Ogłoszenie nr 615793-N-2019 z dnia 29.10.2019 r.

Przedszkole w Stęszewie: Zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole w Stęszewie, krajowy numer identyfikacyjny 63003275900000, ul. Janusza Korczaka   2 , 62-060  Stęszew, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618134345, e-mail przedszkole@przedszkole-steszew.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.steszew.pl/index.php?id=40

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Przedszkole w Stęszewie ul. Janusza Korczaka 2, 62-060 Stęszew

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie
Numer referencyjny: P-le/221-1/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
8


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie z podziałem na części: Część I: Różne produkty spożywcze Cześć II: Warzywa, owoce, kiszonki, ryby wędzone Część III: Jaja, drób Część IV: Mrożonki owocowo-warzywne i produkty podobne Część V: Pieczywo, wyroby ciastkarskie Część VI: Ziemniaki Część VII: Produkty zwierzęce, mięso, produkty mięsne, wędliny Część VIII: Ryby mrożone Wymagania szczegółowe 1. Dostarczone wyroby powinny spełniać odpowiednie wymogi jakościowe dla żywienia w warunkach żywienia zbiorowego oraz muszą być zgodne z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywieniu (Dz.U. z dn. 2019 r., poz.1252 z zm) oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. 2. Towary powinny być dostarczane własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, a Wykonawca powinien w sposób elastyczny reagować na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy. 3. Poszczególne zamówienia cząstkowe będą składane przez Zamawiającego (osoby wskazane w umowie) telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę. 4. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w asortymencie i ilości zgodnej ze złożonym zamówieniem w dni robocze w godz. 6:00 – 14:00 z wyłączeniem dni świątecznych z możliwością zmiany wielkości zamówienia z 2-godzinnym wyprzedzeniem oraz z możliwością kilkukrotnych dostaw w ciągu dnia w uzgodnionych przez Zamawiającego godzinach. 5. Wykonawca dostarczy towary w zadeklarowanym czasie dostawy, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu zamówienia. 6. Towary będą dostarczane do budynku Przedszkola w Stęszewie ul. Janusza Korczaka 2. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość swobodnego zmniejszenia zadeklarowanych szacunkowych ilości każdej pozycji asortymentu bez konsekwencji prawnych i finansowych. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w przedmiocie zamówienia z zastrzeżeniem, iż wartość umowy nie ulegnie zmianie. 9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego 10. Wykonawca dostarczy artykuły żywnościowe środkami transportu spełniającymi wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wymogów sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności. Transport artykułów winien być wykonywany środkami transportu spełniającymi wymagania sanitarne, w tym dotyczące czynności związanych z załadunkiem i rozładunkiem. 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze cenowe. 12. Zamawiający dopuszcza towary o parametrach równoważnych nie gorszych niż zawarte w SIWZ i formularzach cenowych. 13. W cenie należy uwzględnić koszty związane z transportem i wniesieniem przedmiotu zamówienia do siedzib Zamawiającego (budynek przy ul. Janusza Korczaka 2). 14. Dostarczane artykuły winny być pierwszego gatunku, posiadać właściwe atesty i certyfikaty oraz ważne terminy przydatności do spożycia i cechy podane w SIWZ. 15. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 16. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
03142500-3
03212100-1
03220000-9
15110000-2
15131000-5
15320000-7
15331170-9
15332200-6
15551000-5
15612000-1
15800000-6
15810000-9
15200000-0
15500000-3
15610000-7
15400000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 02.01.2020   lub zakończenia: 31.12.2020

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 4 do SIWZ 3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – załącznik nr 5 do SIWZ 4) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) – załącznik nr 6 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 2) Formularz cenowy – załącznik nr 2 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 8.3.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 8.4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 8.4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1. 3) niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia to ma wstępnie potwierdzać brak podstaw wykluczenia. 8.4.2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w notarialnie potwierdzonej kopii. 8.4.3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Najniższa cena60,00
Czas dostawy od momentu zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówień podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego; c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1; b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy wzglądem jego podwykonawców; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 18.3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy. 18.4. Zmiana umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności może mieć miejsce w następujących przypadkach / okolicznościach: 1) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu dostaw wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenie umownego 2) zmiana Wykonawcy realizacji zamówienia publicznego w przypadku gdy Wykonawca z którym została zawarta umowa wykaże i wyjaśni, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia zgodnie z umową. Umowa może być wtedy zawarta z innym Wykonawcą na tych samych warunkach. Nowy Wykonawca musi wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy Wykonawca. Nowy Wykonawca musi także wykazać brak podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Nowy Wykonawca odpowiada solidarnie z dotychczasowym Wykonawcą za zakres umowy dotychczas zrealizowany; 3) zmiany w zakresie płatności i wynagrodzenia - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy; 4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 5) zmiana obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 6) w przypadku niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w wykonaniu dostawy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych. 7) W skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy. 8) Jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły i wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji lub wystąpieniem zdarzenia związanego z siłą wyższą. 9) w przypadku wzrostu zapotrzebowania Zamawiającego, w związku ze wzrostem ilości wydawanych posiłków spowodowanych zwiększeniem ilości dzieci, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie w zakresie wzrostu wartości przedmiotu zamówienia o wartość zwiększonego zapotrzebowania 10) Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany lub odpowiednio uzasadniony wniosek, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a druga Strona umowy wyrazi zgodę. 11) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 06.11.2019, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Różne produkty spożywcze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jogurt owocowy 150 g z dużymi kawałkami owoców ( nie mniej niż 9% owoców i żywymi kulturami bakterii) szt 3500 Serek homoginizowany o smaku waniliowym 140g szt 50 Śmietana 12% 500 ml szt 30 Jogurt naturalny 500 g szt 200 Kasza pęczak kg 150 Kefir naturalny 400ml szt 50 Masło 250 g( nie mniej niż 82% tłuszczu) szt 2500 Śmietana kremówka 30% 500 ml szt 500 Śmietana ukwaszona 12% 400 ml szt 100 olej rzepakowy 100% z pierwszego tłoczenia -5L litr 250 Miód naturalny nektarowy, wielokwiatowy 1,4 kg szt 60 Podpłomyki szt 150 Chrupki kukurydziane 150 g szt 130 Groch łuskany 500 g kg 50 Fasola sucha 500 g kg 30 Mąka wrocławska typ 500 kg 650 Mąka ziemniaczana kg 10 Mąka kukurydziana kg 20 Mąka pełnoziarnista kg 30 Kasza jęczmienna kg 20 Kaszka manna 1 kg kg 60 Kasza jaglana kg 20 Makaron świderki pszenny, pełnoziarnisty 400 g szt. 350 Makaron świderki 400 g szt 150 Makaron nitki typ Zbyszko szt 100 Makaron pełnoziarnisty szt 200 Kasza gryczana kg 20 Ryż biały długozirnisty 1 kg kg 180 Płatki kukurydziane pełnoziarniste 600 g szt 300 Płatki owsiane kg 30 Cukier trzcinowy 500g kg 450 Cukier zwykły biały kg 30 Cukier puder 400 g kg 20 Cukier waniliowy 32g szt 150 Proszek do pieczenia 36g szt 150 Cynamon mielony 20g szt 20 Czosnek granulowany 25g szt 150 Liść laurowy 6g szt 15 Przyprawa w płynie do zup, sosów i sałatek 1l szt 20 Majeranek 100 g szt 10 Papryka słodka sypka 20 g szt 150 Pieprz mielony 100g szt 20 Przyprwa do kurczaka 40g szt 30 Przyprawa do mięś 20g szt 70 Sół himalajska 0,35 g kg 100 Sól zwykła kg 50 Otręby pszenne szt 30 Ziele angielskie 6g szt 15 Ananas w puszcze w plastrach 580ml szt 20 Fasola czerwona w puszce 400 g szt 20 Kukurydza w puszcze 400 g szt 30 Budyń 60 g szt 250 Kisiel 77 g szt 400 Zacierka makaronowa szt 200 Soczewica czerwona szt 20 Soczewica zielona kg 20 Sezam mielony kg 5 Ryż brązowy szt 20 Cukier brązowy kg 20 Dżem brzoskwiniowy 100%-100g owoców na 100g produktu, zagęszczony sokiem jabłkowym, bez konserwantów 235g szt 20 Dżem czarna porzeczka 100%-100g owoców na 100g produktu, zagęszczony sokiem jabłkowym, bez konserwantów 235g szt 50 Dżem truskawkowy 100%-owoców na 100g produktu, zagęszczony sokiem jabłkowym, bez konserwantów 235g szt 450 Powidła śliwkowe, zawartość śliwek nie mniej niż 195g/100 g produktu , pasteryzowane 300g szt 150 Kakao ciemne o obniżonej zawartości tłuszczu 10-12% tłuszczu szt 200 Rodzynki szt 30 Koncentrat barszczu czerwonego o zawartości zagęszczonego soku z buraków, nie mniej niż 59,2% 300ml szt 30 Ketchup łagodny, zawartość pomidorów nie mniej 198g/100g produktu, pasteryzowany, bez konserwantów 1l szt 330 Koncentrat pomidorowy 28-30% pasteryzowany 950g szt 100 Koncentrat pomidorowy 28-30% pasteryzowany 200g szt 70 Zakwas do żurku 500 ml szt 70 Herbata czarna, aromatyzowana 100 szt/paczka z esencją wycisnietą ze świeżych listków, saszetki jednorazowe szt 50 Wafle w czekoladzie XXL typu:Grześki szt 1200 Morele szt 20 Galaretka owocowa 75 g szt 150 Kawa Inka 150 g szt 120 Żurawina 150 g szt 20 Sok Jabłkowy 100%2 L szt 1200 Daktyle 100g szt 20 Sok pomarańczowy 100% 2l szt 1200 Soczki kartonik 100%200 ml szt 7500 Serek waniliowy typu : Danio szt 2000 "Sok z warzyw i owoców częściowo z soku zagęszczonego ( nie mniej niż 40%)przecierowy, pasteryzowany 0,9l o smakach: - Marchew-jabłko-banan -Marchew-jabłko-truskawka -Marchew - malina-jabłko -Marchew-jabłko-pomarańcza -Marchew-jabłko-brzoskwinia" szt 1800 Ser zółty Gouda lub Salami szt 100 Ser twarogowy półtłusty, pakowany próżniowo, zawartoś tłuszczu 3,5g/100g produktu, nie mielony kg 50 Ser śmietankowy wiaderko 1 kg kg 400 Ser kanapkowy śmietankowy 36% sera twarogowego 150g kg 200 Twarożek domowy naturalny 200g szt 20 Ser Feta 270g szt 20 Serek puszysty twarogowy 150 g tłuszczu/100g produktu, 20g szt 230 Ser waniliowy wiaderko 1 kg szt 30 Ser wiejski 5g tłuszczu/100g produktu, naturalny, 200g kg 50 Mleko UHT 2% karton 1l szt 7000 Drożdże 100g szt 80 Ciasteczka owsiane 1kg szt 50 Zioła prowansalskie 20g szt 30 Lubczyk szt 10 Bazylia szt 30 Oregano szt 30 Wafle ryżowe szt 400 Wafle ryżowo-zbożowe szt 200 Wafle przekładane-śmietankowe kg 70 Mus jabłokowy, pasteryzowany 95% jabłek 1l szt 130 Ciastka z cukrem kg 10 Brzoskwinie w puszce 850g szt 100 Woda niegazowana 5l szt 100 Woda niegazowana 0,33l szt 500 Cukierki owocowe kg 50 Lizaki serduszka-pakowane 100szt szt 10 Ser Almette 150g szt 200 Herbata owcowa 20 szt. szt. 100 Pestki słonecznika 100g szt. 20 Biszkopty 120g szt. 500 Ciastka Herbatniki 16g szt. 3500 Płatki jaglane 250g szt. 100 Przyprawa do piernika szt. 20 Cytrynka w płynie 200 ml szt. 20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15320000-7, 15332200-6, 15551000-5, 15612000-1, 15400000-2, 15800000-6, 15500000-3, 15610000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 02.01.2020
data zakończenia: 31.12.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena60,00
Czas dostawy od momentu zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Warzywa, owoce, kiszonki, ryby wędzone
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Buraki czerwone kg 60 Cebula kg 5 Kapusta biała szt. 80 Kapusta biała kg 10 Kapusta pekińska szt. 10 Marchew kg 100 Ogórki kwaszone kg 230 Ogórki zielone kg 140 Papryka czerwona kg 30 Pieczarki kg 20 Pietruszka korzeń kg 20 Pomidory kg 100 Seler kg 20 Kapusta pekińsks kg 40 Surówka wiejska kg 10 Surówka z kapusty pekińskiej kg 10 Surowka żydowska kg 10 Koper pęczek 300 Natka pietruszki pęczek 300 Por szt. 20 Rzodkiewka pęczek 100 Sałata szt. 350 Szczypiorek pęczek 150 Banany kg 1800 Brzoskwinie kg 150 Jabłka kg 1500 Mandarynki kg 500 Nektarynki kg 180 Pomarańcza kg 50 Gruszki kg 500 Śliwki kg 15 Por kg 5 Fasolka szparagowa żółta świeża kg 30 Arbuz kg 60 Szparagi świeże kg 10 Kalafior świeży szt. 15 Brokuł świeży szt. 15 Cytryna kg 50 Kapusta czerwona szt. 15 Makrela wędzona kg 30 Kapusta młoda biała szt. 40 Ziemniaki kg 30 Ogórki małosolne kg 25 Ogórki konserwowe w słoiku szt. 10 Dynia kg 30 Mięta szt. 12 Cukinia kg 60 Maliny kg 60 Borówka kg 60 Kiełki szt. 50 Chrzan szt. 20 Pomidor koktajlowy kg 50 Kapusta kwaszona kg 250 Truskawki świeże kg 120 Winogrono kg 70
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03220000-9, 15200000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 02.01.2020
data zakończenia: 31.12.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena60,00
Czas dostawy od momentu zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Jaja, drób
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jaja szt 8000 Filet drobiowy kg 250 Porcja rosołowa kg 90 Udko z kurczaka kg 150 Udko z kurczaka trybowane kg 150 Wątróbka kg 50
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15112000-6, 03142500-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 02.01.2020
data zakończenia: 31.12.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena60,00
Czas dostawy od momentu zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Mrożonki owocowo-warzywne i produkty podobne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Groszek zielony 2,5 kg kg 50 Fasolka szparagowa żólta 2,5 kg w całości kg 100 Fasolka szparagowa zielona 2,5 kg cięta lub w całości kg 40 Barszcz ukraiński2,5 kg skład: burak kostka, kapsta biała, marchew kostka, pomidor kostka, fasola szparagowa zielona, cebula, seler kostka kg 100 Brokuł 2,5 kg kg 220 Bukiet warzyw 2,5 kg skład: marchew 50%, kalafior 25%, brokuł 25% kg 200 Kalafior 2,5 kg kg 150 Marchew z groszkiem 2,5 kg kg 150 Marchew kostka 2 kg kg 150 Mieszka 7 składników 2,5 kg skład:kalafior 25%, marchew 20%, fasolka szparagowa 15%, brukselka 15%, brokuł 15%, cebula 5%, seler 5% kg 200 Szpinak mrożony liściasty 2,5 kg kg 50 Truskawki mrożona 2,5 kg kg 150 Włoszczyzna paski 2,5 kg kg 300 Zupa pieczarkowa 2,5 kg skład: pieczarki plastry 32%, ziemniaki kostka 32%, marchew kostka 18%, seler kostka 16%, brokuł 2% kg 200 Malina cała 2,5 kg kg 50 Malina grys 2,5 % kg 50 Porzeczka czarna 2,5 % kg 20 Porzeczka czerwona 2,,5 % kg 20 Marchewka mini kg 150
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15330000-0, 15331170-9, 15332100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 02.01.2020
data zakończenia: 31.12.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena60,00
Czas dostawy od momentu zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Pieczywo, wyroby ciastkarskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Bułka 60 g szt 500 Bułka tarta kg 50 Kawiorek 350 g szt. 2500 Chleb kornel 500 g szt 1500 Chleb zwykły 500 g szt 2100 Rogal mleczny szt 330 Drożdżówka francuska 100 g szt 150 Drożdżówka z serem 100 g szt. 150 Drożdżówka z owocem szt 550 Bułka mleczna szt 400 Bułka mini szt. 400 Bułka grahamka szt 400 Chleb graham szt. 300 Ciastka owsiane kg 30 Placek jogurtowy kg 90 Pączki szt 650
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15810000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 02.01.2020
data zakończenia: 31.12.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena60,00
Czas dostawy od momentu zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Ziemniaki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ziemniaki kg 5000 Cebula kg 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03212100-1, 03221100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 02.01.2020
data zakończenia: 31.12.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena60,00
Czas dostawy od momentu zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Produkty zwierzęce, mięso, produkty mięsne, wędliny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Biodrówka kg 190 Łopatka b/k kg 50 Mięso od szynki kg 90 Schab b/k kg 150 Mielone z łopatki kg 190 Karkówka b/k kg 100 Frankfuterki kg 60 Frankfuterki pieczone kg 60 Kiełbasa biała delikatesowa kg 15 Kiełbasa krakowska sucha kg 50 Polędwica z indyka kg 15 Kiełbasa śląska drobiowa kg 15 Kiełbasa śląska wieprzowa kg 100 Kiełbasa szynkowa kg 30 Kiełbasa królewiecka kg 30 Ligawa wołowa kg 13 Kiełbasa zwyczajna kg 30 Kiełbaski piastowskie kg 15 Łopatka z przyprwami kg 15 Mielonka królewiecka kg 30 Parówka dziecięca kg 170 Parówka drobiowa kg 17 Pasztet wędzony kg 17 Wątrobianka kg 40 Płat parzony kg 50 Polędwica drobiowa kg 12 Polędwica sopocka kg 20 Schab z przyprwami kg 30 Szynka dębowa kg 60 Szynka drobiowa kg 15 Szynka gotowana kg 10 Szynka konserwowa kg 60 Szynka wiejska kg 10 Schab konserwowy kg 10 Smalec domowy 400 g szt. 30 Schab smyka kg 8 Kiełbaski szwajcarskie kg 90 Szynka Smyka kg 17 Wołowina b/k kg 50 Kiełbaski z szynki Smyka kg 160
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15110000-2, 15131000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 02.01.2020
data zakończenia: 31.12.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena60,00
Czas dostawy od momentu zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Ryby mrożone
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Filet z dorsza glazura kg 240 Filet z soli glazura do 5 % kg 50 Filet z tilapii glazura do 5% kg 50 Filet zapiekany z serem kg 200 Filet z morszczuka glazura 0% -5% kg 50 Filet z miruny glazura 0%-%% kg 220 Filet z mintaja glazura do 5% kg 50 Paluszki rybne z fileta kg 240
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15200000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 02.01.2020
data zakończenia: 31.12.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena60,00
Czas dostawy od momentu zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: