Ogłoszenie nr 585844-N-2020 z dnia 2020-09-16 r.

Miasto Inowrocław: Budowa parkingu przy zbiegu ul. Wojska Polskiego i ul. Szarych Szeregów oraz placu postojowego przy ul. Toruńskiej w Inowrocławiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Inowrocław, krajowy numer identyfikacyjny 59636900000000, ul. aleja Ratuszowa   36 , 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 555 250, , e-mail zamowienia@inowroclaw.pl, , faks 523 555 233.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.inowroclaw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.inowroclaw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, aleja Ratuszowa 36

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu przy zbiegu ul. Wojska Polskiego i ul. Szarych Szeregów oraz placu postojowego przy ul. Toruńskiej w Inowrocławiu
Numer referencyjny: ZZP.271.1.43.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Cz. 1 - parkingu przy zbiegu ulic Wojska Polskiego i Szarych Szeregów w Inowrocławiu, o nawierzchni z kostki betonowej, na 23 miejsca postojowe (5 m x 2,5 m), w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych (5 m x 3,6 m) wraz z wykonaniem dojścia do parkingu, odwodnienia, oświetlenia i trawników; Cz. 2 - placu postojowego przy ul. Toruńskiej w Inowrocławiu (w rejonie skrzyżowania z ul. Młyńską, pow. ok. 608 m2), na ok. 20 stanowisk, wraz z wykonaniem zjazdu z ul. Toruńskiej (droga powiatowa), odwodnienia, oświetlenia i trawników; zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Zakres robót cz. 1 (wykonanie parkingu przy zbiegu ul. Wojska Polskiego i ul. Szarych Szeregów): 1) roboty rozbiórkowe i ziemne, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnej; 2) odwodnienie - poprzez wpusty do kanału kanalizacji deszczowej; 3) wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni z kostki betonowej, krawężników i obrzeży; 4) oświetlenie - 5 słupów oświetleniowych, oprawy LED; 5) urządzenie trawników; 6) oznakowanie drogowe; 7) pielęgnacja trawnika przez okres 1 roku, od odbioru przedmiotu zamówienia; zakres pielęgnacji: pierwsze koszenie - po wzejściu i zakorzenieniu się trawy, zgrabienie i wywiezienie skoszonej trawy, - wysianie nawozów mineralnych, dosianie trawy, jeżeli wystąpią ubytki, wałowanie trawnika, - podlewanie, ww. czynności należy powtarzać w odstępach miesięcznych, z wyłączeniem okresu, w którym wegetacja nie przebiega, po upływie roku należy przekazać trawnik Zamawiającemu. 3. Zakres robót - cz. 2 (wykonanie placu postojowego przy ul. Toruńskiej) 8) roboty rozbiórkowe i ziemne, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych; wycinka drzew, przesadzenie drzew, 9) odwodnienie - poprzez wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji w pasie zieleni ul. Toruńskiej poprzez wpusty do kanału kanalizacji deszczowej; 10) wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni z kostki betonowej, krawężników i obrzeży; 11) oświetlenie - 2 słupy oświetleniowe, oprawy LED, likwidacja kolizji; 12) urządzenie trawników i posadzenie drzew w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 13) oznakowanie drogowe; 14) pielęgnacja drzew przez okres 3 lat i trawnika przez okres 1 roku, od odbioru przedmiotu zamówienia; zakres pielęgnacji: pielęgnacja trawników - przez rok od odbioru przedmiotu zamówienia, pierwsze koszenie - po wzejściu i zakorzenieniu się trawy, zgrabienie i wywiezienie skoszonej trawy, - wysianie nawozów mineralnych, dosianie trawy, jeżeli wystąpią ubytki, wałowanie trawnika, - podlewanie, ww. czynności należy powtarzać w odstępach miesięcznych, z wyłączeniem okresu, w którym wegetacja nie przebiega, po upływie roku należy przekazać trawnik Zamawiającemu; pielęgnacja drzew - przez trzy lata od odbioru przedmiotu zamówienia, - po zasadzeniu podlewanie w zależności od potrzeb nie mniej jak 12 razy w okresie wegetacji, 1 raz wiosną nawozić nawozem mineralnym o przedłużonym działaniu, 1 raz w roku wykonać cięcie pielęgnacyjne (korygujące), usuwanie odrostów korzeniowych w zależności od potrzeb, lecz nie mniej niż 2 razy w roku, wymiana wiązań, poprawienie i uzupełnienie palików przy drzewach w razie potrzeby, przycięcie koron, wymiana uschniętych drzew, jesienią kopczykowanie oraz wiosenne rozgarnięcie kopczyków i wykonanie misek, pielęgnację kontynuować przez trzy lata, po upływie tego terminu drzewa należy przekazać Zamawiającemu. 4.Do wykonawcy należy (dotyczy cz. 1 i cz. 2): 1) pełna obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej; mapy należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej (format dwg lub dxf lub równoważny); 2) zgłoszenie gestorom uzbrojenia podziemnego rozpoczęcie robót; 3) uzgodnienie z zarządcami przyległych terenów sposób dojazdu na czas prowadzenia robót; 4) przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego przed przekazaniem terenu budowy (do 7 dni od zawarcia umowy), uwzględniającego warunki finansowania zamówienia i ograniczenia ruchu; 5) poniesienie kosztów związanych z czasowym zajęciem terenów obcych oraz czynnościami nadzorczymi i odbiorowymi prowadzonymi przez gestorów uzbrojenia; 6) prowadzenia robót ziemnych w rejonie rozmieszczenia urządzeń obcych w porozumieniu z gestorami, w razie potrzeby prowadzenie odpłatnego nadzoru przez odpowiednie służby, pokrycia jego kosztów i przedstawienia protokołu stwierdzającego brak zastrzeżeń do wykonanych prac w pobliżu danego urządzenia; 7) wykonanie robót zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót, z materiałów posiadających aprobatę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów; 8) dostarczenie Zamawiającemu na nośniku elektronicznym wyniki przeglądu rurociągów kanalizacji deszczowej wykonanych kamerą inspekcyjną oraz uzyskanie pisemnej opinii Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Inowrocławiu o jakości wykonanej kanalizacji; 9) przedstawienia wyników pomiarów oporności izolacji kabli oświetleniowych przy wykonywaniu robót ziemnych, prowadzonych w bezpośredniej bliskości czy też na liniach kablowych oświetlenia drogowego; Zamawiający w celach kontrolnych zastrzega możliwość dokonania ponownego pomiaru we własnym zakresie. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – oddzielnie na cz. 1 i na cz. 2, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl zakładka przetargi aktualne.

II.5) Główny kod CPV: 45223300-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45111300-1
45233200-1
45111240-2
45330000-9
45316110-9
45112710-5
34922100-7
77211600-8
77310000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
60

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji robót budowlanych: Cz. 1 - do 60 dni, Cz. 2 - do 60 dni, licząc od przekazania terenu budowy. 2.Termin realizacji pielęgnacji: trawników - 1 rok, nasadzanych drzew – 3 lata, licząc od odbioru przedmiotu zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: Cz. 1 - 90 000,00 zł; Cz. 2 – 150 000,00 zł. Wykonawca składający ofertę na 2 części zamówienia musi dysponować kwotą łączną tj. 240 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli dwie roboty budowlane polegające na: a) budowie lub przebudowie parkingów lub placów postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, w zakres których wchodziła budowa oświetlenia drogowego (dotyczy wykonawców składających ofertę na cz. 1 lub cz. 2 lub na cz. 1 i cz. 2) ; b) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach (dotyczy wykonawców składających ofertę na cz. 1 lub cz. 2 lub na cz. 1 i cz. 2): - drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; c) dysponują osobą posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w utrzymaniu miejskich terenów zielonych (dotyczy wykonawców składających ofertę na cz. 1 lub cz. 2 lub na cz. 1 i cz. 2).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. 2.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów : 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji30,00
doświadczenie kierownika budowy10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego lub organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) wykonania niezbędnych robót (zamówień) dodatkowych, c) siły wyższej lub klęski żywiołowej, d) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, w szczególności wystąpienia nawalnych opadów i zalania wykopów; e) utrudnień spowodowanych stanem epidemii w kraju, które miały wpływ na :  dostęp do zakupu materiałów budowalnych lub urządzeń,  transport materiałów lub urządzeń,  ograniczony czas pracy pracowników,  ograniczenie dostępu do pracowników,  przemieszczanie się ludzi i sprzętu,  wykonywanie części robót przez podwykonawców, jeżeli opóźnienia były spowodowane okolicznościami, o których mowa w niniejszym punkcie. 2) W przypadku konieczności wykonywania robót zamiennych, robót dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu umowy zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. Podstawą wyceny robót dodatkowych, zamiennych, wycofanych będzie kosztorys ofertowy wykonawcy (złożony przed zawarciem umowy) i podane w nim wskaźniki kalkulacyjne; 3) W przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wymogów w zakresie przedmiotu zamówienia, odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem obiektu obarczonego wadą. 4) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 5) W uzasadnionych przypadkach wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt budowlany. 6) W przypadku zmian warunków finansowania przedmiotu umowy uzasadnionej zmianami w budżecie Zamawiającego (w szczególności zmiany liczby faktur); 7) W przypadku zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia podwykonawców w trakcie robót na pisemny wniosek wykonawcy - dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. 8) W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robót branżowych na uzasadniony wniosek wykonawcy - Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą równoważne z ocenianym doświadczeniem osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w ofercie wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez inspektora nadzoru przy udziale kierownika budowy. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lecz nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych) nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art 144 ustawy Pzp. Zamawiający może zmienić umowę na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH