Ogłoszenie nr 658593-N-2018 z dnia 06.12.2018 r.

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim: ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG SPRZĄTANIA W BUDYNKACH: 1. Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z terenem przylegającym, Al. 3 Maja 13/15, 97-300 Piotrków Trybunalski, 2. Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów oraz ciągów komunikacyjnych przylegających do działki położonej u zbiegu ulic 1 Maja i Okrzei w Bełchatowie, 3. Prokuratury Rejonowej w Opocznie, ul. Biernackiego 20, 26-300 Opoczno, 4. Prokuratury Rejonowej w Radomsku, ul. Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko, 5. Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim, krajowy numer identyfikacyjny 56962200000, ul. Al. 3 Maja  , 97300   Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 647 66 41, e-mail prokuratura@piotrkow-tryb.po.gov.pl, faks 44 647 44 70.
Adres strony internetowej (URL): https://piotrkow-tryb.po.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://piotrkow-tryb.po.gov.pl/zamowienia.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG SPRZĄTANIA W BUDYNKACH: 1. Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z terenem przylegającym, Al. 3 Maja 13/15, 97-300 Piotrków Trybunalski, 2. Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów oraz ciągów komunikacyjnych przylegających do działki położonej u zbiegu ulic 1 Maja i Okrzei w Bełchatowie, 3. Prokuratury Rejonowej w Opocznie, ul. Biernackiego 20, 26-300 Opoczno, 4. Prokuratury Rejonowej w Radomsku, ul. Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko, 5. Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
Numer referencyjny: PO VII WB 261.13.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług sprzątania w budynkach: 1) Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z terenem przylegającym, Al. 3 Maja 13/15, 97-300 Piotrków Trybunalski, 2) Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów oraz ciągów komunikacyjnych przylegających do działki położonej w Bełchatowie u zbiegu ulic 1 Maja i Okrzei, 3) Prokuratury Rejonowej w Opocznie, ul. Biernackiego 20, 26-300 Opoczno, 4) Prokuratury Rejonowej w Radomsku, ul. Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko, 5) Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV – 90.91.00.00-9 – usługi sprzątania CPV – 90.91.12.00-8 – usługi sprzątania budynków CPV – 90.91.13.00-9 – usługi czyszczenia okien CPV – 90.61.00.00-6 – usługi sprzątania i zamiatania ulic CPV – 90.62.00.00-9 – usługi odśnieżania Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania budynków prokuratur okręgu piotrkowskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części (zadań): 2. W ramach świadczonych kompleksowych usług sprzątania budynków prokuratur okręgu piotrkowskiego, Wykonawca w ramach każdego zadania zobowiązany jest do wykonania: I. Czynności wykonywane codziennie: - odkurzanie, mycie na mokro wszystkich powierzchni biurowych; - zamiatanie i mycie powierzchni w korytarzu, na holu i na klatce schodowej oraz utrzymanie w czystości przeszkleń balustrad; - czyszczenie wycieraczek zewnętrznych i wewnętrznych; - usuwanie śmieci i wymiana worków w koszach na śmieci w pomieszczeniach biurowych i toaletach; - porządkowanie, zmywanie i dezynfekcja łazienek i ich wyposażenia, w tym, mycie i dezynfekcja sedesów wraz z deskami sedesowymi, pisuarów, umywalek wraz z bateriami umywalkowymi, suszarek do rąk, podajników do mydła, ręczników papierowych i papieru toaletowego oraz uzupełnianie na bieżąco środków higienicznych; - sprzątanie pomieszczeń socjalnych i kuchennych przy użyciu odpowiednich środków czyszczących, - utrzymanie w czystości drzwi wejściowych, do biur, toalet i innych pomieszczeń; - sprzątanie windy w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim – mycie podłogi, ścian windy, mycie lustra, poręczy – przy użyciu odpowiednich środków chemicznych przeznaczonych do tego rodzaju powierzchni - bieżące doczyszczanie wszystkich widocznych zabrudzeń; - inne czynności zlecone przez Zamawiającego, a związane z utrzymaniem czystości wewnątrz budynku. II. Czynności wykonywane okresowo: - zamiatanie i mycie na mokro podłóg w pomieszczeniach archiwalnych i magazynowych, w serwerowni odkurzanie wykładziny dywanowej – 2 razy w trakcie trwania umowy w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego; - wycieranie z kurzu i mycie parapetów, kaloryferów we wszystkich pomieszczeniach biurowych – 1 raz na miesiąc; - wycieranie i czyszczenie sprzętu biurowego t.j. komputerów, monitorów LCD, kopiarek, faksów, przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności oraz z użyciem odpowiednich do danego sprzętu środków chemicznych – 1 raz na tydzień; - odkurzanie ścian i sufitów z pajęczyn – 1 raz na kwartał; - mycie opraw oświetleniowych oraz kratek wentylacyjnych – 1 raz w roku; - wycieranie kurzu z listew, półek wiszących, tablic informacyjnych, znaków ewakuacyjnych i innych elementów wiszących – 1 raz w miesiącu; - wycieranie z kurzy i mycie z użyciem środków do tego przystosowanych mebli biurowych, ław, biurek, krzeseł itp. – 1 raz na tydzień: - wycieranie i mycie balustrad/poręczy schodowych – 1 raz w miesiącu; - mycie okien wraz z żaluzjami metalowymi poziomymi środkami do tego przeznaczonymi - 2 razy w trakcie trwania umowy (kwiecień, październik). 3. Usługi sprzątania terenów przylegających do budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach świadczonych usług w zakresie sprzątania terenów utwardzonych, t.j. chodników, schodów wejściowych, dojścia do budynku i dróg dojazdowych oraz parkingów przylegających do budynku Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Wykonawca zobowiązany jest do:  utrzymania w czystości chodników, parkingów i dróg dojazdowych, w tym zamiatanie, zbieranie śmieci i liści – według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz dziennie;  usuwanie i wywóz liści – według potrzeb;  w okresie zimowym odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z chodników, parkingów, schodów wejściowych, dojścia do budynku i dróg dojazdowych oraz usuwanie śniegu i gołoledzi poprzez zastosowanie masy piaskowo-solnej, w każdym dniu tygodnia po stwierdzeniu wystąpienia tego zjawiska, w tym w dniach pracy Zamawiającego, co najmniej godzinę przed rozpoczęciem pracy Zamawiającego i powtarzać w razie stwierdzenia ponownego jego wystąpienia; W ramach świadczonych usług w zakresie utrzymania porządku na terenach zielonych przyległych do budynku Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Wykonawca zobowiązany jest do:  koszenia trawy, zgrabiania liści oraz przycinania krzewów w takim odstępie czasowym, aby zapewnić estetyczny wygląd terenów zielonych wokół budynku jednakże nie rzadziej niż raz na miesiąc;  usuwania ściętej trawy oraz zbędnych gałęzi z przyciętych krzewów;  pielęgnacji terenów zielonych poprzez usuwanie chwastów, i wykonywanie pozostałych zabiegów pielęgnacyjnych t.j. wzruszanie ziemi i zasilanie roślin nie rzadziej niż raz na kwartał. 4. Usługi sprzątania ciągów komunikacyjnych przylegających do działki położonej w Bełchatowie u zbiegu ulic 1 Maja i Okrzei. W ramach świadczonych usług w zakresie sprzątania terenów utwardzonych, t.j. wzdłuż chodników działki położonej w Bełchatowie przy zbiegu ulic 1 Maja - Okrzei Wykonawca zobowiązany jest do:  utrzymania w czystości chodników, w tym: zamiatanie, zbieranie śmieci i liści – według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu;  usuwanie i wywóz liści – według potrzeb;  w okresie zimowym odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z chodników, usuwanie śniegu i gołoledzi poprzez zastosowanie masy piaskowo-solnej, w każdym dniu tygodnia po stwierdzeniu wystąpienia tego zjawiska i powtarzać w razie stwierdzenia ponownego jego wystąpienia; 5. Wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania przez Wykonawcę odbywać się będzie przy użyciu Jego środków czystości, materiałów, urządzeń i maszyn. Wykonawca zobowiązany jest stosować środki chemiczne do wykonania przedmiotu zamówienia biologicznie neutralne i wyposażone w wymagane atesty, zezwalające na stosowanie ich w Polsce. Stosowane środki czystości, w celu bieżącej kontroli ich rodzaju muszą być dostarczane do stosowania w fabrycznych opakowaniach. 6. Wszystkie zastosowane środki czyszczące, płyny, proszki i detergenty muszą być dobrej jakości i być przeznaczone do używania dla każdej z zastosowanych powierzchni. Wszystkie ww. produkty będą należytej jakości. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru zapachów wszystkich środków zaoferowanych przez Wykonawcę. 7. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać instrukcji i wytycznych producentów oraz importerów środków, maszyn i urządzeń używanych do wykonywania usługi sprzątania. 8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać na bieżąco urządzenia, maszyny, materiały, środki i inne przedmioty niezbędne do prawidłowego wykonywania zamówienia w tym, m.in.: 1) papier toaletowy w kolorze białym typu Jumbo – niepylący, dwuwarstwowy, 100% celulozy do stosowanych przez Zamawiającego pojemników typu Merida, 2) ręczniki papierowe w listkach w kolorze białym – niepylące, dwuwarstwowe, 100% celulozy do stosowanych przez Zamawiającego pojemników typu Merida, 3) mydło w płynie lub piankę o delikatnym zapachu, nawilżające (nie powodujące wysuszenia skóry rąk) do stosowanych przez Zamawiającego pojemników typu Merida, 4) środki do mycia okien, 5) środki do czyszczenia mebli, 6) środki do czyszczenia podłóg – parkiety, panele, granit, terakota, PVC – linoleum, 7) środki do czyszczenia windy w Prokuraturze Okręgowej, 8) środki do czyszczenia poręczy wykonanych ze stali nierdzewnej, 9) odświeżacze powietrza w aerozolu, zapachowe/odświeżacze powietrza do WC, 10) środki myjące, czyszczące, dezynfekujące, neutralizujące zapachy toalet; (m.in.: wkłady/kostki do WC), 11) środki do mycia glazury, 12) worki foliowe do koszy na śmieci i do niszczarek – odpowiednie do wielkości urządzeń, 13) inne środki czystości niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, a których potrzeba pojawi się w trakcie trwania umowy. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania reżimów sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi technologiami i przepisami. 10. Wykonawca zapewnia i dostarcza narzędzia służące do utrzymania porządku zarówno wewnątrz budynku np. odkurzacz, wózek do sprzątania, jak również na zewnątrz np. kosiarka do trawy, miotły, itp. 11. Wykonawca odpowiada za właściwe zabezpieczenie pomieszczeń w trakcie i po zakończeniu sprzątania, a w szczególności zamknięcie drzwi, okien, zabezpieczenie kluczy oraz pomieszczeń przed dostępem osób trzecich. 12. Wykonawca oraz osoby sprzątające zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących organizacji i funkcjonowania Prokuratury. 13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby osoby wykonujące przedmiot zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) przez cały okres realizacji umowy. 14. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób bezpośrednio wykonujących przedmiot zamówienia:  oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90911200-8
90911300-9
90610000-6
90620000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 250 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250 000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Kryterium wskaźnik % z ostatnich 12 miesięcy obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy. Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14.12.2018, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Świadczenie kompleksowych usług sprzątania budynku Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z terenem przylegającym.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotowe usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku w godzinach: a) w godzinach 7:30 – 15.30 w zakresie sprzątania pomieszczeń wewnątrz budynku. Sprzątanie pomieszczeń biurowych odbywać się będzie w obecności pracowników Prokuratury. Personel Wykonawcy zobowiązany jest ustalić z tymi pracownikami dokładny czas sprzątania pomieszczeń. b) w godzinach 13:00 – 18:00 w zakresie sprzątania pozostałych pomieszczeń budynku. c) w godzinach rannych do godziny 8:00 w zakresie sprzątania terenów zewnętrznych, przylegających do budynku. Natomiast w zakresie usług odśnieżania i usuwania gołoledzi w okresie zimowym przedmiotowe usługi świadczone będą w każdym dniu tygodnia po stwierdzeniu wystąpienia tego zjawiska, w tym w dniach pracy Zamawiającego, co najmniej godzinę przed rozpoczęciem pracy Zamawiającego i powtarzać w razie stwierdzenia ponownego jego wystąpienia. Liczba zatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej i Prokuraturze Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim – 86 osób. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CHODNIKÓW, PARKINGÓW I TERENÓW ZIELONYCH: - powierzchnia chodników 687 m2 - powierzchnia parkingów 978 m2 - powierzchnia terenów zielonych 50 m2 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PROKURATURY OKRĘGOWEJ I PROKURATURY REJONOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM (w rozbiciu na kondygnacje) KONDYGNACJA/ POMIESZCZENIE ILOŚĆ POMIESZCZEŃ POWIERZCHNIA w mkw RODZAJ PODŁOGI PIWNICA Magazyn dow. rzeczowych 2 39.70 Terakota Pomieszczenia techniczne 6 50.50 Terakota Warsztat 2 37.00 Terakota Serwerownia 2 18.00 Wykładzina PCV Archiwum 2 55.30 Terakota Toalety 1 2.80/17.00 Terakota/Glazura Magazyn 3 51.10 Terakota Korytarz 2 53.30 Terakota Klatka schodowa 2 4.50/8.90 Granit/Terakota Garaż 1 168.50 Kostka betonowa PARTER Biura 8 68.50/18.50 Wykładzina dywanowa/Terakota Pomieszczenia gościnne: w tym kuchnia i toaleta 5 16.30/12.90/28.10 Wykładzina dywanowa /Terakota/Glazura Toalety 5 24.60/115.50 Terakota/Glazura Archiwum 1 26.60 Terakota Biblioteka 1 21.90 Terakota Magazyn druków 1 27.90 Terakota Magazyn 1 10.60 Terakota Pokój zatrzymań 1 25.90 Terakota Pokój okazań 1 9.70 Terakota Pokój przesłuchań 1 14.90 Terakota Biuro podawcze 1 16.50 Wykładzina dywanowa Pomieszczenia ochrony 2 24.30 Terakota Korytarz 2 68.10/150.20 Granit/Terakota Klatka schodowa 2 10.50/20.20 Granit/Terakota PIĘTRO I Biura 24 345.70/40.70 Wykładzina dywanowa/Parkiet Pokój socjalny 1 10.60/1.00 Terakota/Glazura Pomieszczenie gospodarcze 2 6.50 Terakota Magazyn 2 19.20 Terakota Sala narad 1 23.00 Parkiet Toalety 4 15.80/71.50 Terakota/ Glazura Korytarz 2 68.70/68.30 Granit/Terakota Klatka schodowa 2 10.50/18.00 Granit/Terakota PIĘTRO II Biura 25 352.60/40.70 Wykładzina dywanowa/Parkiet Pokój socjalny 1 10.60/1.00 Terakota/Glazura Pomieszczenie gospodarcze 1 2.70 Terakota Magazyn 2 18.20 Terakota Sala narad 1 23.00 Parkiet Toalety 5 19.50/84.00 Terakota/Glazura Korytarz 2 68.70/68.30 Granit/Terakota Klatka schodowa 2 10.50/18.00 Granit/Terakota PIĘTRO III Biura 12 195.50 Wykładzina dywanowa Sala konferencyjna 1 85.60 Panel drewniany Pomieszczenie gospodarcze 2 7.80 Terakota Magazyn 2 21.20 Terakota Palarnia 1 13.80 Terakota Toalety 4 16.00/67.70 Terakota/Glazura Korytarz 2 68.70/52.10 Granit/Terakota Klatka schodowa 2 10.50/18.00 Granit/Terakota PIĘTRO IV Biura 11 144.00 Wykładzina dywanowa Kancelaria tajna 4 48.00 Wykładzina dywanowa Pomieszczenie gospodarcze 2 7.90 Terakota Toalety 2 5.6/27.00 Terakota/Glazura Korytarz 2 68.70/14.40 Granit/Terakota Klatka schodowa 2 5.20/9.00 Granit/Terakota Powierzchnia ogółem (wszystkich kondygnacji): - ilość pomieszczeń biurowych: 84 sztuk - powierzchnia korytarzy, klatki schodowej: 893,3 m2 w tym powierzchnia przeszkleń balustrad w m2 liczona dwustronnie: 201,30 m2 - powierzchnia toalet i pomieszczeń socjalnych: 118,40 m2 - powierzchnia pomieszczeń technicznych: 121,40 m2 - powierzchnia sal narad / konferencyjnych: 131,60 m2 - powierzchnia archiwum: 189,40 m2 - powierzchnia magazynu: 232,70 m2 - powierzchnia garażu: 168,50 m2 w tym: - powierzchnia parkietu: 127,40 m2 - powierzchnia płyt granitowych: 394,60 m2 - powierzchnia paneli drewnianych: 85,60 m2 - powierzchnia wykładziny dywanowej: 1 187,10 m2 - powierzchnia wykładziny PCV: 18,00 m2 - powierzchnia glazury: 384,70 m2 - powierzchnia terakoty: 925,00 m2 - powierzchnia kostki betonowej: 168,50 m2 - okna 239 sztuk, powierzchnia w m2 liczona dwustronnie: 1 418,80 m2 w tym 6 sztuk okien nieotwieranych, powierzchnia w m2 liczona dwustronnie: 54,00 m2 - liczba opraw oświetleniowych: 369 sztuk - liczba drzwi: (w tym 28 sztuk przeszklonych) 201 sztuk - liczba umywalek: 22 sztuki - liczba sedesów: 22 sztuki - liczba pisuarów: 5 sztuk - liczba lodówek: 5 sztuk - liczba zlewozmywaków: 12 sztuk - winda: 1 sztuka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9, 90610000-6, 90620000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Wskaźnik % z ostatnich 12 miesięcy obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40,00
Cena60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Świadczenie kompleksowych usług sprzątania w budynku Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie oraz ciągów komunikacyjnych przylegających do działki położonej w Bełchatowie u zbiegu ulic 1 Maja i Okrzei i terenów do niej przyległych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotowe usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 11:00. W zakresie usług odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z chodników u zbiegu ulic 1 Maja i Okrzei w okresie zimowym przedmiotowe usługi świadczone będą w każdym dniu tygodnia po stwierdzeniu wystąpienia tego zjawiska i powtarzać w razie stwierdzenia ponownego jego wystąpienia. Liczba zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej w Bełchatowie – 18 osób. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CHODNIKÓW I TERENÓW ZIELONYCH: - powierzchnia chodników 500 m2 - powierzchnia terenów zielonych 2 372 m2 - powierzchnia żywopłotów 145 m2 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PROKURATURY REJONOWEJ W BEŁCHATOWIE KONDYGNACJA/ POMIESZCZENIE ILOŚĆ POMIESZCZEŃ POWIERZCHNIA w mkw RODZAJ PODŁOGI PIĘTRO II Biura 12 250.60 Wykładzina dywanowa Toalety 1 4.00/22.80 Terakota/Glazura Archiwum 1 12.00 Płyta Korytarz 1 56.80 Panel drewniany Magazyn 1 3.70 Płyta Serwerownia 1 12.00 Wykładzina Powierzchnia ogółem (II piętro w budynku): - ilość pomieszczeń biurowych: 12 sztuk - powierzchnia korytarzy, klatki schodowej: 71,25 m2 - powierzchnia toalet: 4,00 m2 - powierzchnia archiwum: 12,00 m2 - powierzchnia magazynu: 3,68 m2 - powierzchnia serwerowni: 12,00 m2 w tym: - powierzchnia wykładziny dywanowej: 262 m2 - powierzchnia glazury: 22,75 m2 - powierzchnia terakoty: 18,47 m2 - okna 15 sztuk, (w tym: 6 sztuk trzyskrzydłowych i 9 sztuk dwuskrzydłowych) powierzchnia w m2 liczona dwustronnie: 59,55 m2 - liczba opraw oświetleniowych: 50 sztuk - liczba drzwi: 16 sztuk - liczba umywalek: 1 sztuka - liczba sedesów: 2 sztuki - liczba lodówek: 1 sztuka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9, 90610000-6, 90620000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
wskaźnik % z ostatnich 12 miesięcy obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40,00
Cena60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Świadczenie kompleksowych usług sprzątania budynku Prokuratury Rejonowej w Opocznie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotowe usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 11:00. Liczba zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej w Opocznie – 12 osób. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PROKURATURY REJONOWEJ W OPOCZNIE KONDYGNACJA/ POMIESZCZENIE ILOŚĆ POMIESZCZEŃ POWIERZCHNIA w mkw RODZAJ PODŁOGI PIWNICA Magazyn 3 72.00 Terakota Archiwum 1 30.00 Terakota Pomieszczenia techniczne 2 39.00 Terakota Toalety 1 3.00/12.00 Terakota/Glazura Korytarz 1 18.00 Terakota Klatka schodowa 1 13.00 Terakota PARTER Biura 1 11.00 Wykładzina dywanowa Biuro podawcze 1 14.00 Wykładzina dywanowa Pomieszczenia ochrony 1 11.00 Terakota Serwerownia 1 16.50 Terakota Korytarz 1 39.00/30.00 Terakota/Glazura Klatka schodowa 1 9.50/10.00 Granit/Glazura PIĘTRO I Biura 5 53.70/80.00/13.70 Wykładzina dywanowa/ Panel drewniany/Dywan Pokój socjalny 1 2.70/10.20 Terakota/Glazura Kancelaria tajna 1 21.00 Wykładzina dywanowa Magazyn 1 13.00 Wykładzina dywanowa Sala konferencyjna 1 19.00 Panel drewniany Toalety 2 9.60/32.40 Terakota/ Glazura Korytarz 1 28.00/16.00 Terakota/Glazura Klatka schodowa 1 9.50/10.00 Granit/Glazura PIĘTRO II Biura 7 85.90 Wykładzina dywanowa Pokój socjalny 2 12.00/22.50 Terakota/Glazura Archiwum 1 13.30 Terakota Biblioteka 1 11.00 Terakota Magazyn 1 13.40 Terakota Toalety 2 9.60/32.40 Terakota/Glazura Korytarz 1 49.60/35.80 Terakota/Glazura Klatka schodowa 1 9.50/10.00 Granit/Glazura Powierzchnia ogółem (wszystkich kondygnacji): - ilość pomieszczeń biurowych: 13 sztuk - powierzchnia korytarzy, klatki schodowej: 176,10 m2 - powierzchnia toalet i pomieszczeń socjalnych: 36,90 m2 - powierzchnia pomieszczeń technicznych: 64,00 m2 - powierzchnia sali konferencyjnej: 19,00 m2 - powierzchnia archiwum: 54,30 m2 - powierzchnia magazynu: 98,40 m2 - powierzchnia serwerowni: 16,50 m2 w tym: - powierzchnia wykładziny dywanowej: 198,60 m2 - powierzchnia paneli drewnianych: 80,00 m2 - powierzchnia dywanów: 13,70 m2 - powierzchnia glazury: 221,30 m2 - powierzchnia terakoty: 390,70 m2 - okna 37 sztuki, (w tym: 9 sztuk trzyskrzydłowych i 28 sztuk dwuskrzydłowych) powierzchnia w m2 liczona dwustronnie: 163,70 m2 w tym 5 sztuk okien nieotwieranych, powierzchnia w m2 liczona dwustronnie: 81,60 m2 - liczba opraw oświetleniowych: 104 sztuk - liczba drzwi: 51 sztuk - liczba umywalek: 5 sztuk - liczba zlewozmywaków: 3 sztuki - liczba sedesów: 5 sztuk - liczba lodówek: 1 sztuka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9, 90610000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Wskaźnik % z ostatnich 12 miesięcy obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych40,00
Cena60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Świadczenie kompleksowych usług sprzątania budynku Prokuratury Rejonowej w Radomsku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotowe usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 17:30. Liczba zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej w Radomsku – 25 osób. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PROKURATURY REJONOWEJ W RADOMSKU (w rozbiciu na kondygnacje) KONDYGNACJA/ POMIESZCZENIE ILOŚĆ POMIESZCZEŃ POWIERZCHNIA w mkw RODZAJ PODŁOGI PIWNICA Magazyn 4 58.30 Terakota Archiwum 1 22.50 Terakota Korytarz 1 20.90 Terakota Klatka schodowa 1 8.60 Terakota PARTER Biura 8 87.40 Wykładzina PCV/Dywan Sala konferencyjna 1 22.80 Wykładzina PCV/Dywan Biblioteka 1 10.30 Wykładzina PCV/Dywan Pokój socjalny 1 10.60 Wykładzina PCV Pomieszczenia techniczne 1 13.60 Wykładzina PCV Serwerownia 1 10.70 Wykładzina PCV Toalety 3 10.90 Terakota/ Glazura Korytarz 1 32.30 Terakota Klatka schodowa 1 12.10 Terakota PIĘTRO I Biura 18 219.60 Wykładzina PCV/Dywan Pokój socjalny 1 10.60 Wykładzina PCV Kancelaria tajna 1 27.60 Wykładzina PCV Toalety 2 8.20 Terakota/ Glazura Korytarz 1 58.20 Terakota Klatka schodowa 1 4.20 Terakota Powierzchnia ogółem (w tym: piwnica, parter i piętro): - ilość pomieszczeń biurowych: 31 sztuk - powierzchnia korytarzy, klatki schodowej: 136,30 m2 - powierzchnia toalet i pomieszczeń socjalnych: 40,30 m2 - powierzchnia archiwum: 22,50 m2 - powierzchnia magazynu: 58,30 m2 - powierzchnia serwerowni: 10,70 m2 w tym: - powierzchnia wykładziny dywanowej: 190 m2 - powierzchnia wykładziny PCV: 223,20 m2 - powierzchnia glazury: 84,40 m2 - powierzchnia terakoty: 236,20 m2 - okna 80 sztuk, powierzchnia w m2 liczona dwustronnie: 259 m2 - liczba opraw oświetleniowych: 155 sztuk - liczba drzwi: (w tym 6 sztuk przeszklonych) 51 sztuk - liczba umywalek: 9 sztuk - liczba sedesów: 5 sztuk - liczba pisuarów: 2 sztuki - liczba lodówek: 1 sztuka - liczba zlewozmywaków: 2 sztuki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9, 90610000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Wskaźnik % z ostatnich 12 miesięcy obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych40,00
Cena60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Świadczenie kompleksowych usług sprzątania w budynku Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotowe usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 11:00. Liczba zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim – 20 osób. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PROKURATURY REJONOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM KONDYGNACJA/ POMIESZCZENIE ILOŚĆ POMIESZCZEŃ POWIERZCHNIA w mkw RODZAJ PODŁOGI PIWNICA Magazyn 3 33.00 Wykładzina PCV Archiwum 1 52.00 Wykładzina PCV Toaleta z natryskiem 1 7.10/32.70 Terakota / Glazura PIĘTRO II Biura 22 158.10/72.20/17.20/85.10 Wykładzina dywanowa/Panel drewniany/Dywan/ Wykładzina PCV Kancelaria tajna 1 10.60 Wykładzina PCV Sala konferencyjna 1 42.70 Wykładzina dywanowa Archiwum podręczne 1 13.20 Wykładzina dywanowa Pokój socjalny 1 10.60 Wykładzina PCV Pomieszczenia techniczne 2 30.00 Wykładzina PCV Serwerownia 2 24.90 Wykładzina PCV Toalety 7 44.50/195.10 Terakota/Glazura Korytarz 2 194.20 Terakota Powierzchnia ogółem (piwnica i piętro II w budynku): - ilość pomieszczeń biurowych: 22 sztuki - powierzchnia korytarzy, klatki schodowej: 194,20 m2 - powierzchnia toalet i pomieszczeń socjalnych: 62,20 m2 - powierzchnia archiwum: 65,20 m2 - powierzchnia magazynu: 33,00 m2 - powierzchnia serwerowni: 24,90 m2 - powierzchnia pomieszczeń technicznych: 40,60 m2 - powierzchnia sali konferencyjnej: 42,70 m2 w tym: - powierzchnia wykładziny dywanowej: 210 m2 - powierzchnia paneli drewnianych: 72,20 m2 - powierzchnia dywanów: 17,20 m2 - powierzchnia wykładziny PCV: 246,20 m2 - powierzchnia glazury: 227,80 m2 - powierzchnia terakoty: 245,80 m2 - okna 36 sztuk, (w tym: 4 sztuki trzyskrzydłowe i 32 sztuki jednoskrzydłowe) powierzchnia w m2 liczona dwustronnie: 165,20 m2 - liczba opraw oświetleniowych: (w tym 2 żyrandole) 190 sztuk - liczba drzwi: (w tym 1 drzwi przeszklone) 61 sztuk - liczba umywalek: 8 sztuk - liczba sedesów: 9 sztuk - liczba pisuarów: 3 sztuki - liczba lodówek: 2 sztuki - liczba zlewozmywaków: 1 sztuka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9, 90610000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Wskaźnik % z ostatnich 12 miesięcy obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych40,00
Cena60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: