Ogłoszenie nr 572250-N-2019 z dnia 2019-07-12 r.

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: „Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską oraz środków transportowych wraz z kierowcami na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy z podziałem na części”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 39008153600000, ul. Nowodworska  60 , 59-220  Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 8566350, , e-mail przetargi@lpgk.pl, , faks 76 8566355.
Adres strony internetowej (URL): www.lpgk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.lpgk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (sekretariat, I piętro) mieszczącej się pod wskazanym niżej adresem
Adres:
ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską oraz środków transportowych wraz z kierowcami na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy z podziałem na części”
Numer referencyjny: NZP/TZZ/5/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską (część nr 1, 2 i 3 zamówienia) oraz środków transportowych wraz z kierowcami (część nr 4 zamówienia) na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej niżej wymienionych części zamówienia: 1)CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA - „Wynajem ładowarek teleskopowych wraz z obsługą operatorską na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy”, 2)CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA – „Wynajem koparki gąsienicowej wraz z obsługą operatorską na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy”, 3)CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA - „Wynajem spycharki wraz z obsługą operatorską na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy”, 4)CZĘŚĆ NR 4 ZAMÓWIENIA - „Wynajem samochodów samowyładowczych wraz z kierowcami na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy”. DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 1)Podane ilości godzin pracy dla wszystkich sprzętów i środków transportu są szacunkowe. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia czasu pracy dla poszczególnych sprzętów i środków transportu w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca nie będzie miał prawa roszczenia do wynagrodzenia za godziny, które nie były przepracowane. 2)Realizacja zamówienia następować będzie w miarę zapotrzebowania. O terminie rozpoczęcia bądź kontynuowania prac Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę. 3)Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu i środków transportu niezbędnych do wykonywania prac w pełnej gotowości. Obowiązkiem Wykonawcy jest podstawienie sprawnego sprzętu wraz z obsługą operatorską lub środka transportu wraz z kierowcą na każde wezwanie Zamawiającego zgodnie ze zgłoszeniem. 4)Zamawiający może zgłosić zapotrzebowanie na wszystkie sprzęty i środki transportu jednocześnie. Zgłoszone zapotrzebowanie może być dzienne, tygodniowe, miesięczne lub stałe. 5)W przypadku awarii sprzętu lub środka transportu podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jego naprawę lub podstawić zastępczy sprzęt wraz z operatorem lub środek transportu wraz z kierowcą na własny koszt w ciągu 4 godzin od zaistnienia zdarzenia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przy każdym z w/w sprzętów i środków transportu. W przypadku nie podstawienia w wyżej wskazanym terminie zastępczego sprzętu lub środka transportu Zamawiającemu przysługuje prawo jego wynajęcia i wykonania prac przez inną jednostkę na koszt i ryzyko Wykonawcy. 6)Zamawiający nie zapewnia minimalnego czasu pracy w okresie dobowym i miesięcznym na żadnym z w/w sprzętów i środków transportu. 7)Czas pracy dla wszystkich sprzętów i środków transportu będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego poprzez zapis w wystawionym przez Wykonawcę dokumencie (np. karta pracy sprzętu). 8)Zamawiający zapewnia możliwość bezpłatnego postoju sprzętu i środków transportu będących w dysponowaniu Wykonawcy na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z zastrzeżeniem, iż Zamawiający nie jest zobowiązany do zabezpieczenia wykorzystywanego przez Wykonawcę sprzętu i środków transportu oraz ich wyposażenia, a także nie ponosi odpowiedzialności za jego uszkodzenie lub utratę. 9)Koszty transportu związane z dojazdem sprzętu lub środka transportu na miejsce realizacji prac i z powrotem ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez prawa ich zwrotu od Zamawiającego. 10)Paliwo oraz inne materiały eksploatacyjne, w szczególności części zamienne do sprzętu i środków transportu zapewnia Wykonawca na swój koszt. 11)Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w ramach realizacji umowy czynności w zakresie obsługi sprzętu budowlanego (dotyczy części nr 1, 2 i 3 zamówienia) oraz kierowania pojazdami (dotyczy części nr 4 zamówienia). 12)Wykonawca winien zebrać wszelkie informacje niezbędne do właściwej kalkulacji ceny oferty. Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z Kierownikiem Zakładu Zagospodarowania Odpadów (76/ 856-63-43), a następnie potwierdzić w formie pisemnej. Wszelkie koszty związane z dokonaniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV: 45500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45520000-8
60181000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa powyżej mogą zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego w zakresie godzin pracy dla poszczególnych sprzętów lub środków transportu. W takim przypadku Zamawiający przekaże Wykonawcy zaproszenie do negocjacji zawierające w szczególności opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy oraz warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia z postępowania. Zapisy umowne zawarte we wzorze umowy (w tym wynagrodzenie Wykonawcy) będą podlegały negocjacjom.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: Zamawiający nie wyznacza warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie wyznacza warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA: „Wynajem ładowarek teleskopowych wraz z obsługą operatorską na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej oraz zawodowej musi wykazać, że: a)wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie roboty budowlane polegające na wynajmie w sposób ciągły ładowarki teleskopowej wraz z obsługą operatorską. Łączna wartość wykazanych robót powinna wynosić co najmniej 200.000,00 zł brutto w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.Wykonawca winien posiadać doświadczenie w zakresie obsługi ładowarki teleskopowej podczas prac ziemnych lub pracy z odpadami z uwzględnieniem prac związanych z przerzucaniem i formowaniem pryzm kompostowych lub pryzm ziemnych oraz załadunkiem kontenerów i samochodów (w tym naczep typu „walking floor”), a także prac w obiektach zamkniętych (np. hale). Wyżej wymienione prace mogą być wykonywane na obiektach nie związanych z gospodarowaniem odpadami. Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, gdy Wykonawca wykaże, że wymagane roboty budowlane zrealizowane były łącznie lub osobno. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie. b)dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem w celu obsadzenia stanowisk operatorów sprzętu budowlanego posiadających odpowiednie uprawnienia do samodzielnego wykonywania prac związanych z obsługą ładowarek teleskopowych skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - 2 osoby. Wyżej wymienione Osoby powinny posiadać odpowiednie uprawnienia potwierdzone świadectwem wydanym przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz wpisem do książki operatora, o których mowa w § 26 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 583). Uprawnienia, o których mowa powyżej winny być zgodne z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r., Nr 118, poz. 1263) w wersji obowiązującej do dnia 31.03.2017r. lub ze zmienionym Załącznikiem nr 1, który został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11.01.2017r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2017r., poz. 134), które weszło w życie z dniem 01.04.2017r. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie. c)dysponuje sprzętem o parametrach technicznych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ), który zostanie skierowany do realizacji zamówienia, tj. ładowarką teleskopową- 2 szt. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie. DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA: „Wynajem koparki gąsienicowej wraz z obsługą operatorską na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej oraz zawodowej musi wykazać, że: d)wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie roboty budowlane polegające na wynajmie w sposób ciągły koparki gąsienicowej wraz z obsługą operatorską. Łączna wartość wykazanych robót powinna wynosić co najmniej 100.000,00 zł brutto w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.Wykonawca winien posiadać doświadczenie w zakresie obsługi koparki gąsienicowej podczas prac ziemnych lub pracy z odpadami z uwzględnieniem prac związanych z nadbudową i formowaniem skarp w odpadach lub skarp ziemnych, wykonywaniem wykopów liniowych i jamistych w podłożu naturalnym lub w odpadach oraz załadunkiem samochodów (w tym naczep typu „walking floor”). Wyżej wymienione prace mogą być wykonywane na obiektach nie związanych z gospodarowaniem odpadami. Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, gdy Wykonawca wykaże, że wymagane roboty budowlane zrealizowane były łącznie lub osobno. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie. e)dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem w celu obsadzenia stanowiska operatora sprzętu budowlanego posiadającego odpowiednie uprawnienia do samodzielnego wykonywania prac związanych z obsługą koparki gąsienicowej skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - 1 osoba. Wyżej wymieniona Osoba powinna posiadać odpowiednie uprawnienia potwierdzone świadectwem wydanym przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz wpisem do książki operatora, o których mowa w § 26 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 583). Uprawnienia, o których mowa powyżej winny być zgodne z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r., Nr 118, poz. 1263) w wersji obowiązującej do dnia 31.03.2017r. lub ze zmienionym Załącznikiem nr 1, który został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11.01.2017r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2017r., poz. 134), które weszło w życie z dniem 01.04.2017r. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie. f)dysponuje sprzętem o parametrach technicznych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ), który zostanie skierowany do realizacji zamówienia, tj. koparką gąsienicową – 1 szt. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie. DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA: „Wynajem spycharki wraz z obsługą operatorską na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej oraz zawodowej musi wykazać, że: g)wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie roboty budowlane polegające na wynajmie w sposób ciągły spycharki wraz z obsługą operatorską. Łączna wartość wykazanych robót powinna wynosić co najmniej 100.000,00 zł brutto w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Wykonawca winien posiadać doświadczenie w zakresie obsługi spycharki podczas prac ziemnych lub pracy z odpadami z uwzględnieniem prac związanych z plantowaniem odpadów na terenie kwater składowych lub plantowaniem mas ziemnych. Wyżej wymienione prace mogą być wykonywane na obiektach nie związanych z gospodarowaniem odpadami. Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, gdy Wykonawca wykaże, że wymagane roboty budowlane zrealizowane były łącznie lub osobno. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie. h)dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem w celu obsadzenia stanowiska operatora sprzętu budowlanego posiadającego odpowiednie uprawnienia do samodzielnego wykonywania prac związanych z obsługą spycharki skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - 1 osoba. Wyżej wymieniona Osoba powinna posiadać odpowiednie uprawnienia potwierdzone świadectwem wydanym przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz wpisem do książki operatora, o których mowa w § 26 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 583). Uprawnienia, o których mowa powyżej winny być zgodne z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r., Nr 118, poz. 1263) w wersji obowiązującej do dnia 31.03.2017r. lub ze zmienionym Załącznikiem nr 1, który został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11.01.2017r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2017r., poz. 134), które weszło w życie z dniem 01.04.2017r. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie. i)dysponuje sprzętem o parametrach technicznych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ), który zostanie skierowany do realizacji zamówienia, tj. spycharką – 1 szt. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie. DOTYCZY CZĘŚCI NR 4 ZAMÓWIENIA: „Wynajem samochodów samowyładowczych wraz z kierowcami na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej oraz zawodowej musi wykazać, że: j)wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie roboty budowlane polegające na wynajmie w sposób ciągły samochodu samowyładowczego wraz z kierowcą. Łączna wartość wykazanych robót powinna wynosić co najmniej 150.000,00 zł brutto w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, gdy Wykonawca wykaże, że wymagane roboty budowlane zrealizowane były łącznie lub osobno. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie. k)dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem w celu obsadzenia stanowisk kierowców samochodów ciężarowych - 2 osoby. Kierowcy samochodów ciężarowych powinni posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.– prawo jazdy kat. C, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. a) ustawy z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r., poz. 341 z późn. zm.). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie. l)dysponuje środkami transportu o parametrach technicznych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ), które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj. samochodem samowyładowczym – 2 szt. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika nr 5 do SIWZ. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów w zakresie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 (zdolności techniczne lub zawodowe) dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a w przypadku osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien być złożony przez każdego z nich odrębnie. Wykonawca winien przekazać w/w dokument lub oświadczenie na wezwanie Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA). a)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII.2.4) SIWZ- składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b)Dokument lub dokumenty, o których mowa pkt VII.2.4a) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma Osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VII.2.4a) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie Osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej Osoby. Zapisy punktu VII.2.4b) niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio. 2)W sytuacji gdy Wykonawca na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, winien złożyć również niżej wymienione oświadczenia i dokumenty dotyczące tych podmiotów (lub podmiotu) , tj. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, a w przypadku osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca winien przekazać w/w dokument lub oświadczenie na wezwanie Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA). W przypadku gdy Inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapisy pkt VII.2.4a)-4c) SIWZ stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, o których mowa w pkt VII.1.4) SIWZ. Wykonawca winien złożyć w/w oświadczenie (sporządzone według Załącznika nr 6 do SIWZ) na wezwanie Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA). Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie roboty budowlane, o których mowa w pkt VI.1.3a) SIWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA), pkt VI.1.3d) SIWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA), pkt VI.1.3g) SIWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA) i/lub pkt VI.1.3j) SIWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 4 ZAMÓWIENIA). 2)Dowody określające czy roboty wskazane w wykazie robót budowlanych, o którym mowa w pkt VII.1.3) SIWZ zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Wykonawca winien złożyć w/w dokumenty na wezwanie Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA). 3)Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca winien złożyć w/w oświadczenie (sporządzone według Załącznika nr 7 do SIWZ) na wezwanie Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA). Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż dysponuje odpowiednim personelem, zgodnie z zapisami w pkt VI.1.3b) SIWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA), pkt VI.1.3e) SIWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA), pkt VI.1.3h) SIWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA) i/lub pkt VI.1.3k) SIWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 4 ZAMÓWIENIA). 4)Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca winien złożyć w/w oświadczenie (sporządzone według Załącznika nr 8 do SIWZ) na wezwanie Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA). Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi, o których mowa w pkt VI.1.3c) SIWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA), pkt VI.1.3f) SIWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA), pkt VI.1.3i) SIWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA) i/lub pkt VI.1.3l) SIWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 4 ZAMÓWIENIA).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wymaga od Wykonawcy przedłożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Do Oferty należy załączyć wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia, kompletna oferta winna zawierać: 1)Formularz ofertowy, sporządzony według Załącznika nr 1 do SIWZ. 2)Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone według Załącznika nr 2 do SIWZ. 3)W sytuacji gdy Wykonawca na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, winien złożyć także: -złożyć zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia sporządzone wg Załącznika nr 5 do SIWZ. Do zobowiązania należy dołączyć dokument (pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii), z którego będzie wynikać, że osoba(-y) podpisująca(-e) zobowiązanie jest(są) uprawniona(-e) do dokonania takiej czynności, jeżeli nie wynika to z dokumentów rejestrowych innego podmiotu (CEIDG/KRS), -w treści oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ zamieścić informacje o podmiotach, na zasoby których się powołuje w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. 4)W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika załącza on dokument pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię) podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi. 5)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię). W pełnomocnictwie Wykonawcy ustanowią i wskażą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z dokumentami rejestrowymi. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 6)Dowód wpłacenia/ wniesienia wadium. 7)W przypadku gdy Wykonawca w treści oświadczenia, o którym mowa w pkt VII.2.1) SIWZ wskaże, że zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp może dołączyć do oferty dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 2.Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp dotyczące przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp sporządzone według Załącznika nr 3 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- dokumenty i/lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenie winno być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia odrębnie, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu Wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wykonawca winien bez wezwania przekazać Zamawiającemu w/w oświadczenie w terminie 3 dni, licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji, o której mowa w pkt XII.12. SIWZ (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. 2.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium, którego wysokość dla każdej z części zamówienia wynosi odpowiednio: 1)dla części nr 1 zamówienia: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100), 2)dla części nr 2 zamówienia: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), 3)dla części nr 3 zamówienia: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), 4)dla części nr 4 zamówienia: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). 3.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, określonego w pkt XII.1. SIWZ. 4.Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. okres określony w pkt X.1. SIWZ. 5.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r., poz. 310 z późn. zm.). 6.Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN. Zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu. 7.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/ poręczeń, gwarancja/ poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji, poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem, c)kwotę gwarancji, poręczenia, d)termin ważności gwarancji/ poręczenia, e)zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do: zapłacenia kwoty gwarancji/ poręczenia w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A., nr 87 1090 2066 0000 0005 4200 0959. W takim przypadku WADIUM na koncie Zamawiającego musi znaleźć się najpóźniej do dnia i godziny składania ofert, określonychw pkt XII.1. SIWZ i być oznaczone: „WADIUM DO PRZETARGU NZP/TZZ/5/2019 - część nr ……”. 9.O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 10.Wykonawca winien dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium. 11.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub b)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub c)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub d)w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.Przedłużenie okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesienie nowego wadium może nastąpić w przypadkach określonych w art. 85 ust. 4 ustawy Pzp. 14.Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium. 15.W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawcę, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego od Wykonawcy, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wszelkie istotne dla Stron postanowienia zawiera wzór umowy nr NZP/TZZ/5/…/2019 stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 2.Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 3.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 4.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub rezygnacji z Podwykonawców, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2-3 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem § 6 ust. 14 zd. 2 wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 5.Strony mają prawo do żądania zmiany umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-26, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: „Wynajem ładowarek teleskopowych wraz z obsługą operatorską na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA: Rodzaj i parametry techniczne ŁADOWAREK TELESKOPOWYCH (2 szt.) będących w dysponowaniu Wykonawcy oraz zakres i ilość przewidywanych prac: 1)4.800 godzin pracy, 2)wymagania techniczne: a)waga min. 11 Mg; b)minimalna wysokość załadunku – 4,0 m; c)szerokość ładowarki max. 2,6 m; d)wysokość ładowarki max. 2,6 m; e)ładowarka musi zapewnić wysunięcie ramienia w pozycji poziomej na odległość min 3,0 m i swobodne manewrowanie łyżką w takiej pozycji; f)koła obu osi skrętne pozwalające na zawrócenie maszyny po okręgu o promieniu max. 4,5 m; g)przynajmniej jedna z ładowarek musi posiadać kabinę podnoszoną zapewniającą operatorowi swobodną widoczność na wysokości min. 4 m; h)szybkozłącze oraz osprzęt: -łyżka z hydraulicznie domykaną klapą ażurową o pojemności min. 2,0 m³; -widły paletowe; i)zaczep z tyłu ładowarki; j)klimatyzowana kabina; k)krata lub siatka ochronna na okna z możliwością demontażu (stosowane np. przy pracy z rozdrabniarką); l)opony odporne na przebicie lub pełne; 3)przewidywany zakres robót: obsługa kompostowni (formowanie i przerzucanie pryzm, załadunek odpadów do sita obrotowego, rozdrabniarki, rozdrabniarko-mieszarki oraz załadunek i wyładunek bioreaktorów kompostowni), załadunek samochodów (w tym naczep typu „walking floor”) i kontenerów, prace w hali sortowni, załadunek odpadów betonowych do kruszarki, prace ziemne itp. 4)wyżej wymieniony zakres prac wykonywany będzie głównie przy użyciu 1 (jednej) ładowarki, która winna być w stałej dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia drugiej ładowarki wraz z operatorem (posiadającym uprawnienia zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ) w ciągu 8 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego zwiększonego zapotrzebowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45500000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: „Wynajem koparki gąsienicowej wraz z obsługą operatorską na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA: Rodzaj i parametry techniczne KOPARKI GĄSIENICOWEJ (1 szt.) będącej w dysponowaniu Wykonawcy oraz zakres i ilość przewidywanych prac: 1)960 godzin pracy, 2)wymagania techniczne: a)waga min. 20 Mg; b)klimatyzowana kabina; c)szybkozłącze; d)długość ramienia roboczego min. 8,0m; e)krata ochronna na okna – w razie potrzeby; f)wyposażenie – osprzęt: -chwytak do materiałów sypkich; -chwytak 5-ciopalczasty; -chwytak szczękowo-obrotowo- ażurowy; -łyżki podsiębierne o szerokościach 0,4m; 0,6m; 0,8m; 1,0m; 1,2m; 1,4m; -łyżka skarpowa hydraulicznie regulowana o szerokości 2,0m; -łyżka ażurowa o pojemności min. 1,2 m3; -nożyce hydrauliczne; -młot hydrauliczny; 3)przewidywany zakres robót: nadbudowa i formowanie skarp, wykopy liniowe i jamiste w podłożu naturalnym i w odpadach, załadunek odpadów betonowych do kruszarki, kruszenie odpadów betonowych wielkogabarytowych, przesiewanie, cięcie zbrojenia, załadunek samochodów (w tym naczep typu „walking floor”), 4)Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia koparki wraz z operatorem w ciągu 8 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45500000-2, 45520000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: „Wynajem spycharki wraz z obsługą operatorską na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA: Rodzaj i parametry techniczne SPYCHARKI (1 szt.) będącej w dysponowaniu Wykonawcy oraz zakres i ilość przewidywanych prac: 1)1.200 godzin pracy, 2)wymagania techniczne: a)moc min. 80 kW; b)waga min. 15 Mg; c)minimalne wymiary lemiesza: szerokość 3,0m; wysokość 1,5m; d)lemiesz 6-cio pozycyjny; e)klimatyzowana kabina; 3)przewidywany zakres robót: plantowanie odpadów na terenie kwater składowych, prace ziemne, 4)Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia spycharki w ciągu 8 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45500000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: „Wynajem samochodów samowyładowczych wraz z kierowcami na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:DOTYCZY CZĘŚCI NR 4 ZAMÓWIENIA: Rodzaj i parametry techniczne SAMOCHODÓW SAMOWYŁADOWCZYCH (2 szt.) będących w dysponowaniu Wykonawcy oraz zakres i ilość przewidywanych prac: 1)2.400 godzin pracy, 2)wymagania techniczne: a)4-osiowy; b)napęd min. 8x4; c)zabudowa typu wywrotka z tylną burtą otwieraną automatycznie przy wyładunku; d)ładowność min. 16m3; e)klimatyzowana kabina; f)samochody samowyładowcze muszą być wyposażone w system monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS) i umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o trasie i położeniu oraz miejscach postoju pojazdu wraz ze wskazaniem dat i godzin. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu wydruki z systemu monitoringu. Wszelkie koszty związane z instalacją systemu monitoringu, jego obsługą oraz udostępnieniem wydruków z systemu Zamawiającemu ponosi Wykonawca; 3)przewidywany zakres usług: transport odpadów o kodach: 100101, 170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170181, 170201, 170504, 170604, 170904, 19 05 01,19 05 02, 190503, 190599, 190801, 190802, 190805, 191212 oraz transport innych materiałów wewnątrz oraz na zewnątrz Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Szczegółowy opis w/w kodów odpadów, zawiera Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 09.12.2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1923). 4)Wyżej wymieniony zakres prac wykonywany będzie głównie przy użyciu 1 (jednego) samochodu, który winien być w stałej dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia drugiego samochodu wraz z kierowcą (posiadającym uprawnienia zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ) w ciągu 8 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego zwiększonego zapotrzebowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45500000-2, 60181000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: