Ogłoszenie nr 568097-N-2017 z dnia 2017-08-10 r.

Sąd Apelacyjny w Lublinie: Robota budowlana polegająca na remoncie tarasu stanowiącego dojście do budynku Sądu Apelacyjnego w Lublinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 004176470, ul. ul. Obrońców Pokoju  1 , 20-950  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 4523377, , e-mail pparczewska@lublin.sa.gov.pl, , faks 81 4523454.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.lublin.sa.gov.pl/13,zamowienia-publiczne.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
sąd powszechny
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.lublin.sa.gov.pl/13,zamowienia-publiczne.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lublin.sa.gov.pl/13,zamowienia-publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Sąd Apelacyjny w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 1, 20-950 Lublin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Robota budowlana polegająca na remoncie tarasu stanowiącego dojście do budynku Sądu Apelacyjnego w Lublinie
Numer referencyjny: Zp 2130-67/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu tarasu stanowiącego dojście do budynku Sądu Apelacyjnego w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja techniczna wykonana przez Biuro Projektowe Kompleks z siedzibą w Lublinie, w skład której wchodzą: A. Projekt budowlano-wykonawczy remontu tarasu przy budynku Sądu Apelacyjnego w Lublinie, B. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, C. Przedmiary robót, D. Decyzja o pozwoleniu na budowę. Opis przedmiotu zamówienia - Dokumentacja techniczna wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych Umową. 3) Realizacja robót: 1. W czasie trwania remontu tarasu, budynek Sądu Apelacyjnego w Lublinie, do którego stanowi on dojście, będzie użytkowany. 2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac oraz zgodność ich wykonania z Dokumentacją techniczną. Prace winny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania robót określonego rodzaju. 3. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę. 4. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w SIWZ wraz z załącznikami, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego. 5. Do wbudowania mogą być użyte materiały, odpowiadające wymogom SIWZ. Użyte materiały powinny być wysokiej klasy i mieć odpowiednie parametry techniczne. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 6. Wykonawca zobowiązuje się: a) usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady i śmieci. Zamawiający będzie wymagał przedłożenia dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów i gruzu zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i utylizacji odpadów i inne roboty towarzyszące w cenach jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym,; b) umożliwiać wstęp na teren robót pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne, upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego; c) zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie robót. Wykonawca jest w szczególności odpowiedzialny za: - zabezpieczenie rejonu wykonywania prac przed dostępem osób trzecich, - zabezpieczenie mienia znajdującego się bezpośrednio w rejonie wykonywanych prac, - utrzymywanie porządku w trakcie prowadzenia robót oraz uporządkowanie po zakończeniu robót, - natychmiastowe docelowe i skuteczne usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, - prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401). 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z SIWZ, poleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi przepisami i normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zasadami wiedzy technicznej. 8. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca winien wykonać wszystkie niezbędne lub wymagane próby, badania i odbiory. 9. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone na zasadach, o którym mowa w istotnych postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do SIWZ. Warunkiem przeprowadzenia odbioru robót jest dostarczenie w dniu zgłoszenia do odbioru wymaganych dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej, w skład której wchodzi między innymi inwentaryzacja powykonawcza. 10. Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty, w tym dokumentację powykonawczą i inwentaryzację powykonawczą. Dokona również uzgodnień, uzyska wszelkie wymagane opinie i decyzje niezbędne do przekazania obiektu do użytku, w tym przeprowadzenia pozytywnych odbiorów przez instytucje określone w przepisach prawa i pokryje wszelkie koszty z tym związane. 11. Wykonawca będzie zobowiązany do wystąpienia do zarządcy tego terenu o zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z zajęciem pasa. 12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 4) Istotne dla stron postanowienia Umowy znajdują się w Załączniku nr 4 do SIWZ. 5) Z uwagi na charakter wykonywania prac stanowiących przedmiot Umowy, tj. w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane i montażowe pod kierownictwem Kierownika Budowy zatrudnieni byli przez Wykonawcę i podwykonawcę/ów na podstawie stosunku pracy w całym okresie realizacji Umowy. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych lub urządzeń oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Szczegółowe zasady dotyczące wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały w istotnych postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ. 6) Zamawiający ma prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań, oraz stosowania sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określonych w istotnych postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ. UWAGA! Zaleca się dokonanie wizji lokalnej, po uzgodnieniu telefonicznym terminu, w celu sporządzenia rzetelnej oferty. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. W czasie wizji lokalnej Wykonawcom nie będą udzielane żadne wyjaśnienia. Wykonawcy mogą zadawać pytania w trybie przewidzianym w Rozdziale VII - Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262700-8
45262600-7
45453000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
90

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:  1) Doświadczenie zawodowe: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną* o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł** brutto, obejmującej remont*** lub rozbudowę lub przebudowę**** obiektu budowlanego***** o konstrukcji żelbetowej. *Przez robotę budowlaną rozumie się robotę realizowaną w ramach jednej zawartej przez Wykonawcę umowy. **Jeżeli wartość zostanie podana w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym w Biuletynie Zamówień Publicznych. ***Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). ****Przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego (art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). *****Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).  2) Kadra techniczna: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. A) Kierownik budowy – uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z co najmniej 5-letnią praktyką na stanowisku kierownika budowy; B) Kierownik robót elektrycznych - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Ww. osoby powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający oceni, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.3.3 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6.3.4 zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.3.5 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego; 6.3.6 informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż przed terminem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.3.1 dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 1 000 000,00 zł. (np. polisa wraz z dowodem uiszczenia składki), Uwaga! Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona będzie w innej walucie niż złoty polski, podana wartość zostanie przeliczona według średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 6.3.2 dowodów* na potwierdzenie okoliczności wskazanych w Oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1, że Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - zrealizował należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto, obejmującej remont lub rozbudowę lub przebudowę obiektu budowlanego o konstrukcji żelbetowej określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty wykonane zostały zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. *Dowodami, zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
8.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 8.2 Wadium może być wnoszone: w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U z 2014 r., poz. 1804). 8.3 Zamawiający żąda dowodu wniesienia wadium (np. kopii przelewu) dołączonego do oferty. 1) Wpłaty pieniężne wadium należy dokonywać na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie, ul. Dolna 3-go Maja 3 nr: 34 1130 1017 0021 1002 7290 0004 do upływu terminu składania ofert – wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w ww. terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W ofercie należy wpisać numer rachunku bankowego, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium w pieniądzu lub do oferty załączyć upoważnienie dla osoby, której Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wniesione w innej formie niż pieniężna. 2) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy przesłać wraz z ofertą na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale I (w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem wadium do sprawy Zp 2130-67/17) albo złożyć do depozytu w kasie Zamawiającego. Kasa czynna jest w godzinach: od 800 do 1500 z przerwą 1300 – 1400 od poniedziałku do piątku w dni pracujące dla Zamawiającego. Kserokopię gwarancji lub poręczenia zaleca się dołączyć do oferty. 3) Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium w przypadku, gdy do skuteczności obowiązywania – zatrzymania przez Zamawiającego wadium jest niezbędna forma oryginału. Zaleca się złożenie oryginału dokumentu w każdym przypadku. 4) Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podpisem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 8.5. i 8.6. bez obowiązku potwierdzania tych okoliczności, b) termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 8.4 W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie. 8.5 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictwa lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.6 Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.7 Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.8 Zamawiający, zgodnie z art. 46 ustawy, zwraca niezwłocznie wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - po zawarciu umowy sprawie zamówienia publicznego, c) na wniosek Wykonawcy, który: wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, został wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem pkt 8.6, którego oferta została odrzucona. 8.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8.8 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.10 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego zabezpieczenia umowy. 8.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy następować mogą w razie spełnienia przesłanek określonych w art. 144 ust. 1 ustawy, a ponadto w sytuacjach wskazanych poniżej: 1) w przypadku wystąpienia przerw w realizacji Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego przesunięciu ulegnie termin wykonania przedmiotu Umowy o czas odpowiadający czasowi przerwy; 2) w razie konieczności wykonania robót zamiennych lub robót nieobjętych Umową, skutkujących przedłużeniem czasu wykonania przedmiotu Umowy – zmianie ulegnie termin wykonania przedmiotu Umowy o czas odpowiadający przedłużeniu terminu wynikającego z konieczności wykonania robót zamiennych lub robót nieobjętych Umową; 3) w razie konieczności wykonania robót nieobjętych Umową, po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie; w tej sytuacji zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy odbędzie się w ten sposób, że wynagrodzenie obliczone zostanie na podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, zaś w przypadku pozycji nieujętych w kosztorysie ofertowym, wg średnich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym następuje zmiana Umowy, zaś dla nakładów i robót niewystępujących w SEKOCENBUDZIE – wg cen rynkowych zaakceptowanych przez Zamawiającego; 4) w przypadku ograniczenia środków finansowych jakimi dysponuje Zamawiający - ograniczeniu ulegnie odpowiednio zakres rzeczowy Umowy i wynagrodzenie Wykonawcy; 5) zmiana sposobu realizacji zamówienia wynikająca ze zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; 6) zmiana wynikająca z okoliczności związanych z dokonanymi w trakcie robót odkryciami, czasem prowadzenia badań z nimi związanych, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć – w zakresie terminu realizacji Umowy; 7) wystąpienie warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie prac przez okres dłuższy niż 7 dni – zmianie ulec może termin realizacji Umowy o czas wystąpienia warunków pogodowych, o których mowa w niniejszym podpunkcie; 8) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji. 2. Zmiana Umowy nastąpi może z inicjatywy każdej ze stron Umowy, na podstawie pisemnego wniosku jednej ze stron, do którego druga strona zobowiązuje się ustosunkować bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku drugiej stronie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy w okresie jej obowiązywania oraz po jej zakończeniu, a także do nieudostępniania tych informacji i innych pozyskanych w trakcie realizacji materiałów osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem informacji jawnych z mocy prawa. 2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji publicznie dostępnych oraz tych, które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony i nie były objęte zobowiązaniem do poufności względem jakiegokolwiek podmiotu. 3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie przekazaniu informacji na żądanie sądu, organu administracji lub innego uprawnionego podmiotu. Przekazanie powinno odbyć się przy zachowaniu ośrodków ochrony informacji przed publicznym rozpowszechnieniem i po uprzednim poinformowaniu drugiej Strony o żądaniu ujawnienia.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-25, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH