznie. Zasyp przewodu w wykopie należy wykonać z dwóch warstw: warstwy ochronnej o wysokości 30cm ponad wierzch rury oraz warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. Warstwy ochronnej zasypki wykonywać z gruntu mineralnego, piasku sypkiego drobno lub średnioziarnisty bez grud i kamieni. Zagęszczać ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym do uzyskania po zagęszczeniu wskaźnika min. 0,97 w skali Proctora. Zasypkę wykopu ponad warstwę ochronną należy wykonać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełnić wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny nieutwardzone). Do zasypywania można używać gruntu rodzimego, jeżeli nie zawiera on kamieni i głazów oraz jeżeli możliwe jest jego zagęszczenie do uzyskania wskaźnika min. 0,97 w skali Proctora. W innym przypadku należy przewidzieć wymiany gruntu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji. 1.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232423-3 Przepompownie ścieków 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. 3. Przedmiar robót - to materiał pomocniczy z wyszczególnieniem elementów robót do wykonania przez wykonawcę. Jeśli w przekazanym przez Zamawiającego przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie zakresy robót lub zostały ujęte w innym rozmiarze ilościowym, Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ i umowie załącznik nr 8. 4. Zakres prac i czynności, które Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w zakresie oferowanej ceny przy realizacji przedmiotu umowy, obejmuje m.in:  organizacje i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy;  opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);  zapewnienie wytyczenia geodezyjnego projektowanych obiektów;  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej poświadczonej przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób ciśnieniowych, badań i odbiorów oraz dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,  wykonanie badań wydajności hydrantów;  wykonanie badań wody przez akredytowane laboratorium;  wykonanie kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej. Uwaga: Całość przedmiotu zamówienia realizowana będzie z materiałów Wykonawcy. Zapewnienie całości sprzętu i robocizny leży po stronie Wykonawcy. 5. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust.3 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 6. Zaleca się by Wykonawca zapoznał się z terenem budowy (wizja w terenie). 7. Stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych: Jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. dokumentacji projektowej, opisach technicznych, przedmiarach robót, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne – a Zamawiający zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej postępowania i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze) tj. muszą być co najmniej: tej samej wytrzymałości, tej samej trwałości, o tym samym poziomie estetyki urządzenia, o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, muszą być kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, spełniać te same funkcje, spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy, z którym została podpisana umowa. W takim wypadku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 8. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowane ze środków UE z działania Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: