Ogłoszenie nr 502335-N-2020 z dnia 2020-01-14 r.

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: „Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie mienia Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z podziałem na części”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 39008153600000, ul. Nowodworska  60 , 59-220  Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 8566350, , e-mail przetargi@lpgk.pl, , faks 76 8566355.
Adres strony internetowej (URL): www.lpgk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lpgk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (sekretariat, I piętro) mieszczącej się pod wskazanym niżej adresem
Adres:
ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie mienia Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z podziałem na części”
Numer referencyjny: NZP/DE/1/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie mienia Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z podziałem na części: a) CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA – „Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.”, b) CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA – „Kompleksowe ubezpieczenie mienia Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.”.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66516100-1
66514110-0
66515000-3
66515100-4
66515400-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, a w szczególności posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wydane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019r., poz. 381 z późn. zm.) lub art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22.05.2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015r., poz. 1206 z późn. zm.) przez Komisję Nadzoru Finansowego lub przez Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w przypadku wydania zezwolenia przed dniem 1 stycznia 2004r., zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 22.05.2003r.o działalności ubezpieczeniowej w powiązaniu z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 28.08.1990r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996r., Nr 11, poz. 62 z późn. zm.), a w przypadku gdy Wykonawca rozpoczął działalność przed dniem 28 lipca 1990r.- decyzję Ministra Finansów o wydaniu zgody na utworzenie zakładu ubezpieczeń wydaną na podstawie ustawy z dnia 20.09.1984r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1984r., Nr 45, poz. 242 z późn. zm.) lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej (np. zaświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego). Przedstawiony przez Wykonawcę dokument winien potwierdzać posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a w przypadku osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien być złożony przez każdego z nich odrębnie. Wykonawca winien przekazać w/w dokument lub oświadczenie na wezwanie Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu. a)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII.2.4) SIWZ- składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b)Dokument lub dokumenty, o których mowa pkt VII.2.4a) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma Osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VII.2.4a) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie Osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej Osoby. Zapisy punktu VII.2.4b) niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, tj. zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego lub przez Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, a w przypadku gdy Wykonawca rozpoczął działalność przed dniem 28.07.1990r.- decyzji Ministra Finansów o wydaniu zgody na utworzenie zakładu ubezpieczeń lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej (np. zaświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymaga od Wykonawcy przedłożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) dla wszystkich ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem lub wydruku ze strony internetowej Wykonawcy podpisanego przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza przedłożenie innego dokumentu niż wskazany powyżej (np. Szczególne Warunki Ubezpieczenia).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Do Oferty należy załączyć wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia, kompletna oferta winna zawierać: 1)Formularz ofertowy, sporządzony według Załącznika nr 1 do SIWZ. 2)Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone według Załącznika nr 2 do SIWZ. 3)W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika załącza on dokument pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię) podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi. 4)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię). W pełnomocnictwie Wykonawcy ustanowią i wskażą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z dokumentami rejestrowymi. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 5)W przypadku gdy Wykonawca w treści oświadczenia, o którym mowa w pkt VII.2.1) SIWZ wskaże, że zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp może dołączyć do oferty dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 2.Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp dotyczące przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp sporządzone według Załącznika nr 3 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- dokumenty i/lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenie winno być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia odrębnie, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu Wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wykonawca winien bez wezwania przekazać Zamawiającemu w/w oświadczenie w terminie 3 dni, licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji, o której mowa w pkt XII.12. SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Klauzula fakultatywna40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wszelkie istotne dla Stron postanowienia zawiera wzór umowy nr NZP/DE/1/K/2020 stanowiący Załącznik nr 4a do SIWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA) oraz wzór umowy nr NZP/DE/1/M/2020 stanowiący załącznik nr 4b do SIWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA). Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 2.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej: 2.1.DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA: 1)rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się, bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego w SIWZ, 2)zmiana ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizacje i ulepszenia środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji- poza wysokości rozliczane zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia, 3)likwidacja środków trwałych, 4)zmiany wartości pojazdu w ubezpieczeniu AC (weryfikacja do bieżącej wartości rynkowej) w momencie zawierania poszczególnych umów ubezpieczenia z jednoczesną rekalkulacją składki adekwatną do tej wartości, 5)zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian przepisów prawnych, 6)korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy, 7)zmiana wysokości sumy ubezpieczenia / sumy gwarancyjnej, 8)zmiana brokera ubezpieczeniowego prowadzącego obsługę Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 2 wzoru umowy nr NZP/DE/1/K/2020 (Załącznik nr 4a do SIWZ). 9)Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących sytuacjach: a)w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt XVII.2.1)-8) SIWZ, jeżeli okoliczności te będą miały wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; b)w przypadku zmiany: -stawki podatku od towarów i usług (w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług), -wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, -zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, -zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi jedna z wyżej wymienionych zmian z zastrzeżeniem, o którym mowa powyżej, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych - jeszcze nie dokonano. 10)Strony mają prawo do żądania zmiany umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 2.2.DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA: 1)rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się, bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego w SIWZ, 2)zmiana ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizacje i ulepszenia środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji- poza wysokości rozliczane zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia, 3)zmiana ilości posiadanego przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych, nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia, 4)likwidacja środków trwałych, 5)zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian przepisów prawnych, 6)korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy, 7)zmiana wysokości sumy ubezpieczenia / sumy gwarancyjnej, 8)zmiana brokera ubezpieczeniowego prowadzącego obsługę Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 2 wzoru umowy nr NZP/DE/1/M/2020 (Załącznik nr 4b do SIWZ). 9)Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących sytuacjach: a)w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, jeżeli okoliczności te będą miały wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; b)w przypadku zmiany: -stawki podatku od towarów i usług (w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług), -wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, -zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, -zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi jedna z wyżej wymienionych zmian z zastrzeżeniem, o którym mowa powyżej, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych - jeszcze nie dokonano. c)w przypadku, kiedy szkodowość przekracza wskazany w § 6 ust. 2 pkt 2) lit. c) wskaźnik szkodowości, Strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek ubezpieczeniowych. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony ubezpieczeniowej; d)w przypadku gdy suma ubezpieczenia na początek kolejnego okresu ubezpieczenia (drugiego roku ochrony ubezpieczeniowej) okaże się niższa niż 80% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia na dzień jej zawarcia Wykonawca jest uprawniony do renegocjacji warunków ubezpieczenia. 10)Strony mają prawo do żądania zmiany umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-21, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> jezyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: „Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne (pojazdów mechanicznych) Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Informacja n/t parametrów ryzyka (szkodowości) znajduje się w załączniku K2 do SIWZ. Poniżej znajduje się szczegółowy opis czterech pakietów ubezpieczeniowych składających się na kompletny przedmiot zamówienia. PAKIET I: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu szkód powstałych w związku z ruchem tych pojazdów, których następstwem jest szkoda na osobie lub szkoda w mieniu. Minimalne sumy gwarancyjne: 1)w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro na każde zdarzenie, 2)w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro na każde zdarzenie. PAKIET II: Ubezpieczenie Auto Casco Zakres ubezpieczenia AC: Ubezpieczenie obejmuje szkody w pojeździe, jego części lub wyposażeniu w związku z ruchem i postojem pojazdu na skutek: 1)nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, 2)uszkodzenia dewastacji (w tym również włamanie) dokonanego przez osobę bądź zwierzę (Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w ubezpieczonym pojeździe wyrządzone w przestrzeni pasażerskiej oraz bagażowej przez zwierzęta znajdujące się wewnątrz pojazdu), 3)zdarzeń losowych: pożaru, eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, zatopienia, opadów atmosferycznych, huraganu, zapadania bądź osuwania się ziemi, działania temperatury, dymu lub czynnika chemicznego, 4)kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego zainstalowanego w pojeździe w chwili zgłoszenia do ubezpieczenia, 5)uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zaboru bez zgody właściciela lub użytkownika w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży pojazdu. Wymagane warunki dodatkowe: 1)Rozliczenie szkody: na podstawie cenników obowiązujących u producentów pojazdów przy użyciu części oryginalnych lub w inny sposób nie powodujący utraty gwarancji na korozję pojazdu. 2)Wartość pojazdów: określona w Załączniku K1 do SIWZ – Wykaz pojazdów. 3)Wykupiony udział własny i amortyzacja. 4)Brak franszyzy integralnej. 5)Brak franszyzy redukcyjnej. 6)Stała wartość sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia. Klauzule obligatoryjne: 1)Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych: Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w pojazdach zgłoszonych do ubezpieczenia AC i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. 2)Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie: Ustala się, że zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru szkody. 3)Klauzula szybkiej likwidacji szkód: Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na dwa dni robocze, przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. 4)Klauzula jurysdykcji: Ustala się, że wszelkie ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczonego. PAKIET III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego Zakres ubezpieczenia: Trwały uszczerbek na zdrowiu oraz zgon na skutek nieszczęśliwego wypadku mający związek z użytkowaniem pojazdu (świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku, świadczenie z tytułu zgonu 100% sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia: 10 000 zł na miejsce w pojeździe. Klauzula jurysdykcji: Ustala się, że wszelkie ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczonego. PAKIET IV: Ubezpieczenie Assistance, obejmujące co najmniej: 1)usługę holowania pojazdu w razie jego wypadku lub awarii bez względu na miejsce zdarzenia na terenie RP na odległość co najmniej 150 km, licząc od miejsca zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania. 2)usługę bezpłatnego wynajmu pojazdu zastępczego (w tym koszt podstawienia lub odbioru pojazdu) w razie jego wypadku, awarii lub kradzieży bez względu na miejsce zdarzenia na terenie RP w ramach ubezpieczenia Assistance opłaconego zgodnie z taryfą składek Ubezpieczyciela z zachowaniem zapisów SIWZ odnośnie oczekiwanego zakresu na okres: -do 5 dni roboczych w przypadku awarii, -do 15 dni roboczych w przypadku wypadku, -do 30 dni roboczych w przypadku kradzieży. Usługa jest obligatoryjna dla pojazdu VW PASSAT o nr rej. DL3830A. Umowy ubezpieczenia (polisy ubezpieczeniowe) zostaną zawarte i zrealizowane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Pana Roberta Borzycha, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Brokerska Robert Borzych z siedzibą w Legnicy przy ul. Mickiewicza 10, który jest brokerem obsługującym Zamawiającego. Wykonawca zapłaci brokerowi wynagrodzenie kurtażowe wg zwyczajowo obowiązujących stawek.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66516100-1, 66514110-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Klauzula fakultatywna40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia (w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku) Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Informacja n/t parametrów ryzyka (szkodowości) znajduje się w Załączniku M2 do SIWZ. Poniżej znajduje się szczegółowy opis dwóch pakietów ubezpieczeniowych składających się na kompletny przedmiot zamówienia. PAKIET I: Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów 1.Zakres ubezpieczenia: Ogień, eksplozja, implozja, upadek statku powietrznego, jego części lub ładunku, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie, huk ponaddźwiękowy, działanie dymu lub sadzy, powódź, przenikanie wód gruntowych, przerwanie wałów przeciwpowodziowych, deszcz nawalny, grad, zaleganie i topnienie śniegu lub lodu, huragan (parametr wiatru 17 m/s), upadek lub przewrócenie się na ubezpieczone mienie drzew, masztów, sąsiadujących budowli, budynków lub ich części, zapadanie, trzęsienie lub osuwanie się ziemi, zalanie cieczami wydostającymi się z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, także na skutek ich awarii lub nieprawidłowego użycia, uszkodzenia na skutek działania temperatury, zalanie z dachów i orynnowania wynikające z topnienia zalegającego śniegu lub lodu o ile przyczyną rozszczelnienia było zamarznięcie wody, a zły stan techniczny dachu lub rynien nie był bezpośrednią szkody, akcji ratunkowej, gaśniczej lub innego działania mającego na celu zmniejszenie strat lub zagrożeń, prowadzonej w związku z którymkolwiek z wyżej wymienionych zdarzeń. Dla lokalizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów (59-220 Legnica, ul. Rzeszotarska) wprowadza się:1)wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w związku ze składowaniem odpadów wewnątrz hali sortowania odpadów poza godzinami pracy zakładu, 2)w zakresie pożaru, wybuchu, implozji, dymu i sadzy (niezależnie od przyczyny powstania)- limit odpowiedzialności w wysokości 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem 2 000 000 PLN dla sortowni odpadów na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 2.Rodzaj wartości: 1)nieruchomości: odtworzeniowa, 2)majątek ruchomy: księgowa brutto, 3)pojemniki na odpady: księgowa brutto. 3.System ubezpieczenia: 1)nieruchomości i majątek ruchomy: na sumy stałe, 2)pojemniki na odpady: na pierwsze ryzyko (limit odpowiedzialności: 200 000 PLN). 4.Przedmiot ubezpieczenia, lokalizacja i sumy ubezpieczenia: zgodnie z Załącznikiem M1 do SIWZ. 5.Franszyza redukcyjna/ Udział własny: 1)1 000 PLN, z zastrzeżeniem niżej wymienionego przypadku, 2)dla lokalizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów (59-220 Legnica, ul. Rzeszotarska) w zakresie pożaru, wybuchu, implozji, dymu i sadzy (niezależnie od przyczyny powstania) franszyza redukcyjna wynosi 10% ustalonego odszkodowania nie mniej niż 100 000 PLN. 6.Franszyza integralna: Nie większa niż 300 PLN.7.Klauzule obligatoryjne: 1)Klauzula przepięć: Ochronę ubezpieczeniową rozszerza się o szkody powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna, a także powstałe w wyniku powstania prądu zwarciowego lub podania napięcia o niewłaściwych parametrach. Minimalny limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 200 000 PLN. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. 2)Klauzula reprezentantów: Ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność jedynie do reprezentantów Ubezpieczonego, przy czym za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (Zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym. 3)Klauzula szybkiej likwidacji szkód: Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na trzy dni robocze, przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. Klauzula dotyczy szkód, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie przekracza 10 000 PLN. 4)Klauzula ograniczenia zasady proporcji: Ustala się, że w przypadku kiedy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu nie stosuje się zasady proporcjonalnego zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeżeli określona w polisie suma ubezpieczenia jest niższa, niż wartość mienia w dniu szkody będąca podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia. 5)Klauzula Leeway’a: Ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczyciel odstąpi od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, jeżeli oszacowana na dzień powstania szkody wartość ubezpieczonej pozycji mienia nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia zapisanej w umowie ubezpieczenia. 6)Klauzula uderzenia pojazdu własnego: Włącza się odpowiedzialność za szkody spowodowane uderzeniem pojazdu posiadanego lub używanego przez Ubezpieczonego lub przez osoby, za które ponosi odpowiedzialność. 7)Klauzula jurysdykcji: Ustala się, że wszelkie ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczonego. 8)Klauzula dewastacji: Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome i nieruchome należące do Ubezpieczonego od zniszczenia lub uszkodzenia na skutek dewastacji lub czynu chuligańskiego, w tym także pomalowania, zarysowania, graffiti. Limit odpowiedzialności nie mniej niż 50 000 zł (w tym dla graffiti nie mniej niż 10 000 zł) na jedno i wszystkie zdarzenia. 9)Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych: Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. Ubezpieczyciel przyjmuje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy z zastrzeżeniem rekomendacji Ubezpieczyciela wskazanych po przeprowadzonym audycie lub zaleceń sformułowanych i przekazanych Zamawiającemu po wcześniejszych audytach. 10)Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie: Ubezpieczyciel zwróci uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego w celu usunięcia pozostałości po zniszczonym ubezpieczonym mieniu do 15% wartości powstałej szkody, nie więcej niż 1 000 000 PLN w związku z powstałą szkodą rzeczową objętą umową ubezpieczenia. Limit podwyższa sumę ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. 11)Klauzula remontowa: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu będącym przedmiotem napraw, remontów, prac modernizacyjnych i innych robót budowlanych i prac ziemnych oraz w mieniu przechowywanym w obiektach będących przedmiotem takich prac, jeżeli szkody nie wynikały bezpośrednio z prowadzonych prac. a)Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem, że:-prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami i są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania, -realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, -roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/ eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, -obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami. b)Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: -powstałe wskutek katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej, -spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, -w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót. -przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa, -dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, c)Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych: -w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu odpowiedzialności określonego w umowie ubezpieczenia, który obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania, -w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów. Limit odpowiedzialności: 500 000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia. Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej. 12)Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie: Ustala się, że zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru szkody. PAKIET II: Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 1.Zakres ubezpieczenia: skutki usiłowanej lub dokonanej kradzieży z włamaniem lub usiłowanego lub dokonanego rabunku (kradzieży rozbójniczej). 2.Przedmiot ubezpieczenia: majątek ruchomy (środki trwałe, wyposażenie mniejszej wartości, środki obrotowe), gotówka w lokalach oraz podczas transportu. 3.System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko. 4.Sumy ubezpieczenia: 1)Gotówka od rabunku w lokalach oraz podczas transportu: 40 000 PLN, 2)Mienie ruchome: 50 000 PLN, 3)Koszty naprawy zabezpieczeń: 10 000 PLN. 5.Klauzule obligatoryjne: 1)Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie: Ustala się, że zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru szkody. 2)Klauzula szybkiej likwidacji szkód: Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na trzy dni robocze, przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. Klauzula dotyczy szkód, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie przekracza 10 000 PLN. 3)Klauzula jurysdykcji: Ustala się, że wszelkie ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczonego. 6.Franszyza redukcyjna: 500 PLN. Umowy ubezpieczenia (polisy ubezpieczeniowe) zostaną zawarte i zrealizowane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Pana Roberta Borzycha, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Brokerska Robert Borzych z siedzibą w Legnicy przy ul. Mickiewicza 10, który jest brokerem obsługującym Zamawiającego. Wykonawca zapłaci brokerowi wynagrodzenie kurtażowe wg zwyczajowo obowiązujących stawek.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66515000-3, 66515100-4, 66515400-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: