Ogłoszenie nr 506779-N-2018 z dnia 2018-01-17 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie: Działania informacyjno - promocyjne dla Projektu Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków przyznanych na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0174/16-00 Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” nr POIS.02.03.00-00-0174/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, krajowy numer identyfikacyjny 25073720900000, ul. Cielcza, ul. Gajówka  1 , 63200   Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 7473487, 7477318, e-mail tomasz.olszak@pwikjarocin.pl, faks 627 473 480.
Adres strony internetowej (URL): www.pwikjarocin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pwikjarocin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pwikjarocin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, 63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Działania informacyjno - promocyjne dla Projektu Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin
Numer referencyjny: POIS/P/5/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Wprowadzenie 1.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie działań informacyjno - promocyjnych dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” 1.2. Informacje podstawowe dotyczące projektu Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jarocin” przy udziale środków z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany całkowity koszt przedsięwzięcia to ok. 255 mln zł (brutto). Łączny zakres rzeczowy związany z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie realizacji Projektu składa się z zadań inwestycyjnych, które zakładają: modernizację oczyszczalni ścieków w Cielczy, budowę stacji uzdatniania wody w Stefanowie, modernizację sieci kanalizacyjnej poprzez przebudowę łącznie ok. 19,8 km kanałów sanitarnych grawitacyjnych oraz wybudowanie ok. 17,5 km kanałów deszczowych w związku z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej, wymianę sieci wodociągowej łącznie ok. 19,8 km, oraz dostawę inteligentnego programu do zarządzania sieciami wod. – kan. Projekt składa się z następujących 5 Kontraktów na roboty budowlano-montażowe, w ramach których realizowane będą odpowiednie zadania: - Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k. Jarocina, - Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie, - Budowa stacji uzdatniania wody w m. Stefanów, - Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie, - Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina, oraz 1 kontrakt na dostawę, w ramach którego realizowany jest zakup: - Dostawa inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi wraz z programem komputerowym. 2. Podstawowe cele działań 2.1. Cel ogólny Ogólnym celem zadania jest spełnienie wymagań określonych przez: - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 - art. 115-117 oraz załącznik XII, - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych - art. 3-5 oraz załącznik II, - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 - art. 20, - Strategię komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020, - Strategię komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, - Księgę identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, - Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, - Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, - Wytyczne dla beneficjenta, - oraz pozostałe dokumenty dotyczące informacji i promocji projektu. Uwaga: W przypadku zmian zapisów w powyższych dokumentach lub wydania nowych dokumentów Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania działań informująco-promujących do wymogów wg zmienionych zasad. Szczegółowe zasady promocji znajdują się na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/ 2.2 Cel bezpośredni Wykonawca ma przed sobą cel bezpośredni, jakim jest promocja projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jarocin” poprzez: - zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w projekcie realizowanym w ramach POIiŚ, - zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej roli jaką odgrywa Unia Europejska poprzez Fundusz Spójności, - wskazanie pozytywnych efektów projektu takich jak: poprawa stanu ekologicznego terenu objętego Projektem, budowa nowoczesnej infrastruktury gminnej, poprawa jakości życia w gminie, - wzmacnianie zaangażowania społeczności gminnej poprzez włączanie ich do procesu czynnej komunikacji przy wdrażaniu Projektu, - stworzenie strategii komunikacyjno - informacyjnej, która sprzyjałaby niwelowaniu konfliktów związanych z Projektem i kreowała korzystny odbiór społeczny realizowanego Projektu. 2.3 Grupy docelowe Działania informacyjne i promujące kierowane są do grup docelowych. Dla realizowanego projektu, najważniejszymi grupami docelowymi są: - ogół społeczeństwa - mieszkańcy Gminy Jarocin, - media lokalne i regionalne, - partnerzy społeczni i gospodarczy, - odbiorcy rezultatów - bezpośrednio objęci projektem - to szczególna grupa społeczna, która gdy sama uświadomi sobie efekty działania Funduszy Europejskich, może rozpowszechniać informację o korzyściach uzyskanych dzięki dofinansowaniu inwestycji wśród szeroko rozumianej opinii publicznej. 3. ZAKRES ZADAŃ 3.1. Zakres zadań Wykonawcy działającego w ramach promocji Projektu Wykonawca w ramach promocji Projektu będzie zobowiązany do realizacji usług w zakresie promowania Projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego przez Zamawiającego. Wszystkie działania realizowane przez Wykonawcę odnośnie działań promujących, muszą być zgodne z załącznikiem XII punkt 2.2 rozporządzenia KE nr 1303/2013, art. 3-5, załącznikiem II rozporządzenia KE nr 821/2014, Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w Załączniku nr 13 do Umowy o dofinansowanie [Obowiązki informacyjne Beneficjenta]. Oprócz zadań szczegółowych, zadaniem Wykonawcy będzie gromadzenie oraz bieżące przekazywanie Zamawiającemu, w postaci cyfrowej i papierowej, notatek prasowych i informacji o opublikowanych materiałach, związanych z Projektem, wraz z ewidencją ich publikacji (typ medium, data). Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę w trakcie kampanii promocyjnej zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego (siedziby JRP). Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Koszty transportu ponosi Wykonawca. 3.2. Zadania szczegółowe Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego System Identyfikacji Wizualnej, który będzie wykorzystywany do wykonania wszystkich działań informacyjnych i promujących Projekt. Termin wykonania: do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy. W ramach wymaganych działań informacyjnych i promujących Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących zadań: 3.2.1. Tablice informacyjne Zakres zadania obejmuje projekt, wykonanie i zamontowanie 10 sztuk tablic informacyjnych o wymiarach 3 m (szerokość) x 2 m (wysokość), zgodnych z Załącznikiem nr 13 do Umowy o dofinansowanie [Obowiązki informacyjne Beneficjenta], „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz z pozostałymi wymogami określonymi w punkcie 1 powyżej. Lokalizacja tablic planowana jest w rejonie prowadzonych inwestycji tj. 2 tablice na osiedlu Kopernika w Jarocinie (na odcinku początkowym i końcowym), 1 tablica w pobliżu kanału przesyłowego na trasie Jarocin- Cielcza wzdłuż byłej drogi krajowej nr 11, 7 tablic w Centrum Jarocina. Wykonawca zobowiązany jest wykonać konstrukcję stalową dla tablic informacyjnych. Tablica winna być zamieszczona na konstrukcji w taki sposób, aby dolna krawędź nie była niżej niż 2 m nad poziomem terenu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zamontować tablice w sposób uniemożliwiający jej przewrócenie oraz zapewniający bezpieczeństwo. Dopuszczalne jest łączenie dwóch elementów blachy w poziomie. Łączenie nie może występować na polach tekstowych oraz szacie graficznej. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o stan techniczny tablic i o to, aby informacje zawarte na tablicach były cały czas wyraźnie widoczne. Uszkodzoną lub niewyraźną tablicę Wykonawca będzie musiał wymienić lub odnowić. Tablice wraz z konstrukcją powinny być zabezpieczone antykorozyjnie i wykonane w taki sposób, aby zapewnić ich czytelność do czasu zastąpienia ich tablicami pamiątkowymi tj. do 31.10.2022r. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania i konserwacji tablic przez cały okres realizacji umowy. Wszelkie koszty związane z umiejscowieniem tablic oraz koszty związane z dzierżawą miejsca w związku z ich umieszczeniem w całym okresie realizacji umowy ponosi Wykonawca. Do obowiązków Wykonawcy należy również dokonywanie opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z ustawieniem tablic informacyjnych w całym okresie realizacji umowy. Uzgodnienie lokalizacji oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń od zarządców terenu, na których zlokalizowane zostaną tablice informacyjne oraz odpowiednich organów (w tym starostwa powiatowego), należy również do obowiązków Wykonawcy. Szczegółowa lokalizacja tablic musi być uzgodniona z Zamawiającym. Projekt tablicy musi być zaakceptowany przez Zamawiającego i zgodny z Załącznikiem nr 13 do Umowy o dofinansowanie [Obowiązki informacyjne Beneficjenta]. Termin wykonania: do 1 miesiąca od rozpoczęcia realizacji poszczególnych Kontraktów. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o rozpoczęciu poszczególnych Kontraktów. Obecnie trwają postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu wybór wykonawców realizujących poszczególne Kontrakty. Szczegółowe informacje o postępowaniach dostępne są pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/pwikjarocin/6439. 3.2.2. Tablice pamiątkowe W zakres zadania wchodzi projekt, wykonanie i zamontowanie 5 sztuk tablic pamiątkowych. Tablice pamiątkowe muszą być zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz z pozostałymi wymogami określonymi w punkcie 3.1. Tablice pamiątkowe o wymiarach 1,2 m (szerokość) x 0,8 m (wysokość) x 3,5 (grubość), należy wykonać z granitu, z piaskowanymi/kutymi literami oraz logo. Tablice pamiątkowe zostaną umieszczone: w siedzibie Zamawiającego -1 tablica, teren stacji uzdatniania wody w Stefanowie – 1 tablica, na osiedlu Kopernika w Jarocinie – 1 tablica, w pobliżu budynku Ratusza w Jarocinie – 1 tablica, w pobliżu stacji uzdatniania wody w Jarocinie, przy ul. Poznańskie – 1 tablica. Szczegółowa lokalizacja, projekt i wygląd tablic pamiątkowych muszą być uzgodnione z Zamawiającym. Termin wykonania: do 31.10. 2022r., po usunięciu tablic informacyjnych. UWAGA: Szczegóły umieszczania tablic informacyjnych i pamiątkowych określa „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz dokumenty określone w punkcie 3.1. Tablice informacyjne i pamiątkowe muszą być umieszczone w miejscach najbardziej widocznych, zapewniających dostęp jak największej liczbie osób oraz umożliwiających swobodne zapoznanie się z jej treścią. Umiejscowienie tablic nie może zagrażać bezpieczeństwu osób zapoznających się z ich treścią. 3.2.3. Publikacje drukowane i elektroniczne Wszelkie przygotowane i publikowane materiały muszą spełniać wymogi ujęte w Załączniku nr 13 do Umowy o dofinansowanie [Obowiązki informacyjne Beneficjenta], „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz pozostałe wymagania określone w dokumentach wymienionych w punkcie 2.1. 1) Strona internetowa (podstrona istniejącej strony internetowej Zamawiającego) Zadaniem Wykonawcy będzie utworzenie, prowadzenie i regularna aktualizacja strony internetowej o Projekcie przez cały okres umowy lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Do zadań Wykonawcy będzie należeć: - opracowanie szaty graficznej strony, zgodnie z Załącznikiem nr 13 do Umowy o dofinansowanie [Obowiązki informacyjne Beneficjenta], „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz pozostałymi dokumentami zapisanymi w pkt 3.1., - opracowanie treści strony (w informacji o projekcie Wykonawca poda m. in. cel projektu, planowane efekty, wartość projektu oraz wkład Funduszy Europejskich), - opublikowanie strony na serwerze wybranym przez Wykonawcę z możliwością przeniesienia na serwer Zamawiającego (bez ponoszenia dodatkowych kosztów), - bieżąca aktualizacja strony o informacje dotyczące realizacji Projektu, - prowadzenie archiwizacji danych pojawiających się na stronie internetowej, - umieszczenie na stronie mechanizmu umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego Wszelkie dane zamieszczane na stronie internetowej Projektu muszą spełniać wymogi ujęte w Załączniku nr 13 do Umowy o dofinansowanie [Obowiązki informacyjne Beneficjenta], „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Adres strony internetowej z informacjami o projekcie należy rozpowszechniać m.in. w publikacjach, informacjach prasowych, które będą dostarczane do Zamawiającego w ramach przedmiotowego zadania. Koszty funkcjonowania strony internetowej w okresie realizacji umowy, ponosi Wykonawca. Po zakończeniu realizacji umowy strona internetowa wraz ze swoją zawartością i wszelkimi prawami autorskimi staje się własnością Zamawiającego. Przekazanie strony internetowej z pełną funkcjonalnością nastąpi protokolarnie i nieodpłatnie. Wykonawca z chwilą przekazania strony internetowej dokona przeszkolenia wskazanego personelu Zamawiającego (2 osób) w zakresie dalszego jej prowadzenia. Terminy wykonania: - stworzenie strony internetowej: w okresie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, - aktualizacja strony internetowej: na bieżąco do czasu zakończenia umowy. 2) Prezentacje multimedialne (szt.2) Prezentacja multimedialna - szczególny nacisk na korzyści z realizacji Projektu, wymiar ekologiczny oraz znaczenia zaangażowania UE - do wykorzystania na konferencjach, zebraniach z mieszkańcami, dla szkół. Zakres czynności Wykonawcy: - zebranie materiałów merytorycznych do przygotowania prezentacji multimedialnej, - kompleksowe opracowanie prezentacji multimedialnej, - obowiązkowe oznaczenia dotyczące realizacji Projektów współfinansowanych ze środków UE, - projekt graficzny zgodny z zasadami identyfikacji wizualnej promocji Projektu. Inne: Podczas konferencji, zebrań, zajęć w szkołach dystrybuowane będą materiały informacyjne i promocyjne Projektu. Terminy: W okresie realizacji Projektu, do uzgodnienia z Zamawiającym. 3.2.4. Audycje telewizyjne i radiowe (szt.7) 1) Telewizja Celem bezpośrednim jest zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w Projekcie realizowanym w ramach POIiŚ oraz roli jaką odgrywa Unia Europejska poprzez Fundusz Spójności. Dodatkowo celem jest budowa nowoczesnego wizerunku PWiK Sp. z o.o. i dotarcie z informacją o zrealizowanym Projekcie do odbiorców w skali lokalnej poprzez akcentowanie proekologicznych i odpowiedzialnych środowiskowo działań samorządu (i jego jednostek - Zamawiającego), w tym prezentację niekonwencjonalnych działań promocyjnych jako wyrazu innowacyjnego podejścia do zagadnień komunikacji społecznej. Materiał redakcyjny emitowany poza blokami reklamowymi: trzy kampanie telewizyjne - trzy różne - 30 sekundowe spoty filmowe dotyczące Projektu emitowane na antenie telewizji lokalnej - częstotliwość emisji co najmniej 42 razy w ramach jednej kampanii w czasie antenowym o największej oglądalności. Treść/zawartość: Z punktu widzenia Zamawiającego istotne treści, jakie powinny znaleźć się w spotach reklamowych to: - podstawowe informacje o projekcie, - prezentacja zrealizowanych inwestycji i ich znaczenia dla zagadnień ochrony środowiska oraz modernizacji i podnoszenia jakości życia mieszkańców, - niekonwencjonalne działania promocyjne podjęte w ramach Projektu. Miejsca emisji: - telewizja lokalna, - własne kanały internetowe (podstrona Projektu, fb PWiK Sp. z o.o.) Terminy: 1 miesiąc od otrzymania zlecenia/ czas trwania jednej kampanii telewizyjnej - 14 dni emisji spotu reklamowego Zakres czynności Wykonawcy: - produkcja, opracowanie i zlecenie emisji spotów filmowych w telewizji lokalnej – koszty emisji ponosi Wykonawca, - reemisja materiału tv w kanałach internetowych Przedsiębiorstwa (podstrona Projektu, fb PWiK Sp. z o.o., UM Jarocin). Treść i terminy emisji spotów reklamowych zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego. 2) Radio Celem bezpośrednim jest zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w Projekcie realizowanym w ramach PO IiŚ oraz roli jaką odgrywa Unia Europejska poprzez Fundusz Spójności. Ponadto celem jest zapewnienie publikacji w mediach informacji na temat Projektu, ukierunkowane na docieranie przekazu do adresatów w neutralnym i ocenianym jako obiektywny kontekście, jaki tworzą materiały redakcyjne. Ponadto regularne informowanie dziennikarzy o Projekcie jako form kreowania i podtrzymywania pozytywnych relacji z mediami, mające zapewnić ich przychylność, również w przyszłości. Opis: Produkcja i emisja czterech różnych 30 sekundowych spotów radiowych - 4 kampanie radiowe w lokalnym radio. Czas trwania każdej kampanii wynosi 14 dni. Częstotliwość emisji 84 razy w ramach jednej kampanii, w godzinach największej słuchalności pomiędzy godziną 6.00 a 15.00. Treść/zawartość: Podstawowe informacje o Projekcie, w tym znaczenie dla poziomu życia mieszkańców, modernizacji Miasta, koszt Projektu oraz wartość dofinansowania. Spoty powinny być opatrzone komentarzem. Wykonawca przygotuje odpowiedni podkład muzyczny. W każdym spocie radiowym Wykonawca podkreśli rolę Unii Europejskiej po przez informację „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” Miejsce emisji: - Radio lokalne Terminy: Terminy i treść należy uzgodnić z Zamawiającym. Zakres czynności Wykonawcy: - zebranie materiałów merytorycznych, - przygotowanie i zrealizowanie 3 kampanii radiowych – koszty emisji ponosi Wykonawca, - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru minimum trzy propozycje dotyczące każdego ze spotów radiowych w ramach danej kampanii radiowej. 3.2.5. Plakaty informacyjne Zaprojektowanie, opracowanie, wykonanie plakatów informacyjnych oraz zamieszczenie ich w widocznych miejscach, takich jak: słupy ogłoszeniowe, przystanki autobusowe, po uprzednim uzyskaniu odpowiednich zezwoleń i akceptacji Zamawiającego. Plakaty informacyjne zawierać będą informacje o planowanym przedsięwzięciu i pikniku rodzinnym (spotkaniu z mieszkańcami) – ilość: 1060 szt. Termin wykonania: z miesięcznym wyprzedzeniem przed każdym z trzynastu pikników rodzinnych (spotkań z mieszkańcami) w ilości 1/13 wszystkich plakatów. Opis plakatów: - jednostronne, - druk pełnokolorowy, - format A3, - papier kredowy o gramaturze min. 130 g/m2. Zakres zadania obejmuje: - opracowanie projektu graficznego plakatów, - zebranie informacji, opracowanie tekstu, wykonanie zdjęć, - pełnokolorowy, jednostronny druk 1060 szt. plakatów, - zamieszczenie ich w widocznych miejscach, takich jak: słupy ogłoszeniowe, przystanki autobusowe, z miesięcznym wyprzedzeniem przed każdym piknikiem rodzinnym (spotkaniu z mieszkańcami). Treść i szata graficzna oraz lokalizacja plakatów musi być każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym. Plakaty informacyjne należy opracować zgodnie z Załącznikiem nr 13 do Umowy o dofinansowanie [Obowiązki informacyjne Beneficjenta] oraz „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” 3.2.6. Broszury informacyjne (składane) Zaprojektowanie, opracowanie, wykonanie oraz dystrybucja broszur informacyjnych o planowanym przedsięwzięciu – ilośc: 24000 szt. Termin wykonania: - trzeci kwartał 2018r. - trzeci kwartał 2020r. - trzeci kwartał 2022r. Opis ulotek/broszur: - dwustronne, - druk pełnokolorowy, - format A4 - składane na 3 części (składane na Z), - papier kredowy o gramaturze min. 130 g/m2. Zakres zadania obejmuje: - opracowanie projektu graficznego broszur, - zebranie informacji, opracowanie tekstu, wykonanie zdjęć, - pełnokolorowy, dwustronny druk 24000 szt. broszur, - dystrybucję broszur bezpośrednio na terenie gmin objętych projektem. Sposób dystrybucji zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Broszury informacyjne należy opracować zgodnie z Załącznikiem nr 13 do Umowy o dofinansowanie [Obowiązki informacyjne Beneficjenta] oraz „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” Treść i szata graficzna musi być każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym. 3.2.7. Publikacje prasowe (ogłoszenia i artykuły prasowe) Opracowywanie i publikowanie w lokalnej i regionalnej prasie krótkich (min. 1/3 strony gazety, w tym zdjęcie) artykułów sponsorowanych informujących o zakresie Projektu i postępach w realizacji Projektu. Treść artykułu przed edycją w prasie musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. Łączna ilość artykułów – 15 sztuk. Terminy wykonania: - pierwsza publikacja do 90 dni po podpisaniu umowy w prasie lokalnej, - druga publikacja do końca miesiąca czerwca 2018 r. w prasie lokalnej, - trzecia publikacja do końca miesiąca września 2018 r. w prasie lokalnej, - czwarta publikacja do końca miesiąca grudnia 2018 r. w prasie regionalnej - piąta publikacja do końca miesiąca marca 2019 r. w prasie lokalnej, - szósta publikacja do końca miesiąca czerwca 2019 r. w prasie lokalnej, - siódma publikacja do końca miesiąca września 2019 r. w prasie lokalnej, - ósma publikacja do końca miesiąca grudnia 2019 r. w prasie regionalnej, - dziewiąta publikacja do końca miesiąca marca 2020 r. w prasie lokalnej, - dziesiąta publikacja do końca miesiąca czerwca 2020 r. w prasie regionalnej, - jedenasta publikacja do końca miesiąca września 2020 r. w prasie lokalnej, - dwunasta publikacja do końca miesiąca grudnia 2020 r. w prasie regionalnej, - trzynasta publikacja do końca miesiąca czerwca 2022 r. w prasie lokalnej, - czternasta publikacja do końca miesiąca września 2022 r. w prasie lokalnej, - piętnasta publikacja do końca września 2022 r. w prasie regionalnej. Informacje prasowe należy oznaczać zgodnie z Załącznikiem nr 13 do Umowy o dofinansowanie [Obowiązki informacyjne Beneficjenta] oraz „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji” Informacja prasowa ma zawierać: - nagłówek - krótki tytuł, - akapit wprowadzający - streszczenie najważniejszych faktów (20-30 słów), - tekst - opis zagadnienia z podaniem szczegółów (przedstawienie faktów, a nie opinii), - końcowe akapity - kontekst, cytaty, informacje ogólne. 3.2.8. Konferencje prasowe dotyczące realizacji Projektu - spotkania z mieszkańcami Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania 3 konferencji prasowych (spotkań z mieszkańcami) z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zainteresowanych stron. Terminy i miejsca spotkań konferencji prasowych (spotkań z mieszkańcami) będą wskazane przez Zamawiającego. Przewiduje się 3 terminy konferencji (spotkań z mieszkańcami) na rozpoczęcie projektu, w trakcie trwania projektu i na zakończenie projektu. Do obowiązków Wykonawcy należała będzie organizacja spotkań, w tym: - przygotowanie wzoru zaproszeń, - przygotowanie zawiadomień (20 szt. przed każdym z planowanych spotkań) i rozwieszenie ich na terenie gminy, w miejscach ogólnie dostępnych, - przygotowanie i przedstawienie odpowiedniej prezentacji związanej z tematem spotkania (w tym co najmniej: przekazania informacji o zakresie Projektu, stanie zaawansowania prac, celach i korzyściach wynikających z Projektu, źródłach finansowania przedsięwzięcia, koszcie Projektu oraz wysokości dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności), - przygotowanie odpowiedniej sali na obszarze realizacji Projektu (przynajmniej dla 100 osób) wraz z poniesieniem kosztów wynajmu, - pełnienie funkcji gospodarza w imieniu Zamawiającego oraz prowadzenie spotkania, - zapewnienie i obsługa koniecznego sprzętu nagłaśniającego oraz urządzeń audiowizualnych, - rozdanie materiałów informacyjnych (ulotka, folder), - przygotowanie sprawozdania ze spotkania (m.in. przebieg, poruszone zagadnienia, zdjęcia, materiał audio-wizualny, listy uczestników). Wszelkie informacje dot. konferencji (spotkania z mieszkańcami) należy oznaczać zgodnie z Załącznikiem nr 13 do Umowy o dofinansowanie [Obowiązki informacyjne Beneficjenta] oraz „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” 3.2.9. Pikniki Rodzinne (spotkania z mieszkańcami) – szt. 13. Celem bezpośrednim jest zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w Projekcie realizowanym w ramach POIiŚ oraz roli jaką odgrywa Unia Europejska poprzez Fundusz Spójności. Kolejnym celem jest zwrócenie w niebanalny sposób uwagi mieszkańców na efekt prowadzonego Projektu. Ponadto wspieranie tożsamości lokalnej, identyfikacji z miastem - wywoływanie dumy z powodu realizacji zakrojonego na szeroką skalę projektu inwestycyjnego, który realizuje Zamawiający. Stymulowanie uzyskania rozgłosu (publicity) poprzez wykreowanie niekonwencjonalnego wydarzenia promocyjnego, co ma wspomóc budowanie rozpoznawalności i kreowanie nowoczesnego wizerunku Zamawiającego. Celem bezpośrednim jest zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w Projekcie realizowanym w ramach POIiŚ oraz roli jaką odgrywa Unia Europejska poprzez Fundusz Spójności. Ponadto celem jest promowanie wśród mieszkańców efektów Projektu i zrealizowanych w jego ramach inwestycji. Opis: Impreza dla mieszkańców o charakterze Pikniku, z atrakcjami dla różnych grup wiekowych, typowymi dla tego rodzaju imprez piknikowych. Program: - konkursy dla różnych grup wiekowych jako metoda angażowania uczestników i sposób dystrybucji gadżetów Projektu (w charakterze nagród), - Atrakcje dla dzieci (minimum 3 szt.) - Występy lokalnych grup muzycznych – 1,5 h repertuar na „żywo” (Wykonawca zapewnia nagłośnienie, oświetlenie i sceny) Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia pikników rodzinnych z następującymi imprezami tj. - Dni Jarocina, - Dzień Dziecka, - Pikniki osiedlowe, - inne – za zgodą Zamawiającego. Ilość pikników zrealizowanych w ten sposób nie może być większa niż 5. Ilość: 13 imprez 1-dniowych. Czas trwania - minimum 3 godziny. Terminy i miejsce: Do uzgodnienia z Zamawiającym. Zakres czynności Wykonawcy: - opracowanie scenariusza imprez, który musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego, - kompleksowa organizacja imprezy wraz z pozyskaniem do współpracy partnerów komercyjnych - dostawców i usługodawców np. w zakresie gastronomii, sanitariatów, rozrywki, - promocja imprezy (komunikaty-zaproszenia w mediach lokalnych - zgodnie z zasadami identyfikacji wizualnej Projektu, w uzgodnieniu z Zamawiającym), - promocja Projektu podczas imprez poprzez zaproszenie mieszkańców na wycieczkę autokarem po inwestycjach realizowanych w ramach Projektu – ilość kursów wg potrzeb, jednak nie więcej niż 1/godz. - dokumentacja foto-video Pikniku - minimum 50 zdjęć aparatem cyfrowym lustrzanką min.8 mln pikseli) i filmowego (kamera cyfrową po montażu film min. 2 minuty) z Pikniku oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu imprezy na nośniku CD/DVD, - uzyskanie zgód i pozwoleń, o ile tego rodzaju decyzje administracyjne będą wymagane prawem lokalnym w związku z organizacją Pikniku, - zapewnienie zaangażowania służb porządkowych (straż miejska, policja) i ratowniczych (ambulans, straż pożarna) w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz sanitariaty minimum cztery, - publikacja przez Wykonawcę informacji o Pikniku w serwisie internetowym Projektu oraz zapewnienie publikacji w oficjalnym serwisie UM Jarocin, - zapewnienie ekspozycji plakatu na tablicach ogłoszeń w siedzibie PWiK Sp. z o.o., UM Jarocin, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich oraz w przestrzeni miejskiej na słupach ogłoszeniowych. 3.2.10. Plakaty informacyjne na nośnikach reklamowych Zaprojektowanie, opracowanie, wykonanie plakatów informacyjnych oraz zamieszczenie ich w widocznych miejscach na nośnikach reklamowych, po uprzednim uzyskaniu odpowiednich zezwoleń i akceptacji Zamawiającego. Nośniki reklamowe muszą mieć powierzchnię minimum 17m2 każdy. Ilość nośników reklamowych: 3 szt. Plakaty informacyjne zawierać będą informacje o planowanym przedsięwzięciu – ilość: 1 szt./nośnik reklamowy/rok w latach 2018-2022. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia plakatu, w tym utraty jego czytelności, Wykonawca jest obowiązany do zamieszczenia w jego miejsce nowego plakatu, przy czym takie uzupełnienia nie będą zmniejszały wymaganej liczby plakatów. Termin wykonania: Do uzgodnienia z Zamawiającym. Opis plakatów: - jednostronne, - druk pełnokolorowy, - format dopasowany do nośników reklamowych, Zakres zadania obejmuje: - opracowanie projektu graficznego plakatów, - zebranie informacji, opracowanie tekstu, wykonanie zdjęć, - pełnokolorowy, jednostronny druk 15 szt. plakatów, - zamieszczenie ich w widocznych miejscach na nośnikach reklamowych. Treść i szata graficzna oraz lokalizacja plakatów musi być każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym. Plakaty informacyjne należy opracować zgodnie z Załącznikiem nr 13 do Umowy o dofinansowanie [Obowiązki informacyjne Beneficjenta] oraz „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”

II.5) Główny kod CPV: 79342200-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
22462000-6
79341000-6
79341400-0
79800000-2
39294100-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 500000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postepowaniu: 1) posiadają doświadczenie w realizacji działań informacyjno-promocyjnych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego Projektu unijnego o wartości min. 70 mln PLN, 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy, którzy wskażą Zespół Kluczowych Ekspertów odpowiedzialnych za świadczenie usług, i którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj.: - Ekspert nr 1 – posiadający doświadczenie w przygotowaniu min. 5 konferencji prasowych, - Ekspert nr 2 – posiadający doświadczenie w przygotowaniu min. 10 audycji promocyjnych w radiu lub telewizji, - Ekspert nr 3 – posiadający doświadczenie w przygotowaniu min. 10 publikacji prasowych o charakterze promocyjnym.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp: W zakresie oceny podstaw do wykluczenia Wykonawcy: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż̇ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postepowaniu; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają̨ wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się̨ o zamówienia publiczne; g) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; h) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; i) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716); j) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca może złożyć́ wraz z oświadczeniem dokumenty bądź́ informacje potwierdzające, że powiazania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to powinno być złożone w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Uwaga: Zamawiający będzie żądał w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp złożenia dla tych podmiotów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy dokumentów, o których mowa w lit. a-i powyżej. Analogicznie Zamawiający będzie żądał tych dokumentów dla podwykonawców (art. 25a ust. 5 Pzp).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp: W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia ze wskazaniem ich doświadczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
8. Jeżeli: 1) Wykonawca ma siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.4 wskazanych powyżej w zakresie podstaw wykluczenia: a) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; b) lit. b-d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wcześniej niż 3 miesiące (lit. b i c) lub 6 miesięcy (lit. d) przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się̨ dokumentów, o których mowa w pkt 1) powyżej, zastępuje się̨ je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć́, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9. W celu spełnienia pozostałych wymagań Zamawiającego do oferty należy załączyć: 1) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty lub/i załączników do niej, przy czym jeżeli wszystkie te dokumenty podpisują w odpowiedniej liczbie osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, załącznik ten nie jest konieczny; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp – jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. 10. Zamawiający oczekuje, że do oferty zostanie również załączony załącznik do oferty - Podstawowe dane wykonawcy - według wzoru załączonego do specyfikacji. Niezałączenie niniejszego Formularza nie spowoduje odrzucenia oferty. 11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. - Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp (brak podstaw wykluczenia określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 25.01.2018 r. do godziny 8:00. 3. Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu (przelew na rachunek bankowy), b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 359 z późn. zm.). 4. Wpłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK S.A. nr 87 1090 1131 0000 0000 1301 8407 z dopiskiem: „dotyczy przetargu promocja”. 5. Środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie określonym w ust. 2. 6. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 lit. b) – e), Wykonawca jest zobowiązany załączyć oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia, czyniąc to w sposób nieniszczący jego struktury i treści, tzn. bez dziurkowania i wszywania, np. w obwolucie z przeźroczystej folii. Powyższe jest uzasadnione tym, że dokumenty wadialne odpowiednio po wyborze oferty najkorzystniejszej lub zakończeniu postępowania albo wygaśnięciu terminów ich ważności podlegają zwrotowi Wykonawcy. 8. Odrzucona zostanie oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy (np. nie wniesie wymaganego wadium w terminie lub w formie, o której mowa w rozdz. XIX ust. 3 lit. a)-e) SIWZ). 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 16. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 17. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie i realizację zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum / spółki cywilnej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Oferowana cena70,00
Doświadczenie30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany zawartej umowy (w drodze aneksu) są dopuszczalne w przypadkach przewidzianych we wzorze (projekcie) umowy będącym integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a ponadto w następujących sytuacjach: 1) w sprawach formalnych nie związanych z przedmiotem zamówienia (np. zmiany prawne po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiany osób), 2) w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy przepisów prawnych wpływających na realizację umowy, w tym stawki podatku VAT albo wysokości opłat środowiskowych - w takiej sytuacji dopuszcza się zmianę cen jednostkowych oraz cen za poszczególne elementy zamówienia; 3) jeśli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 4) w sytuacjach niezależnych od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy; przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych - przy czym Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej. Zapisy z wzoru (projektu) umowy: 1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i są dopuszczalne tylko w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie. 2. Wykonawca nie może przenieść całości lub części praw, ani też całości lub części obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego. 3. Tytuły poszczególnych paragrafów umowy mają charakter wyłącznie informacyjny. 4. Strony są zobowiązane informować się niezwłocznie nawzajem na piśmie o każdej zmianie siedziby, bądź adresu do doręczeń, pod rygorem uznania doręczenia korespondencji na ostatnio wskazany adres za skuteczne, tj. wywołujące skutki prawne. 5. W każdym przypadku za zgodą Zamawiającego dopuszczalne są nieistotne zmiany do umowy, w szczególności: 1) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 3) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3 pkt 2; 4) łączna wartość zmian jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy są dopuszczalne jedynie w sytuacjach: 1) zmiany wysokości wynagrodzenia lub jego części brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia, 2) zmiany wynagrodzenia lub jego części należnego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 3) jeśli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 4) w sytuacjach niezależnych od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy; przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, 5) w sytuacjach, o których mowa w pkt. XXIX ust. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 6) w innych sytuacjach przewidzianych w umowie - a wprowadzone istotne zmiany spełniają poniższe warunki: a) nie zmieniają ogólnego charakteru umowy w sprawie zamówienia w stosunku do charakteru pierwotnie zawartej umowy, b) zmiana nie wprowadza warunków, które, gdyby były częścią pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia, umożliwiłyby przyjęcie oferty innej niż pierwotnie przyjęta, albo zainteresowałyby dodatkowych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia, c) nie zmieniają równowagi ekonomicznej umowy w sprawie zamówienia na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie, d) zmiany nie rozszerzają znacznie zakresu umowy w sprawie zamówienia. 4. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę, jeśli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 145a ustawy - Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 5. Po rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy Wykonawca podejmie niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-25, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH