Ogłoszenie nr 590849-N-2018 z dnia 2018-07-18 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer: Dostawa odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatorów wraz z serwisem w podziale na części: Część nr 1 - zakup i dostawa odczynników do badań koagulologicznych do analizatora zamawiającego - BIOKSEL 6000 oraz serwis analizatora. Część nr 2 - zakup i dostawa pasków do analizy moczu do aparatu zamawiającego - CLINITEK ADVANTUS oraz serwis analizatora. Część nr 3 - zakup i dostawa odczynników do badań biochemicznych, dzierżawa analizatora oraz serwis analizatora. Część nr 4 - zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych, dzierżawa analizatora oraz serwis analizatora. Część nr 5 - zakup i dostawa testów lateksowych paskowych lub kasetkowych. Część nr 6 - zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer, krajowy numer identyfikacyjny 1307618300000, ul. ul. Strusia  4/8 , 04-564  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 590 09 23, e-mail malgorzata.pason@zoz-wawer.waw.pl, faks 22 812 07 96.
Adres strony internetowej (URL): www.zoz-wawer.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zoz-wawer.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
tak
Adres:
w formie pisemnej na adres Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer, ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa, sekretariat, III piętro, budynek A, pokój 301.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatorów wraz z serwisem w podziale na części: Część nr 1 - zakup i dostawa odczynników do badań koagulologicznych do analizatora zamawiającego - BIOKSEL 6000 oraz serwis analizatora. Część nr 2 - zakup i dostawa pasków do analizy moczu do aparatu zamawiającego - CLINITEK ADVANTUS oraz serwis analizatora. Część nr 3 - zakup i dostawa odczynników do badań biochemicznych, dzierżawa analizatora oraz serwis analizatora. Część nr 4 - zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych, dzierżawa analizatora oraz serwis analizatora. Część nr 5 - zakup i dostawa testów lateksowych paskowych lub kasetkowych. Część nr 6 - zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
Numer referencyjny: SZPZLO/Z-10/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. CZĘŚĆ 1 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do badań koagulologicznych do analizatora BIOKSEL 6000, rocznik 2013. Odczynniki winny być dopuszczone przez producenta analizatora. 2) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, dostawy przedstawiono w kosztorysie ofertowym – zał. nr 2.1 do SIWZ. 3) Zamawiający wymaga, aby odczynniki dostarczać do laboratorium w Przychodni Rejonowej nr 1 w W-wie przy ul. J. Strusia 4/8. 4) Niedopuszczalna jest zmiana aplikacji fabrycznych analizatora w celu stosowania oferowanych przez Wykonawcę odczynników. 5) Poza dostawą odczynników Wykonawca zapewni podczas trwania umowy: a. bieżący serwis analizatora Bioksel 6000 ( rok produkcji - 2013 ) b. niezbędne przeglądy techniczne ( raz w roku) i jeżeli dotyczy - tzw. roczny zestaw przeglądowy z wymianą podstawowych części zużywalnych c. usuwanie, według potrzeb wszelkich awarii. 6) W przypadku awarii aparatu i konieczności wymiany części Wykonawca pisemnie uzgodni z zamawiającym ich koszt. Koszt części wymienionych w związku z awarią nie wchodzi w cenę oferty. Koszty pozostałe, o których mowa w poz. 3A.5) - należy uwzględnić w cenie oferty. Serwis musi posiadać autoryzację producenta analizatora. 2. CZĘŚĆ 2 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pasków do analizy moczu do analizatora CLINITEK ADVANTUS. Zamawiający wymaga spełnienia przez paski parametrów granicznych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów granicznych pasków do moczu – ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ. 2) Poza dostawą pasków Wykonawca zapewni, podczas trwania umowy: - bieżący serwis aparatu CLINITEK ADVANTUS ( rok produkcji 2011) oraz - niezbędne przeglądy techniczne ( 1 raz w roku) - udział w kontroli zewnątrz – laboratoryjnej. Jeden przegląd techniczny obejmuje wymianę 2 żarówek, stolika stałego, stolika ruchomego, popychacza, czyszczenie obudowy , wnętrza, mechanizmu, czujników optycznych, drukarki. Ponadto przegląd obejmuje wszelkie kontrole pomiarowe, regulacje, kalibracje, wymianę materiałów zużywalnych, wykonanie testów kontrolnych, dojazd do zamawiającego itp., 3) usuwanie, według potrzeb wszelkich awarii. 4) W przypadku awarii aparatu i konieczności wymiany części Wykonawca pisemnie uzgodni z zamawiającym ich koszt. Koszt części wymienionych w związku z awarią nie wchodzi w cenę oferty. Koszty pozostałe, o których mowa w poz. B.2) i 3) - należy uwzględnić w cenie oferty. Serwis musi posiadać autoryzację producenta aparatu. Niedopuszczalna jest zmiana aplikacji fabrycznych aparatu w celu stosowania oferowanych przez Wykonawcę odczynników. Wykonawca dostarczy paski do aparatu CLINITEK ADVENTUS dopuszczone przez producenta analizatora. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w kosztorysie ofertowym – ZAŁĄCZNIK NR 2.2 do SIWZ oraz w „zestawieniu parametrów technicznych – granicznych pasków do moczu” – ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ. 3.CZĘŚĆ 3 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do badań biochemicznych oraz dzierżawa analizatora do badań biochemicznych. ZAKRES: - sukcesywna dostawa odczynników do badań biochemicznych, - dzierżawa analizatora do badań biochemicznych, rocznik 2016 lub późniejszy - kontrola międzynarodowa RIQAS Londyn – 1 raz na dwa tygodnie - bieżący serwis analizatora, w tym transport, 2 przeglądy techniczne, usuwanie awarii, koszt części zamiennych oraz wszelkie inne koszty związane z prawidłową pracą analizatora. - przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora - podłączenie analizatora do istniejącego w laboratorium systemu informatycznego firmy Kamsoft - inne, zgodnie z zestawieniem parametrów technicznych analizatora biochemicznego Zamawiający wymaga spełnienia przez zaoferowany analizator parametrów granicznych określonych w „zestawieniu parametrów technicznych - granicznych analizatora do badań biochemicznych – ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ. 2) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w kosztorysie ofertowym – ZAŁĄCZNIK NR 2.3 do SIWZ. 4. CZĘŚĆ 4 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do badań hematologicznych oraz dzierżawa analizatora do badań hematologicznych typu 5 DIFF + RET - sukcesywna dostawa odczynników do badań hematologicznych w ilości: 6 000 badań CBC, 4 000 badań CBC 5 diff, 1 000 badań CBC 5 diff + RET ZAKRES: - sukcesywna dostawa odczynników do badań hematologicznych w ilościach podanych powyżej, - dzierżawa analizatora do badań hematologicznych typu 5 DIFF, data produkcji analizatora 2015 r. lub późniejszy - kontrola międzynarodowa RIQAS Londyn – co 2 tygodnie - bieżący serwis analizatora, w tym transport, ew. przeglądy techniczne, usuwanie awarii, koszt części zamiennych oraz wszelkie inne koszty związane z prawidłową pracą analizatora. - przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora - podłączenie analizatora do istniejącego w laboratorium systemu informatycznego firmy Kamsoft - inne, zgodnie z zestawieniem parametrów technicznych analizatora hematologicznego 2) Zamawiający wymaga spełnienia przez zaoferowany analizator parametrów granicznych określonych w „zestawieniu parametrów technicznych analizatora hematologicznego – ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. 3) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w kosztorysie ofertowym – ZAŁĄCZNIK NR 2.4 do SIWZ. 5.CZĘŚĆ 5 1) Zamawiający wymaga spełnienia przez testy lateksowe parametrów granicznych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów granicznych testów lateksowych – ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ; 2) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określono w kosztorysie ofertowym – ZAŁĄCZNIK NR 2.5 do SIWZ; 3) Zamawiający wymaga, aby testy dostarczać do laboratorium w Przychodni Rejonowej nr 1 w W-wie przy ul. J. Strusia 4/8. 4) Testy muszą posiadać karty charakterystyk 6. CZĘŚĆ 6 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. 2) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w kosztorysie ofertowym – ZAŁĄCZNIK NR 2.6 do SIWZ. 3) Zamawiający wymaga, aby drobny sprzęt laboratoryjny dostarczać do laboratorium w Przychodni Rejonowej nr 1 w W-wie przy ul. J. Strusia 4/8.

II.5) Główny kod CPV: 33696500-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50400000-9
50400000-9
33192500-7
38437000-7
38437100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw w zakresie nie przekraczającym 10% zakresu zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów dostaw określonych w opisie p. zamówienia. Wykonawca wykona je na warunkach tożsamych z zamówieniem podstawowym.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
24

II.9) Informacje dodatkowe: Termin 24 miesięcy dotyczy wszystkich części poza częścią nr 4 - dla której okres realizacji wynosi 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji dostaw stanowiących przedmiot zamówienia tj. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy odpowiadające charakterowi dostawy ( dla danej części) , o wartości min.: - CZĘŚĆ 1 – 18 000 zł brutto - CZĘŚĆ 2 – 45 000 zł. brutto - CZĘŚĆ 3 – 280 000 zł brutto - CZĘŚĆ 4 – 26 000 zł brutto - CZĘŚĆ 5 – 4 000 zł brutto - CZĘŚĆ 6 - 9 000 zł brutto Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych DOSTAW z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane według załącznika nr 8 do SIWZ oraz załączonych dowodów dotyczących najważniejszych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w poz. VI.5.3) lit. d SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz podobnych usług, określonych w pkt V.1. 2) lit. a SIWZ, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ , b) dowody określające czy dostawy określone w wykazie ( zał. nr 8 do SIWZ) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów i przedstawi zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów technicznych lub zawodowych na potrzeby realizacji zamówienia, według załącznika nr 9 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby składany dokument: • wskazywał okres jakiego dotyczy zobowiązanie, • zawierał informację, który zasób jest udostępniany przez inny podmiot, • w przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia, określał konkretną formę udziału ww. podmiotu w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo itp.) • jaki stosunek łączy wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób ( np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt, inne),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
A. CZĘŚĆ 1: - oświadczenie potwierdzające dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego - w oryginale – dot. wszystkich pozycji kosztorysowych będących wyrobem medycznym, według własnego wzoru. - karty charakterystyk odczynników, kalibratorów, kontroli, testów, pasków - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - dokument ( np.: oświadczenie producenta, pisemna autoryzacja producenta) potwierdzający, że serwis Wykonawcy posiada autoryzację producenta analizatora – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - dokument ( np. oświadczenie producenta ) potwierdzający, że zaproponowane przez Wykonawcę odczynniki do analizatora BIOKSEL są dopuszczone przez producenta analizatora – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem B. CZĘŚĆ 2: - oświadczenie potwierdzające dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego - w oryginale – dot. wszystkich pozycji kosztorysowych będących wyrobem medycznym, wg własnego wzoru. - dokumenty w formie ulotki, paszportu technicznego, katalogu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych – granicznych pasków do analizy moczu określonych w zestawieniach parametrów technicznych – granicznych ( w zał. nr 4 do SIZW) – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. - wypełniony i podpisany druk zestawienie parametrów granicznych pasków do moczu, według wzoru załącznika nr 4 do SIWZ – w oryginale. C. CZĘŚĆ 3: - oświadczenie potwierdzające dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – według własnego wzoru. (dot. wszystkich dostaw i analizatora) - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. - karty charakterystyk odczynników, kalibratorów, kontroli - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. - dokumenty w formie ulotki, paszportu technicznego potwierdzające spełnienie parametrów technicznych – granicznych i ocenianego analizatora, określonych w zał. nr 5 do SIWZ tj. w zestawieniu parametrów technicznych – granicznych analizatora do biochemii – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. - wypełniony i podpisany druk zestawienie parametrów technicznych analizatora do biochemii, według wzoru załącznika nr 5 do SIWZ– w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem D. CZĘŚĆ 4: - oświadczenie, według wg własnego wzoru, potwierdzające dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (dot. wszystkich dostaw i analizatora) - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - karty charakterystyk odczynników, kalibratorów, kontroli - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem . - dokumenty w formie ulotki, paszportu technicznego potwierdzające spełnienie parametrów technicznych – granicznych ocenianego analizatora, określonych w zał. nr 6 do SIWZ zestawieniu parametrów technicznych analizatora hematologicznego – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem . - wypełniony i podpisany druk zestawienie parametrów technicznych analizatora do hematologii, według wzoru załącznika nr 6 do SIWZ– w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem . E. CZĘŚĆ 5 - oświadczenie potwierdzające dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego - w oryginale – dot. wszystkich części i wszystkich pozycji kosztorysowych będących wyrobem medycznym, według własnego wzoru - dokumenty w formie ulotki, paszportu technicznego, katalogu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych – granicznych testów lateksowych określonych w zestawieniach parametrów technicznych – granicznych ( w zał. 7 do SIWZ) – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. - wypełniony i podpisany druk zestawienie wymaganych parametrów granicznych testów lateksowych, według wzoru załącznika nr 7 do SIWZ – w oryginale . F. CZĘŚĆ 6 - oświadczenie potwierdzające dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego - w oryginale – dot. wszystkich pozycji kosztorysowych będących wyrobem medycznym, według własnego wzoru. - dokumenty w formie ulotki, paszportu technicznego, katalogu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych – granicznych określonych w kosztorysie ofertowym dot. drobnego sprzętu laboratoryjnego ( w zał. nr 2.6 do SIWZ) – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – oryginał 2) Wypełniony, właściwy dla części kosztorys ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzorów stanowiących odpowiednio Załączniki nr 2.1-2.6 do SIWZ - oryginał 3) oświadczenie z art. 25a ust.1 wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ, sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ - oryginał. 4) pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie- jeżeli dotyczy 5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie – jeżeli dotyczy 6) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 7) dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty 2. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert) . Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – oryginał . 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona ( w ramach każdej z części), do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt.Vi.5 SIWZ. 4. Zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP przedstawienia w stosunku do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.VI.5.3) lit. d) SIWZ. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. W przypadku, o którym mowa wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena za realizację zamówienia - cz.190,00
Okres udzielonej ważności odczynników- cz.110,00
Cena za realizację zamówienia-cz.290,00
Okres udzielonej ważności paków do analizy moczu-cz.210,00
Cena za realizację zamówienia- cz.380,00
Jakość analizatora-cz.320,00
Cena za realizację zamówienia-cz.490,00
Jakość analizatora-cz.410,00
Cena za realizację zamówienia-cz.590,00
Cena za realizację zamówienia-cz.690,00
Okres udzielonej ważności testów lateksowych-cz.510,00
Cena za realizację zamówienia-cz.690,00
Okres udzielonej ważności drobnego sprzętu-cz.610,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących okoliczności: a. nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę ( np. dane rejestrowe) b. uległa zmianie nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, sposób konfekcjonowania lub ilość sztuk w opakowaniu o ile zmiany te zostały dokonane przez producenta i potwierdzone stosownym dokumentem c. wycofano produkt z rynku, w tym przypadku produkt zostanie zastąpiony produktem równoważnym przy zastosowaniu ceny nie wyższej niż w umowie, d. zaprzestano produkcji, w tym przypadku produkt zostanie zastąpiony produktem równoważnym przy zastosowaniu ceny nie wyższej niż w umowie, e. w przypadku zaistnienia incydentu medycznego – możliwość wprowadzenia produktu równoważnego o tych samych parametrach i zastosowaniu, f. zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. g. wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez producenta produkt zmodyfikowany/ udoskonalony h. gdy wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową oraz zgodnie z art. 144 ustawy PZP.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert 26.07.2018 r. godz. 12:30 w świetlicy budynku A w PR1 przy ul. J. Strusia 4/8 w Warszawie.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: zakup i dostawa odczynników do badań koagulologicznych do analizatora zamawiającego - BIOKSEL 6000 oraz serwis analizatora.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do badań koagulologicznych do analizatora BIOKSEL 6000, rocznik 2013. Odczynniki winny być dopuszczone przez producenta analizatora. 2) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, dostawy przedstawiono w kosztorysie ofertowym – zał. nr 2.1 do SIWZ. 3) Zamawiający wymaga, aby odczynniki dostarczać do laboratorium w Przychodni Rejonowej nr 1 w W-wie przy ul. J. Strusia 4/8. 4) Niedopuszczalna jest zmiana aplikacji fabrycznych analizatora w celu stosowania oferowanych przez Wykonawcę odczynników. 5) Poza dostawą odczynników Wykonawca zapewni podczas trwania umowy: a. bieżący serwis analizatora Bioksel 6000 ( rok produkcji - 2013 ) b. niezbędne przeglądy techniczne ( raz w roku) i jeżeli dotyczy - tzw. roczny zestaw przeglądowy z wymianą podstawowych części zużywalnych c. usuwanie, według potrzeb wszelkich awarii. 6) W przypadku awarii aparatu i konieczności wymiany części Wykonawca pisemnie uzgodni z zamawiającym ich koszt. Koszt części wymienionych w związku z awarią nie wchodzi w cenę oferty. Koszty pozostałe, o których mowa w poz. 3A.5) - należy uwzględnić w cenie oferty. Serwis musi posiadać autoryzację producenta analizatora. 7) Termin ważności odczynników – min. 6 m-cy od dnia dostawy do zamawiającego partii towaru
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 50400000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena za realizację zamówienia90,00
Okres udzielonej ważności odczynników10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: zakup i dostawa pasków do analizy moczu do aparatu zamawiającego - CLINITEK ADVANTUS oraz serwis analizatora
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pasków do analizy moczu do analizatora CLINITEK ADVANTUS. Zamawiający wymaga spełnienia przez paski parametrów granicznych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów granicznych pasków do moczu – ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ. 2) Poza dostawą pasków Wykonawca zapewni, podczas trwania umowy: - bieżący serwis aparatu CLINITEK ADVANTUS ( rok produkcji 2011) oraz - niezbędne przeglądy techniczne ( 1 raz w roku) - udział w kontroli zewnątrz – laboratoryjnej. Jeden przegląd techniczny obejmuje wymianę 2 żarówek, stolika stałego, stolika ruchomego, popychacza, czyszczenie obudowy , wnętrza, mechanizmu, czujników optycznych, drukarki. Ponadto przegląd obejmuje wszelkie kontrole pomiarowe, regulacje, kalibracje, wymianę materiałów zużywalnych, wykonanie testów kontrolnych, dojazd do zamawiającego itp., 3) usuwanie, według potrzeb wszelkich awarii. 4) W przypadku awarii aparatu i konieczności wymiany części Wykonawca pisemnie uzgodni z zamawiającym ich koszt. Koszt części wymienionych w związku z awarią nie wchodzi w cenę oferty. Koszty pozostałe, o których mowa w poz. B.2) i 3) - należy uwzględnić w cenie oferty. Serwis musi posiadać autoryzację producenta aparatu. Niedopuszczalna jest zmiana aplikacji fabrycznych aparatu w celu stosowania oferowanych przez Wykonawcę odczynników. Wykonawca dostarczy paski do aparatu CLINITEK ADVENTUS dopuszczone przez producenta analizatora. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w kosztorysie ofertowym – ZAŁĄCZNIK NR 2.2 do SIWZ oraz w „zestawieniu parametrów technicznych – granicznych pasków do moczu” – ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ. Ważność pasków - min. 6 miesięcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena za realizację zamówienia90,00
Okres udzielonej ważności paków do analizy moczu10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: zakup i dostawa odczynników do badań biochemicznych, dzierżawa analizatora oraz serwis analizatora
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do badań biochemicznych oraz dzierżawa analizatora do badań biochemicznych. ZAKRES: - sukcesywna dostawa odczynników do badań biochemicznych, - dzierżawa analizatora do badań biochemicznych, rocznik 2016 lub późniejszy - kontrola międzynarodowa RIQAS Londyn – 1 raz na dwa tygodnie - bieżący serwis analizatora, w tym transport, 2 przeglądy techniczne, usuwanie awarii, koszt części zamiennych oraz wszelkie inne koszty związane z prawidłową pracą analizatora. - przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora - podłączenie analizatora do istniejącego w laboratorium systemu informatycznego firmy Kamsoft - inne, zgodnie z zestawieniem parametrów technicznych analizatora biochemicznego Zamawiający wymaga spełnienia przez zaoferowany analizator parametrów granicznych określonych w „zestawieniu parametrów technicznych - granicznych analizatora do badań biochemicznych – ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ. 2) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w kosztorysie ofertowym – ZAŁĄCZNIK NR 2.3 do SIWZ. 3) Gwarancja: 24 miesiące - analizator, 6 miesięcy - odczynniki, 3 miesiące - kontrole.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 50400000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena za realizację zamówienia80,00
Jakość analizatora20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: zakup i dostawa odczynników do badań koagulologicznych do analizatora zamawiającego - BIOKSEL 6000 oraz serwis analizatora.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do badań hematologicznych oraz dzierżawa analizatora do badań hematologicznych typu 5 DIFF + RET - sukcesywna dostawa odczynników do badań hematologicznych w ilości: 6 000 badań CBC, 4 000 badań CBC 5 diff, 1 000 badań CBC 5 diff + RET ZAKRES: - sukcesywna dostawa odczynników do badań hematologicznych w ilościach podanych powyżej, - dzierżawa analizatora do badań hematologicznych typu 5 DIFF, data produkcji analizatora 2015 r. lub późniejszy - kontrola międzynarodowa RIQAS Londyn – co 2 tygodnie - bieżący serwis analizatora, w tym transport, ew. przeglądy techniczne, usuwanie awarii, koszt części zamiennych oraz wszelkie inne koszty związane z prawidłową pracą analizatora. - przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora - podłączenie analizatora do istniejącego w laboratorium systemu informatycznego firmy Kamsoft - inne, zgodnie z zestawieniem parametrów technicznych analizatora hematologicznego 2) Zamawiający wymaga spełnienia przez zaoferowany analizator parametrów granicznych określonych w „zestawieniu parametrów technicznych analizatora hematologicznego – ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. 3) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w kosztorysie ofertowym – ZAŁĄCZNIK NR 2.4 do SIWZ. Wymagane: a) termin ważności odczynników – 6 m-cy od dnia dostawy do zamawiającego partii odczynników b) termin ważności kontroli – 2 m-ce c) gwarancja na analizator – 24 m-ce
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 50400000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 8
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena za realizację zamówienia90,00
Jakość analizatora10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: zakup i dostawa testów lateksowych paskowych lub kasetkowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Zamawiający wymaga spełnienia przez testy lateksowe parametrów granicznych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów granicznych testów lateksowych – ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ; 2) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określono w kosztorysie ofertowym – ZAŁĄCZNIK NR 2.5 do SIWZ; 3) Zamawiający wymaga, aby testy dostarczać do laboratorium w Przychodni Rejonowej nr 1 w W-wie przy ul. J. Strusia 4/8. 4) Testy muszą posiadać karty charakterystyk Termin ważności - 12 miesięcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena za realizację zamówienia90,00
Okres udzielonej ważności testów lateksowych10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. 2) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w kosztorysie ofertowym – ZAŁĄCZNIK NR 2.6 do SIWZ. 3) Zamawiający wymaga, aby drobny sprzęt laboratoryjny dostarczać do laboratorium w Przychodni Rejonowej nr 1 w W-wie przy ul. J. Strusia 4/8. Wymagane: ważność sprzętu lab. - min. 12 miesięcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38437000-7, 33192500-7, 38437100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena za realizację zamówienia90,00
Okres udzielonej ważności drobnego sprzętu10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: