Ogłoszenie nr 765834-N-2020 z dnia 11.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie: Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej z pompą ciepła na kondygnacji „-1” w budynku SP ZOZ w Bolkowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie, krajowy numer identyfikacyjny 23000680000000, ul. Wysokogórska  6 , 59-420  Bolków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 7413244, , e-mail kontakt@spzozbolkow.pl, , faks 75 7412068.
Adres strony internetowej (URL): http://spzozbolkow.bip.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://spzozbolkow.bip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://spzozbolkow.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
TAK oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej - osobiście, pocztą lub przez posłańca
Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie, ul. Wysokogórska 6, 59-420 Bolkó, powiat jaworski, Księgowość II piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej z pompą ciepła na kondygnacji „-1” w budynku SP ZOZ w Bolkowie
Numer referencyjny: SPZOZ/ZP/479/11/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej z pompą ciepła na kondygnacji „-1” w budynku SP ZOZ w Bolkowie”, 59-420 Bolków, ul. Wysokogórska 6, dz. nr ewid. 489/2, obręb 0002 Bolków. W kondygnacji piwnicznej budynku SP ZOZ w Bolkowie znajdują się pomieszczenia przychodni dentystycznej, pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz część pomieszczeń, które zostały zaadaptowane na działające obecnie gabinety rehabilitacyjne. Przedmiot zamówienia zakłada zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej wraz z pompą ciepła w pomieszczeniach na kondygnacji piwnicznej w budynku SP ZOZ w Bolkowie. 2. Zakres zamówienia: 2.1.W ramach niniejszego zamówienia należy zaprojektować system klimatyzacji oparty na jednym agregacie zewnętrznym i 23 szt. jednostek wewnętrznych rozmieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach na kondygnacji „-1” budynku. Jednostki wewnętrzne muszą być wyposażone w piloty bezprzewodowe oraz baterie. Jednostka zewnętrzna winna pracować na czynniku R-410, możliwie najciszej, mieć jak najmniejsze wymiary, wysoką wydajność i efektywność energetyczną. Na montaż tej jednostki na budynku SP ZOZ zgodę musi wyrazić Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Legnicy ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica. 2.2.Należy również zaprojektować i uzgodnić wykonanie wentylacji mechanicznej opartej o jedną centralę z wbudowaną pompą ciepła, wymiennikami ciepła i odpowiednią automatyką. Wydajność min. 2000 m3/h, moc grzewcza min. 17,9 kW, moc chłodnicza min. 9,5 kW. Rozprowadzenie nawiewów do poszczególnych pomieszczeń korytarzem na poziomie piwnic należy zaprojektować kanałami wewnętrznymi w wybranym dedykowanym systemie. Wygląd kratek nawiewnych i wywiewnych należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków. 2.3.Na etapie projektowania należy przewidzieć wykucia otworów w ścianach, ich naprawę i odtworzenie w tych miejscach kolorystyki ścian. Należy również przewidzieć doprowadzenie zasilania elektrycznego, ewentualnie wymianę lub instalację nowych zabezpieczeń w skrzynce elektrycznej, wykucie i zaklejenie wszystkich otworów w ścianach i odtworzenie kolorystyki w miejscach ingerencji. 2.4.Wymaga się aby prace projektowe były na bieżąco konsultowane z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego. Efektem finalnym ma być uzgodniona z Konserwatorem Zabytków, a jeśli trzeba również z innymi instytucjami dokumentacja projektowa, którą wraz z kopią uprawnień projektanta należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Jaworze, celem zgłoszenia robót budowlanych. 2.5.Prace projektowe zakończą się z chwilą otrzymania Zaświadczenia Starosty Jaworskiego o braku sprzeciwu. 2.6. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zakupy i dostawy na plac budowy sprzętu i urządzeń. 2.7.Roboty budowlane mogą rozpocząć od momentu uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń, w szczególności po otrzymaniu Zaświadczenia Starosty Jaworskiego o braku sprzeciwu. 2.8.Roboty instalacyjne zakończą się z chwilą dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, zrealizowanego zgodnie z przygotowaną wcześniej dokumentacją techniczną. 2.9.Po uruchomieniu instalacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej z pompą ciepła Wykonawca będzie zobowiązany przeszkolić w zakresie obsługi tych urządzeń dwie osoby wskazane przez Zamawiającego i przekazać tym osobom zaświadczenie o odbyciu takiego przeszkolenia. Szkolenie winno trwać minimum 1 godzinę i musi obejmować zagadnienia z bieżącej obsługi urządzeń, ich regulację i sposoby postępowania w związku z eksploatacją. 3.Obowiązki Wykonawcy: 3.1.Wykonanie pełnego zakresu zamówienia, opisanego w punkcie 3.2 niniejszej SIWZ, który jest wymagany z punktu widzenia przepisów prawa i wiedzy technicznej oraz jest niezbędny dla ukończenia przedmiotu umowy i jego prawidłowego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem. 3.2.Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami, a także dokumentami, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami uzyskanymi na etapie prac projektowych. 3.3.Zabezpieczenie materiałów, urządzeń oraz placu budowy przed dostępem osób trzecich. W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób trzecich w obrębie placu budowy. 3.4.Wykonawca realizujący przedmiot umowy przy udziale podwykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie (działania zawinione i niezawinione) lub zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania, jak za swoje własne prace. 3.5.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonywanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – techniczne stosowane na budowie. 3.6.Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i utrzymania oraz na koniec do likwidacji zaplecza placu budowy. Wszelkie koszty związane z dostawą i zużyciem niezbędnych mediów na czas budowy oraz ewentualnym wynajmem pomieszczeń magazynowych i utrzymaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca. 3.7.Wykonawca jest odpowiedzialny za wywóz i składowanie odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami w tym zakresie na swój koszt. 3.8.Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej. 3.9.Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., oraz zapewnienie przez Wykonawcę urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp jak również ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej. 3.10.Utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód, składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach i w należytym porządku, usuwanie zbędnych przedmiotów z jego terenu. 3.11.Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego na piśmie o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić planowanemu i prawidłowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy. 3.12.Prowadzenie inwestycji w sposób uwzględniający ochronę środowiska. 3.13.Przeprowadzenie raz w roku, w okresie gwarancyjnym przeglądu gwarancyjnego. Zamawiający o dokonaniu powyższych czynności zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. 3.14.Informowanie Zamawiającego o realizacji zadań siłami podwykonawców w terminie 30 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą wraz ze wskazaniem danych identyfikujących podwykonawcę. 3.15.Zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót. 3.16.Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 3.17.Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogą powstać wskutek prowadzonych robót lub w związku z zakłóceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty. 3.18.Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w skład której wchodzą w szczególności: a) jeden komplet dokumentacji technicznej wraz z oryginałami uzgodnień i decyzji, b) atesty i certyfikaty na materiały i urządzenia podlegające certyfikacji, c) oświadczenie kierownika budowy potwierdzające wbudowanie materiałów, prefabrykatów, urządzeń na które dostarczono dokumenty odbiorowe oraz ich zgodność z dokumentacją techniczną, d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z treścią dokumentacji technicznej, przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Norami, e) pisemna gwarancja jakości na wykonane roboty instalacyjne oraz prawidłowo wypełnione gwarancje producentów zamontowanych urządzeń, a także instrukcje obsługi i eksploatacji tych urządzeń, f) deklaracje zgodności materiałów z określeniem miejsca przeznaczenia zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r., poz. 155), g) inne wymagane przepisami protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych badań i sprawdzeń nie wymienione w niniejszym ustępie, o które wystąpi Zamawiający. 3.19.Nie przekazanie w terminie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej będzie skutkowało odmową przystąpienia do ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. 4.Inne informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 4.1.Wszelkie wątpliwości dotyczące zakresu robót, ewentualne rozbieżności lub opuszczenia należy wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty. 4.2.Zaleca się, aby przed przystąpieniem do składania ofert, Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dokonując lustracji i zapoznając się z miejscem realizacji robót. 4.3.W cenie ofertowej należy uwzględnić niezbędne środki na realizację wszystkich obowiązków stawianych Wykonawcy, a także innych czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zmówienia. 4.4.Jeżeli w dokumentacji technicznej, stanowiącej uszczegółowienie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający bezwzględnie dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta, o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. W każdym takim przypadku mogą zostać zastosowane inne równoważne materiały lub wyroby budowlane i urządzenia o tych samych lub lepszych parametrach, oraz posiadających cechy fizyczne umożliwiające zabudowę w projektowanym miejscu. 4.5.Za równoważne będą uważane urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie ±5% od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zabudowę w projektowanej lokalizacji. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie docelowych parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. 4.6.Wykonawca ma obowiązek zastosowania jedynie fabrycznie nowych materiałów i urządzeń, dopuszczonych do stosowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Zastosowanie materiałów i urządzeń budowlanych niezgodnych z dokumentacją techniczną lub obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów budowlanych dopuszczonych do zastosowania w budownictwie, pomimo świadomej lub biernej akceptacji Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wymiany na prawidłowe i poniesienia kosztów tej wymiany. 5.Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 5.1.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), przez wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), wszystkich osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 5.2.Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. 5.3.W terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy wykonawca złoży zamawiającemu oświadczenie, zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby z zachowaniem tajemnicy o ochronie danych osobowych. 5.4.W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 5.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, d) wystąpienia z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli. 5.5.Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45331200-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71321200-6
71321400-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.06.2021
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
30.06.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek spełniony zostanie jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 1 pkt 1) SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli łącznie: a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów, osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym minimum: - jedną osobą na stanowisko Kierownika robót instalacyjnych posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jej działalności jest krótszy, w tym okresie - minimum 2 robót budowlanych, w tym: minimum jednej instalacji systemu klimatyzacji opartej na 1 agregacie zewnętrznym i co najmniej 5 jednostkach wewnętrznych oraz jednej instalacji systemu wentylacji mechanicznej z pompą ciepła – każda z tych robót o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca winien złożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ; (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie każdy z Wykonawców składa oddzielnie.) Zgodnie z dyspozycją z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia: - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten każdy z Wykonawców składa oddzielnie.) - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą powinni złożyć: 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 3 do SIWZ; (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.) 2.Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 5.2.3) lit. a) niniejszej SIWZ – wg Załącznika nr 5 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.) Zgodnie z dyspozycją z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia: - dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie, tj.: - aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych (dotyczy osoby wskazanej w wykazie osób do pełnienia funkcji Kierownika robót instalacyjnych), - aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa (dotyczy osoby wskazanej w wykazie osób do pełnienia funkcji Kierownika robót instalacyjnych), 3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 5.2.3) lit. b) niniejszej SIWZ – wg Załącznika nr 6 do SIWZ; Zgodnie z dyspozycją z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia: - dowodów, że wykazane roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, którymi są poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.) Zgodnie z dyspozycją z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia: - Opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) pisemne oświadczenia - zobowiązania osób wskazanych do realizacji zamówienia, 2) oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ). 3) wypełnione załączniki do oferty wskazane w rozdziale 6 niniejszej SIWZ. 4) pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; 5) w przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do oferty;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1)Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 2)Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez zamawiającego. 3)Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 4)W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy. 5)W przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania zamawiającego lub wykonawcy strony dokonają stosownych zmian w umowie. 6)W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych, gdy termin wykonania umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 7)W przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 8)W przypadku, zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku VAT, określonej w treści złożonej oferty oraz w treści zawartej Umowy, kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. Zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia. Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron. Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Wykonawca winien jednoznacznie udowodnić (wykazać), że w stosunku do każdego z zastrzeganych dokumentów faktycznie zachodzą przesłanki określone w art. 11 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy. W tym celu należy wraz z ofertą złożyć pisemne uzasadnienie słuszności dokonanego zastrzeżenia.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28.12.2020, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH