Ogłoszenie nr 770106-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.

Gmina Cisek: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedszkolaki poznają świat w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy: RPOP.09.01.03-16-0006/20-00
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cisek, krajowy numer identyfikacyjny 53141295800000, ul. ul. Planetorza  52 , 47-253  Cisek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 871 172, e-mail info@cisek.gmina.pl, faks 774 871 140.
Adres strony internetowej (URL): www.cisek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.cisek.gmina.pl/3414/1780/przetargi-i-zamowienia-w-2020-roku.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.cisek.gmina.pl/3414/1780/przetargi-i-zamowienia-w-2020-roku.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Adres:
Urząd Gminy Cisek ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
Numer referencyjny: ZPD.271.2.5.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
1,2,3
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, sprawnych, nie uszkodzonych: Część I - pomocy dydaktycznych: Mapa ścienna - 1; Karty obrazkowe - 2; Pacynka pluszowa - 1; Karty obrazkowe - 1; Podręcznik dla ucznia - 1; Zeszyt ćwiczeń - 20; Podręcznik dla nauczyciela - 1; Program komputerowy 1 - 1; Program komputerowy 2 - 1; Ćwiczenia do nauki języka poprzez zabawę - 20; Kolorowe ćwiczenia dla dzieci - 20; Płyta z piosenkami - 2; Chusta animacyjna - 2; Karty tematyczne - 4; Kwadraty fakturowe - 1; Śpiewnik piosenek - 2; Zestaw gażdżetów w barwach Niemiec - 1; Pompony - 34; Szarfa wstążka - 45; Chusty do tańca - 16; Stroje w stylu ludowym dla dziewczynki - 13; Stroje w stylu ludowym dla chłopca - 13; Strój dla dziewczynki - 13; Spódniczki tiulowe do tańca - 13; Oryginalny stroj regionalny opolski - dziewczynka - 8; Oryginalny stroj regionalny opolski - chłopiec - 8; Bębenek z pałeczką - 10; Dzwonki diatoniczne naciskane - 1; Dzwonki diatoniczne - 16; Janczary - 8; Kastaniet - 8; Klawesy - 16; Marakas - 5; BumBum rurki - 2; Talerzyki - 3; Tamburyno - 16; Podręcznik z płytą - 1; Książka z przykładami układów - 1; Książka do rytmiki - 1; Śpiewnik dla Przedszkolaków 1 - 1; Śpiewnik dla Przedszkolaków 2 - 1; Fartuszek - 60; Cerata na stolik - 20; Tablica kredowa - 30; Laminator - 1; Folia laminacyjna - 15; Material wyrazowo-obrazkowy - 1; Bajka z ćwiczeniami logopedycznymi - 1; Zabawy logopedyczne - 1; Zestaw pomocy logopedycznych - 1; Flipper logopedyczny - 6; Testy logopedyczne - 1; Gra planszowa - 6; Pakiet do ćwiczeń oddechowych - 20; Dmuchajka logopedyczna - 20; Wibrator logopedyczny - 2; Gra - układanka - 10; Gra planczowo-karciana - 10; Zestaw pomocy do stymulacji percepcji i uwagi słuchowej - 10; Lustro korekcyjne - 1; Deskorolka terapeutyczna - 6; Koła sensoryczne - 3; Poduszeczki fakturowe - 6; Program multimedialny do percepcji słuchowo-wzrokowej - 2; Wałek piankowy z wypustkami - 12; Zestaw koralików - 3; Tablica kredowa w linie - 12; Klocki – ludziki - 3; Zestaw guzików - 3; Zestaw klocków - 12; Miseczki do sortowania - 12; Tangram - 6; Zegar do nauki - 1; Sześciany akustyczne - 1; Mata rehabilitacyjna - 1; Układanka sensoryczna - 3; Mata edukacyjna - 1; Piłka pajączek - 25; Pachołki - 2; Painkowy tor przeszkód - 1; Niskie stożki - 1; Szarfy gimnastyczne - 15; Pompony kolorowe - 26; Pufki do siedzenia - 5; Woreczki wypełnione granulatem - 3; Obręcze gimnastyczne - 7; Hula – hop - 25; Skakanka - 26; Terarium - 1; Sześcian z lupą do obserwacji - 48; Lupa - 20; Mikroskop ruchomy - 20; Laboratorium do obserwacji podziemnej części rośliny - 2; Lornetka - 20; Zestaw do prowadzenia ogródka - 20; Plansze edukacyjne - 6; Stacja meteorologiczna - 1; Zestaw do energii odnawialnej - 1; Zestaw do eksperymentów dla początkujących - 2; Domek dla owadów - 1; Szafka do przechowywania materiałów - 1; Gra dywanowa - 1; Klepsydra sensoryczna - 4; Fartuch laboratoryjny - 20; Globus - 1; Gra – plansze - 1; Gra - lotto dźwiękowe - 1; Ziemia ogrodowa - 10; Skrzynka drewniana - 10; Doniczka torfowa na rozsady - 10; Etykiety do roślin - 5; Donica ogrodowa - 50; Szafa do przechowywania sprzętu - 1; Szachy tarasowe - 1; Wstęp do kodowania - 2; Zestaw zabawa w kodowanie - 3; Duże plansze do zabawy - 2; Warcaby tarasowe - 1; Gra - programowanie w ruchu - 1; Zestaw pomocy do kodowania i odkodowywania - 1; Gra karciana ćwicząca spostrzegawczość - 1; Tablice magnetyczne 1 - 2; Tablice magnetyczne 2 - 1; Zestaw podstaw i kolorowych nap - 4; Tangram 2 - 4; Plansza z planem miasta - 1; Gra planszowa dwustronna - 3; Stelaż do kurtyny - 1; Kurtyna trzyczęściowa - 2; Domek do zabawy - 1; Zestaw pacynek na palec - 1; Zestaw pacynek na rękę - 1; marionetki - 20; Zestaw tekturowych postaci - 5; Kostium teatralny - 1; Tkanina - 12; Zestaw instrumentów perkusyjnych - 1; Wstążki atłasowe - 2; Karty narracyjno-obrazkowe - 1. Część II - sprzętu IT: Podłoga interaktywna - 2; Laptop - 4; Pakiet biurowy typu office - 4; Urządzenie wielofunkcyjne - 2; Mikrofon MP3 -1; Radiomagnetofon - 1; Dostęp do platformy online - 1; Kolumna mobilna - 3. Część III - materiałów papierniczych: Papier ksero biały - 170; Papier ksero kolorowy - 55; Blok techniczny A3 – kolorowy - 50; Blok techniczny A3 – biały - 170; Blok techniczny- papier kreatywny - 100; Papier rysunkowy A4 - 5; Papier wycinankowy A3 - 5; Papier rysunkowy A3 - 3; Papier rysunkowy A3 - kolor - 3; Pastele - 28; Ołówki - 125; Kredki - 127; Kredki świecowe - 9; Klej w sztyfcie - 515; Klej - 7; Sztyfty do kleju - 15; Nożyczki - 74; Nożyczki dla leworęcznych - 3; Papier pakowy - 70; Farba plakatowa - 3; Farba - 110; Pędzle - 30; Pędzle fantazyjne - 4; Plastelina - 32; Modelina - 24; Tektura falista - 7; Tektura falista - kolor - 7; Folia piankowa - 7; Bibuła karbowana - 64; Karton gładki - 30; Brystol A1- kolor - 7; Brystol A1- czerwony - 20; Brystol A1- biały - 1; Brystol A2 - 1; Brystol A3 – kolor - 3; Brystol A3 - 5; Brystol A4 - 5; piórka wielokolorowe - 3; Sztaluga - 15; Węgiel do rysowania - 15; Zestaw podobrazi - 15; Zestaw malarski - 15; Zestaw artystyczny z planszami - 6; Zestaw artystyczny ze sznurkami - 20; Zeszyt - 75; Dziurkacz - 54; Karton wydrapywanka - 3; Karton wydrapywanka - 3; Masa plastyczna - 3; Masa z piankowych kuleczek - 3; Witraże - 3; Papier transparentny - 3; Zestaw papierów o różnych fakturach - 15; Zestaw zaawansowany - 4; Szablony - 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj,charakterystykę i ilości przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach: nr 1 dla Części I, nr 2 dla Części II i nr 3 dla Części III do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 39162000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39162100-6
37000000-8
30230000-0
22100000-1
18000000-9
38000000-5
39100000-3
30200000-1
48000000-8
30190000-7
37820000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty wypełniony ściśle wg wzoru formularza ofertowego (zał.nr 4 do SIWZ) podpisany przez Wykonawcę lub przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2. Pełnomocnictwo złożone: - jeżeli uprawnienie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez wspólników spółek cywilnych. 3. Zobowiązanie innych podmiotów w przypadku jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów. 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.1 pkt23 ustawy (zał.nr 7 do SIWZ) złożone przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółki cywilne) Oświadczenie o którym mowa powyżej powinno zostać przedstawione przez każdego członka Konsorcjum.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena całkowita brutto60,00
Termin wykonania40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Podstawa zakres, charakter i warunki wprowadzania zmian zostały wskazane w Projekcie umowy (załącznik nr 12 do SIWZ).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, sprawnych, nie uszkodzonych: Część I - pomocy dydaktycznych: Mapa ścienna - 1; Karty obrazkowe - 2; Pacynka pluszowa - 1; Karty obrazkowe - 1; Podręcznik dla ucznia - 1; Zeszyt ćwiczeń - 20; Podręcznik dla nauczyciela - 1; Program komputerowy 1 - 1; Program komputerowy 2 - 1; Ćwiczenia do nauki języka poprzez zabawę - 20; Kolorowe ćwiczenia dla dzieci - 20; Płyta z piosenkami - 2; Chusta animacyjna - 2; Karty tematyczne - 4; Kwadraty fakturowe - 1; Śpiewnik piosenek - 2; Zestaw gażdżetów w barwach Niemiec - 1; Pompony - 34; Szarfa wstążka - 45; Chusty do tańca - 16; Stroje w stylu ludowym dla dziewczynki - 13; Stroje w stylu ludowym dla chłopca - 13; Strój dla dziewczynki - 13; Spódniczki tiulowe do tańca - 13; Oryginalny stroj regionalny opolski - dziewczynka - 8; Oryginalny stroj regionalny opolski - chłopiec - 8; Bębenek z pałeczką - 10; Dzwonki diatoniczne naciskane - 1; Dzwonki diatoniczne - 16; Janczary - 8; Kastaniet - 8; Klawesy - 16; Marakas - 5; BumBum rurki - 2; Talerzyki - 3; Tamburyno - 16; Podręcznik z płytą - 1; Książka z przykładami układów - 1; Książka do rytmiki - 1; Śpiewnik dla Przedszkolaków 1 - 1; Śpiewnik dla Przedszkolaków 2 - 1; Fartuszek - 60; Cerata na stolik - 20; Tablica kredowa - 30; Laminator - 1; Folia laminacyjna - 15; Material wyrazowo-obrazkowy - 1; Bajka z ćwiczeniami logopedycznymi - 1; Zabawy logopedyczne - 1; Zestaw pomocy logopedycznych - 1; Flipper logopedyczny - 6; Testy logopedyczne - 1; Gra planszowa - 6; Pakiet do ćwiczeń oddechowych - 20; Dmuchajka logopedyczna - 20; Wibrator logopedyczny - 2; Gra - układanka - 10; Gra planczowo-karciana - 10; Zestaw pomocy do stymulacji percepcji i uwagi słuchowej - 10; Lustro korekcyjne - 1; Deskorolka terapeutyczna - 6; Koła sensoryczne - 3; Poduszeczki fakturowe - 6; Program multimedialny do percepcji słuchowo-wzrokowej - 2; Wałek piankowy z wypustkami - 12; Zestaw koralików - 3; Tablica kredowa w linie - 12; Klocki – ludziki - 3; Zestaw guzików - 3; Zestaw klocków - 12; Miseczki do sortowania - 12; Tangram - 6; Zegar do nauki - 1; Sześciany akustyczne - 1; Mata rehabilitacyjna - 1; Układanka sensoryczna - 3; Mata edukacyjna - 1; Piłka pajączek - 25; Pachołki - 2; Painkowy tor przeszkód - 1; Niskie stożki - 1; Szarfy gimnastyczne - 15; Pompony kolorowe - 26; Pufki do siedzenia - 5; Woreczki wypełnione granulatem - 3; Obręcze gimnastyczne - 7; Hula – hop - 25; Skakanka - 26; Terarium - 1; Sześcian z lupą do obserwacji - 48; Lupa - 20; Mikroskop ruchomy - 20; Laboratorium do obserwacji podziemnej części rośliny - 2; Lornetka - 20; Zestaw do prowadzenia ogródka - 20; Plansze edukacyjne - 6; Stacja meteorologiczna - 1; Zestaw do energii odnawialnej - 1; Zestaw do eksperymentów dla początkujących - 2; Domek dla owadów - 1; Szafka do przechowywania materiałów - 1; Gra dywanowa - 1; Klepsydra sensoryczna - 4; Fartuch laboratoryjny - 20; Globus - 1; Gra – plansze - 1; Gra - lotto dźwiękowe - 1; Ziemia ogrodowa - 10; Skrzynka drewniana - 10; Doniczka torfowa na rozsady - 10; Etykiety do roślin - 5; Donica ogrodowa - 50; Szafa do przechowywania sprzętu - 1; Szachy tarasowe - 1; Wstęp do kodowania - 2; Zestaw zabawa w kodowanie - 3; Duże plansze do zabawy - 2; Warcaby tarasowe - 1; Gra - programowanie w ruchu - 1; Zestaw pomocy do kodowania i odkodowywania - 1; Gra karciana ćwicząca spostrzegawczość - 1; Tablice magnetyczne 1 - 2; Tablice magnetyczne 2 - 1; Zestaw podstaw i kolorowych nap - 4; Tangram 2 - 4; Plansza z planem miasta - 1; Gra planszowa dwustronna - 3; Stelaż do kurtyny - 1; Kurtyna trzyczęściowa - 2; Domek do zabawy - 1; Zestaw pacynek na palec - 1; Zestaw pacynek na rękę - 1; marionetki - 20; Zestaw tekturowych postaci - 5; Kostium teatralny - 1; Tkanina - 12; Zestaw instrumentów perkusyjnych - 1; Wstążki atłasowe - 2; Karty narracyjno-obrazkowe - 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj,charakterystykę i ilości przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku: nr 1 dla Części I do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 37000000-8, 30230000-0, 22100000-1, 18000000-9, 38000000-5, 39100000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena całkowita brutto60,00
Termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, sprawnych, nie uszkodzonych: Część II - sprzętu IT: Podłoga interaktywna - 2; Laptop - 4; Pakiet biurowy typu office - 4; Urządzenie wielofunkcyjne - 2; Mikrofon MP3 -1; Radiomagnetofon - 1; Dostęp do platformy online - 1; Kolumna mobilna - 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj,charakterystykę i ilości przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 dla Części II do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena całkowita brutto60,00
Termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, sprawnych, nie uszkodzonych: Część III - materiałów papierniczych: Papier ksero biały - 170; Papier ksero kolorowy - 55; Blok techniczny A3 – kolorowy - 50; Blok techniczny A3 – biały - 170; Blok techniczny- papier kreatywny - 100; Papier rysunkowy A4 - 5; Papier wycinankowy A3 - 5; Papier rysunkowy A3 - 3; Papier rysunkowy A3 - kolor - 3; Pastele - 28; Ołówki - 125; Kredki - 127; Kredki świecowe - 9; Klej w sztyfcie - 515; Klej - 7; Sztyfty do kleju - 15; Nożyczki - 74; Nożyczki dla leworęcznych - 3; Papier pakowy - 70; Farba plakatowa - 3; Farba - 110; Pędzle - 30; Pędzle fantazyjne - 4; Plastelina - 32; Modelina - 24; Tektura falista - 7; Tektura falista - kolor - 7; Folia piankowa - 7; Bibuła karbowana - 64; Karton gładki - 30; Brystol A1- kolor - 7; Brystol A1- czerwony - 20; Brystol A1- biały - 1; Brystol A2 - 1; Brystol A3 – kolor - 3; Brystol A3 - 5; Brystol A4 - 5; piórka wielokolorowe - 3; Sztaluga - 15; Węgiel do rysowania - 15; Zestaw podobrazi - 15; Zestaw malarski - 15; Zestaw artystyczny z planszami - 6; Zestaw artystyczny ze sznurkami - 20; Zeszyt - 75; Dziurkacz - 54; Karton wydrapywanka - 3; Karton wydrapywanka - 3; Masa plastyczna - 3; Masa z piankowych kuleczek - 3; Witraże - 3; Papier transparentny - 3; Zestaw papierów o różnych fakturach - 15; Zestaw zaawansowany - 4; Szablony - 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj,charakterystykę i ilości przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku: nr 3 dla Części III do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30190000-7, 37820000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena całkowita brutto60,00
Termin wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: