Ogłoszenie nr 770951-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.

Gmina Przywidz: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE AGLOMERACJI PRZYWIDZ” W MIEJSCOWOŚCIACH ZĄBRSKO GÓRNE, MARSZEWSKA GÓRA, GROMADZIN, POMLEWO I PIEKŁO DOLNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 11.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przywidz, krajowy numer identyfikacyjny 19167499000000, ul. ul. Gdańska  7 , 83-047  Przywidz, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 825 146, e-mail fundusze@przywidz.pl, faks 586 825 225.
Adres strony internetowej (URL): www.przywidz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej.
Adres:
Sekretariat Urzędu Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, pokój nr 9, 83-047 Przywidz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE AGLOMERACJI PRZYWIDZ” W MIEJSCOWOŚCIACH ZĄBRSKO GÓRNE, MARSZEWSKA GÓRA, GROMADZIN, POMLEWO I PIEKŁO DOLNE
Numer referencyjny: GK.Z.271.14.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków na terenie Aglomeracji Przywidz: CZĘŚĆ I-sza: ODCINEK V Ząbrsko Górne, Marszewska Góra Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami, wykonanie 3 przepompowni ścieków, tj.: PS1-ZG ø 1200 mm na działce nr 7, PS2-ZG ø 2000 mm na działce nr 103/25, PS1-MG ø 2000 na działce nr 619 obręb Marszewska Góra, wraz uruchomieniem i wyposażeniem, a także zagospodarowaniem terenu przepompowni. CZĘŚĆ II-ga: ODCINEK VII Pomlewo. Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami, wykonanie przepompowni ścieków PS3 ø1500 na działce nr 171 obręb Pomlewo, wraz uruchomieniem i wyposażeniem wg projektu, CZĘŚĆ III-cia: ODCINEK XI - Gromadzin (ul. Niedźwiedzia) Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami, 2 kpl. przepompowni, tj.: PS4 ø1500 na działce 13 obręb Pomlewo oraz PS5 ø1200 na działce 510/8 obręb Przywidz, wraz zagospodarowaniem terenu przepompowni. Wykonanie badań archeologicznych. CZĘŚĆ IV-TA: Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Piekło Dolne w ulicach ul. Wierzbowa i ul. Zdrojowa: wykonanie przyłączy kanalizacyjnych wraz z montażem studni kanalizacyjnych ø 1,2m oraz ø 1,0, studzienek kanalizacyjnych i przywrócenie nawierzchni terenu do stanu przed wykonaniem robót budowlanych 3. Przedmiot zamówienia opisany został za pomocą dokumentacji projektowej i STWiORB oraz dokumentów i decyzji administracyjnych. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z: a) wydanym pozwoleniem na budowę, b) projektem budowlanym i wykonawczym, c) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, d) postanowieniami SIWZ wraz z modyfikacjami i odpowiedziami na pytania, e) harmonogramem rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego.. 5. Dokumenty załączone do SIWZ należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu robót ani do zmiany sposobu ich wykonania. 6. W zakres robót wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem, przeszkoleniem pracowników, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniem kamerowania sieci, wszelkich prób oraz wykonaniem wszystkich innych prac koniecznych prac, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem. 7. Do obowiązków Wykonawcy w ramach kosztów pośrednich należy załatwienie wszystkich formalności i poniesienie opłaty związanej z wydaniem przez Państwowy Nadzór Budowlany decyzji o częściowym pozwoleniu na użytkowanie, a w przypadku zgłoszenia zakończenia robót opłaty za wydanie pism potwierdzających, że Państwowy Nadzór Budowlany nie wnosi sprzeciwu do wykonanych robót. 8. Ewentualnie zawarte w projekcie nazwy materiałów, urządzeń ich typy i pochodzenie podano jako przykładowe, będące podstawą do wykonania obliczeń technicznych i określające ich standard techniczny i estetyczny. Mają one jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego i nie są dla Wykonawców wiążące. W realizacji można stosować materiały i urządzenia innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub też standard ten podwyższają, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Parametry jakie musi spełnić urządzenie równoważne zostały opisane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy. 9. Zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej, odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw, przenoszących te normy. W przypadku odniesienia się w Opisie Przedmiotu Zamówienia do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca ma obowiązek, na etapie realizacji zamówienia, posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 10. Zamawiający nie uzna za urządzenie równoważne, spełniające wymagania określone dokumentacją projektową i STWiORB, żadnych urządzeń prototypowych. 11. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących oraz robót tymczasowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 1) Wykonanie lub pozyskanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów: a) uzgodnień, opinii, decyzji, analiz, badań itp., niezbędnych do należytego wykonania robót, b) projektów zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie niezbędnych opinii organów, zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem, c) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, d) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru, e) pomiarów, badań i sprawdzeń, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, f) innych opracowań, prac i badań wymaganych dokumentacją projektową. Wymienione wyżej dokumenty sporządzane będą w wersji papierowej i elektronicznej w programach: dwg, dxt, doc, Pdf, xls. 2) Realizację działań informacyjnych i promocyjnych Programu zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 11.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa. Szczegółowy opis emblematu UE oraz liternictwo wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych, a obejmujących w szczególności: a) zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych wolnostojących w ilości 2 szt. wraz z utrzymaniem ich w należytym stanie przez okres realizacji Projektu oraz tablic pamiątkowych wolnostojących w ilości 2 szt. wraz z utrzymaniem ich w należytym stanie przez okres gwarancji i rękojmi, b) umieszczenie na wszystkich dokumentach i materiałach przygotowanych w związku z realizacją Projektu co najmniej: emblematu Unii Europejskiej, spełniającego normy graficzne; odniesienie do Funduszu Spójności. 3) Obsługę geodezyjną, geologiczną w trakcie realizacji robót budowlanych oraz poniesienie kosztów z tym związanych, 4) Organizację, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy oraz poniesienie kosztów z tym związanych wraz z utrzymaniem w czystości dróg po których poruszają się pojazdy budowy. 5) Doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energię elektryczną wraz z zamontowaniem liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienie kosztów z tym związanych wraz z zapłatą za energię, wodę i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywanie prób i prób końcowych, 6) Zawiadomienie właścicieli lub zarządców mediów, dróg, właścicieli nieruchomości o planowanym terminie rozpoczęcia robót oraz o planowanym terminie ich zakończenia w celu dokonania odbioru, 7) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych, w tym w szczególności pozwolenie na odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów, 8) Wywóz nadmiaru ziemi lub dowóz ziemi wraz z jej zakupem, jeżeli taka konieczność wystąpi, ewentualna wymiana gruntów lub ich zagęszczenie, 9) Wykonanie przekopów kontrolnych wraz z wykonaniem ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, 10) Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi obiektów wraz ze szkoleniami stanowiskowymi, 11) Przeprowadzenie rozruchów technologicznych (obejmujących m.in.: koszty prowadzenia i sporządzenia dokumentacji, koszty mediów, zużycia materiałów dla potrzeb rozruchu, badań, ocen, analiz wraz z kosztem uzyskania stosownych badań przeprowadzanych przez odpowiednie instytucje w tym zakresie jeżeli jest to wymagane prawem, 12) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz poniesienie kosztów z tym związanych, 13) Pompowanie wody z wykopów oraz poniesienie kosztów z tym związanych, 14) Obsługa archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystąpienia sytuacji dla której taka obsługa jest wymagana, 15) Wykonanie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienie kosztów z tym związanych, 16) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz poniesienie kosztów z tym związanych z uwzględnieniem obowiązku przeprowadzenia inspekcji kamerą telewizji przemysłowej, 17) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, naprawa zniszczonych dróg dojazdowych do miejsca budowy po zakończeniu robót. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy i drogi dojazdowe do miejsca budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy i trwa do zakończenia odbioru końcowego. 18) Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz umieszczenie infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych wraz z wykonaniem wszystkich prac i poniesieniem wszystkich kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej i gminnych; koszty opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w/w dróg ponosi Zamawiający. 19) Przedmiot zamówienia należy wykonać z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 20) Przygotowanie wniosku o wydanie częściowego pozwolenia na użytkowanie obiektów. 12. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie oferty. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizytacji terenowej przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji w terenie poniesie Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV: 45232440-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45111240-2
45111300-1
45232152-2
45232423-3
45232410-9
45233120-6
45233140-2
45231400-9
45315300-1
45310000-3
45342000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych kanalizacji sanitarnej do kwoty 20 % zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.11.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w ramach jednego zamówienia co najmniej: • przy składaniu ofert na część I-szą: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej grawitayjno-tłocznej (obejmującej także budowę/przebudowę przepompowni ścieków) o długości nie mniejszej niż 3 km i wartości nie mniejszej niż 2 mln PLN brutto. • przy składaniu ofert na część II-gą: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej (obejmującej także budowę /przebudowę przepompowni ścieków) o długości nie mniejszej niż 1 km i wartości nie mniejszej niż 500 tyś. PLN brutto, • przy składaniu ofert na część III-cią: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej (obejmującej także budowę /przebudowę przepompowni ścieków) o długości nie mniejszej niż 2 km i wartości nie mniejszej niż 1 mln PLN brutto, • przy składaniu ofert na część IV-tą: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej (obejmującej także budowę /przebudowę przepompowni ścieków) o długości nie mniejszej niż 500 m i wartości nie mniejszej niż 500 tyś. PLN brutto, (Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). b) Skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: (1) Kierownik Budowy, posiadający następujące doświadczenie i uprawnienia: - co najmniej 5 lat doświadczenia, licząc od dnia uzyskania uprawnień, w tym 2 lata na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót/inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym przynajmniej przy realizacji jednej inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, o wartości robót budowlanych: • nie mniejszej niż 2 mln PLN brutto – przy składaniu oferty na część I i /lub cześć III zamówienia. • 500 tysięcy PLN brutto - przy składaniu oferty na część II i /lub cześć IV zamówienia. - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, (2) Kierownik Robót elektroenergetycznych, posiadający następujące doświadczenie i uprawnienia: - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, licząc od dnia uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, (3) Kierownik Robót Drogowych posiadający następujące doświadczenie i uprawnienia: - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, licząc od dnia uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 2. Doświadczenie wskazanych osób liczone jest jako faktyczne pełnienie samodzielnych funkcji kierowniczych na budowach. Jeżeli w tym samym okresie czasowym osoba pełniła funkcję na wielu budowach, przy ocenie spełniania wymaganego warunku, liczony będzie jeden (najdłuższy) okres pełnienia funkcji kierowniczej na budowie. 3. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. 4. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich EOG zastosowanie będzie też miała ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp na wezwanie Zamawiającego, złoży odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty . 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć: Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy złożyć wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik 3 do SIWZ. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności składając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru na Załączniku nr 6 do SIWZ. 6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. W związku z powyższym Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 i nr 3 do SIWZ dotyczące tych podmiotów oraz dokument o którym mowa w pkt. VII. ppkt. 4 SIWZ. 7. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 6 powyżej. 9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 10. Podwykonawcy. 1) Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 2) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te roboty budowlane a także zawiadamiał i przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, przed rozpoczęciem robót przez podwykonawcę, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt. V powyżej w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 6 powyżej wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 12. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 13. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 14. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 15. Dokument, o których mowa w ust. 16 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 16. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 16 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 17. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 18. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 19. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) . W takiej sytuacji zaleca się aby Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdują.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium: a) składając ofertę na część I-są: w kwocie 50 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy PLN 00/100), b) składając ofertę na część II-gą: w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy PLN 00/100), c) składając ofertę na część III-cią: w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy PLN 00/100), d) składając ofertę na cześć IV-tą: w kwocie 6 000,00 zł (słownie sześć tysięcy PLN 00/100), 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 65 8335 0003 0112 3712 2000 0002. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 5. W tytule przelewu należy wpisać: wadium w przetargu nr referencyjny GK.Z.271.14.2020 oraz wskazać nazwę zamówienia z określeniem części. 6. Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
gwarancja jakości 20,00
termin płatności 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej: 1) Zmiana terminu realizacji Umowy (nie więcej niż o uzasadniony okres wydłużenia terminu realizacji wynikający z poniższych okoliczności): a) w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością, b) siły wyższej, w tym w szczególności działania na terenie budowy: amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, fal ciśnieniowych, działania sił natury w postaci: podtopień (teren zagrożenia powodziowego), niekorzystnych lub nietypowych dla danego okresu warunków atmosferycznych takich jak wielodniowe ulewy, huragany i tornada dokonujące zniszczeń bezpośrednio w miejscu realizacji robót. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym w pierwszym dniu ich wstrzymania, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalającej na zaoszczędzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, e) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji, niemożliwej do przewidzenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. g) istotne zmiany projektowe wynikające z sytuacji niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania (np.: wykonanie rozbiórek, kolizji z obiektami i drzewostanem. h) Ujawnienie niezinwentaryzowanych obiektów lub sieci, które mogą utrudnić lub uniemożliwić wykonanie robót bądź tez wymagać będą przeprojektowania robót i/lub uzyskania nowych uzgodnień i decyzji administracyjnych. i) brak wyrażenia zgody przez właścicieli działek na udostepnienie terenu w wymaganym terminie, na wykonanie robót lub z uwagi na długi okres oczekiwania na otrzymanie decyzji pozwolenia wejścia na roboty. j) wystąpienie nieprzewidzianych, odmiennych trudnych warunków gruntowych lub wód gruntowych utrudniających realizację robót (ich spowolnienie). k) wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych lub/i dodatkowych, niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. l) z uwagi na wystąpienie niemożliwego do przewidzenia w momencie zawierania Umowy, wpływu COVID-19 lub innej epidemii na należyte wykonanie Umowy, jeżeli Strona wnioskująca o zmianę Umowy wykaże, jaki wpływ ma epidemia na wykonywanie Umowy, w szczególności w odniesieniu do: 1. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą w wykonywaniu Umowy, 2. decyzji wydanych przez służby sanitarne w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub innym epidemiom, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 3. poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 lub innym epidemiom, 4. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych, 5. innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania Umowy, 6. okoliczności, o których mowa powyżej, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, m) Wskazane w ppkt l) postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może, ale nie musi wyrazić zgody. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy z przyczyn, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy. Wniosek ten musi być uzasadniony, a okoliczności powodujące zmianę Umowy udokumentowane. 2) zmiana warunków płatności w przypadku: a) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zamiany ustawowej stawki podatku VAT. b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; w takim wypadku Wykonawca przedstawi szczegółową kalkulację zmiany, a strony podejmą negocjacje w celu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w stopniu niezwiększającym usprawiedliwionej marży. 3) zmiany, urządzeń, technologii i wyposażenia na modele nowszej generacji o tych samych lub wyższych parametrach, jeżeli: a) maszyny i urządzenia oferowane wyszły z produkcji, b) producent urządzeń nie jest w stanie dostarczyć ich w wymaganym technologicznie terminie, mimo złożenia przez Wykonawcę zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem, c) nie są dla nich dostępne części zamienne lub serwisowanie w okresie opisanym w SIWZ, d) zmiana maszyny, urządzenia lub technologii zmniejszy koszty eksploatacyjne lub przyczyni się do innych oszczędności po stronie Zamawiającego. Zmiana ta może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Inżyniera Kontraktu i pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego, a w przypadku zmiany skutkującej zmianą wynagrodzenia – także po sporządzeniu kosztorysu różnicowego. 4) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia lub potwierdzenie robót zaniechanych, co wymaga sporządzenia Protokołu konieczności podpisanego przez obie Strony. 5) Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych zmian, o których mowa w pkt 3), nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót, na podstawie danych wydawnictwa „SEKOCENBUD” za ostatni kwartał oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 2. Zmiany ceny, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, zaś ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 3. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w zdaniu pierwszym Wykonawca w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany, może złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 4. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w zdaniu pierwszym Wykonawca w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany, może złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w zdaniu pierwszym na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, wskazanych w zdaniu pierwszym. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 7. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 15 powyżej mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14.01.2021, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej - ODCINEK V Ząbrsko Górne, Marszewska Góra
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami, wykonanie 3 przepompowni ścieków, wraz uruchomieniem i wyposażeniem, a także zagospodarowaniem terenu przepompowni. 1) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach: PS1-ZG-S11, S8-S8.9, PS2-ZG-S30, S22-S22.12, S22.11-S22.11.1, S26-S26.3, PS1-MG-S82, S41-S41.1 z przyłączami:– z rur PVC Ø 200 mm o długości 2 206,18 m, 2) przyłączy wodociągowych z rur PVCø160 mm o długości 136,28 m, 3) kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinakach: PS1-AG-S22.12, PS2-ZG-S82, studnie rozprężne PP 1000 S18.1; PS1-MG-S12 bez studni rozprężnej. Wykop wspólny Pz2-Pz12, Pz17-Pz35: a) montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) ø 75 mm o długości 331,86 m, b) montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) ø 110 mm o długości 155,76 m, c) montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) ø 90 mm o długości 259,43 m, d) wykonanie przewiertu maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura – mi o śr. 150-250 mm – 45,5 m, e) wykonanie przewiertu sterowanego z rur PE dn 200 mm – 44 m, 4) Wykonanie 3 kpl. przepompowni ścieków wraz z dostawą, uruchomieniem i wyposażeniem wg projektu, tj.: a) PS1-ZG ø 1200 mm na działce nr 77 obręb Marszewska Góra, wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni, utwardzeniem terenu (bez wykonania ogrodzenia), oświetleniem terenu przepompowni oraz wykonaniem linii kablowej zalicznikowej- wg projektu. b) PS2-ZG ø 2000 mm na działce nr 103/25 obręb Marszewska Góra, wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni, utwardzeniem terenu, ogrodzeniem panelowym, wrotami dwuskrzydłowymi, oświetleniem terenu przepompowni oraz wykonaniem linii kablowej zalicznikowej- wg projektu. c) PS1-MG ø 2000 na działce nr 619 obręb Marszewska Góra, wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni, utwardzeniem terenu, ogrodzeniem panelowym, furtką, oświetleniem terenu przepompowni oraz wykonaniem linii kablowej zalicznikowej- wg projektu. 5) wykonanie zjazdu z drogi powiatowej do przepompowni o PS2-ZG, 6) roboty elektryczne związane z podłączeniem przepompowni ścieków i urządzeń wspomagających, 7) prace ziemne, demontażowe i montażowe, 8) roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni drogowych, 9) do zakresu odtworzeń opisanych w dokumentacji należy dodać 330m2 odtworzenia nawierzchni asfaltowej w technologii 6 cm podbudowy, 5cm warstwa szczepna , 4 cm warstwa ścieralna w ulicy Rajskiej w Ząbrsku Górnym dz 77.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232440-8, 45111200-0, 45111240-2, 45111300-1, 45232152-2, 45232423-3, 45232410-9, 45233120-6, 45233140-2, 45231400-9, 45315300-1, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.11.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja jakości 20,00
Termin płatnosci20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej - ODCINEK VII Pomlewo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami, wykonanie przepompowni ścieków wraz uruchomieniem i wyposażeniem. 1) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku od PS3 – S22, z rur PVC-U Ø 200 o długości 194,99. m, 2) przyłączy kanalizacyjnych na odcinku od PS3 – S22, z rur PVC-U Ø 160 o długości 15,48 m, 3) kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od PS3-S23, PZ37A-PZ37A.1 ze studniami rozprężnymi (wykop wspólny na odcinku Pz26-Pz28), z rur PE Ø 90 o długości 721,98 m. 4) kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od PS3-S23, PZ37A-PZ37A.1 ze studniami rozprężnymi (wykop wspólny na odcinku Pz26-Pz28), z rur PE ø 50 o długości 2.82 m. 5) 1 kpl. przepompowni ścieków PS3 ø1500 mm na działce 171obręb, Pomlewo wraz z dostawą, uruchomieniem i wyposażeniem wg projektu, z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie (ogrodzenie z siatki stalowej, oświetlenie, wykonanie linii kablowej zalicznikowej), 6) 2 szt . pomp o mocy 18 ,5 kw, Maks. przepływ: 45 l/s, wysokość podnoszenia H max: 53 m Typ wirnika: SUPERVORTEX z czujnikiem wilgoci do istniejącej przepompowni P0 w Pomlewie przy ul Wiejskiej na działce 56- dostawa, montaż, modyfikacja układu hydraulicznego przepompowni wraz z złączem kłowym ( wymiana istniejących kolan stóp sprzęgających na nowe) , modyfikacja układu sterowania poprzez wymianę aparatów toru prądowego pomp wraz z urządzeniami rozruchowymi, wymiana pokrywy z włazem na przepompowni, dostawa żurawika nośności do 400 kg uruchomienie i rozruch Na czas modernizacji PS0 należy zabezpieczyć ciągłość pracy systemu poprzez obejście remontowe ( bypass ) 7) roboty elektryczne związane z podłączeniem przepompowni ścieków i urządzeń wspomagających, 8) prace ziemne, demontażowe i montażowe. 9) roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni drogowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232440-8, 45111200-0, 45111240-2, 45111300-1, 45232152-2, 45232423-3, 45232410-9, 45233120-6, 45233140-2, 45231400-9, 45315300-1, 45310000-3, 45342000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 29.10.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja jakości20,00
Termin płatnosci20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej - ODCINEK XI - Gromadzin (ul. Niedźwiedzia)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami, 2 kpl. przepompowni wraz zagospodarowaniem terenu przepompowni. 1) Kanalizacji grawitacyjnej na odcinkach: XI PS4-S68, S60-S60.3, PS5-S77 z przyłączami – kanały z rur PVC łączonych na wcisk ø200 mm o długości 1077,76 m, 2) przyłącza kanalizacyjne na odcinkach: XI PS4-S68, S60-S60.3, PS5-S77 z przyłączami – kanały z rur PVC łączonych na wcisk ø160 mm o długości 164,38 m, 3) kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku XI – Ps4-PZ35, Ps5-S57.5.1, mb278, 09-S37.4– montaż z rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD) ø75 mm o długości 317,92 m, 4) kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku XI – Ps4-PZ35, Ps5-S57.5.1, mb278, 09-S37.4– montaż z rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD) ø90 mm o długości 507,90 m, 5) Wykonanie 2 kpl. przepompowni ścieków wraz z dostawą, uruchomieniem i wyposażeniem wg projektu, tj.: d) PS4 ø1500 na działce nr 13 obręb Przywidz, wokół przepompowni należy wykonać zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej, ogrodzenia panelowego z wrotami dwuskrzydłowymi, oświetlenia, wykonania linii kablowej zalicznikowej - wg projektu, e) PS5 ø1200, zaprojektowana jako przejezdna (bez wykonania utwardzenia terenu z kostki betonowej i ogrodzenia), należy wykonać zagospodarowanie terenu przepompowni, oświetlanie zewnętrzne oraz wykonać linię kablową zalicznikową- wg projektu. 6) Prace ziemne, demontażowe i montażowe. 7) roboty elektryczne związane z podłączeniem przepompowni ścieków i urządzeń wspomagających, 8) roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni drogowych. 9) Wykonacie badań archeologicznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232440-8, 45111200-0, 45111240-2, 45111300-1, 45232152-2, 45232423-3, 45232410-9, 45233120-6, 45233140-2, 45231400-9, 45315300-1, 45310000-3, 45342000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 17.11.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja jakości20,00
Termin płatnosci20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej - PIEKŁO DOLNE, ul. Wierzbowa i ul. Zdrojowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Piekło Dolne w ulicach ul. Wierzbowa i ul. Zdrojowa. 1) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC–U ø 200 mm SN 8 o długości 709,28 m 2) Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych ø 160 mm PVC-U, SN8 o długości 48,22 m. 3) Studnie kanalizacyjne ø 1,2m oraz ø 1,0 m (rewizyjne z kręgów betonowych z betonu C35/45 [B45]) 4) Studzienki kanalizacyjne ø 0,425 m PP (zamkniecie rura teleskopową z włazem ciężkim) Kanalizacja na odcinku S7, S8 – przeszkoda terenowa (obniżenie terenu) – należy wykonać wykopem otwartym lub metodą bezwykopową w ramach PE ø350 p długości podanych w planach sytuacyjnych oraz profilach podłużnych. 5) Włazy kanalizacyjne wg projektu – w terenie o nawierzchni nieutwardzonej, włazy kanalizacyjne należy ponieść ponad teren min 5 cm obetonować wraz z pierścieniem regulacyjnym, o szerokości min 30 cm (stosować beton klasy min C 16/20). W pasie drogowym, włazy kanalizacyjne, należy wyregulować do istniejącej rzędnej konstrukcji drogi, obetonować ramę włazu wraz z pierścieniem regulacyjnym. 6) prace ziemne, demontażowe i montażowe. 7) Wykonanie prób i kamerowania ( inspekcja CCTV). 8) robót rozbiórkowych i odtworzenia nawierzchni drogowych przewidzianych w kosztorysie (geowłóknina oraz kruszywo).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232440-8, 45111200-0, 45111240-2, 45111300-1, 45232410-9, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 22.09.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja jakości20,00
Termin płatnosci20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: