Ogłoszenie nr 568151-N-2017 z dnia 2017-08-10 r.

Przedszkole Samorządowe nr 64 p.n. "Akademia Jasia i Małgosi" w Białymstoku: Zakup i dostawa artykułów spożywczych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: ACTUS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Daniel Ambrożej
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Samorządowe nr 64 p.n. "Akademia Jasia i Małgosi" w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 20040801900000, ul. ul. Dubois  12 , 15349   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 745 30 50, , e-mail przedszkole64@op.pl, , faks 85 745 30 50.
Adres strony internetowej (URL): http://www.ps64.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.ps64.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.ps64.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej
Adres:
Przedszkole Samorządowe Nr 64 w Białymstoku pn. „Akademia Jasia i Małgosi” ul. Dubois 12, 15-349 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów spożywczych
Numer referencyjny: ZP-1/PS64/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych przeznaczonych na potrzeby bieżącego żywienia w asortymencie i ilościach ujętych w zestawieniach stanowiących załącznik w formacie EXCEL. Zamawiający zaznacza, że realizowane cykliczne dostawy, każdorazowo winny być dostosowane wagowo do składanego zamówienia. 2. Opisy, skład, technologie bądź materiały podające producentów określają wymagania minimalne jakościowo bądź technologicznie i dopuszcza się stosowanie zamienników, które nie obniżą tychże wartości w tym użytkowej i jakościowej dostarczanego asortymentu zamówienia. 3. Wskazane bądź sugerujące opisy nie stanowią zatem preferencji Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest zatem wykazać, że wykorzystany przez niego asortyment, spełnia minimalne wymagania Zamawiającego. 5. Przedłożone przez Wykonawcę dowody potwierdzające spełnienie warunku określonego w ww. pkt. 4 muszą być jednoznaczne. Zamawiający odrzuci przedłożone dokumenty jeżeli nie będą pozwalały na jednoznaczne spełnienie powyższego obowiązku. 6. Zamawiający przewiduje zamówienie częściowe w trakcie realizacji zamówienia. Podane w załączniku EXCEL ilości poszczególnego asortymentu należy traktować jako wartości szacunkowe i nie muszą zostać wyczerpane w trakcie realizacji umowy. Zamawiający z uwagi na możliwość m.in. uzyskania oszczędności z tytułu absencji osób objętych żywieniem, przewiduje dostawy dodatkowe w zależności od potrzeb, które nie przekroczą 30 % wartości zamówienia podstawowego udzielonego na warunkach niniejszej SIWZ stosownie do postanowień art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP lub z uwagi na uwarunkowania wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 3) lub 5) ustawy PZP nie są zmianami istotnymi, umożliwiającymi w trybie art. 144 ust. 1e ustawy PZP na dokonanie nieistotnych zmian w umowie. 7. Realizacja dostaw będzie dokonywana sukcesywnie na podstawie zapotrzebowań Zamawiającego w których każdorazowo określony zostanie termin dostawy oraz asortyment zamówienia. 8. Przedmiot zamówienia został określony w następujących częściach: Cz. 1 – mięso Cz. 2 – pieczywo Cz. 3 – artykuły suche Cz. 4 – mrożonki Cz. 5 – nabiał Cz. 6 – jajka Cz. 7 – warzywa, owoce Cz. 8 – ziemniaki Cz. 9 – ryby Cz. 10 – mleko ARR Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na maksymalnie 2 z ww. części. W przypadku złożenia oferty na więcej niż 2 części, Zamawiający odrzuci ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP. 9. Wytworzenie towaru, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego, w szczególności: 1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i innymi aktami wykonawczymi do tej ustawy, 2) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych, 3) ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, 4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...), 5) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, 6) rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, 7) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych, 8) rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, 9) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 10. Warunki dostawy: 1) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem, własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko. 2) realizacja dostaw odbywa się na podstawie składanych przez Zamawiającego w formie pisemnej, elektronicznej (e-mail), telefonicznie lub za pośrednictwem faxu zamówień, zawierających ilości i terminy dostaw oraz w miarę potrzeb inne warunki istotne z punktu widzenia Zamawiającego, 3) jakiekolwiek zawiadomienie przekazywane miedzy stronami w formie pisemnej, elektronicznej lub faxu skutkuje w momencie doręczenia go danej ze stron, 4) dostawy określone w częściach o których mowa w ww. ust. 8 będą realizowane w dniach roboczych do godz. 07:00 w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osobę upoważnioną, najpóźniej do godz. 15:00, za wyjątkiem asortymentu cz. 2 – „pieczywo” – odpowiednio do godz. 12:00, dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzach cenowych lub w formie dostawy dodatkowej w dniu złożenia zamówienia, 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zamówionego asortymentu pod względem ilościowym i jakościowym również w momencie odbioru towaru. Zamawiający zastrzega dostarczenie asortymentu I gatunku, 6) Wykonawca zobowiązany jest do znakowania i opakowania towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia, 7) przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: a) środka transportu odpowiedniego dla przewożonej żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi higieny środków spożywczych, pod rygorem nieprzyjęcia dostawy przez Zamawiającego; b) odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu; c) możliwości realizacji procedur bezpieczeństwa przez pracowników Zamawiającego w stosunku do osób i pojazdów wykonujących dostawę; d) uczestnictwa kierowcy lub innej osoby w dostarczeniu towaru, w tym pobraniu prób w ramach reklamacji lub kontroli prewencyjnej, pod rygorem dokonania tych czynności bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko. 11. Zamawiający zastrzega, by termin przydatności do spożycia - jeśli jest możliwy do określenia - nie może przekroczyć połowy czasu przydatności do spożycia określonego przez producenta. 12. Dostarczone towary muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami. 13. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres związania umowy, posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 14. Przedmiot zamówienia (występujący w opakowaniach jednostkowych) dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach – bez stosowania opakowań zastępczych. 15. Wykonawca w odniesieniu do producenta uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, zobowiązuje się udostępnić na żądanie Zamawiającego dokumentację z wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 16. W czasie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 2-krotnego wykonania na koszt Wykonawcy badań kontrolnych potwierdzających zgodność produktów z opisem przedmiotu zamówienia. Laboratorium, kierunek i zakres badań kontrolnych określa Zamawiający. Zamawiający zleci osobom uprawnionym (próbobiorca – rzeczoznawca) pobranie prób i wykonanie badań w laboratorium akredytowanym w zlecanym kierunku i zakresie badań, a w przypadku braku takiej możliwości w laboratorium spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. W przypadku braku możliwości wykonywania badań według metod przywoływanych w opisie przedmiotu zamówienia, określenia metod równoważnych dokona Zamawiający. Stwierdzenie niezgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia będzie podstawą do wszczęcia procedury reklamacyjnej bądź rozwiązania umowy.

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
03142500-3
03212100-1
03220000-9
15100000-9
15220000-6
15221000-3
15300000-1
15331100-8
15500000-3
15800000-6
15810000-9
15511210-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje zamówienie częściowe w trakcie realizacji zamówienia. Podane w załączniku EXCEL ilości poszczególnego asortymentu należy traktować jako wartości szacunkowe i nie muszą zostać wyczerpane w trakcie realizacji umowy. Zamawiający z uwagi na możliwość m.in. uzyskania oszczędności z tytułu absencji osób objętych żywieniem, przewiduje dostawy dodatkowe w zależności od potrzeb, które nie przekroczą 30 % wartości zamówienia podstawowego udzielonego na warunkach niniejszej SIWZ stosownie do postanowień art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP lub z uwagi na uwarunkowania wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 3) lub 5) ustawy PZP nie są zmianami istotnymi, umożliwiającymi w trybie art. 144 ust. 1e ustawy PZP na dokonanie nieistotnych zmian w umowie.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia o których mowa w ww. pkt. III.1). Oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 do SIWZ. Ewentualne pełnomocnictwa w przypadku osób niewymienionych w dokumencie rejestracyjnym.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenia o których mowa w ww. pkt. III.1). Oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 do SIWZ. Ewentualne pełnomocnictwa w przypadku osób niewymienionych w dokumencie rejestracyjnym.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
czas realizacji dostawy dodatkowej złożonej w dniu dostawy – do 3 godz.40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, której nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie jest to zawinione przez Strony, 2) w celu prawidłowego wykonania umowy niezbędna i konieczna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania przez Wykonawcę, czego nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie jest to zawinione przez Strony, 3) niezbędna i konieczna jest zmiana terminu wykonania umowy ze względu na zaistnienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie są one zawinione przez Strony, w szczególności zmian w harmonogramie roku szkolnego, 4) zmiany miejsca dostawy ze względu na zmiany organizacyjne po stronie Zamawiającego, 5) zmiany danych teleadresowych Zamawiającego lub Wykonawcy, 6) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, w zakresie ceny umownej: 7) ceny jednostkowe towarów mogą być waloryzowane nie częściej niż co kwartał, a podstawą waloryzacji będzie faktyczny wzrost cen za ubiegły kwartał zgodnie ze wskazaniem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych przez Prezesa GUS. Waloryzacja przysługuje Wykonawcy w sytuacji jeżeli podany wzrost cen w kwartale osiągnie co najmniej 3%. Zmiany cen w/w mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej, 8) ze względu na zaistnienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy, których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie są one zawinione przez Strony, o ile Zamawiający dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi. Również w przypadku gdy ceny jednostkowe mogą podlegać zmianom wynikającym tylko i wyłącznie z wahań cen rynkowych. Poziom zmian cen nie może przekroczyć 20 % zaoferowanej ceny. Po stronie wykonawcy leży udowodnienie zmian cen rynkowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-18, godzina: 13:29,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: mięso
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Asortyment w ramach cz. 1 zamówienia: Filet z indyka świeży, w kawałku - bez chrząstek Filet z kurczaka świeży w kawałku - bez chrząstek Kiełbasa podwawelska wieprzowa / mięso nie mniej niż 85%/ Karkówka wieprzowa b/k, b/t kl. I Kiełbaski śląskie /mięso nie mniej niż 85%, Porcje rosołowe z kurczaka Parówki wieprzowe / zawartość mięsa minimum 85 g na 100 g gotowego produktu/ Podudzia z kurczaków świeże - duże Schab wieprzowy b/k w kawałku, środkowy, kl. 1 Łopatka b/k, b/s w kawałku, kl. I Szynka wieprzowa extra b/k, b/s, b/t w kawałku mięsień - odłoniona Udziec z indyka bez skóry , bez kości, świeży WĘDLINA: Kiełbasa drobiowa podsuszana, typu "krakowska sucha z indyka (nie mniej niż 104 g mięsa na 100g produktu). Dostawa dostosowana wagowo do zamówienia. WĘDLINA: Kiełbasa podsuszana, typu "krakowska sucha" lub "żywiecka podsuszana, wieprzowa (nie mniej niż 104 g mięsa na 100 g produktu). Dostawa dostosowana wagowo do zamówienia. WĘDLINA: Polędwica wieprzowa podwędzana (nie mniej niż 104 g mięsa na 100 g produktu, bez konserwantów) w kawałku.Dostawa dostosowana wagowo do zamówienia. WĘDLINA drobiowa typu "rolada drobiowa z kurczaka, gotowana" lub "filet wędzony z indyka" (nie mniej niż 85% mięsa, bez konserwantów), w kawałku. Dostawa dostosowana wagowo do zamówienia. Udziec z kurczaka gat.I (nie więcej niż 250g.szt ) Podane w załączniku do SIWZ (plik EXCEL - zakładka nr 1) ilości poszczególnego asortymentu należy traktować jako wartości szacunkowe i nie muszą zostać wyczerpane w trakcie realizacji umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas realizacji dostawy dodatkowej złożonej w dniu dostawy – do 3 godz.40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: pieczywo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Asortyment w ramach cz. 2 zamówienia: bułka żytnia 70g - 80g bułka tarta - pszenna bułka z ziarnami z mąki mieszanej 70 g - 80 g chałka zdobna duża /nie więcej niż 15 g cukru na 100 g produktu i nie więcej niż 10 g tłuszczu na 100 g produktu/ "Chleb wieloziarnisty na naturalnym zakwasie / mąka pszenna, żytnia, ziarna nie mniej niż 13% - żyto, owies, słonecznik, siemię lniane, sezam, płatki jęczmienne/, 400g krojony." chleb z siemiemiem lnianym na naturalnym zakwasie bez drożdży/400g/ krojony Chleb żytni razowy na naturalnym zakwasie / mąka żytnia razowa 55%, pszenna, żytnia/ 0,5 kg, krojony, bez dodatku drożdży/. paluch pszenny ze słonecznikiem 60 g - 80 g paluszek z cynamonem /nie więcej niż 15 g cukru na 100 g produktu i nie więcej niż 10 g tłuszczu na 100 g produktu/ Podane w załączniku do SIWZ (plik EXCEL - zakładka nr 2) ilości poszczególnego asortymentu należy traktować jako wartości szacunkowe i nie muszą zostać wyczerpane w trakcie realizacji umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15810000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas realizacji dostawy dodatkowej złożonej w dniu dostawy – do 3 godz.40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: artykuły suche
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Asortyment w ramach cz. 3 zamówienia: Aromat do ciast - waniliowy- 9 ml Amoniak 20g Bazylia suszona - 20g typu Prymat Biszkopty- opakowanie 500g Cukier kryształ opakowania po 1 kg Cukier waniliowy 30g typu Delekta Cukier puder 500g Cukier trzcinowy opakowania po 1kg Cynamon mielony 15g Chrupki kukurydziane naturalne - opakowania do 500g Czekolada gorzka o zawartości minimum 70 % miazgi kakaowej tabliczki po 100 g- z motywem świątecznym Chrzan biały tarty - słoik 200g Drożdże piekarnicze świeże - opakowania po 100 g Dżem 100 % owoców truskawkowy 220g Dżem 100 % owoców wiśniowy 220g Dżem 100% owoców brzoskwiniowy 220g Dżem 100% owoców czarna porzeczka 220g Dżem 100% owoców czerwona porzeczka 220g Marmolada wieloowocowa twarda op. 500g Powidła niskosłodzone węgierkowe opakowanie do 500g Herbata czarna liściasta 100 g Rumianek ekspresowy 20 torebek Mięta ekspresowa 20 torebek Pokrzywa ekspresowa 20 torebek Herbata zielona liściasta 80g Kakao naturalne (zawartość tłuszczu 15-17 %)80g- typu Wedel Kasza gryczana prażona opakowania do 5 kg Kasza jęczmienna (różnej grubości) opakowania do 5 kg Kasza kukurydziana pakowana po 350g Kasza Kuskus pełne ziarno/opakowania 300 g/ Kasza jaglana opakowania do 5 kg Kasza bulgur opakowanie 3kg Kasza pęczak 1kg Kasza wiejska op. do 5kg Kasza manna opakowanie 1-5 kg Kawa zbożowa typu "ANATOL" 100g Kawa "INKA" z orkiszem Kawa " INKA" z błonnikiem Kawa " INKA" z magnezem Kawa typu " INKA" 150 g ( zboża jęczmień, żyto minimum 72%) Ketchup /minimum 150 g pomidorów na 100 g produktu -bez konserwantów i polepszaczy smaku/ opakowania do 500g Koncentrat pomidorowy 30 % słoiki do 1 litra Przecier pomidorowy (w przypadku którego zużyto nie mniej niż 120 g pomidorów do przygotowania 100 g produktu gotowego do spożycia) kartoniki po 0,50 l Lubczyk suszony 15g typu Prymat Majeranek otarty suszony 20g typu Prymat Makaron pełnoziarnisty Makaron kokardki z pszenicy durum Makaron świderki z pszenicy durum Makaron krajanka, gniazda z pszenicy durum Makaron muszelka drobna z pszenicy durum Makaron pene /pióra/ z mąki durum Makaron gwiazdka drobna z pszenicy durum Makaron łazanka z pszenicy durum Makaron spaghetti z mąki durum Mąka pszenna typ 480 - 500 opakowania po 1 kg Mąka orkiszowa 1kg Mąka żytnia razowa 1kg Mąka kukurydziana 1kg Mąka ziemniaczana opakowania po 1 kg Estragon 20g typu Prymat Galaretka owocowa (różne smaki) Imbir mielony 15g typu Prymat Jajko Kinder z niespodzianką (Mikołajki, święta) Kminek mielony 20g typu Prymat Kolendra 20g typu Prymat Kurkuma 20g typu Prymat Liście laurowe 10g typu Prymat Rozmaryn 20g typu Prymat Oregano 20g typu Prymat Tymianek 15g typu Prymat Przyprawa curry typu Prymat Gałka muszkatołowa mielona 15g typu Prymat Otręby owsiane opakowanie do 500g Majonez niskotłuszczowy 380g Lizaki - serduszka czerwone małe Masa makowa 850g Musztarda stołowa 200g Miód naturalny wielokwiatowy - słoiki 1 kg Ziarno sezamu opakowanie do 500g Płatki migdałów opakowanie do 100g (bez konserwantów) Śliwka węgierka suszona /bez dodatku cukru/ - opakowania do 1 kg Morele suszone /bez dodatku cukru/ - opakowania do 1 kg Ocet winny jabłkowy, biały - butelki 0,5 l Rama combi profi 3,7l Olej roślinny, rzepakowy z pierwszego tłoczenia - KUJAWSKI- opakowanie 1l Olej lniany /tłoczony na zimno, niefiltrowany, opakowanie 1L, ciemne szkło/, data sprzedaży nie dłuższa niż miesiąc od daty produkcji. Oliwa z oliwek (najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia) 1 l Oliwki czarne b/p nierozdrobnione op. do 500g Oliwki zielone b/p nierozdrobnione op. do 500g Papryka słodka mielona 20g Pieprz cytrynowy 20g Pieprz naturalny czarny mielony 20g Pieprz ziołowy 20g Płatki jęczmienne 500 g /nie błyskawiczne/ Płatki owsiane górskie 500g /nie błyskawiczne/ Płatki ryżowe 1kg "Płatki śniadaniowe / nie więcej niż 15 g cukru na 100 produktu, nie więcej niż 10 g tłuszczu na 100 g produktu i nie więcej niż 040 g sodu na 100 g produktu/ opakowania do 2 kg" Proszek do pieczenia opakowania po około 30 g Soda oczyszczona opakowania ok.. 30g Rodzynki suszone /bez dodatku cukru/ opakowania do 1 kg Rodzynki suszone "Sułtańskie" 100g Ryż paraboliczny opakowania 1-5kg Ryż biały długoziarnisty opakowania 1 - 5 kg Ryż brązowy opakowania 1 - 5 kg Sok pomarańczowy bez dodatku cukru, konserwantów i sztucznych barwników - 1l Sok pomarańczowy bez dodatku cukru, konserwantów i sztucznych barwników - kartoniki po 200 ml ze słomką Sól morska gruboziarnista /bez antyzbrylacza/ - opakowania do 1 kg Sól Himalajska drobna opakowanie do 1 kg Wafle tortowe kwadratowe Płatki jaglane /z wyłączeniem płatków błyskawicznych/, op. 0,5-1 kg Ziele angielskie mielone 20g Zioła prowansalskie 20g Fasola sucha drobna Susz- gruszka Susz- jabłko Żurawina suszona nierozdrobniona gat. 1 op. do 1 kg Cieciorka suszona Groch połówki Grzyby suszone- torebki 60g/prawdziwek, podgrzybek, borowik/ Soczewica czerwona Soczewica zielona Pestka- słonecznik łuskany Pestka- dynia łuskana Wafelki ryżowe mini z czerwonym buraczkiem op. 40 g Mieszanka przypraw do drobiu bez konserwantów, soli i polepszaczy smaku, bez glutaminianu sodu Mieszanka przypraw do ryb bez konserwantów, soli i polepszaczy smaku, bez glutaminianu sodu - opakowania PET do 0,60 kg Mieszanka przypraw do mięsa wieprzowego bez konserwantów, soli i polepszaczy smaku, bez glutaminianu sodu - opakowania PET do 0,60 kg Podane w załączniku do SIWZ (plik EXCEL - zakładka nr 3) ilości poszczególnego asortymentu należy traktować jako wartości szacunkowe i nie muszą zostać wyczerpane w trakcie realizacji umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas realizacji dostawy dodatkowej złożonej w dniu dostawy – do 3 godz.40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: mrożonki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Asortyment w ramach cz. 4 zamówienia: Bukiet warzyw /marchew, kalafior, brokuł/ opakowania po 2,5 kg Fasolka szparagowa żółta cięta - mrożona, kl. 1 - opakowania po 2 kg "Groszek zielony mrożony, kl.1 - opakowania po 2,5 kg" Malina cała, mrożona, gat. 1 - opakowania po 2,5 kg Marchew kostka gat. 1 - 2,5 kg mrożona Mieszanka warzywna 7 - składnikowa mrożona (bez ziemniaków) kl. 1 opakowania po - 2,5 kg "Mieszanka kompotowa wieloskładnikowa, mrożona, kl. 1/bez jabłek, owoce drylowane/ - opakowania po 2,5 kg" "Porzeczka czarna mrożona kl. 1 - opakowania po 2.50 kg" "Porzeczka czerwona mrożona kl. 1 - opakowania po 2.50 kg" "Szpinak siekany mrożony kl. 1 /brykiet/ - opakowania po 2,5 kg" "Śliwka węgierka bez pestek, mrożona, kl. 1 - opakowania po 2,5 kg" "Truskawka cała gat. 1 / bez szypułek/ - opakowania po 2,5 kg" "Wiśnia bez pestek, mrożona, kl. 1 - opakowania po 2,5 kg" Brokuły mrożone kl. I- oakowanie po 2 kg Kalafior mrożony kl. I- opakowanie po 2,5 kg Brukselka mrożona kl. I- opakowanie po 2,5 kg "Kukurydza mrożona, kl.1 - opakowania po 2,5 kg" Fasolka szparagowa zielona - mrożona, kl. 1 - opakowania po 2,5 kg "Włoszczyzna cięta, mrożona – paski, 4- składnikowa: /marchew, seler, pietruszka, por/ - opakowania po 2,5 kg" Podane w załączniku do SIWZ (plik EXCEL - zakładka nr 4) ilości poszczególnego asortymentu należy traktować jako wartości szacunkowe i nie muszą zostać wyczerpane w trakcie realizacji umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331100-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas realizacji dostawy dodatkowej złożonej w dniu dostawy – do 3 godz.40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: nabiał
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Asortyment w ramach cz. 5 zamówienia: "Jogurt naturalny /mleko, mleko w proszku, żywe kultury bakterii jogurtowe/, /bez dodatku skrobi, gumy i żelatyny, cukru/ - typu grecki, tłuszcz do 10 %, opakowania po 400 ml" Masło - extra (nie mniej niż 82% tłuszczu), kostka 200 g Mleko spożywcze świeże tłuszcz 3,2 % - 1l - butelka /pasteryzowane w niskiej temperaturze i poddane procesowi mikrofiltracji - niehomogenizowane/ Ser biały półtłusty, krajanka Ser żółty typu Salami /bez konserwantów i sztucznych barwników/ Ser żółty dojrzewający, twardy, typu Gouda /bez konserwantów i sztucznych barwników/ Ser mozzarella /ser parzony niedojrzewający, skład: mleko, sól, kultury bakterii/ Śmietanka deserowa 30 % tłuszczu op.1l "Śmietana 18 % tłuszczu /bez dodatku skrobi, gumy i żelatyny, cukru/" Masło roślinne 500g Kefir naturalny 2% tłuszczu /mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii fermentacji mlekowej/.-bez skrobi, stabilizatorów, mleka w proszku. Ser typu Feta 12% tł Maślanka naturalna /mleko, mleko w proszku, żywe kultury bakterii /, bez dodatku skrobi, gumy i żelatyny, cukru Podane w załączniku do SIWZ (plik EXCEL - zakładka nr 5) ilości poszczególnego asortymentu należy traktować jako wartości szacunkowe i nie muszą zostać wyczerpane w trakcie realizacji umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas realizacji dostawy dodatkowej złożonej w dniu dostawy – do 3 godz.40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: jajka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Asortyment w ramach cz. 6 zamówienia: Jaja Klasa A2, kategoria wagowa M /ściółkowe/ Podane w załączniku do SIWZ (plik EXCEL - zakładka nr 6) ilości poszczególnego asortymentu należy traktować jako wartości szacunkowe i nie muszą zostać wyczerpane w trakcie realizacji umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03142500-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas realizacji dostawy dodatkowej złożonej w dniu dostawy – do 3 godz.40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: warzywa, owoce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Asortyment w ramach cz. 7 zamówienia: Ananas świeży Arbuz Banany gat. 1 Brzoskwinie /VI - IX/ Grapefruit Gruszka gat. 1 (średnie ok. 150 g) Jabłko gat. 1 /średnie około 150 g/ Brzoskwinia Ufo Borówka amerykańska VI-VIII Kaki Kiwi duże gat. 1 (około 100 g) Cytrna gat. 1 Wiśnie Czerwona porzeczka Czarna porzeczka Limonka gat. 1 Malina świeża /VI- VIII/ Mandarynka gat. 1 Morelki Pomarańcze średnie gat.1 (ok. 150 g) /sezon Śliwki deserowe /IX - X/ Nektarynka /VI, VII, IX/ Winogrona zielone rodzynkowe Winogrona różowe Melon Rabarbar Truskawki (sezon wiosenny VI) Brokuły świeże Buraki Botwina Cebula Cebula czerwona Cukinia Cykoria żółta tacka Czosnek krajowy Dynia Fasolka szparagowa świeża/VI-VIII/ Kalfior świeży Kapusta biała Kapusta młoda/V-VIII/ Kapusta czerwona Kapusta kiszona/ bez dodatku octu/ Kapusta pekińska Koper Marchew Mięta świeża Natka pietruszki Ogórek sałatkowy i gruntowy Ogórek kiszony/ bez dodatku octu/ Ogórek małosolny / V-VIII/ Papryka czerwona Papryka kolorowa Pieczarki Pietruszka - korzeń Pomidor gat. 1 Pomidorki koktajlowe cherry gat. 1 Por Roszponka myta op. 100g Rukola myta op. 100 g Rzodkiew biała sopel Rzodkiewka Sałata masłowa Sałata karbowana Sałata lodowa Seler korzeń Seler naciowy Szczaw świeży /V-VIII/ Szczypior Podane w załączniku do SIWZ (plik EXCEL - zakładka nr 7) ilości poszczególnego asortymentu należy traktować jako wartości szacunkowe i nie muszą zostać wyczerpane w trakcie realizacji umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1, 03220000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas realizacji dostawy dodatkowej złożonej w dniu dostawy – do 3 godz.40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: ziemniaki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Asortyment w ramach cz. 8 zamówienia: Ziemniak jadalny odmiana biała Ziemniaki młode (sezon wiosenny V-VII) Podane w załączniku do SIWZ (plik EXCEL - zakładka nr 8) ilości poszczególnego asortymentu należy traktować jako wartości szacunkowe i nie muszą zostać wyczerpane w trakcie realizacji umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03212100-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas realizacji dostawy dodatkowej złożonej w dniu dostawy – do 3 godz.40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: ryby
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Asortyment w ramach cz. 9 zamówienia: "Filet z miruny SHP ( nie więcej niż 10 % glazury) b/skóry" Filet z morszczuka SHP ( nie więcej niż 10 % glazury) b/skóry "Makrela wędzona tuszka /rozmiar nie mniejszy niż 300-500/" Szprotki w oleju Sardynki w oleju Paluszki z fileta z ryby - panierowane /ryba minimum 53 %/ - bez  polepszaczy smaku i glutaminianu Podane w załączniku do SIWZ (plik EXCEL - zakładka nr 9) ilości poszczególnego asortymentu należy traktować jako wartości szacunkowe i nie muszą zostać wyczerpane w trakcie realizacji umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15220000-6, 15221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas realizacji dostawy dodatkowej złożonej w dniu dostawy – do 3 godz.40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: mleko ARR
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Asortyment w ramach cz. 5 zamówienia: Mleko UHT 2% z dopłatą z ARR Podane w załączniku do SIWZ (plik EXCEL - zakładka nr 10) ilości poszczególnego asortymentu należy traktować jako wartości szacunkowe i nie muszą zostać wyczerpane w trakcie realizacji umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15511210-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas realizacji dostawy dodatkowej złożonej w dniu dostawy – do 3 godz.40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: