Ogłoszenie nr 633595-N-2017 z dnia 2017-12-15 r.

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu: Kompleksowe sprzątanie i bieżące utrzymywanie czystości budynków MCSiR w Nowym Targu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, krajowy numer identyfikacyjny 12300051300000, ul. Pl. Evry  4 , 34400   Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 533 01 63, e-mail bartosz_scislowicz@mcsir.nowytarg.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.mcsir.nowytarg.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.mcsir.nowytarg.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.mcsir.nowytarg.pl/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe sprzątanie i bieżące utrzymywanie czystości budynków MCSiR w Nowym Targu
Numer referencyjny: MCSiR.262.28.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania czystości w budynkach Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, tj. Pływalni Miejskiej przy ul. Plac Evry 4 w Nowym Targu oraz Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowa 14 w Nowym Targu w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu budynku Pływalni Miejskiej położonej przy Placu Evry 4 w Nowym Targu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w dniach otwarcia obiektu (tj. 350 dni, wartość szacunkowa), w zakresie polegającym na sprzątaniu zasadniczym oraz bieżącym utrzymaniu czystości z podziałem na: a) serwis dzienny – obejmuje czynności związane z uzupełnianie, wg potrzeb, artykułów higienicznych (mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy itp.) dostarczonych przez zamawiającego oraz bieżącym utrzymaniem porządku i czystości: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-9:00 przez 1 osobę, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 przez 2 osoby, od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00-21:00 przez 3 osoby, od poniedziałku do piątku w godzinach 21:00-22:00 przez 2 osoby, w sobotę, niedzielę i święta w godzinach 7:00-9:00 przez 1 osobę, w sobotę, niedzielę i święta w godzinach 9:00-22:00 przez 2 osoby. b) serwis nocny – obejmuje czynności związane ze sprzątaniem zasadniczym, dezynfekcją oraz przywróceniem stanu sanitarnego i higienicznego w godzinach zamknięcia obiektu, tj. 22:00-02:00, przez 3 osoby. c) Wykonawca zapewnia na własny koszt i ryzyko personel sprzątający realizujący przedmiot zamówienia w czasie serwisu dziennego oraz serwisu nocnego, o których mowa w ppkt. a) i b) przy czym osoby te muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, potwierdzonej na piśmie. 2) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu budynku Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowej 14 w Nowym Targu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w dniach otwarcia obiektu (tj. 356 dni, wartość szacunkowa) w zakresie polegającym: a) na codziennym sprzątaniu zasadniczym oraz bieżącym utrzymaniu czystości przez 1 osobę personelu sprzątającego w terminach: od 01.01.2018 do 15.05.2018 (tj. 130 dni) od 7:00-19:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy 01.01.2018, 01.04.2018, 02.04.2018, 01.05.2018, 03.05.2018, od 16.05.2018 do 31.07.2018 (tj. 76 dni) od 7:00-15:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy 31.05.2018, od 01.08.2018 do 31.12.2018 (tj. 150 dni) od 7:00-19:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy 01.11.2018, 25.12.2018, 26.12.2018. b) na sprzątaniu hali lodowej (osłony z pleksiglasu, boksy zawodnicze i sędziowskie) wraz z trybunami (krzesełka i miejsca stojące) po meczach hokejowych. Wykonawca zapewnia na własny koszt i ryzyko minimum 4 osoby personelu sprzątającego realizujących przedmiot zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim przez 2 godziny po 30 meczach hokejowych. c) Wykonawca zapewnia na własny koszt i ryzyko personel sprzątający realizujący przedmiot zamówienia, o których mowa w ppkt. a) przy czym osoby te muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, potwierdzonej na piśmie. d) Wykonawca zapewnia na własny koszt i ryzyko personel sprzątający realizujący przedmiot zamówienia, o których mowa w ppkt. b) przy czym osoby te muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, potwierdzonej na piśmie lub umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia, umowa o dzieło, itp.) potwierdzonej na piśmie. 3) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji procedurę realizacji przedmiotu zamówienia osobno dla poszczególnych obiektów. 4) Zleceniobiorca zapewnia na własny koszt w czasie realizacji przedmiotu zamówienia wszelkie urządzenia i sprzęt sprzątający, w tym urządzenie szorująco – zbierające, szorowarka rotacyjna ( tarczowa), myjka wysokociśnieniowa, odkurzacz do sprzątania na mokro i sucho, mopy do mycia, ściągaczki gumowe, miotły, gąbki, ściereczki, wiaderka, itp. 5) Zleceniobiorca oświadcza, że rodzaj, jakość i wydajność używanego sprzętu gwarantuje bezpieczną, prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. Awarie, naprawy sprzętu nie mogą mieć wpływu na jakość świadczonej usługi. 6) Zleceniobiorca zapewnia na własny koszt w czasie realizacji przedmiotu zamówienia profesjonalne środki czystości przeznaczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej typu basenowego, posiadających atest PZH i sklasyfikowanych wg polskich norm. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dla wykorzystywanych środków czystości aktualne karty charakterystyki środka chemicznego i instrukcji stosowania dla każdego obiektu osobno. Nie jest dopuszczalne zmienianie właściwości stosowanych środków np. przez ich rozcieńczanie - chyba, że jest to zgodne z instrukcją użytkowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach do wystąpienia do wykonawcy o zmianę rodzaju używanych środków czystości. 7) Zleceniobiorca wyznaczy kierownika/brygadzistę lub inną osobę wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym. 8) Zleceniobiorca wyposaża na własny koszt w czasie realizacji przedmiotu zamówienia pracowników w czyste jednolite ubrania robocze z napisem „SERWIS SPRZĄTAJĄCY” w widocznym miejscu po akceptacji przez Zamawiającego. 9) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w sposób bezpieczny i nieuciążliwy dla osób korzystających z obiektów Zamawiającego. Personel wykonawcy zobowiązany jest do uprzejmego zachowania wobec ww. osób. 10) Zadania szczegółowej realizacji przedmiotu zamówienia określają wzory umów wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 7 do siwz i załącznik nr 8 do siwz, które zostaną podpisane z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. 11) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonywania przez wykonawcę kluczowych części przedmiotu zamówienia, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 ppkt a) i ppkt. b). 12) Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie wskazanym przez Zleceniobiorcę od daty wystawienia Zamawiającemu faktury VAT. 13) Podstawą do sporządzenia faktury VAT będzie stawka podana przez wykonawcę w formularzu ofertowym w ujęciu miesięcznym, która nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 90911200-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90910000-9
90910000-6
90920000-2
90911300-9
90919200-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-01   lub zakończenia: 2018-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
122018-01-01 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który wykaż, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 000,00 zł brutto.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. zdolności technicznej lub zawodowej – warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który wykaże, że posiada zdolność zawodową i wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług związanych ze sprzątaniem krytej pływalni lub innych obiektów basenowych użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 2500 m2 o łącznej wartości minimum 200 000 zł brutto, 2. posiada zdolność techniczną i wykaże posiadanie następujące urządzenia: urządzenie szorująco-zbierające (2 szt.), szorowarka rotacyjna (2 szt.), myjka wysokociśnieniowa (2 szt.), odkurzacz do sprzątania na mokro i sucho (2 szt.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami dotyczącymi wykonawcy, sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający przewiduje wadium 1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu na konto Zamawiającego: Bank PeKaO S.A. I o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A, konto nr 33 1240 5136 1111 0010 5658 4328 z dopiskiem na przelewie: „Wadium do przetargu na „Kompleksowe sprzątanie i bieżące utrzymywanie czystości budynków MCSiR w Nowym Targu”; 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowych; 4) gwarancji ubezpieczeniowych; 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej powinno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp. 6. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena wykonania zamówienia60,00
Termin płatności40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach, gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 2) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej), np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nieleżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; 3) nastąpi konieczność wykonania innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia skutkujących przesunięciem terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do ich wykonania
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-22, godzina: 15:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH