Ogłoszenie nr 530180-N-2018 z dnia 2018-03-21 r.

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźnica gm. Jastrowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Biuro Usług OFERTA. Zamówienia Publiczne. Ryszard Dąbrowski Ul. Podchorążych 13a/4, 64-920 Piła
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 57034701500000, ul. ul. Wojska Polskiego  29 , 64915   Jastrowie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 662 809, e-mail zeciuk@poczta.onet.pl, faks 672 662 809.
Adres strony internetowej (URL): www.zeciuk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
przedsiębiorstwo komunalne
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zeciuk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 29, 64-915 Jastrowie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźnica gm. Jastrowie
Numer referencyjny: ZP.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianą do realizacji w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica”. Odbiornikiem ścieków sanitarnych z nowej sieci kanalizacji będzie istniejący system kanalizacji, przebiegający w działce drogowej gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 151 w miejscowości Samborsko. Ścieki sanitarne powstające na terenie tych dwóch aglomeracji wiejskich będą kierowane w sposób grawitacyjny i ciśnieniowy do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jastrowiu. Planowana inwestycja prowadzona będzie głownie w pasach dróg gminnych i powiatowych. Istniejące drogi posiadają nawierzchnię utwardzoną asfaltową – działki nr ewid. 15, 246, 102, 161/1, 382/1, 596, 151 oraz nieutwardzoną – działki nr ewid. 15, 155, 154, 82, 121, 98/61, 115/14, 105, 426, 596, 138. W pasach dróg zlokalizowana jest infrastruktura podziemna (wodociągi, kanalizacja sanitarna odbierająca ścieki z nielicznych gospodarstw domowych, kanalizacja deszczowa – istniejące przepusty, kable energetyczne, telekomunikacyjne, światłowód). Nie przewiduje się wycinki drzew, ani zmiany stosunków wodnych w gruncie. Obecnie teren inwestycji posiada szczątkowy system odbioru ścieków sanitarnych. Rurociąg o długości ok. 550 m odbiera ścieki sanitarne z dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynku użyteczności publicznej, stacji SUW i sześciu budynków wielorodzinnych i kieruje je do biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków typu kontenerowego, zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 98/34. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków w m. Brzeźnica jest rzeka Samborska. Odbiór powstających ścieków z pozostałych gospodarstw domowych jest realizowany za pośrednictwem zbiorników bezodpływowych opróżnianych cyklicznie przez wozy asenizacyjne bądź też indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na posesjach prywatnych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Brzeźnicy zostanie wyłączona z eksploatacji, a użytkowany obecnie system kanalizacji będzie przebudowany celem włączenia go do projektowanego układu. Warunki gruntowo wodne zostały określone na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez Pracownię Geologiczną Magdalena Mazurkiewicz-Kielczyk, ul. Wojska Polskiego 24-26, Koszalin. Opinię wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 rok w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463). Obiekt klasyfikuje się do pierwszej kategorii geotechnicznej. Główne kolektory sieci kanalizacji planuje się posadowić na głębokościach 1,40-4,10 m. Z uwagi na to, że nie wyklucza się wystąpienia wody gruntowej na trasie prowadzonych kanałów, obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane przez wykonawcę we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociągu. Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu realizowanego rurociągu kanalizacyjnego ani w podłożu sąsiednich budowli. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje : 1) kanał sanitarny grawitacyjny D= 200 mm, L = 4482,19 m 2) odrzuty pod przyszłe przyłącza D= 160 mm, L = 439,36 m 3) kanał sanitarny tłoczny : a) D=110 mm, L = 246,94 m b) D= 125 mm, L = 1177,30 m 4) studnie betonowe wyposażone w zawór napowietrzająco-odpowietrzający, montowane na kolektorze tłocznym D= 1200 mm 4 szt. 5) studnie betonowe wyposażone w czyszczak, montowane na kolektorze tłocznym D= 1200 mm 3 szt. 6) studnia pomiarowa wyposażona w przepływomierz, montowana na kolektorze tłocznym D=1000 mm 1 szt. 7) studnie kanalizacyjne betonowe, montowane na kolektorze grawitacyjnym D= 1200 mm 14 szt. 8) studnie kanalizacyjne betonowe, montowane na kolektorze grawitacyjnym D= 1000 mm 51 szt. 9) studnie kanalizacyjne betonowe, montowane na kolektorze grawitacyjnym D= 800 mm 9 szt. 10 studzienki kanalizacyjne tworzywowe, montowane na kolektorze grawitacyjnym D= 425 mm 61 szt. 11 studzienki kanalizacyjne tworzywowe, montowane na kolektorze grawitacyjnym D= 315 mm 1 szt. 12 przyłącze wodociągowe D= 90 mm L = ok. 10,00 m 13 urządzenie płuczące zamontowane na przyłączu wodociągowym D= 80 mm 2 szt. 14 tłocznia ścieków PP1 o Qmax = 25m³/h D= 2500 mm 1 kpl. 15 tłocznia ścieków PP2 o Qmax = 36 m³/h D= 3000 mm 1 kpl. 16 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wraz z operatem geodezyjnym. 17 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego wraz z uzgodnieniami. 18 Opracowanie projektu realizacji odwodnień wykopów wraz z uzgodnieniami. Infrastruktura towarzysząca Przyłącze wodociągowe Przyłącze wodociągowe wykonane z rur PE 90x5,4 mm PN10 – do PP1 o L= 5,13 m, do PP2 – o L = 4,14 m, należy zakończyć urządzeniem naziemnym płuczącym o średnicy DN80 ze złączką do węża. Przyłącze energetyczne Zasilanie szafy sterowniczej projektowanej przepompowni ze złącza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizowanego przy ogrodzeniu terenu przepompowni wraz z oświetleniem przepompowni. Zagospodarowanie terenu tłoczni Tereny dwóch nowo budowanych tłoczni należy utwardzić kostką betonową szarą grubości 8 cm na podbudowie z betonu C10/15 grubości 20 cm i podsypce cementowo piaskowej. Wokół utwardzenia zastosować krawężnik wtopiony betonowy z odporem o wymiarach 25/12 cm na ławie z betonu C10/15 grubości 20 cm. Ogrodzenie pompowni z paneli ogrodzeniowych o przekroju drutu min. 5 mm, ocynkowanych, malowanych proszkowo, kolor RAL6005 zielony mech/ moss green o wysokości h=1,8 m. Ogrodzenie na zbrojonej podmurówce systemowej z betonu klasy C16/20. Wjazd do pompowni poprzez bramę dwuskrzydłową o szerokości 3,5 m i wysokości 1,8 m, wypełnionej panelem ogrodzeniowym o parametrach jak wyżej. Skrzyżowania z drogami i odtworzenie nawierzchni Naruszone nawierzchnie dróg powiatowych i gminnych podczas prowadzenia robót należy odtworzyć do stanu pierwotnego wg technologii uzgodnionej z Zarządcą drogi. Umieszczenie projektowanych sieci w działkach drogowych należy realizować według wytycznych zawartych w : 1. Decyzja – znak: PZD.7012.04.2017 z dnia 20.01.2017 r. zezwalająca na lokalizacje przedmiotowej infrastruktury w pasie drogowym drog powiatowych; 2. Decyzja nr 22/2016, znak: GK.6740.360.2016 z dnia 22.12.2016 r. zezwalająca na lokalizację przedmiotowej infrastruktury w pasie drogowym drog gminnych; 3. Pismo Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22.12.2016 r., znak GK.6740.361.2016, Przed rozpoczęciem wykonywania robót wykonawca uzyska zezwolenie od zarządców drogi powiatowej i gminnej w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową dróg ( zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985r O drogach ( tj. Dz.U. z 2013r poz. 260 z późn. zm. w zw. z art. 47 ust. 4 ustawy prawo budowlane ). Kolizje Trasę przewodów przecinają projektowane i istniejące urządzenia podziemne. Prace należy skoordynować tak, aby nie powodować kolizji. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonywać ręcznie. Zaleca się szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac w rejonie kabli energetycznych i światłowodowych oraz sieci wodociągowej. Krzyżujące się z wykopami przewody uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem pod nadzorem odpowiednich służb eksploatacyjnych. Prace w rejonie kolizji i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnych TPSA należy prowadzić pod nadzorem pracownika TPSA. Prace w rejonie kolizji oraz zbliżeń z liniami kablowymi elektroenergetycznymi i światłowodowymi możliwa jest przy użyciu sprzętu mechanicznego tylko po wcześniejszym zawiadomieniu Rejonu Dystrybucji w Wałczu. W innym przypadku prace należy prowadzić ręcznie. Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić ENEA Operator SA Rejon Dystrybucji w Wałczu. Ochrona zabytków Projektowana sieć kanalizacyjna nie znajdują się w obszarze, w którym występują zewidencjonowane stanowiska archeologiczne objęte ochroną konserwatorską. Zamawiający nie ma obowiązku prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji. W przypadku odkrycia obiektów lub zabytków archeologicznych podczas prowadzenia robót należy postępować zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232152-2
45315300-1
45111200-0
45233220-7
45342000-6
45111291-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie określa się
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 850.000 zł ( słownie osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych ). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Doświadczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli co najmniej budowę: a) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV o średnicy min. 200 mm i o długości min. 2000 mb, b) sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o średnicy min. 125 mm i o długości min. 1000 mb, c) jedną tłocznię ścieków o przepustowości min. 20 m³/h, w jednym lub kilku zadaniach. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i załączonych dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia (jeżeli wykonawca składa ofertę na dwie części, to musi dysponować jednym zespołem projektowym i jednym zespołem wykonawczym): O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy, doświadczenie przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z tłocznią ścieków o przepustowości min. 20 m³/h, b) kierownik robót elektrycznych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót elektrycznych, c) geodeta - posiadający kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu geodezyjnej obsługi inwestycji ( zakres 4 uprawnień geodezyjnych, wydanie 84 lub 89 ), d) specjalista technolog (1 osoba ) posiadający kwalifikacje i doświadczenie w kierowaniu pracami montażu, technologii i rozruchu tłoczni ścieków. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, 2) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; UWAGA: W przypadku składania ofert przez spółki cywilne, zaświadczenia z ZUS i US dotyczą każdego ze wspólników oraz za spółkę. 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.). 1.1 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 – 4. 1.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt. 1, 2, 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione zgodnie ze wskazaniem w pkt. 1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 50.000,00 zł. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank : Bank Spółdzielczy w Jastrowiu Nr rachunku : 35 8935 0009 0000 1616 2000 0020 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźnica gm. Jastrowie 2. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądza, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.), które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 4. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty: a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości, b) oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 7. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 14. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
https://zakupy.marketplanet.pl
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Kryteriami oceny ofert w aukcji elektronicznej są: cena (w złotych brutto) wykonania zamówienia – 60%, okres rękojmi za wykonane roboty, zamontowane urządzenia – 40%,
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Tak
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: a) Aukcja odbywać się będzie w dniu podanym w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji. b) W toku trwania aukcji wykonawcom będą udostępnione wartości licytowanych elementów bez wskazania kogo dane postąpienie dotyczy. c) Wykonawca będzie posiadał bieżące informacje o stanie własnego konta punktowego za poszczególne elementy podlegające licytacji oraz punktacje pozostałych oferentów. d) Informacje o danych z toczącej się aukcji będą podawane w systemie on line.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: a) Aukcja odbywać się będzie według reguły zniżkowej licytacji dynamicznej, co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona niższa od oferty poprzednio złożonej przez danego Wykonawcę. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie oferty cenowej lub obniżyć terminu rękojmi. Aukcja zakończy się w momencie, kiedy przez ostatnie 3 minuty czasu trwania aukcji nie zostanie złożona żadna oferta. b) W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznaczy termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny dzień roboczy po usunięciu awarii, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu. c) Termin rozpoczęcia aukcji elektronicznej nie może nastąpić wcześniej niż dwa dni robocze od dnia przekazania zaproszenia. d) Co najmniej na 1 dzień przed aukcją właściwą, zarejestrowani w systemie Wykonawcy będą mieli możliwość wzięcia udziału w aukcji szkoleniowej, na której możliwe jest zapoznanie się z jej działaniem i sprawdzenie możliwości podpisania oferty bezpiecznym podpisem elektronicznym. Roszczenia Wykonawcy, który nie weźmie udziału w aukcji szkoleniowej, a podczas aukcji właściwej będzie miał problem z podpisaniem oferty, nie będą uwzględniane.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): a) Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji. b) Zamawiający ustala postąpienie w wysokości 10.000 zł – w zakresie ceny oraz min. jeden miesiąc w zakresie okresu rękojmi, c) Minimalny okres rękojmi wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, a maksymalny okres rękojmi nie może być dłuższy niż 84 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Zaoferowanie dłuższego okresu rękojmi niż 84 miesiące liczone będzie, jak dla 84 miesięcy. d) W przypadku, kiedy Wykonawca zaoferuje okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały krótszy niż 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SIWZ. e) W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. f) W przypadku nie przeprowadzenia aukcji lub gdy po jej przeprowadzeniu nie ulegnie zmianie najkorzystniejsza oferta wybrana na podstawie ofert złożonych na piśmie – wiążąca jest ocena ofert złożonych na piśmie.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: a) komputer klasy PC, b) system operacyjny: Windows 7, Vista, XP, Linux. Zalecany: Windows 7, Windows 10, c) przepustowość łącza minimum: 64kbit/s d) przeglądarka internetowa: Internet Explorer od wersji 8.0 w wersjach wspieranych przez producenta oprogramowania Microsoft, Firefox od wersji 10.0 w wersjach wspieranych przez producenta oprogramowania Mozilla e) zalecana rozdzielczość: 1024 x 768 f) komunikacja szyfrowana certyfikatem SSL g) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem, h) czytnik do w/w karty i) uprawnienia administratora do instalacji wtyczek ActiveX (IE) oraz Jar (Firefox)
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: a) Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia od operatora aukcji obowiązani są do zarejestrowania konta (poprzez uzupełnienie wymaganych danych) na platformie https://zakupy.marketplanet.pl/. b) O terminie przewidzianym na rejestrację konta, Wykonawcy zostaną poinformowani w mailu z zaproszeniem do aukcji. Niezarejestrowanie konta w terminie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w aukcji. c) Login i hasło Wykonawcy są generowane automatycznie przez system po zaakceptowaniu przez operatora wniosku rejestracyjnego złożonego w systemie na wskazanej stronie, a następnie przekazywane Wykonawcy drogą elektroniczną. d) Termin rozpoczęcia aukcji elektronicznej nie może nastąpić wcześniej niż dwa dni robocze od dnia przekazania zaproszenia. e) Wykonawca musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem oraz czytnik do ww. karty. f) Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dołączyć do oferty wzór takiego podpisu. Zamawiający przekaże następnie taki wzór podpisu do administratora systemu. g) W formularzu ofertowym należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy będzie to inna osoba niż podpisująca ofertę należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej. h) Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane do Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania: min.15 minut

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
a) Podstawowy czas trwania aukcji elektronicznej to 15 minut. b) Dogrywka będzie miała miejsce, jeśli w ciągu ostatnich 3 minut czasu trwania aukcji zostanie złożona nowa oferta (nowe postąpienie). W takim przypadku aukcja zostanie przedłużona od momentu złożenia nowej oferty o 3 minuty plus liczba sekund dopełniająca rozpoczętą minutę, o ile nie padnie kolejna, przedłużająca ją oferta. c) W przypadku nie przeprowadzenia aukcji lub gdy po jej przeprowadzeniu nie ulegnie zmianie najkorzystniejsza oferta wybrana na podstawie ofert złożonych na piśmie – wiążąca jest ocena ofert złożonych na piśmie. d) Zamawiający nie odwoła aukcji elektronicznej po jej przeprowadzeniu ani też nie unieważni postępowania aukcyjnego w przypadku wystąpienia problemów związanych z czytnikiem kart lub PIN-em po stronie wykonawcy lub po stronie wystawcy certyfikatu. e) Jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza z niższą ceną niż zaoferowana przez Wykonawcę na piśmie i korzystniejszym okresem gwarancji i rękojmi, zwycięzca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu zestawienie ceny brutto wykonania przedmiotu zamówienia i nowego okresu rękojmi w nowym formularzu ofertowym uwzględniającym wynik aukcji.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA wykonania zamówienia 60,00
Okres rękojmi na wykonane roboty, zamontowane urządzenia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku. 2. Określając warunki dokonania dopuszczalnej zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, pod warunkiem spełniania wymagań wymienionych w § 10 ust. 4 Umowy. Nie dopuszcza się zmiany ww. osób przed rozpoczęciem wykonywania robót. Zmiana osoby musi być uzasadniona. Niedopuszczalna zmiana osób, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt. 2 Umowy może być podstawą do rozwiązania Umowy z wyłącznej winy Wykonawcy. 2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie Umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (długotrwałe silne mrozy, ulewne i długotrwałe ulewne deszcze, ponad normowe opady śniegu, długotrwałe wysokie temperatury) lub warunków gruntowo-wodnych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, c) opóźnienia spowodowane uzgodnieniami z poszczególnymi organami, pod warunkiem, że wykonawca ze swojej strony wykonał czynności z zachowaniem należytej staranności i terminowości, d) siły wyższej lub klęski żywiołowej. 3) W przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu Umowy zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy. 4) W przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą. 5) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Inżyniera lub Zamawiającego rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 4. W przypadku uzasadnionego ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego. 5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu Umowy na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności. 6. Przewiduje się dokonanie zmiany treści Umowy, jeżeli zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie, 4) zamówienie dodatkowe będzie wykonywane w czasie wykonywania zamówienia podstawowego. 7. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki : 1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 1) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 9 ust. 1. 8. Przewiduje się możliwość zmiany Umowy ze względu ma małą wartość zmiany, jeżeli : 1) zmiana dla robót budowlanych jest mniejsza niż 15% wartości określonej w § 9 ust. 1 Umowy, 2) zmiana dotycząca dostaw lub usług wykonywanych na rzecz prowadzonych robót budowalnych jest mniejsza niż 10% wartości określonej w § 9 ust. 1 Umowy, 3) wartości zmian, o których mowa w pkt. 1 i 2 są mniejsze od wartości dla progów unijnych dla robót budowlanych. 4) zmiany, o których mowa w pkt. 1- 3 nie będą prowadzić do zmiany istotnej, o których mowa w ust. 10. 9. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, z którym zawarto Umowę, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca: 1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. 10. Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli : 1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł Umowę, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 7 pkt 1. 11. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w § 9 ust. 1 ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. 12. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( tj. Dz. U. z 2015r poz. 2008 , wynagrodzenie ulegnie zmianie w zakresie wynagrodzenia osobowego podlegającego ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany udowodnić, że ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. 13. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy, zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH