Ogłoszenie nr 528847-N-2019 z dnia 22.03.2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer: „Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer, krajowy numer identyfikacyjny 13076183000000, ul. ul. Strusia  4/8 , 04-564  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 590 09 23, e-mail malgorzata.pason@zoz-wawer.waw.pl, faks 22 812 07 96.
Adres strony internetowej (URL): www.zoz-wawer.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zoz-wawer.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zoz-wawer.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oferta winna zostać złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer, ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa, sekretariat, III piętro, budynek A, pokój 301.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer”
Numer referencyjny: SZPZLO/Z-13/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: WYKAZ PRZYCHODNI OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM: 1) Przychodnia Rejonowa Nr 1 budynek A w Warszawie przy ul. J. Strusia 4/8, pow. ok. 1768m ² 2) Przychodnia Rejonowa Nr 1 budynek B w Warszawie przy ul. J. Strusia 4/8, pow. ok. 1803 m ² 3) Przychodnia Rejonowa Nr 1 budynek C w Warszawie przy ul. Strusia 4/8, pow. ok. 50 m ² (sprzątanie okresowe) 4) Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Warszawie przy ul. Patriotów 170, pow.ok.597 m ² 5) Przychodnia Rejonowa Nr 3 w Warszawie przy ul. Żegańskiej 2 C, pow. ok. 107 m ² (likwidacja przychodni ok. 30 czerwca 2019 r.) 6) Przychodnia Rejonowa Nr 3 w Warszawie przy ul. Żegańskiej 13, pow. ok. 745 m ² (oddanie do użytku nowej przychodni ok.1 lipca 2019 r.) 7) Przychodnia Rejonowa Nr 4 w Warszawie przy ul. Begonii 10, pow. ok. 828 m ² 8) Przychodnia Rejonowa nr 5 w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 167 pow. ok. 170 m ² 9) Przychodnia Rejonowa Nr 6 budynek A w Warszawie przy ul. Patriotów 46, pow. ok. 476 m ² 10) Przychodnia Rejonowa Nr 6 budynek B w Warszawie przy ul. Patriotów 46, pow. ok. 527 m ² 11) Przychodnia Rejonowa Nr 6 budynek C w Warszawie przy ul. Patriotów 46, pow. ok. 135 m ² Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90911200-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90911300-9
90919200-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 250 000,00 zł. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 250 000,00 zł.. Zamawiający dokona oceny niniejszego warunku na podstawie załączonej do oferty polisy lub innego innego dokumentu ubezpieczeniowego.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać się: - doświadczeniem w realizacji podobnych zamówień tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem była usługa sprzątania w obiekcie użyteczności publicznej, realizowana przez okres min. 12 miesięcy, o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto 2. Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem do realizacji zamówienia tj. dwiema mobilnymi szorowarkami do podłóg, 6 profesjonalnymi odkurzaczami wodnymi, 8 profesjonalnymi dwu-wiadrowymi wózkami do sprzątania (zestaw sprzątający) oraz 8 sztywnymi pojemnikami na odpady medyczne, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.3. Wykonawca musi dysponować odpowiednią ilością osób tj. zatrudni co najmniej: - Przychodnia Rejonowa nr 1 budynek A, B i C: Min. 7 osób, w tym: • min. 5 osób sprzątających w godz. 18.00-23.00 (5h) przez cały okres świadczenia usług w dni robocze; • min. 1 osobę sprzątającą w godzinach 07.00 -15.00 (8h), codziennie w dni robocze – tzw. dyżur dzienny; • min. 1 osobę sprzątającą w godzinach 10.00-18.00 (8h), codziennie w dni robocze – tzw. dyżur dzienny. - Przychodnia Rejonowa nr 2 • min. 1 osobę sprzątającą codziennie w dni robocze w godz. 17.00 – 21.00 (4h) - Przychodnia Rejonowa nr 3 – stara, przewidziana do likwidacji w czerwcu br. • min. 1 osobę sprzątającą codziennie w dni robocze w godz. 17.00 – 19.00 (2h) - Przychodnia Rejonowa nr 3 – nowa, przewidziana do oddania w użytkowanie w lipcu br. • min. 2 osoby sprzątające codziennie w dni robocze w godz. 17.00 – 21.00 (4h) - Przychodnia Rejonowa nr 4 • min. 1 osobę sprzątającą codziennie w dni robocze w godz. 17.00 – 21.00 (4h) - Przychodnia Rejonowa nr 5 • min. 1 osobę sprzątającą codziennie w dni robocze w godz. 18.00 – 21.00 (3h) - Przychodnia Rejonowa nr 6 • min. 2 osoby sprzątające codziennie w dni robocze w godz. 17.00 – 21.00 (4h)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudniać na umowy o pracę, w sposób określony w Kodeksie pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.108 z późn. zm.) min. 2 osoby sprzątające wykonujące podstawowe prace w tym zakresie: sprzątanie pomieszczeń medycznych, sanitarnych, biurowych. Zamawiający wymaga zatrudnienie ww. 2 osób spośród personelu sprzątającego w Przychodni Rejonowej nr 1 budynki A,B,C Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale XII SIWZ i wzorze umowy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1-4, winny zostać złożone dokumenty o których mowa w §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymienione dokumenty musi złożyć każdy wykonawca.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć : a) wykaz usług/i wykonanej/ych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, których przedmiotem była min. 1 usługa sprzątania w obiektach użyteczności publicznej, realizowana przez okres min. 12 miesięcy, o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto , wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodu określającego czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. b) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Spełnienie warunku zatrudnienia odpowiedniej ilości personelu zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów w formularzu ofertowym. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów i przedstawi zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów technicznych lub zawodowych na potrzeby realizacji zamówienia, według załącznika nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. W celu potwierdzenia, że oferowane środki myjące, czyszczące, dezynfekujące odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: a) wykaz środków spełniających warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ; b) oświadczenie Wykonawcy, że oferowane środki zakwalifikowane jako wyrób medyczny odpowiadają normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu oraz są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych lub (w przypadku środków niemedycznych) dopuszczone są na podstawie innych ustaw bądź przepisów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do specyfikacji; c) opisów, katalogów, ulotek, kart charakterystyki oraz innych podobnych materiałów dla wszystkich środków wykazanych w wykazie, o którym mowa w wykazie środków.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wraz z ofertą (załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca winien złożyć: a) wypełniony kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji; b) oświadczenie, o którym mowa w Dziale IV pkt.1 – oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, według wzoru – zał. nr 3 do SIWZ); c) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik; d) w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie; e) dowód wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł. 2. Dokumenty i oświadczenia składane BEZ WEZWANIA Zamawiającego: Wykonawca obowiązany jest złożyć po upływie terminu składania ofert - w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP: a) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, b) dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - jeżeli Wykonawca złożył oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć każdy z nich, chyba że należą do jednej grupy kapitałowej. 3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia zobowiązania zawierającego następujące informacje: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ – jeżeli dotyczy. UWAGA! Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, ww. oświadczenie może złożyć wraz z ofertą zaznaczając pierwszy wariant w polu wyboru – „nie należę do żadnej grupy kapitałowej”
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert na pełny okres związania ofertą. 3. Wadium może zostać wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) gwarancjach bankowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy SZPZLO Warszawa Wawer w Banku PKO S.A., zgodnie z poniższymi wymaganiami: a) Odbiorca: SZPZLO Warszawa - Wawer, ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa. b) Nr rachunku: 68 1240 6074 1111 0010 2103 8577. c) Kwota wadium: 5 000,00 zł. d) Tytułem: Wadium, oznaczenie postępowania SZPZLO/Z-13/2019 – Sprzątanie przychodni należących do SZPZLO Warszawa - Wawer. 5. Wadium wnoszone w postaci poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku jednostki dokonującej poręczenia lub wydającej gwarancję, w sposób odpowiadający aktualnym przepisom. Okres ważności poręczenia lub gwarancji musi obejmować pełny okres związania ofertą. 6. Poręczenie lub gwarancja stanowiące wadium muszą zawierać co najmniej: a) nazwę i siedzibę wykonawcy i wystawcy poręczenia lub gwarancji; b) określenie wierzytelności, która będzie zabezpieczona poręczeniem lub gwarancją; c) zobowiązanie banku, instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu wymienionego w pkt 3 lit. e niniejszego Działu do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty wystosowane przez Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie bądź nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, d) zobowiązanie banku, instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu wymienionego w pkt 3 lit. e niniejszego Działu do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty wystosowane przez Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, e) okres ważności, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, f) określenie zasad wygaśnięcia. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężnej musi być złożone w postaci oryginału dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza składania dokumentów w formie elektronicznej. Oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty. 8. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia wykonania przelewu. 9. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w treści art. 46 ust. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w treści art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne zmiany umowy: - zmiana danych podmiotów zawierających umowę ( np. dane rejestrowe) - zmiana produktu/środka i jego nazwy przy zachowaniu parametrów zaproponowanych w ofercie - zastępstwo personelu w przypadku choroby ( jak również forma zatrudnienia np. na zlecenie) - zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia po przedstawieniu uaktualnionej listy pracowników oraz po wyrażeniu zgody przez zamawiającego. - zmiana godzin pracy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29.03.2019, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Jawne otwarcie ofert będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego, Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer, ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa , budynek A – świetlica, III piętro w dniu 29 marca 2019 roku o godzinie 11:00.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH