Ogłoszenie nr 516386-N-2018 z dnia 09.02.2018 r.

Miasto Gmina Międzylesie: „Przebudowa fontanny wraz z okalającym ją skwerem w ramach projektu „Nie zapominamy – 2 etap”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A RCz-RP 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Gmina Międzylesie, krajowy numer identyfikacyjny 53062000000, ul. pl. Wolności  1 , 57530   Międzylesie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 126 327, e-mail urzad@miedzylesie.pl, faks 748 126 126.
Adres strony internetowej (URL): http://www.miedzylesie.pl/7574/2435/rok-2018-zamowienia.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczone osobiście
Adres:
Gmina Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, Sekretariat pok. nr 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa fontanny wraz z okalającym ją skwerem w ramach projektu „Nie zapominamy – 2 etap”
Numer referencyjny: OR.271.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Stan istniejący zagospodarowania Na działce nr 185/74 w Międzylesiu znajduje się skwer miejski z centralnie usytuowaną fontanną w kształcie koła o średnicy 3,5m. Niecka fontanny jest zagłębiona poniżej poziomu terenu, wypełniona wodą. Niecka betonowa jest wykonana z betonu pomalowana na kolor niebieski z jedną dyszą. Stan techniczny obecnej niecki jest w złym stanie technicznym oraz odbiega znacznie od standardów estetycznych. Fontanna zasilana jest przyłączem wodnym z wodociągu miejskiego, woda odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej. Teren wokół fontanny ok. 10 lat temu został wyłożony kostką betonową. Północna część działki zajmuje skwer miejski z alejkami i kwartałami zieleni niskiej i wysokiej. Alejki i teren przy fontannie są oświetlone. Wokół fontanny zamontowano ławki parkowe. W części południowej działki znajduje się parking miejski. 2. Projektowane zagospodarowanie terenu Projektowana przebudowa fontanny przewidziana jest na tym samym miejscu. Zaprojektowano fontannę typu „Dry plaza” bez niecki z wodą, wyrównana z poziomem terenu, z pięcioma dyszami. Przewiduje się podświetlenie fontanny czterema lampami z diodami LED. Zaprojektowano pomieszczenie techniczne podziemne. Teren wokół fontanny – kostki betonowe przewidziano do wyczyszczenia. Pozostałe elementy skwerku pozostają bez zmian. 3. Przeznaczenie i program użytkowy Projektowana przebudowa fontanny ma na celu likwidację istniejącej fontanny i zamontowanie nowej fontanny wraz z infrastruktura techniczną. Parametry techniczne fontanny: powierzchnia zabudowy - 9,6 m2 4. Forma architektoniczna Zaprojektowana fontanna będzie zamontowana na poziomie terenu –bez niecki basenowej z wodą . Przewidziano pięć dysz wodnych. Płyta fontanny będzie wyłożona płytami granitowymi o gr. 8cm. Woda będzie w prowadzona w systemie zamkniętym. Jedna dysza będzie wyprowadzać strumień wody na wysokość 150cm pozostałe cztery będą niższe. Koncepcja przebudowy fontanny została pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzką Służbę Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura Wałbrzych pismo nr W/R.5183.13.2017.PD z dnia 27.03.2017 r.. 5. Układ konstrukcyjny Zaprojektowano żelbetonową nieckę betonową zbierającą wodę oraz pomieszczenie techniczne, w którym zostaną umieszczone pompy, filtry oraz sterowniki. Szczegółowy opis konstrukcji w części konstrukcyjnej. 6. Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych Wejście do skwerka i fontanny nie posiada barier architektonicznych. 7. Wyposażenie budowlano-instalacyjne Fontanna będzie zaopatrzona w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego, woda odprowadzana będzie do istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej, energię elektryczną z nowego przyłącza elektroenergetycznego (według odrębnego opracowania). 8. Projektowana fontanna – zakres instalacji sanitarnych Dla projektowanej fontanny przewidziano obieg wody w systemie zamkniętym wg załączonego schematu. W tym celu należy w specjalnej komorze betonowej pod szczelną płytą kamienną zamontować zestaw instalacji fontannowej składającej się z następujących elementów: - zbiornika wody wykonanego z PE, - filtra wody, - pompy obiegowej wody, - szafy sterowniczej, - stacji uzdatniania wody, - pompy atrakcji dla dysz wypływowych, - przelewu wody, - kratki odpływowej wody z fontanny. Wszystkie wyżej wymienione elementy wchodzą w skład instalacji fontannowej dla obiegu zamkniętego wody. Elementy podłączyć zgodnie z wytycznymi producenta fontanny. Zasilanie fontanny w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego. Dla komory wykonać przelew do istniejącej kanalizacji deszczowej. 9. Zasilanie fontanny w energię elektryczną Fontanna zostanie zasilona z sieci TAURON. W istniejącym budynku przy ul. Kościelnej 3 zostanie zabudowany układ pomiarowy 3 fazowy z którego zostanie wyprowadzona linia kablowa do rozdzielni fontanny. Zasilanie wg. schematu rys.E-1. Trasa linii kablowej wg „Projektu zagospodarowania terenu”. 10. Ochrona konserwatorska Obiekt znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Międzylesie z wpisem do rejestru zabytków pod nr 357 z dnia 25.11.1956 r.. Wykonawca robót winien zabezpieczyć obsługę archeologiczną w porozumieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu, zgodnie z decyzją z dnia 29.09.2017 r. Nr 1183/2017 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu – Delegatura w Wałbrzychu. SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH ZAMIERZENIA I UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH PRZEDSTAWIA DOKUMENTACJA - W ZAŁĄCZENIU.

II.5) Główny kod CPV: 44111200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262600-7
45332000-3
45311000-0
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.06.2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem - warunek ten zostanie uznany z spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Należy wykazać że została wykonana co najmniej 1 robotę budowlaną dotyczącą realizacji fontanny w technologii tradycyjnej o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto– zgodnie z załącznikiem nr 2. Jeżeli Zamawiający (Gmina Międzylesie) jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 2) Wykaz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje: a) osobą która zapewni kierowanie budową, tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t. j. Dz. U. z 2006 r., poz. 1725), która sprawowała funkcję kierownika budowy lub robót na co najmniej 2 zadaniach wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych, polegających na budowie fontanny b) osobami kierowników robót posiadającymi n/w uprawnienia i doświadczenie: - kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych, - kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wod-kan, instalacji wentylacyjnych i c.o., wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego /Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz.U.2016 r., poz. 1725/ - zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania c) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 1. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia. 2. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną wykaz wykonanych usług stanowiący załącznik nr 2 do zapytania wraz z dowodami potwierdzającymi, że ww. usługi wykonane zostały należycie. 3. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną wykaz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z oświadczeniem stanowiące załączniki nr 3 i 4 do zapytania . 4. Prawidłowo wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną kosztorysy ofertowe stanowiące załączniki nr 6, 7 i 8 do zapytania. 5. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania. 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Ofertę należy złożyć w formie papierowej. 8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. 9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 10. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone. 11. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 12. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena90,00
doświadczenie10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
ZMIANY UMOWY I WARUNKI ICH DOKONYWANIA § 17 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem przypadków t.j.: 1. Zakres istotnych zmian, postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych: 1.1. Opóźnienia przekazana placu budowy lub frontu robót Wykonawcy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 1.2. Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 1.3. Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 1.4. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuowanie robót z zachowaniem reżymów technologicznych, prowadzenie prac zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepisów w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru. 1.5. Wystąpienia klęsk żywiołowych. 1.6. Wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego ze względu na konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 1.7. Zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych nie ujawnionych w dokumentacji. 1.8. Zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania prze organy decyzji, zezwoleń itp. Odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy. Konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lun niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. 1.9. Wstrzymania prac z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, w skutek decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót, 1.10. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące czasową niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. 1.11. Wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego. 1.12. Działania siły wyższej, przy czym jako siła wyższą nie będą traktowane: strajk osób lub firm zatrudnianych przez Wykonawcę, bez względu na sposób ich zatrudnienia (bezpośredni czy pośredni) oraz wzrost cen, który może mieć wpływ na realizację niniejszej umowy. 1.13. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1.1 – 1.12., termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. 2. Dopuszcza się zmianę osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami (o których mowa w ustawie Prawo Budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach), doświadczeniem zawodowym spełniającym wymogi zapytania ofertowego i nie krótszym od zaoferowanego w ofercie Wykonawcy. 3. Dopuszcza się zmiany organizacji spełnienia świadczenia w zakresie: 3.1. Zmian harmonogramu wykonania przedmiotu umowy. 3.2. Zmian zasad dokonywania odbiorów 4. Pozostałych okoliczności powodujących zmianę umowy: 4.1. Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym. 4.2. Rezygnacji z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę niezrealizowanej części umowy z uwzględnieniem wszystkich spełnionych świadczeń i udokumentowanych kosztów, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 26.02.2018, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH