Ogłoszenie nr 535743-N-2019 z dnia 2019-04-11 r.

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o.: DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ OBUWIA OPERACYJNEGO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., krajowy numer identyfikacyjny 24112785700000, ul. ul. Zamkowa  4 , 41-803  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 277 61 00, e-mail administracja3@szpitalzabrze.pl, faks 32 271 73 11.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalzabrze.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.szpitalzabrze.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze pok. 1.08

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ OBUWIA OPERACYJNEGO
Numer referencyjny: 07/PN/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego oraz obuwia operacyjnego dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości określa Szczegółowy formularz ofertowo cenowy będący załącznikiem nr 1a do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2018 lub 2019), nie powystawowy, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, bezpieczny dla pacjentów i personelu medycznego. Przedmiot zamówienia podzielono na 24 (dwadzieścia cztery) części, dalej zwanych pakietami, które szczegółowo zostały opisane w Część IV SIWZ oraz w Szczegółowym formularzu ofertowo cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a.

II.5) Główny kod CPV: 33190000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
18830000-6
39110000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu,dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tym samym nie wymaga złożenia dokumentu w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu,dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej tym samym nie wymaga złożenia dokumentu w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu,dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej tym samym nie wymaga złożenia dokumentu w powyższym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Oświadczenie dotyczące spełniana warunków udziału w postępowaniu (ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ) - składane do oferty, b) Oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania /ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ/ – składane do oferty, c) Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego /ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ/ - składane do oferty, d) Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. – składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, • Zgodnie z art. 24 ust. 11 P. z. p. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 P. z. p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ stwierdzającego: a) że wszystkie wymienione w Szczegółowym formularzu ofertowo cenowym produkty będące wyrobem medycznym (załącznik nr 1a do SIWZ) dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. b) na każde żądnie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt będący wyrobem medycznym jest dopuszczony do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. c) że oferowane produkty nie będące wyrobem medycznym spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych oraz w następujących przypadkach: a. zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT; b. zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; c. zastąpienia przedmiotu umowy, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał przedmiot umowy będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji przedmiotu umowy, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego przedmiotu umowy nie ulegnie zwiększeniu; d. zastąpienia przedmiotu umowy, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, przedmiotem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego przedmiotu umowy nie ulegnie zwiększeniu; e. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; f. obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać: - nazwę i adres : Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, pok. 1.08 - nazwę zamówienia, - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,- „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert…………..”- „Tajemnica przedsiębiorstwa” dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r. CKN 304/00). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 P. z. p. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-25, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze jest pracownik Zamawiającego dostępny pod adresem e-mail: iod@szpitalzabrze.pl, telefon: 32 277 61 00 ; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221.000 EURO; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy P. z. p, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Pakiet nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw instrumentów do osteotomii korekcyjnej palca koślawego: Przystawka do osteotomii - prowadnica do piły przeznaczona do wykonania precyzyjnej osteotomii pierwszej kości śródstopia do cięć poprzecznych i podłużnych Fiksacja. prowadnic za pomocą drutu Kirschnera 1,2mm.- S szt. 1 Przystawka do osteotomii - prowadnica do piły przeznaczona do wykonania precyzyjnej osteotomii pierwszej kości śródstopia do cięć poprzecznych i podłużnych. Fiksacja prowadnic za pomocą drutu Kirschnera 1,2mm. - L szt. 1 Drut prowadzący1,2 mm x 100 mm szt. 6
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Pakiet nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Narzędzia do zabiegów chirurgicznych ręki. Nożyczki utwardz. Metzenbaum-Aquila, szlif specjalny, zagięte, dł. 11,5 cm szt.-2, Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 11,5 cm szt.- 1, Nożyczki preparacyjne utwardz. Joseph, ostre, zagięte, dł. 14,5 cm szt. - 2, Nożyczki preparacyjne delikatne,Lexer-Baby Super Cut, zagięte, dł. 10 cm, ucha czarne szt. 1, Nożyczki SuperCut delikatne oczne, do tęczówki, ostre, zag., dł. 11,5 cm szt.1, Nożyczki SuperCut delikatne oczne, do tęczówki, ostre, proste, dł. 11,5 cm szt.1, Nożyczki utwardz. Metzenbaum-Aquila, szlif specjalny, zagięte, dł. 11,5 cm szt.1, Pęseta chirurgiczna utwardz. Adson prosta, 1x2 z., rowkowanie "karo", Normalprofil, dł. 12 cm szt. 4 Pęseta chirurgiczna utwardz. Adson, delikatna, prosta, 1x2 z., rowkowanie "karo", Miniprofil, dł. 12 cm szt.4, Kleszcze naczyniowe i preparacyjne Hartmann, zagięte, dł. 10 cm szt.8,Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, proste,1x2 z., dł. 10 cm, szt.4, Haczyk do powiek Dessmares, siodełkowy 10 mm, dł. 16 cm, szt.4, Haczyk Langenbeck-Mini, 12x6 mm, dł. 16 cm, szt.2, Haczyk Langenbeck-Mini, 18x6 mm, dł. 16 cm, szt. 2, Imadło do igieł Webster, gładkie, dł. 13 cm szt.2, Imadło do igieł Hegar-Baumgartner, dł. 14,5 cm, szt. 2, Imadło do igieł Mathieu, proste, dł. 14 cm, szt. 2, Skrobaczka do okostnej Martin-Cushing, szer. 6 mm, , dł. 17,5 cm, szt. 2, Ubijak, Ø 4 mm, dł. 15,5 cm, szt. 1, Ubijak, Ø 6 mm, dł. 15,5 cm, szt. 1, Podważka kostna Hohmann, mini, ostrze szer. 8 mm, dł. 16 cm, szt. 2, Podważka kostna szer. 15 mm, dł. 12 cm, szt. 2, Łyżeczka kostna Spratt, owalna, fig. 0000, Ø 2,5 mm, dł. 17 cm, szt. 1, Łyżeczka kostna Bruns, okrągła, fig. 0000, Ø 2 mm, dł. 17 cm, szt. 1, Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 270×270×120 mm/± 3 mm, szt. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Pakiet nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Instrumentarium do zabiegów wykonywanych metoda laparoskopową: KANIULA DO TROKARU 11MM.ŚRUBA Trokar 11 mm wielorazowego użytku, kaniula z zaworem silikonowym, wszyst-kie elementy składowe skręcone gwintem z plastikową , gwintowaną tuleją, dł. robocza 97mm. Kaniula wyposażona w uszczelkę wewnętrzną, zewnętrzna oraz uszczelkę typu Oring – np.R024-110105-004 katalog REDA poglądowo Redukcja trokaru z 11/5,5-5mm nakładana na trokar (adapter)np. R026-110055-002 katalog REDA poglądowo + zestaw min. 10 zest. uszczelek do zaoferowanej kaniuli trokaru 11 mm szt. 2 GWÓŹDŹ BEZPIECZNY Z AKTYWACJĄ RĘCZNĄ DO KANIULI 11MM Z ZAKOŃCZENIEM PIRAMIDALNYM I OKRĄGŁĄ zgodny z zaoferowaną kaniulą trokaru - np.R020-110101-011 katalog REDA poglądowo szt. 2 GWÓŹDŹ BEZPIECZNY Z AKTYWACJĄ RĘCZNĄ DO KANIULI 5,5 MM Z ZAKOŃCZENIEM PIRAMIDALNYM I OKRĄGŁĄ zgodny z zaoferowaną kaniulą trokaru - np.R020-055095-011 katalog REDA poglądowo szt. 2 KANIULA DO TROKARU 5,5MMTrokar 5,5 mm wielorazowego użytku, kaniula z zaworem silikonowym, wszystkie elementy składowe skręcone gwintem z metalową, gwintowaną tuleją, dł. robocza97mm. Kaniula wyposażona w uszczelkę wewnętrzną, zewnętrzna oraz uszczelkę typu Oring – np. R024-055098-002 Katalog Reda poglądowo +zestaw min. 20 zest. uszczelek do zaoferowanej kaniuli trokaru 5,5 mm szt. 4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Pakiet nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw narzędzi chirurgicznych do operacji ginekologicznych: Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm, szt. 2, Trzonek dwustronny Nr 3 / Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17 i 18÷36, dł. 16 cm, szt. 2, Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 16 cm, szt. 4, Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 20,5 cm, szt. 4, Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 16 cm, szt. 4 Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 23 cm, szt. 4, Kasetka metal. do steryl. igieł, nierdzewna, wieczko i dno perforowane, z przegrodami, 150x95x13 mm, szt. 2, Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, 250x140x40 mm 800 cm, szt. 2, Hak Fritsch, łopatka "siodłowa" 45x63 mm rękojeść płaska, ażur, dł. 25 cm, szt. 2, Hak brzuszny Mikulicz, łopatka płaska 85x55 mm zagięta , rękojeść płaska, ażur; dł. 26 cm, szt. 6, Łyżka jelit. I brzuszn. Reverdin, dł.285 mm szt. 2, Wziernik pochw. Landau, 100x28 mm, dł. 290 mm, szt. 2, Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", proste, gładkie, dł. 25 cm, szt. 16, Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", zagięte, gładkie, dł. 24,5 cm, szt. 4, Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", zagięte, rowkowane, dł. 24,5 cm, szt. 4, Kleszcze do wyrostka Mikulicz, 1x2 z., lekko zagięte, dł. 20,5 cm, szt. 12 Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 18,5 cm, szt. 8, Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 16,5 cm, szt.12, Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 24 cm, szt.16 Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 16,5 cm, szt.20, Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 24 cm, szt.4, Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 24 cm,szt.4, Kleszcze preparacyjne Overholt-Mixter, zagięte, dł. 22 cm, szt.6, Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 23 cm, szt.4, Kleszcze haczykowate, ginekologiczne-kulociąg Braun, 1x1z., dł. 26 cm, szt.6 Kleszcze ginekologiczne-kuląciąg Schroeder, prosty, 2x2 z., dł. 25 cm, szt.4, Zacisk histerkt. Segond-landau, pr., dł.240 mm, szt. 4, Zacisk histerkt. Segond, zakrz., dł.240 mm, szt.4, Kleszczyki do jelit i tkanek Allis, 5x6 z., dł. 15,5 cm szt.4, Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm, szt.2, Imadło do igieł utwardz. Sarot, Normalprofil /Standard, dł. 20 cm, szt.2, Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil/Standard, dł.24 cm, szt.2, Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 20,5 cm, szt.2, Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 23 cm, szt.2, Nożyczki ginekologiczne Wertheim, zagięte, dł. 20 cm, szt.2, Nożyczki utwardz. Sims, maciczne, zagięte, dł. 23 cm, szt.2, Nożyczki preparacyjne Standard Mayo, proste, końce tępe, dł. 17 cm, szt.2, Kleszcze naczyniowe Pean, końce owalne, proste, dł. 14,5 cm, szt.8 Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 13 cm, szt.12, Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 1,5 mm, prosta, dł. 20 cm, szt. 2, Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 272x553x164 mm/± 3 mm szt.2, Taca kontenera 1/1, 532x251x64 mm /± 3 mm, szt.2, Mata silikonowa do tacy 1/1, 520x250 mm /± 3 mm, szt.4.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Pakiet nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw narzędzi chirurgicznych do operacji przezpochwowych: Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm szt. 1, Trzonek dwustronny Nr 3 / Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17 i 18÷36, dł. 16 cm szt. 1, Trzonek Nr 4L, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, rękojeść: prosta, masywna z bruzdowaniem, długa, dł. 21 cm szt. 1, Trzonek Nr 4L, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, rękojeść: zagięta 45°, masywna z bruzdowaniem, długa, dł. 20,5 cm szt. 1, Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 16 cm szt. 2, Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 20,5 cm, szt. 2, Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 16 cm szt. 2, Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 20 cm szt. 2, Pudelko metalowe (wewnętrzne) do steryliz. igieł chirurg. nierdzewne, okrągłe, Ø 61x15 mm, szt. 1, Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, 250x140x40 mm 800 ccm szt. 1, Wziernik Kallmorgen, fig. 2 zestaw łopatka 90x40 mm i 90x37 mm szt. 1, Wziernik Kallmorgen, fig. 1 zestaw łopatka 70x40 mm i 70x37 mm, szt. 1, Hak pochwowy Doyen, 70x30 mm, dł. 25 cm szt. 2, Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", proste, gładkie, dł. 25 cm szt. 8, Kleszcze do wyrostka Mikulicz, 1x2 z., lekko zagięte, dł. 20,5 cm, szt. 4,Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 16 cm , szt. 6, Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 14 cm, szt. 6, Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 24 cm szt. 4, Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 16,5 cm, szt. 10, Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 24 cm, szt. 2, Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 24 cm, szt. 2, Kleszcze preparacyjne Overholt-Mixter, zagięte, dł. 22 cm szt. 2 Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 23 cm, szt. 2, Kleszcze haczykowate, ginekologiczne-kulociąg Braun, 1x1z., dł. 26 cm, szt. 3, Kleszcze ginekologiczne-kuląciąg Schroeder, prosty, 2x2 z., dł. 25 cm, szt. 2, Zacisk histerkt. Segond-landau, pr., dł.240 mm szt. 2, Zacisk histerkt. Segond, zakrz., dł.240 mm szt. 2, Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm szt. 1 Imadło do igieł utwardz. Sarot, Normalprofil /Standard, dł. 20 cm, szt. 1, Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil/Standard, dł. 24 cm szt. 1, Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 20,5 cm, szt. 1, Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 23 cm szt. 1, Nożyczki ginekologiczne Wertheim, zagięte, dł. 20 cm, szt. 1, Nożyczki utwardz. Sims, maciczne, zagięte, dł. 23 cm, szt. 1,Nożyczki chirurgiczne Standard (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 16,5 cm, szt.1, Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 13 cm, szt. 6, Kleszczyki do histeroktomii Rogers, fig. 2, lekko zagięte, rękojeści dogięte, dł. 21 cm, szt. 2, Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 18 cm ( kształt Metzenbaum) szt. 1, Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 272x553x164 mm/± 3 mm, szt.1. Taca kontenera 1/1, 532x251x64 mm /± 3 mm, szt. 1, Mata silikonowa do tacy 1/1, 520x250 mm /± 3 mm, szt. 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Pakiet nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw narzędzi chirurgicznych do abrazji: Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm szt. 2. Trzonek Nr 4L, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, rękojeść: prosta, masywna z bruzdowaniem, długa, dł. 21 cm szt. 2. Trzonek Nr 4L, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, rękojeść: zagięta 45°, masywna z bruzdowaniem, długa, dł. 20,5 cm szt. 2. Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 20,5 cm szt. 4. Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 25 cm szt. 2. Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, 250x140x40 mm 800 ccm szt. 2. Wziernik Kallmorgen, fig. 2 zestaw łopatka 90x40 mm i 90x37 mm szt. 4. Hak pochwowy Doyen, 70x30 mm, dł. 25 cm szt. 2. Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", proste, gładkie, dł. 25 cm szt. 8. Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 18,5 cm szt. 4. Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 24 cm szt. 4. Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 16,5 cm szt. 8. Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 24 cm szt. 2 Kleszcze haczykowate, ginekologiczne-kulociąg Braun, 1x1z., dł. 26 cm szt. 6. Kleszcze ginekologiczne-kuląciąg Schroeder, prosty, 2x2 z., dł. 25 cm szt. 2. Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 20,5 cm szt. 2. Nożyczki preparacyjne Standard Mayo, proste, końce tępe, dł. 17 cm szt. 2. Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 13 cm szt. 12. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 2 mm, dł. 18,5 cm szt. 2 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 3 mm, dł. 18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 4 mm, dł. 18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 5 mm, dł.18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 6 mm, dł. 18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 7 mm, dł. 18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 8 mm, dł. 18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 9 mm, dł. 18,5 cm szt. 2 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 10 mm, dł. 18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 11 mm, dł. 18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 12 mm, dł. 18,5 cm szt. 2 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 13 mm, dł. 18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 14 mm, dł. 18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 15 mm, dł. 18,5 cm szt. 2 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 16 mm, dł. 18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 17 mm, dł. 18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 2,5 mm, dł. 18,5 cm szt. 2 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 3,5 mm, dł. 18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 4,5 mm, dł. 18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 5,5 mm, dł. 18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 6,5 mm, dł. 18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 7,5 mm, dł. 18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 8,5 mm, dł. 18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 9,5 mm, dł. 18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 10,5 mm, dł. 18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 11,5 mm, dł. 18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 12,5 mm, dł. 18,5 cm szt. 2 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 13,5 mm, dł. 18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 14,5 mm, dł. 18,5 cm szt. 2. Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 15,5 mm, dł. 18,5 cm szt. 2 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 16,5 mm, dł. 18.5 cm szt. 2. Kleszcze haczykowate ginekologiczne-kulociąg Museux, 2x2 z., proste, 9 mm, dł. 24 cm szt. 2. Kleszcze porodowe do łożyska i jaja płodowego Winter, szczęki łyżeczkowe większe, proste, fig. 2, 13,5 mm, dł. 28 cm szt. 4. Kleszcze porodowe do łożyska i jaja płodowego Winter, szczęki łyżeczkowe większe, zagięte, fig. 2, 13,5 mm, dł. 28 cm szt. 6. Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig.00, szer. 5 mm, dł. 30 cm szt. 2. Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 0, szer. 6 mm, dł. 30,5 cm szt. 2. Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 1, szer. 7 mm, dł. 30,5 cm szt. 2 Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 2, szer. 8 mm, dł. 30,5 cm szt. 2. Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 3, szer. 9 mm, dł. 31 cm szt. 2. Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 4, szer. 11 mm, dł. 31 cm szt. 2. Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig 5, szer. 12 mm, dł. 31,5 cm szt. 2. Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 6, szer. 14 mm, dł. 31,5 cm szt. 2 Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 7, szer. 15 mm, dł. 32 cm szt. 2. Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 8, szer. 16 mm, dł. 32 cm szt. 2. Kleszcze ginekologiczne-kuląciąg Schroeder, prosty, 2x2 z., dł. 25 cm szt. 2. Kleszcze haczykowate, ginekologiczne-kulociąg Braun, 1x1z., dł. 26 cm szt. 4. Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 272x553x164 mm/± 3 mm szt. 2 Taca kontenera 1/1, 532x251x25 mm /± 3 mm szt. 2. Taca kontenera 1/1, 532x251x64 mm /± 3 mm szt. 2. Mata silikonowa do tacy 1/1, 520x250 mm /± 3 mm szt. 4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Pakiet nr 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw narzędzi chirurgicznych do laparoskopii: Trzonek Nr 3, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść jak modelu Nr 4, dł. 12 cm, szt. 2. Trzonek dwustronny Nr 3 / Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17 i 18÷36, dł. 16 cm szt. 2. Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 20,5 cm szt. 4. Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 20 cm szt. 4. Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", proste, gładkie, dł. 25 cm szt. 6. Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 16,5 cm szt. 6. Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 24 cm szt. 2. Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 16,5 cm szt. 6. Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 20,5 cm szt. 4. Nożyczki preparacyjne Standard Mayo, proste, końce tępe, dł. 15 cm szt. 4. Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 13 cm szt. 12. Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 272x267x122 mm/± 3 mm szt. 2. Taca kontenera 1/2, 240x251x44 mm /± 3 mm szt. 2. Mata silikonowa 1/2, 230x250 mm /± 3 mm szt. 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Pakiet nr 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw narzędzi chirurgicznych do zabiegów w zakresie ginekologii: Hak Fritsch, łopatka "siodłowa" 45x63 mm rękojeść płaska, ażur, dł. 25 cm szt. 1. Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 18 cm ( kształt Metzenbaum) szt. 1. Kleszcze naczyniowe i preparacyjne Kelly, fig. 1, lekko zagięte, dł. 23 cm szt. 2. Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 16 cm szt. 6 Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 14 cm szt. 6. Spirala Doyen, do mięśniaków, Ø 25 mm, dł. 15 cm szt. 2. Podważka maciczna Somer, dł. 22,5 cm szt. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Pakiet nr 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw narzędzi do drenażu klatki piersiowej: Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm szt. 1. Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępe, proste, dł. 15,5 cm szt. 1 Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 20,5 cm szt. 1. Pęseta chirurgiczna, prosta, szczęki 2x3 z., dł. 13 cm szt. 1. Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 24 cm szt. 2 Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 24 cm szt. 2. Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 3, zagięte, dł. 21,5 cm szt. 1. Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 14 cm szt. 2 Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 16,5 cm szt. 2. Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 18,5 cm szt. 1. Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 11 cm szt. 4 Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 272x267x122 mm/± 3 mm szt. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Pakiet nr 10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw narzędzi specjalistycznych w chirurgii ogólnej: Hak Coryllos, łopatka płaska 119×65 mm, prostokątna, ażurowa, rękojeść płaska, ażur, dł. 24 cm szt. 1. Hak Sauerbruch, łopatka płaska 125x 38 mm, prostokatna, ażurowa , rękojeść płaska, ażur, dł. 25,5 cm szt. 1. Pęseta anatomiczna utwardz. Potts-Smith, prosta, rowkowanie "karo", Normalprofil, dł. 25 cm szt. 1. Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 26,5 cm szt. 1. Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. Metzenbaum-Fino, zagięte, końce tępe, dł. 23 cm szt. 1. Kleszcze naczyniowe Mixter, zagięte 90°, dł. 26 cm szt. 2. Rozszerzacz kanału żółciowego Bakes, giętki, fig. 1, Ø 1 mm, dł. 32 cm szt. 1. Rozszerzacz kanału żółciowego Bakes, giętki, fig. 2, Ø 2 mm, dł. 32 cm szt. 1. Rozszerzacz kanału żółciowego Bakes, giętki, fig. 3, Ø 3 mm, dł. 32 mm szt. 1. Rozszerzacz kanału żółciowego Bakes, giętki, fig. 4, Ø 4 mm, dł. 32 cm szt. 1. Rozszerzacz kanału żółciowego Bakes, giętki, fig. 5, Ø 5 mm, dł. 32 cm szt. 1. Rozszerzacz kanału żółciowego Bakes, giętki, fig. 6, Ø 6 mm, dł. 32 cm szt. 1. Rozszerzacz kanału żółciowego Bakes, giętki, fig. 7, Ø 7 mm, dł. 32 cm szt. 1. Rozszerzacz kanału żółciowego Bakes, giętki, fig. 8, Ø 8 mm, dł. 32 cm szt. 1. Rozszerzacz kanału żółciowego Bakes, giętki, fig. 9, Ø 9 mm, dł. 32 cm szt. 1 Rozszerzacz kanału żółciowego Bakes, giętki, fig. 10, Ø 10 mm, dł. 32 cm szt. 1 Zgłębnik-prowadnik rowkowy Payr, zagięty, dł. 22 cm szt. 1 Zgłębnik-prowadnik rowkowy Payr, prosty, dł. 22 cm szt. 1 Igła Cooper do podwiązywania, dł. 20 cm szt. 2 Kleszczyki Duval, do jelit i tkanek szczęki okienkowe, delikatne, dł. 18 cm szt. 2 Złączka metalowa szt. 2 Nożyczki do chirurgii serca i naczyń Potts-Smith, ostrza kątowe 40°,dł. ostrza 20 mm, końce ostre, dł. 18,5 cm szt. 1 Kleszczyki Desjardins, do kamieni żółciowych, fig. 1, dł. 23 cm szt. 1 Kleszczyki Desjardins, do kamieni żółciowych, mocno zagięte, dł. 22,5 cm szt. 1 Kaniula Verres, do przedmuchiwań 2,0x120 mm szt. 2 Kaniula żylna, 1,20x80 mm szt. 3 Kaniula żylna, 1,50x80 mm szt. 2 Igła Menghini do biopsji wątroby, 1,8x168 mm szt. 5 Igła Tuohy, do nakłuć lędźwiowych, 1,2x76 mm szt. 5 Kleszczyki pochwowe Wertheim-Cullen, szczęki zagięte bruzdowane wzdłużnie, dł. 21 cm szt. 2 Klem Lane prosty , dł. 30 cm szt. 1 Kleszczyki atraumatyczne Veidenheimer, do zespoleń esicy, zagięte, dł. 25 cm szt. 2 Hak do ran Volkmann, ostry 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm szt. 4 Hak do ran Kocher, ostry 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm szt. 4 Hak do ran Kocher, ostry 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm szt. 4 Kleszcze do wyrostka Mikulicz, 1x2 z., lekko zagięte, dł. 20,5 cm szt. 10 Imadło do igieł Mathieu, proste, dł. 14 cm szt. 2 Imadło do igieł Mathieu, proste, dł. 14 cm szt. 2 Imadło do igieł Mathieu, proste, dł. 17 cm szt. 8 Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 16 cm szt. 4 Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 18,5 cm szt. 12 Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 20,5 cm szt. 4 Klem naczyniowy atraumatyczny Potts, zagięty, dł. 21 cm szt. 2 Klem atraumatyczny DeBakey-Bahnson, łukowato zagięty, dł. 23,5 cm szt. 3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Pakiiet nr 11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw narzędzi do zabiegów ogólnochirurgicznych (laparotomia): Hak wątrobowo-brzuszny Mikulicz, łopatka wygięta 125x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm szt. 3. Hak Richardson, łopatka "siodłowa" 30x29 mm, dł. 24 cm szt. 2. Hak Richardson, łopatka "siodłowa" 38x40 mm, dł. 24 cm szt. 2. Hak do ran Kocher, półostry 6 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm szt. 2. Hak do ran Kocher, ostry 6 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm szt. 2 Hak do ran Roux, fig. 1-3, dwustronny, łopatki siodełkowe, dł. 17 cm szt. 2. Hak Kocher-Langenbeck, łopatka 85x18 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm szt. 2. Hak Kocher-Langenbeck, łopatka 60x18 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm szt. 2. Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 18 cm szt. 2. Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 13 cm szt. 4. Pęseta chirurgiczna Potts-Smith, delikatna, szczęki proste 1x2 z. z prowadnicą, dł. 18 cm szt. 2. Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 13 cm szt. 4. Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 18 cm szt. 2. Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 20 cm szt. 2 Pęseta anatomiczna Potts-Smith, delikatna, prosta z prowadnicą, dł. 18 cm szt. 2. Pudelko metalowe (wewnętrzne) do steryliz. igieł chirurg. nierdzewne, okrągłe, Ø 61x15 mm szt. 1. Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 26 cm szt. 8. Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 26 cm szt. 2. Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 26 cm szt. 2. Kleszcze naczyniowe i preparacyjne Kelly, fig. 3, mocno zagięte, dł. 21,5 cm szt. 2. Kleszcze preparacyjne i do ligatury Overholt-Fino, delikatne zagięte, dł. 23 cm szt. 4. Kleszcze preparacyjne i do ligatury Overholt-Fino, delikatne zagięte, dł. 22,5 cm szt. 4 Kleszcze preparacyjne i do ligatury Overholt-Fino, delikatne zagięte, dł. 21,5 cm szt. 2. Kleszcze do wyrostka Mikulicz, 1x2 z., lekko zagięte, dł. 20,5 cm szt. 10. Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 13 cm szt. 4. Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 14 cm szt. 4. Kleszcze naczyniowe Pean-Nippon, zagięte, dł. 14 cm szt. 4. Kleszcze naczyniowe Pean-Nippon, proste, dł. 18,5 cm szt. 2. Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2z., proste, dł. 13 cm szt. 2. Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 14 cm szt. 2. Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 16 cm szt. 2. Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 14 cm szt. 2 Kleszcze naczyniowe Kocher-Nippon, 1x2 z., proste, dł. 18,5 cm szt. 2. Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, proste, dł. 12,5 cm szt. 4. Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm szt. 8 Kleszczyki atraumatyczne do jelit i tkanek Allis, dł. 15,5 cm szt. 4. Kleszczyki Allis, do jelit i tkanek 5x6 z, dł. 20 cm szt. 2. Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 18,5 cm szt. 2. Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 20,5 cm szt. 2. Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 20,5 cm szt. 2. Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm szt. 2. Nożyczki ginekologiczne Mayo-Noble, proste, końce tępe, dł. 16,5 cm szt. 1. Nożyczki preparacyjne Standard Mayo, zagięte, końce tępe, dł. 15 cm szt. 2. Nożyczki preparacyjne Standard Mayo, proste, końce tępe, dł. 14,5 cm szt. 2. Klem Mayo-Robson, jelitowy prosty, dł. 21,5 cm szt. 2. Klem Mayo-Robson, jelitowy zagięty, dł. 21 cm szt. 2. Klem Kocher, jelitowy łukowato zagięty, dł. 24,5 cm szt. 2. Klem Kocher, jelitowy prosty, dł. 25 cm szt. 2. Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm szt. 1. Trzonek Nr 3, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść jak modelu Nr 4, dł. 12 cm szt. 1. Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 11 cm szt. 10 Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 13 cm szt. 2. Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 147x65 mm, 500 cm szt. 1. Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 167x75 mm, 900 ccm szt. 1 Kuweta na instrumenty chirurgiczne, prostokątna 230x155x30 mm, ze stali nierdzewnej 18/8, mat szt. 1.Złączka metalowa szt. 1. Kaniula żylna, 1,50x80 mm szt. 1. Igła Menghini do biopsji wątroby, 1,8x168 mm szt. 1. Igła Tuohy, do nakłuć lędźwiowych, 1,2x76 mm szt. 1. Igła Cooper do podwiązywania, dł. 20 cm szt. 4. Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 272x553x164 mm/± 3 mm szt. 1 Taca kontenera 1/1, 532x251x64 mm /± 3 mm szt. 1. Mata silikonowa do tacy 1/1, 520x250 mm /± 3 mm szt. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12Nazwa: Pakiet nr 12
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestawy narzędzi do zabiegów chirurgicznych (wenesekcja i tracheostomia): Hak do ran Farabeuf, dwustronne, fig. 1, łopatki: 23x16 i 26x16 mm, fig. 2 łopatki: 27x16 i 30x16 mm, dł. 15,5 cm szt. 1. Hak do ran Parker-Langenbeck, dwustronne, fig.1, łopatki 21x15 mm/40x15 mm, fig. 2, łopatki 25x15 mm/45x15 mm, dł. 21,5 cm szt. 1. Haczyk do ran ostry 3 z., dł. 16,5 cm szt. 2. Haczyk do ran ostry 4 z., dł. 16,5 cm szt. 2. Hak do ran Kocher, półostry 4 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm szt. 2. Hak Richardson, łopatka "siodłowa" 30x29 mm, dł. 24 cm szt. 2. Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 20 cm szt. 2. Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 14,5 cm szt. 2. Pęseta anatomiczna Potts-Smith, delikatna, prosta z prowadnicą, dł. 18 cm szt. 2. Pęseta chirurgiczna Potts-Smith, delikatna, szczęki proste 1x2 z. z prowadnicą, dł. 18 cm szt. 2. Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 14,5 cm szt. 2. Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm szt. 3. Trzonek Nr 3, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść jak modelu Nr 4, dł. 12 cm szt. 3. Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 22,5 cm szt. 2. Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 22 cm szt. 2. Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 18 cm szt. 2 Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 21 cm szt. 2. Kleszcze do wyrostka Mikulicz, 1x2 z., lekko zagięte, dł. 20,5 cm szt. 4. Kleszcze naczyniowe Kocher-Nippon, 1x2 z., proste, dł. 14,5 cm szt. 2. Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 14 cm szt. 2. Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, proste, dł. 13,5 cm szt. 2. Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, proste, dł. 17 cm szt. 2. Kleszcze naczyniowe Pean-Nippon, zagięte, dł. 14 cm szt. 2. Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 14 cm szt. 2. Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, proste, dł. 10 cm szt. 4. Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, zagięte, dł. 10 cm szt. 4. Imadło do igieł Mathieu, proste, dł. 17 cm szt. 2. Imadło do igieł Mayo-Hegar, delikatne, wysmukłe, proste, dł. 16 cm szt. 2. Imadło utwardz. Crile-Wood, do igieł, miniprofile, zamek z automatycznym zwalniaczem, dł. 15 cm szt. 2. Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm szt. 2. Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce tępo-ostre, proste, dł. 14,5 cm szt. 2. Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, 250x140x40 mm 800 ccm szt. 1. Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 13 cm szt. 4. Ti Klem atraumatyczny DeBakey zag., dł. 12,5 cm szt. 2. Ti Klem atraumatyczny DeBakey, zag. dł. 12,5 cm szt. 2. St Buldog DeBakey-Diethrich Atrauma, prosty, szczęki dł. 20 mm, dł. 60 mm szt. 2. Ti Buldog Mini- Glover atraumatyczny, żylny, lekko zagięty, sprężynowy, 23 mm, dł. 50 mm szt. 2 Kleszczyki naczyniowe i do organów Pennington, szczęki okienkowe, trójkątne, bruzdowane, proste, dł. 15,5 cm szt. 2. Kleszczyki naczyniowe i do organów Pennington, szczęki okienkowe, trójkątne, bruzdowane, proste, dł. 21 cm szt. 2. Sonda rowkowa, prosta, rękojeść "motylek", dł. 135 cm szt. 1. Sonda do ran rowkowa z kulką, dł. 14,5 cm szt. 1. Sonda do ran rowkowa Doyen, zagięta, dł. 14,5 cm szt. 1 Sonda do przetok Lockhart-Mummery, zagięta, dł. 16,5 cm szt. 1. Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 270x270x140 mm/± 3 mm szt. 2 Taca kontenera 1/2, 240x251x44 mm /± 3 mm szt. 2. Mata silikonowa 1/2, 230x250 mm /± 3 mm szt. 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13Nazwa: Pakiet nr 13
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Narzędzia do zestawów chirurgicznych: Klem naczyniowy atraumatyczny DeBakey, półkoliście zagięte, dł. 27 cm szt. 2. Klem Kocher, jelitowy łukowato zagięty, dł. 24,5 cm szt. 4. Hak wątrobowo-brzuszny Mikulicz, łopatka wygięta 125x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm szt. 1. Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", proste, rowkowane, dł. 25 cm szt. 1. Kleszczyki do organów, szczęki okienkowe "pętla", atraumatyczne, proste, dł. 25 cm szt. 1. Nóż amputacyjny (Liston), długość ostrza 190 mm, dł. całkowita 32 cm szt. 1. Nóż do ampautacji Liston, dł. ostrza 160 mm, dł. całkowita 29 cm szt. 1. Rękojeść do piłek drutowych elastrycznych Gigli, z zaczepem hakowym szt. 2. Piłka drutowa elastyczna do trepanacji czaszki Gigli, dł. 50 cm szt. 20. Piłka drutowa elastyczna do trepanacji czaszki Olivecrona, dł. 50 cm szt. 10. Hak Coryllos, łopatka płaska 119×65 mm, prostokątna, ażurowa, rękojeść płaska, ażur, dł. 24 cm szt. 1. Hak Coryllos, łopatka płaska 108×43 mm, prostokątna, ażurowa, rękojeść płaska, ażur, dł. 24 cm szt. 1. Trzonek Nr 3, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść jak modelu Nr 4, dł. 12 cm szt. 2. Haczyk Langenbeck-Mini, 18x6 mm, dł. 16 cm szt. 2. Hak do ran Volkmann, ostry 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm szt. 2.Hak do ran Kocher, ostry 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm szt. 2. Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 16 cm szt. 2. Pęseta naczyniowa atarumatyczna DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 20 cm szt. 2. Skrobaczka do okostnej Lambotte, szer. 10 mm, dł. 21,5 cm szt. 1. Skrobaczka do okostnej Lambotte, szer. 15 mm, dł. 21,5 cm szt. 1. Łyżeczka kostna Bruns, okrągła, fig. 00, Ø 4,0 mm, dł. 17 cm szt. 1. Łyżeczka kostna Bruns, okrągła, fig. 0, Ø 5 mm, dł. 17 cm szt. 1. Łyżeczka kostna Bruns, fig. 2, okrągła, Ø 8,0 mm, dł. 17 cm szt. 1. Łyżeczka kostna Bruns, fig. 3, okrągła, Ø 10,0 mm, dł. 17 cm szt. 1. Dłuto kostne-osteom Lambotte, szer. 10 mm, dł. 24 cm szt. 1 Dłuto kostne-osteom Lambotte, szer. 15 mm, dł. 24 cm szt. 2. Ostrze dłuta, 10 mm, dł. 8 cm szt. 2. Odgryzacz kostny Jansen, zagięty, dł. 18 cm szt. 1. Odgryzacz kostny dwudźwigniowy Leksell-Stille, szer., dł. 24,5 cm szt. 1. Nożyce kostne dwudźwigniowe (cążki-boczne) Stille-Liston, zagięte, dł. 28 cm szt. 1. Nożyce kostne (szczypce boczne-cążki) Liston, zagięte, dł. 20 cm szt. 1. Kleszcze do chrzastek Bricher-Ganske, zagięte w górę, dł. 20,5 cm szt. 2. Klamra do wyciągu ze śrubą rozstawną, 270x160 mm szt. 2. Kleszcze do drutów ze stali nierdzewnej, masywne, płaskie, z podłużnym rowkiem, dł. 17 cm szt. 2. Kleszcze płaskie do drutu, dł. 18 cm szt. 2 Obcęgi utwardz. do cięcia drutów i prętów, dł. 18 cm szt. 2. Obcęgi utwardz. do cięcia drutów, dł. 23 cm szt. 2. Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, 250x140x40 mm 800 ccm szt. 6. Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 272x553x164 mm/± 3 mm szt. 1. Taca kontenera 1/1, 532x251x64 mm /± 3 mm szt. 1. Mata silikonowa do tacy 1/1, 520x250 mm /± 3 mm szt. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14Nazwa: Pakiet 14
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Uniwersalny podgrzewacz medyczny wyposażony w dwie niezależne komory grzewcze o objętości 40 l każda - szt. 1 Uniwersalny podgrzewacz medyczny wyposażony w min. 2 autonomiczne komory grzewcze o pojemności z zakresu 35 -45 litrów. Możliwość uzyskiwania min. 2 zakresów grzewczych zakres 21º C- 41º C oraz zakres 42º C- 70º C do wyboru w każdej z szuflad niezależnie. Zasilanie min. 230V/50Hz pobór mocy maks.300W. Możliwość pracy w trybie manualnym jak również automatycznym (min. możliwość zaprogramowania samoczynnej godz. załączenia i wyłączania w cyklu 24 godzinnym). Urządzenie umożliwiające pracę ciągłą 24 godz./ 7 dni Urządzenie wyposażone min.: - alarm wizualny sygnalizujący otwarcie szuflady dodatkowy alarm dźwiękowy sygnalizujący zbyt długie otarcie szuflady - blokady przed dostępem osób niepowołanych do szuflad - mikroprocesorowy system kontroli temperatury z dokładnością min. co 0,1º C oraz umożliwiający regulacje temperatury z min. krokiem 1º C - pamięć nieulotna nastaw nawet po odłączeniu zasilania - urządzenie wyposażone w 4 koła z hamulcami - duży wyświetlacz indywidualny dla każdej szuflady wskazujący min. temperaturę zadaną, temperaturę w szufladzie, status urządzania oraz tryb pracy - system automatycznego „cichego” domykania szuflad Wymiary urządzenia max. do szer.50 cm; wys. 100 cm; głębokość 70 cm Urządzenie medyczne -deklaracja zgodności CE Możliwość ogrzewania płynów w różnych rodzajach pojemników dostępnych na rynku Powierzchnie szuflad umożliwiające prostą i bezproblemową dezynfekcję Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja min.24 m-ce Dostarczone urządzenie w pełni przygotowane do użytku, nie wymagające zakupu dodatkowych materiałów eksploatacyjnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15Nazwa: Pakiet nr 15
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wielofunkcyjne urządzenie do mycia i dezynfekcji butów operacyjnych - dwupoziomowy szt. 1. Parametry wymagane Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2018/2019. Komora nieprzelotowa, jednodrzwiowa. Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu stolik do za/rozładunku komory Wymiary maksymalne myjni do: wysokość - 900mm, szerokość - 600mm, głębokość - 650mm. Maksymalna pojemność komory min. 175l, minimum 8 tac zgodnych ze standardem DIN 1/1 Urządzenie zasilane i ogrzewane elektrycznie. Zasilanie elektryczne 400V/50Hz, zasilanie w wodę 3/4” (możliwość podłączenia wody zimnej, ciepłej, demineralizowanej), odpływ kanalizacyjny 25-50[mm], maksymalna moc urządzenia do 6kW. Drzwi komory myjącej wykonane ze stali kwasoodpornej. Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji, bez wystających śrub i innych wystających elementów , których mycie jest utrudnione. Komora myjni i obudowa – wykonanie ze stali kwasoodpornej klasy minimum AISI 316L. Myjnia wyposażona w wydajną pompę cyrkulacyjną o mocy min. 550W System wtrysku wody na dwóch poziomach. Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. Minimum trójstopniowy system mechanicznych filtrów wody zużytej. Myjnia wyposażona w kondensator pary Dwie pompy detergentu, z możliwością określenia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku. Możliwość wyposażenia w dodatkową pompę detergentu. Automatyczne, objętościowe odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących. Kontrola poziomu środków chemicznych w zbiornikach. Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz LCD. Temperatura mycia i dezynfekcji regulowana w zakresie do 93ºC, pomiar temperatury monitorowany za pomocą dwóch, niezależnych czujników temperatury. Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym. Myjnia wyposażona w system suszenia termicznego (konwekcyjnego). Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. Liczba programów mycia –dezynfekcji min. 30 (w tym min. 20 predefiniowanych i 5 do zaprogramowania przez użytkownika). Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu do 58dB. Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1/2 . Myjnia wyposażona w kosz do obuwia pozwalający na mycie min. 10 par butów. Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja min.24 m-ce. Dostarczone urządzenie w pełni przygotowane do użytku, nie wymagające zakupu dodatkowych materiałów eksploatacyjnych. Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16Nazwa: Pakiet nr 16
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kozetka lekarska wysoka z uchwytem na rolkę prześcieradła jednorazowego, z ruchomym wezgłowiem, stalowa konstrukcja, stal malowana proszkowo, leże obite pianką poliuretynową i obszyte materiałem zmywalny. Wymiary: wysokość min. 80 cm, szer. min. 55 cm, obciążenie min. 150 kg, kolor do uzgodnienia z użytkownikiem szt. 2 Kozetka lekarska niska z uchwytem na rolkę prześcieradła jednorazowego, z ruchomym wezgłowiem, stalowa konstrukcja, stal malowana proszkowo, leże obite pianką poliuretynową i obszyte materiałem zmywalny. Wymiary: wysokość 50 cm (+/ - 5 cm), szer. min. 55 cm, obciążenie min. 150 kg, kolor do uzgodnienia z użytkownikiem szt. 4 Fotel o pobierania krwi z funkcją "Fotela larygologicznego" z ruchomym wezgłowiem, 2 ruchome podłokietniki regulowane we wszystkich kierunkach, siedzisko, oparcie i podłokietniki obite pianką poliretynową obszyte materiałem zmywalnym. Wymiary: szer. min. 80 cm, wysokość 112-128 cm, długość 78 cm, obciążenie min. 120 kg, kolor do uzgodnienia z użytkownikiem szt. 1 Fotel do pobierania krwi z ruchomym wezgłowiem, 2 ruchome podłokietniki regulowane we wszystkich kierunkach, siedzisko, oparcie i podłokietniki obite pianką poliuretynową, obszyte materiałem zmywalnym. Wymiary: szerokość min. 78 cm, wysokość min. 127 cm, głębokość min. 69 cm, dopuszczalne obciążenie min 150 kg, kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. szt. 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17Nazwa: Pakiet nr 17
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rama haka automatycznego kołowego typ SEMM o wymiarach 255x220mm szt. 1 Łyżka do haka typ SEMM o wymiarach 46x64mm szt. 4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 18Nazwa: Pakiet nr 18
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw narzędzi chirurgicznych do chromotubacji: Klem Mayo-Robson, jelitowy prosty, dł. 25,5 cm szt. 2 Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", proste, gładkie, dł. 25 cm szt. 3 Kleszcze haczykowate, ginekologiczne-kulociąg Braun, 1x1z., dł. 26 cm szt. 2 Wziernik Kallmorgen, fig. 2 zestaw łopatka 90x40 mm i 90x37 mm szt. 1 Aparat Schultze - Salpinograph szt. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 19Nazwa: Pakiet nr 19
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nożyczki chirurgiczne, długość 165mm (16,5cm) - służące do przecinania i preparowania tkanek miękkich lub przecinania materiału szewnego, proste , z ostro / tępymi czubkami; Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. Nożyczki chirurgiczne proste O/T 16,5 cm szt. 50 Nożyczki chirurgiczne, długość 165mm (16,5cm) - służące do przecinania i preparowania tkanek miękkich lub przecinania materiału szewnego, proste , z ostro / ostrymi czubkami; Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE.Nożyczki chirurgiczne proste O/O 16,5 cm szt. 50 Nożyczki Lister - przeznaczone do materiałów opatrunkowych, m.in. ligniny, bandaży, gazy; narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. 14 cm szt. 20 Nożyczki Lister - przeznaczone do materiałów opatrunkowych, m.in. ligniny, bandaży, gazy; narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. 18 cm szt. 20 Nożyce Stille 26cm (260mm) nożyce do rozcinania gipsu nadające się do grubych opatrunków gipsowych. Zakończona część tnąca składa sie z jednego gładkiego i dwóch ząbkowanych ostrzy zachodzących na siebie; wykonany ze stali nierdzewnej, który można poddawać procesom dezynfekcji oraz sterylizacji. Nożyce do gipsu STILLE 26cm szt. 2 Nożyce Stille 37cm 370mm) nożyce do rozcinania gipsu nadające się do grubych opatrunków gipsowych. Zakończona część tnąca składa sie z jednego gładkiego i dwóch ząbkowanych ostrzy zachodzących na siebie; wykonany ze stali nierdzewnej, który można poddawać procesom dezynfekcji oraz sterylizacji. Nożyce do gipsu STILLE 37 cm szt. 2 Kleszczyki chirurgiczne Pean proste - służą do zamknięcia światła naczynia krwionośnego; na wewnętrznej stronie części pracującej mają rowki poprzeczne, na końcu narzędzie zakończone jest na półokrągło, gładko; część robocza prosta; Przy części, do której wkłada się palce, znajdują się ząbki ułatwiające samoczynne zapinanie. ; narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. Kleszcze PEAN proste 16 cm szt. 30 Kleszczyki chirurgiczne Pean proste - służą do zamknięcia światła naczynia krwionośnego; na wewnętrznej stronie części pracującej mają rowki poprzeczne, na końcu narzędzie zakończone jest na półokrągło, gładko; część robocza prosta ; Przy części, do której wkłada się palce, znajdują się ząbki ułatwiające samoczynne zapinanie. ; narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. Kleszcze PEAN proste 18 cm szt. 30 Kleszczyki chirurgiczne Pean wygięte - służą do zamknięcia światła naczynia krwionośnego; na wewnętrznej stronie części pracującej mają rowki poprzeczne, na końcu narzędzie zakończone jest na półokrągło, gładko; część robocza wygięta; Przy części, do której wkłada się palce, znajdują się ząbki ułatwiające samoczynne zapinanie. ; narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. Kleszcze PEAN odgięte 16 cm szt. 50 Kleszczyki chirurgiczne Pean wygięte - służą do zamknięcia światła naczynia krwionośnego; na wewnętrznej stronie części pracującej mają rowki poprzeczne, na końcu narzędzie zakończone jest na półokrągło, gładko; część robocza wygięta; Przy części, do której wkłada się palce, znajdują się ząbki ułatwiające samoczynne zapinanie. ; narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. Kleszcze PEAN odgięte 18 cm szt. 50 Kleszczyki chirurgiczne Kocher - służą do zamknięcia światła naczynia krwionośnego, przytrzymywania powięzi i mięśni lub jelita; posiadające na końcu ząbki po dwa na każdej końcówce, zaś na wewnętrznej stronie części pracującej rowki poprzeczne; część robocza prosta, od strony uchwytów znajdują się ząbkowane fragmenty, które ułatwiają samoczynne zapinanie; narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. Kleszcze kocher 14 cm szt. 50 Kleszczyki chirurgiczne Kocher - służą do zamknięcia światła naczynia krwionośnego, przytrzymywania powięzi i mięśni lub jelita; posiadające na końcu ząbki po dwa na każdej końcówce, zaś na wewnętrznej stronie części pracującej rowki poprzeczne; część robocza prosta, od strony uchwytów znajdują się ząbkowane fragmenty, które ułatwiają samoczynne zapinanie; narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. Kleszcze kocher 18 cm szt. 50 Szczypczyki anatomiczne (penseta anatomiczna) - instrument chirurgiczny dobrze leżący w dłoni, zapewniający dokładność, umożliwiający podtrzymanie delikatnych struktur, narządów przy ich zszywaniu lub oglądaniu, zapobiegając miażdżeniu tkanek i gwarantując pewny uchwyt nawet najmniejszych drobnych krwawiących naczyń, przedmiotów. wielorazowego użytku, nadające się do sterylizacji, wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiada znak CE. 16 cm szt. 30 Szczypczyki anatomiczne (penseta anatomiczna) - instrument chirurgiczny dobrze leżący w dłoni, zapewniający dokładność, umożliwiający podtrzymanie delikatnych struktur, narządów przy ich zszywaniu lub oglądaniu, zapobiegając miażdżeniu tkanek i gwarantując pewny uchwyt nawet najmniejszych drobnych krwawiących naczyń, przedmiotów. wielorazowego użytku, nadające się do sterylizacji, wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. 18 cm szt. 30 Szczypczyki chirurgiczne 1x2 T (pęseta chirurgiczna) – umożliwiająca mocne podtrzymanie tkanek (skóry, powięzi i mięśni). Na zakończeniu jednego ramienia znajduje się ząbek, odpowiadający przy zamknięciu pincety wcięciom na drugim ramieniu; narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiada znak CE. Posiada znak CE. 16 cm szt. 50 Szczypczyki chirurgiczne 1x2 T (pęseta chirurgiczna) – umożliwiająca mocne podtrzymanie tkanek (skóry, powięzi i mięśni). Na zakończeniu jednego ramienia znajduje się ząbek, odpowiadający przy zamknięciu pincety wcięciom na drugim ramieniu. Doskonałe trzymanie drobnych krwawiących naczyń umożliwiają wąskie końce pincety. Jest to narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiada znak CE. Pinceta chirurgiczna 18 cm szt. 50 Trzonek do skalpela, ostrza wymiennego (skalpela) - nr 3 ; poręczny i ergonomiczny uchwyt ; łatwa wymiana ostrzy; narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Uchwyty wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. Uchwyt do skalpela nr 3 12 cm szt. 25 Trzonek do skalpela, ostrza wymiennego (skalpela) - nr 4 ; poręczny i ergonomiczny uchwyt ; łatwa wymiana ostrzy; narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Uchwyty wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. Uchwyt do skalpela nr 4 13,5 cm szt. 25 Spinak do serwet; posiada spiczaste, ostro zakończone robocze końce. Wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, który może być poddawany procesom steryliacji. Posiada znak CE. Spinak do serwet BACKHAUS 13 cm szt. 50 Imadło chirurgiczne Hegar ( Igłotrzymacz Mayo-Hegar)(w medycynie igłotrzymacz); narzędzie wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. - 14 cm szt. 25 Imadło chirurgiczne Mathieu ( igłotrzymacz Mathieu) - Od wewnętrznej strony pracującej na końcu narzędzia znajduje się matowiona powierzchnia zabezpieczająca igłę przed przesuwaniem się; wielokrotnego użytku, które można poddawać procesowi sterylizacji. Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Posiadają znak CE. 17 cm szt. 25 Kleszcze proste LUER - odgryzacz kostny, 17 cm szt. 2 Ręczna piła do gipsu szt. 1 Kleszcze z przeznaczeniem do zdejmowania gipsu typu Wolf o długości 200mm - 230mm (20cm - 23cm), wykonane w sposób nie raniący pacjenta posiadające zaokrąglone końce, środek skonstruowany by w chwytał precyzyjnie gips i nie powodował zsunięcia się dzięki wewnętrznym rowkom; delikatnie zagięte ułatwiające zdejmowanie materiału; wykonany ze stali nierdzewnej, możliwy do dezynfekcji oraz sterylizacji. szt. 3 Kleszczyki Magill'a intubacyjne dla dorosłych wielokrotnego użytku, nadające się do sterylizacji 25 cm szt. 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 20Nazwa: Pakiet nr 20
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stabilizator zewnętrzny na przedramię: Klamra pręt-grot dla prętów Ø 5 mm oraz grotów typu Schanz Ø 3-4 mm szt. 20. Klamra pręt-pręt/dla prętów oraz łączników Ø 5 mm szt. 20. Pręt węglowy Ø 5 mm L= 100mm szt. 20. Pręt węglowy Ø 5 mm L= 150mm szt. 20. Pręt węglowy Ø 5 mm L= 200mm szt. 10. Pręt węglowy Ø 5 mm L= 250mm szt. 10. Klucz szt. 2. Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 3-4 mm: L-110mmx40szt, L-120mmx20szt - szt. 60. Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 270×270×140 mm/± 3 mm. Taca kontenera 1/2, 240x251x44 mm /± 3 mm szt. 2 Stabilizator zewnętrzny na kończyny długie: Klamra pręt-pręt dla prętów oraz łączników Ø 8 mm szt. 20. Klamra pręt-grot dla grotów Ø 5-6 mm oraz prętów Ø 8 mm szt. 24. Pręt węglowy Ø 8 mm L-500mm szt. 8. Pręt węglowy Ø 8 mm L-400mm szt. 8. Pręt węglowy Ø 8 mm L-300mm szt. 10. Pręt węglowy Ø 8 mm L-200mm szt. 10Klucz rączka T szt. 2. Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 5-6 mm: L-180mmx30szt, L-200x40szt szt. 70. Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego Wymiary pojemnika 553×272×164 mm/± 3 mm .Taca kontenera 1/2, 532x251x64 mm /± 3 mm szt. 2 Stabilizator zewnętrzny na kość udową: Klamra pręt-pręt dla prętów oraz łączników Ø 8 mm szt. 20. Klamra pręt-grot dla grotów Ø 5-6 mm oraz prętów Ø 8 mm szt. 20. Pręt węglowy Ø 8 mm L=500mm szt. 10 Pręt węglowy Ø 8 mm L=450mm szt. 10. Pręt węglowy Ø 8 mm L=300mm szt. 10. Klucz rączka T szt. 2. Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 5-6 mm L-180mm szt. 30. Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 5-6 mm L-200mm szt. 40. Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 5-6 mm l-150 szt. 20. Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy). Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 553x272x164 mm /± 3 mm. Taca kontenera 1/2, 532x251x64 mm /± 3 mm, szt. 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 21Nazwa: Pakiet nr 21
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ławka - 4 siedziska z tworzywa sztucznego w kolorze pomarańczowym, zmywalne, nadające się do dezynfekcji, konstrukcja stalowa, malowana proszkowo w kolorze czarnym, posiadające atest wytrzymałości. Wymiary: szer. 2000mm, gł. 400mm, wys. 720mm, (+/- 5%), montaż w siedzibie Zamawiającego szt. 5 Siedziska do krzeseł ławek typu Beta, kolor pomarańczowy, wykonane z tworzywa sztucznego (plastik) nadające się do dezynfekcji, posiadające atest wytrzymałości, o wymiarach szer. siedziska 440 mm,wys. oparcia 400 mm, gł. siedziska 440 mm szt. 55
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39110000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 22Nazwa: Pakiet nr 22
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:OBUWIA DLA PERSONELU BLOKU OPERACYJNEGO (obuwie przeznaczone dla pracowników służby zdrowia) obuwie operacyjne wykonane z wyjałowionego materiału termoplastycznego odpornego na ścieranie, odpornego na tłuszcze i kwasy, możliwość sterylizacji w autoklawach w temperaturze 135 stopni C, prania/mycia i dezynfekcji w myjkach o temp. do 90 stopni C. Obuwie powinno posiadać certyfikat CE, posiadać właściwości antystatyczne, podeszwy antypoślizgowe absorbujące energię w okolicy pięty, wyposażone w otwory wentylacyjne (perforacja zapewniająca wymianę powietrza) Charakterystyka produktu : - obuwie z otwartą piętą w kolorze zielonym i niebieskim (z paskiem) - wyprofilowana ortopedycznie wyściółka pobudzająca krążenie - wewnętrzna wkładka masująca zintegrowana z obuwiem par 164
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18830000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 23Nazwa: Pakiet nr 23
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów szt. 2 Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2018. Rama, komora oraz elementy funkcjonalne wykonane ze stali kwasoodpornej klasy AISI304 lub lepszej bez elementów plastikowych. Komora mycia głęboko tłoczona, bez spoin, wykonana z jednego elementu w postaci leja z pochyleniem sufitu. Maksymalne wymiary urządzenia: Wysokość: 1650 mm, Szerokość: 550 mm, Głębokość: 500 mm, Pojemność na jeden cykl – dwie „kaczki” i jeden „basen” lub trzy kaczki. Drzwi otwierane uchylnie, w dół, gwarantujące załadunek na ergonomicznej wysokości. Drzwi komory otwierane automatycznie. System mycia składający się z ramienia myjącego do mycia powierzchni zewnętrznych oraz co najmniej 13 dysz (w tym min. 9 obrotowych) gwarantujący najwyższy poziom mycia. Elementy grzejne poza komorą myjni . Moc Elementów grzejnych – min. 4,5 kW. Dwie pompy dozujące środki chemiczne (detergent i odkamieniacz) z możliwością nastawienia dozowania bezpośrednio z panelu sterowania, dla każdego programu oddzielnie. Minimum trzy programy mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio z panelu sterowania (za pomocą trzech oddzielnych klawiszy funkcyjnych) – program krótki, standardowy, intensywny. Możliwość modyfikowania programów myjących przez użytkownika, dostęp do modyfikacji zabezpieczony kodem cyfrowym. Nastawialna temperatura dezynfekcji – standard pracy przy 93°C. Sterowanie mikroprocesorowe – automatyczny przebieg cyklu bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. Blokada drzwi podczas trwania cyklu. Zabezpieczenie przed zalaniem. Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w języku polskim (wyświetlane informacje to m.in. typ programu, wartość A0, temperatura w komorze, aktualna faza cyklu). Akustyczna i dźwiękowa informacja o błędach i awariach. Pompa cyrkulacyjna o mocy co najmniej 700W. Wydajność pompy min. 200l/min. Samodezynfekcja urządzenia poprzez wszystkie dysze natryskowe. Wbudowana wytwornica pary. Maksymalny poziom emitowanego hałasu – 51 dB. Podłączenie wody zimnej i ciepłej – ¾” Odpływ Ø 110 mm. Podłączenie elektryczne 400V 50 Hz lub 230V, całkowita moc urządzenia <5,5 kW. Urządzenie posiadające certyfikat CE. Urządzenie spełniające normy PN EN 15883-1/-3 Program mycia i dezynfekcji z potwierdzoną skutecznością eliminacji Clostridium difficile. Załączyć dokument akredytowanej niezależnej instytucji badawczej potwierdzający skuteczność procesu myjni wobec sporów Clostridium difficile. Kopia deklaracji zgodności CE, potwierdzające, że oferowany wyrób oznakowany jest znakiem CE - dołączyć do oferty. Gwarancja i Serwis Okres gwarancji min. 24 miesiące Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max 24 godziny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 24Nazwa: Pakiet nr 24
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Diatermia chirurgiczna szt. 1 Diatermia chirurgiczna mono i bipolarna z modułem argonowym zamontowana na wózku jezdnym. Możliwość rozbudowy diatermii o przystawkę do selektywnej preparacji naczyń i nerwów za pomocą strumienia cieczy, z możliwością regulacji ciśnienia w zakresie min. 1-60 bar. Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 10”. Możliwość tworzenia min. 10 grup programów, oraz min.100 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim. Możliwość utworzenia min 4 podprogramów z różnymi nastawami cięcia, koagulacji mono oraz bipolarnej. Możliwość wchodzenia w podprogramy przez operatora z poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego. Liczba gniazd przyłączeniowych min.: Monopolarne uniwersalne – 1 szt. Bipolarne uniwersalne – 1 szt. Uniwersalne do podłączania instrumentów mono oraz bipolarnych – 1 szt. Bipolarne wielofunkcyjne - 1szt. Neutralne uniwersalne –1 Uniwersalne gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu: – 2 Pin w rozstawie 22mm i 28,5mm oraz - 1 Pin Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami:- jednopinowymi 4mm i 5mm oraz - trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów Uniwersalne gniazdo do podłączenia instrumentów mono oraz bipolarnych umożliwiające podpięcie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek: - 3 pinowych (monopolarnych) – 2 pinowe w rozstawie 22mm i 28,5mm (bipolarnych) Uniwersalne gniazdo neutralne wyposażone w element przesuwny, który w zależności od położenia pozwala na pod¬łączenie wtyczki: - Ø 6,35 mm (standard ERBE) - wtyczki z 2 bolcami (standard Valleylab) Sprzęt z wymiennymi gniazdami przyłączeniowymi – wymiana gniazd odbywa się bez otwierania obudowy aparatu Sprzęt umożliwiający równoczesne podpięcie min. 3 instrumentów bipolarnych. Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu w zależności od właściwości fizykochemicznych tkanek, sposobu prowadzenia cięcia lub koagulacji – siły przyciskania do tkanek. Dopasowanie mocy powinno odbywać się w zakresie określonym przez użytkownika, który określa poziom mocy maksymalnej dla każdego rodzaju prądu monopolarnego i bipolarnego. Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 400 W. Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 400 W Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego – co najmniej 3 rodzaje: delikatny, osuszający- hemostatyczny i intensywny –waporyzujący. Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego – co najmniej 2 rodzaje: delikatny i intensywny. Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji bipolarnej i monopolarnej nie mniejsza niż 200W. Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej między: delikatną-niekarbonizującą, intensywną-iskrową, preparującą i natryskową Możliwość wyboru koagulacji bipolarnej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną. Możliwość jednoczasowej pracy przy użyciu dwóch instrumentów monopolarnych. Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej. Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej. W sprzętu zainstalowana funkcja bipolarnego zamykania naczyń i struktur naczyniowych o śr. do 7 mm. Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń powinna opierać się na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu w.cz. w określonym czasie (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop). Sprzęt z funkcją automatycznego sprawdzania właściwości tkanki podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń, w przypadku tkanki o niedostatecznej rezystancji tkanki lub niewłaściwego zaciśnięcia instrumentu na strukturze – aparat powinien zgłaszać to stosownym komunikatem. Możliwość wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń przez wybrany włącznik nożny, przycisk aktywacyjny na instrumencie oraz funkcję Auto Start. Tryb cięcia do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do min. 400W. Tryb koagulacji do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do min.240W Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w jęz. polskim. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu Oprogramowanie w języku polskim. System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, wielkość aktywnej powierzchni kontaktowej, wskazanie oporu z zakresami obciążenia połówek elektrody) Automatyczny system bezpieczeństwa elektrody neutralnej dopasowujący każdorazowo tolerancję rezystancji tkanki do właściwości skóry pacjenta. Sygnalizacja graficzna poprawnej aplikacji elektrody neutralnej. Wyświetlacz graficzny i cyfrowy informujący o wielkości rezystancji połączenia elektroda – skóra. Przystawka argonowa współpracująca z diatermią obsługiwana z poziomu panelu diatermii, umieszczona na jednym wózku . Przystawka wyposażona w min. 2 gniazda umożliwiająca zamontowanie 1 gniazda argonowego oraz drugiego gniazda: minimum bipolarnego. Przystawka z min. 1 gniazdem argonowym obsługujące instrumenty argonowe ze zintegrowanym filtrem oraz drugą wolną kasetą gniazda .Przystawka z funkcją automatycznego płukania instrumentu, po podłączeniu instrumentu do przystawki argonowej . Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych i automatyczne dobieranie parametrów pracy i przepływu argonu. Informacja graficzna oraz liczbowa określająca poziom napełnienia butli . Informacja podana w jednostce czasu, określająca poziom napełnienia butli wystarczający na wykonanie aplikacji . Regulacja przepływu argonu w zakresie min. 0,1 - 8,0 l/ min .Minimum 3 różne rodzaje / tryby cięcia w osłonie argonu za pomocą aplikatora ze szpatułką. Minimum 4 różne rodzaje / tryby koagulacji argonowej za pomocą aplikatora ze szpatułką WYPOSAŻENIE Włącznik nożny pojedynczy, wodoodporny z funkcją zdalnego sterowania- z możliwością przełączania programów (do dezynfekcji) – 1 szt. Podwójny włącznik nożny wodoodporny z funkcją zdalnego sterowania j- z możliwością przełączania programów (do dezynfekcji) – 1 szt. Butle z argonem 5l zamontowane na systemie jezdnym diatermii – 2 szt. Reduktor do butli z argonem min. 1 szt Aplikator sztywny do argonu kompletnydługość min. 350 mm jednorazowy z wysuwaną elektrodą szpatułkową 15 szt. Instrument jednorazowy kompletny do zamykania naczyń do min.7 mm z równoczesnym cięciem długość min. 200 mm szt. 5 Instrument wielorazowy kompletny do zamykania naczyń zakrzywiony 25-30˚, dł. min. 200 mm; okładki ze żłobieniem do zabiegów ginekologicznych szt. 2 Nożyczki bipolarne wielorazowe kompletne zakrzywione długość z zakresu 200 – 250mm szt. 1 Kleszczyki wielorazowe laparoskopowe bipolarne kompletne typu „Meryland” długość z zakresu 320-350 mm; śred. 5mm, okładziny radełkowane szt. 2 Wielorazowy instrument laparoskopowy mikro bipolarny kompletny długość z zakresu 320-350 mm; śred. 5mm, okładziny radełkowane szt. 2 Określenie „kompletny” oznacza, że zamówione narzędzie dostarczone będzie gotowe do użycia z zaoferowaną diatermią m.in. wyposażone będzie w odpowiedni kabel przyłączeniowy rozłączny lub nie o długości min. 4 m Uchwyt monopolarny z 2 przyciskami wraz z rozłącznym kablem przyłączeniowym dł. min. 4m, – 4 szt. Elektroda szpatułkowa prosta 2,5x20mm ± 10% dł. z zakresu 110-130mm – 2 szt. Elektroda nożowa 3,5x25mm ± 10% dł. z zakresu 40-50mm – 5 szt. Elektroda lancetowa zagięta 2,5x12mm ± 10% dł. z zakresu 110-130mm – 1 szt. Elektroda szpatułkowa zagięta 2,5x20mm ± 10% dł. z zakresu 110-130mm – 1 szt. Pinceta bipolarna prosta, dł. 20 cm +- 1cm, końcówka robocza okrągła długości 8mm, grubości 1mm o właściwościach nieadhesyjnych – 2 szt. Bipolarny kabel przyłączeniowy do pincet dł. min. 4m -3 szt. Jednorazowa dwudzielna elektroda neutralna – min. 100 szt. Kabel przyłączeniowy do elektrody neutralnej jednorazowej dł min. 4m – 1szt. Kabel przyłączeniowy bipolarny do rektoskopów Storz długość min. 4 m Podstawa jezdna na diatermię i zaoferowaną przystawkę argonową oraz butle – 1 szt. INNE Naprawy w okresie gwarancji - do 5 dni roboczych lub obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji Szkolenie użytkowników ( personel medyczny i techniczny) potwierdzone certyfikatem Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat Drukowana instrukcja w języku polskim (2 szt.), oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim Gwarancja min. 24 miesiące
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: