Ogłoszenie nr 528891-N-2018 z dnia 09.03.2018 r.

Przedszkole Samorządowe nr 4: Wyposażenie w pomoce dydaktyczne
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn.: Przedszkolaki odkrywają świat
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: ACTUS Zamówienia Publiczne Daniel Ambrożej tel. 601 611 353
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Samorządowe nr 4, krajowy numer identyfikacyjny 20040622700000, ul. ul. Sokólska  2 , 15865   Białystok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 85 652 70 97, e-mail ps4@um.białystok.pl, faks 85 652 70 97.
Adres strony internetowej (URL): http://ps4.bialystok.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://ps4.bialystok.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ps4.bialystok.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
ul. Sokólska 2; 15-865 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie w pomoce dydaktyczne
Numer referencyjny: ZP-1/PS4/UE/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na potrzeby 3 placówek realizujących projekt pn.: Przedszkolaki odkrywają świat, w asortymencie i ilościach ujętych w zestawieniach stanowiących załącznik w formacie EXCEL. przedmiot zamówienia został określony w następujących częściach: Cz. 1 – artykuły papierniczo-biurowe Cz. 2 – sprzęt nagłaśniający Cz. 3 – pomoce dydaktyczne Cz. 4 – matematyka na co dzień Cz. 5 – w królestwie szachów Cz. 6 – przedszkolni naukowcy Zamawiający nie przewiduje ograniczeń dotyczących złożenia ofert na wybrane części.

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30190000-7
32342400-6
37000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje zamówienie częściowe w trakcie realizacji zamówienia. Podane w załączniku EXCEL ilości poszczególnego asortymentu należy traktować jako wartości szacunkowe i nie muszą zostać wyczerpane w trakcie realizacji umowy. Zamawiający z uwagi na możliwość m.in. uzyskania oszczędności z tytułu realizacji przedmiotowego projektu, przewiduje dostawy dodatkowe w zależności od potrzeb, które nie przekroczą 50 % wartości zamówienia podstawowego udzielonego na warunkach niniejszej SIWZ stosownie do postanowień art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP lub z uwagi na uwarunkowania wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 3) lub 5) ustawy PZP nie są zmianami istotnymi, umożliwiającymi w trybie art. 144 ust. 1e ustawy PZP na dokonanie nieistotnych zmian w umowie.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 15.04.2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena90,00
termin płatności10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, której nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie jest to zawinione przez Strony, 2) w celu prawidłowego wykonania umowy niezbędna i konieczna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania przez Wykonawcę, czego nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie jest to zawinione przez Strony, 3) niezbędna i konieczna jest zmiana terminu wykonania umowy ze względu na zaistnienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie są one zawinione przez Strony, w szczególności zmian w harmonogramie roku szkolnego, 4) zmiany miejsca dostawy ze względu na zmiany organizacyjne po stronie Zamawiającego, 5) zmiany danych teleadresowych Zamawiającego lub Wykonawcy, 6) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, 7) ze względu na zaistnienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy, których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie są one zawinione przez Strony, o ile Zamawiający dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 19.03.2018, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: artykuły papierniczo-biurowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:papier ksero A4 agrafka duża balony okrągłe barwniki spożywcze blok techniczny A3 kolor blok techniczny A3biały Blok techniczny A4 barwiony w masie blok techniczny A4 biały blok techniczny A4 kolor brystol/karton biały B1 brystol/karton mix B1 cążki /szczypce do cięcia drutu centymetr krawiecki cukier biały cukier w kostkach cyrkiel długopis żelowy druciki kreatywne druciki kreatywne Drut florystyczny cięty ZIELONY 1 kg (wiązka) drut florystyczny miedziany gładki KOLOR CZERWONY drut florystyczny miedziany gładki KOLOR FIOLETOWY drut florystyczny miedziany gładki KOLOR OSTRY RÓŻ drut florystyczny miedziany gładki KOLOR ZIELONY drut florystyczny miedziany gładki KOLOR ZŁOTY dziurkacz ozdobny koło 2,5cm dziurkacz ozdobny koło 3,7 cm dziurkacz ozdobny koło 5cm dziurkacz ozdobny koło1,6 cm farby akrylowe 1000 ml kolor ŻÓŁTY farby akrylowe 1000 ml kolor CZARNY farby akrylowe 1000 ml kolor CZERWONY farby akrylowe 1000 ml kolor FIOLETOWY farby akrylowe 1000 ml kolor NIEBIESKI farby akrylowe 1000 ml kolor ZIELONY flamastry 24 kolory folia aluminiowa folia do laminowania A4 folia malarska folia samoprzylepna w arkuszach BIAŁA folia samoprzylepna w arkuszach BRĄZ(083) folia samoprzylepna w arkuszach CZERWONY (032) folia samoprzylepna w arkuszach Jasnoniebieski (053) folia samoprzylepna w arkuszach ZIELONY WIOSENNY (064) folia samoprzylepna w arkuszach ŻÓŁTA (021) folia spożywcza frotka gumki recepturki kalka techniczna/kreślarska A4 karteczki samoprzylepne 7,6x7,6 karty do gry Classic keramzyt 5 l klamerki drewniane 36szt. w opakowaniu klamerki plastikowe do bielizny 20 szt w opakowaniu klej introligatorski 0,25 kg klej introligatorski 1 litr klej w sztyfcie introligatorski kostka do gry kostka do gry koszulki na dokumenty krystaliczne kredki bez oprawy drewnianej zestaw mix ekonomiczny 300 szt. kredki ołówkowe/ 24 kolory Kredki trójkątne Bambino w drewnianej oprawie - zestaw stolikowy, 144 szt. kubek plastikowy bezbarwny w opak. 100 szt. kubek plastikowy kolor BŁEKITNY w opak. 100 szt. kubek plastikowy kolor CZERWONYw opak. 100 szt. kubek plastikowy kolor FIOLETOWY w opakowaniu 100 szt. kubek plastikowy kolor GRANATOWY w opak. 100 szt. nagrody matematyka kubek plastikowy kolor POMARAŃCZOWY w opak. 100 szt. kubek plastikowy kolor RÓZOWY w opk. 100 szt kubek plastikowy kolor SELEDYN w opak. 100 szt. kubek plastikowy kolor ZIELONY w opak. 100 szt. kubek plastikowy kolor ZÓŁTY w opak. 100 szt. kubek styropianowy F 70 180/200ml opak. 50 szt linijka metalowa dł. 20 cm linijka plastikowa dł.20cm łyżeczka plastikowa do herbaty/ jednorazowa łyżka plastikowa do zupy/ jednorazowa marker do tablic suchościeralnych z gąbką markery permanentne zestaw 28 kolorów mata do kodowania materiał PCV mazaki typu ozobot mazaki spiralne 8 szt w kpl. mąka pszenna mąka ziemniaczana medal brązowy średnica 50 mm medal srebrny średnicza 50 mm medal złoty średnica 50 mm mieszadełko do herbaty/jenorazowe miska jednorazowa/flaczarka ofertówka krystaliczna nagrody szachy nożyce biurowe nożyczki dla dzieci nożyczki dla dzieci leworęcznych nóż plastikowy/ jednorazowy ocet okładka do bindowania przezroczysta A3 okładka do bindowania przeźroczysta A4 oliwa rzepakowa ołowek z gumką ołówek miekki okrągły grafitow ołówek trojkatny Papier ksero biały A3/ryza 500 kartek papier foto papier kółka do origami 15 cm papier kółka do origami 20 cm papier kółka do origami 5,7cm Papier ksero biały A4/ryza 250 kartek Papier ksero biały A4/ryza 500 kartek Papier ksero kolor A4/ryza 250 kartek/ pastelowy krem papier ksero mix kolorów PASTELOWE papier pakowy/szary/70x100 papier samoprzylepny A4 patyczki do szaszłyków bambusowe patyczki higieniczne pendrrive 4GB pędzel płaski pędzel płaski szeroki płyn do mycia naczyń proszek do pieczenia Pudełko karton 200x120x80 pudełko karton fasonowy 180x120x40 pudełko kartonowe 200x150x100 rekawice jednorazowe NITRYLOWE ręcznik papierowy rękawice jdenorazowe NITRYLOWE rozszywacz ryż segregator A 4 zielony segregator A4 czerwony tektura falista złota tektura falista srebrna segregator A4 kolor pomarańczowy segregator A4 niebieski segregator A4 seledynowy segregator A4zółty skoroszyt plastikowy z zawieszką niebieski skoroszyt plastikowy z zawieszką zielony skoroszyt plastikowy z zawieszką żółty słomka prosta czarna słomka prosta mix kolorów soda spożywcza oczyszczona sól kamienna spinacze biurowe strzykawka 2ml/dwuczęściowa Sznurek bawełniany kolor ZIELONY Sznurek bawełniany kolorowy CZERWONY Sznurek bawełniany kolorowy NIEBIESKI Sznurek bawełniany kolorowy POMARAŃCZOWT Sznurek bawełniany kolorowy ZÓŁTY taśma dwustronna do wykładzin taśma klejąca 48x50 bezbarwana taśma naprawczaTaśma naprawcza Q-CONNECT Duct 48mmx25m srebrna taśma pakowa 48x50 kolor czarny taśma pakowa 48x50 kolor czerwony taśma pakowa 48x50 kolor niebieski taśma pakowa 48x50 kolor pomarańczowy taśma pakowa 48x50 kolor zielony taśma pakowa 48x50 kolor zółty taśma samoprzylepna oznaczeniowa jednokolorowa winylowa czarna do oznaczania tektura falista czekoladowy 50x70 tektura falista czerwona 50x70 tektura falista fioletowy 50x70 tektura falista jasnozielony 50x70 tektura falista różowy 50x70 tektura falista szara 100cm x 15 m tektura falista turkus 50x70 tektura falista ultramaryna50x70 tektura falista żółta 50x70 termometr pokojowy/naścienny wałek malarski 6 cm wkład do wałka 6 cm woreczki jednorazowe HDPE woreczki jednorazowe LDPE wykałaczki Zszywacz Zszywacz długoramienny 950L do 10 kartek czarny zszywki 24/6 zszywki 26/6
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30190000-7, 32342400-6, 37000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 15.04.2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
termin płatności10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: sprzęt nagłaśniający
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kolumna aktywna Bluetooth + Statyw Pokrowiec na kolumnę głośnikową - dedykowany na kolumnę głośnikową przewód XLR 15 m przewód XLR 10 m mkrofon dynamiczny z włącznikiem Statyw na mikrofon + uchwyt klips mikser do domowego studia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30190000-7, 32342400-6, 37000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 15.04.2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
termin płatności10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: pomoce dydaktyczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Laptop wraz z akcesoriami: torba, myszka, pendrive Oprogramowanie biurowe Urządzenie wielofunkcyjne toner czarny toner niebieski toner zółty toner czerwony Projektor z przeznaczeniem dla szkół Tablica interaktywna + Podstawa jezdna do tablicy interaktywnej telewizor + wysięgnik Kamera cyfrowa Aparat cyfrowy Szachy plenerowe Zintegrowany dywan
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30190000-7, 32342400-6, 37000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 15.04.2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
termin płatności10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: matematyka na co dzień
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"ZESTAW: liczmany (różne rodzaje)" korale matematyczne + wieszak wyposażenie straganu (kasy, monety) "gry planszowe zestaw - (w zestawie jest 17 różnych gier) " kostki (pianki, z cyframi, z kropkami) – zestaw po 3 rodzaje kostek liczydło stojące 2 dziesiątki (25 szt. W zestawie) waga szalkowa lizaki matematyczne Taca plastikowa kalkulator
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30190000-7, 32342400-6, 37000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 15.04.2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
termin płatności10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: w królestwie szachów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szachy zegar drewniany szachy tarasowe szachownica prezentacyjna
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30190000-7, 32342400-6, 37000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 15.04.2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
termin płatności10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: przedszkolni naukowcy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:pojemniki na owady mikroskop cyfrowy mikroskop jajo dla dzieci lupa tace zł papierek lakmusowy 100 szt. - komplet pęsety - komplet menzurki . hodowla kryształów (3 gatunki) - zestawy naczynie mierzenie objętości łyżeczki miarowe Strzykawki magnesy sztabkowe w walizce - komplet Pipety szkiełka nakrywkowe zestaw laboratoryjny zestaw preparatów biologicznych (50) Okulary ochronne Rękawiczki bezpudrowe rozmiar S - opakowania Fartuch laboratoryjny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30190000-7, 32342400-6, 37000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 15.04.2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
termin płatności10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: