Ogłoszenie nr 771436-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.

Gmina Mściwojów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszowa wraz z modernizacją przepompowni w miejscowościach Mściwojów, Targoszyn oraz Luboradz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mściwojów, krajowy numer identyfikacyjny 39064741700000, ul. Mściwojów  43 , 59-407  Mściwojów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 076 8728522 w. 22, e-mail ug@msciwojow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.msciwojow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.msciwojow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszowa wraz z modernizacją przepompowni w miejscowościach Mściwojów, Targoszyn oraz Luboradz
Numer referencyjny: OZP.271.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszowa wraz z modernizacją przepompowni w miejscowościach Mściwojów, Targoszyn oraz Luboradz” zakres prac obejmuje: OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH: W celu wyeliminowania przepływu rozprężonych ścieków przez centrum wsi Godziszowa rurociąg tłoczny ze wsi Barycz należy rozprężyć przed pierwszymi zabudowaniami. Po rozprężeniu należy wykonać odcinek grawitacyjny, w którym przepływ ścieków zostanie uspokojony oraz zwolniony przed wpłynięciem do projektowanej przepompowni ścieków. Rurociąg tłoczny z nowej przepompowni zostanie wpięty bezpośrednio do rurociągu tłoczącego ścieki z przepompowni głównej w Godziszowej. Na trasie rurociągu występuje przejście pod droga powiatowa nr 2176D. Przekroczenie poprzeczne pod jezdnią należy wykonać metodą przewiertu (opcjonalnie przycisku) bez naruszania konstrukcji jezdni, w rurze osłonowej. Zakończenia rur osłonowych należy zabezpieczyć manszetami. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: Sieć wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC litych klasy SN8 średnicy Ø200mm łączonych na uszczelki gumowe. Rury kielichowe będą układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków, na wyrównanym podłożu, na podsypce. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej: Średnica rurociągu tłocznego PE-HD - Ø110mm. Minimalną głębokość ułożenia założono wg głębokości przemarzania gruntu w tym rejonie; minimalna głębokość rurociągu powinna być taka żeby przykrycie rury wynosiło co najmniej 1 metr. Rurociągi tłoczne w punktach charakterystycznych trasy (np. zmiana kierunku) należy łączyć za pomocą elementów segmentowych. Nie dopuszcza się aby na załamaniach o kącie większym niż 30 stopni montować kolana. Montaż rur musi odbywać się tylko w odwodnionym wykopie i zgodnie z instrukcją producenta. Studnia rozprężna Studnia rozprężna prefabrykowana betonowa Ø1000 z betonu min. C35/45, nasiąkliwości ≤5%, wodoszczelność 50kPa z prefabrykowaną dolną częścią studni z gotową kinetą, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001, ze stopniami włazowymi w otulinie tworzywowej zgodne z PN-EN 13101:2005 lub z drabinką zgodną z PN-EN 14396:2006. Materiał, z którego wykonana zostanie studnia powinien mieć zwiększenie odporności na agresywność chemiczną o ekspozycji XA3 - pH=4,5-4,0 - zalecenia do produkcji betonu cementu siarczano odpornego SR, zgodnie z PN -B-19707:2013 i PN-EN-197-1:2012. Zwieńczenie studni stanowi zwężka lub płyta nastudzienna (lub zwężką) oraz właz żeliwny z wypełnieniem betonowym, z wkładką amortyzacyjną wtopioną w pokrywę, z wentylacją, Ø 600 klas y D400 zgodne z PN-EN 124:2000. Powierzchnię pokrywy włazu studzienki projektuje się usytuować na poziomie otaczającego terenu. Przepompownia ścieków sanitarnych Z uwagi na niekorzystny spadek terenu i tym samym niemożność grawitacyjnego prowadzenia ścieków sanitarnych zaprojektowano przepompownię ścieków sanitarnych. są to w pełni zautomatyzowane urządzenia przystosowane do wbudowania w instalacje kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej. Przepompownia, jako całość powinna posiadać deklarację właściwości użytkowych zgodną z PN-EN 12050-1:2002 oraz posiada oznaczenie CE. Wszystkie kominki wentylacyjne należy zaopatrzyć w neutralizatory odorów z wkładem węglowym. Modernizowane przepompownie Korpusy modernizowanych przepompowni są w stanie ogólnym dobrym. Należy je jedynie oczyścić i w przypadku ubytków betonu uzupełni, należy również zamontować drabinki oraz wymienić pokrywy komory montując nowe ze stali nierdzewnej. W ramach zadania należy wymienić pompy, armaturę, rurociągi tłoczne do odległości ok 0,5 m poza przepompownię i pompy. Należy również wymienić szafki sterownicze wraz z wpięciem ich do systemu monitoringu. Zamawiający zastrzega, że wszystkie zdemontowane części z modernizowanych przepompowni stanowią własność Zamawiającego i należy je dostarczyć na oczyszczalnię ścieków w Mściwojowie. Sieć elektroenergetyczna W miejscach skrzyżowań i w sąsiedztwie przewodów energetycznych( w odległości mniejszej niż 3,0 m) wykop należy prowadzić sposobem ręcznym. Na kable w miejscu kolizji należy założyć dwudzielne rury ochronne typu AROT Ø83mm długości 2m. Nad kolizją przy zasypywaniu wykopów na wysokości 0.3 m ponad rurą ochronną rozłożyć taśmę ostrzegawczą o szerokości 20 cm koloru niebieskiego. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi rozwiązać podobnie jak w przypadku kabli energetycznych. Zasilanie Przyłącze do pompowni wykonać: - z istniejącego słupa III/9 do projektowanej szafki pomiarowej kablem YAKY 4x35 o długości 155m (lub kabel YAKXS); WLZ do pompowni wykonać: - z projektowanej szafki pomiarowej do szafki sterowniczej pompowni kablem YKY4x16 o długości 2m (odcinek poziomy w gruncie 0,5m). Z szafki sterowniczej pompowni wykonać kanalizację kablową jednootworową rurą DVK50 o długości 1m. Szafkę sterowniczą uziemić (szczegóły w dalszej części opisu). Przebudowa infrastruktury istniejącej – słup III/9 Na słupie nr III/9 zlokalizowanym na działce nr 170 zabudować słupowy rozłącznik bezpiecznikowy (trzybiegunowy) typu SZ51 lub RSA-00 z wkładkami topikowymi NH-00 50A gG. Wysokość montażu 2,8-3,5m. Połączenia elektryczne z linią wykonać przewodem AsXSn 4x25 za pomocą zacisków przebijający izolację typu SLIP22.1 (Ensto). Z rozłącznika wykonać odejście kablem YAKXS 4x35 w kierunku projektowanego zestawu złączowo-pomiarowego. Kabel sprowadzić po słupie do ziemi w rurze osłonowej SV50 (AROT) – długość 2,5m (2m na słupie od powierzchni gruntu i 0,5m w gruncie). Miejsce wprowadzenia do rury uszczelnić. Rurę mocować do słupa poprzez uchwyty UK60 oraz taśmę TKUV30/8 (ERGOM) taśmą blaszaną 20x0,4. Kabel mocować taśmą blaszaną 20x0,4 stosując ramkę RK-1. W miejscu mocowania kabla założyć obwój z zewnętrznej powłoki izolacyjnej uzyskanej po odizolowaniu końcówek. Do istniejącego uziemienia przyłączyć przewód N linii oraz zacisk PEN rozłącznika. Słup nie wymaga prowadzania zmian konstrukcyjnych. Szafka pomiarowa W miejscu przewidzianym na pompownię (zgodnie z planem na rys. E01) zabudować szafkę pomiarową 1P wolno stojącą z fundamentem. Szafkę wykonać zgodnie ze schematem – rys E2. Na zasilaniu przed licznikiem zastosować rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK-00 z wkładkami 32A gG, za licznikiem – rozłącznik instalacyjny 3- biegunowy 6kA o prądzie znamionowym min. 40A. Końce kabli w złączu zarobić termokurczliwymi głowicami uszczelniającymi chroniącymi przed wnikaniem wilgoci. Układanie kabli i kanalizacji Kable i rurę kanalizacji kablowej układać zgodnie z normą N-SEP-E-004 linią falistą w wykopie o głębokości 0,8m na podsypce piaskowej o grubości warstwy 10cm. Głębokość ułożenia kabla 0,7m (0,9-1,1m pod układami komunikacyjnymi przewidzianymi do utwardzenia). Na całej długości w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i w miejscach wprowadzenia do osłon nanieść trwałe opisy (opaski kablowe, wytłoczenia na powłoce zewnętrznej lub trwałe nieusuwalne napisy) zawierające informacje: - typ i przekrój kabla - rok ułożenia - znak użytkownika lub właściciela Kable przykryć takiej samej grubości warstwą piasku a następnie 20cm warstwą gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni. Dokonać oznaczenia trasy kabla folią kalandrowaną PCV koloru niebieskiego grubości 0,5mm na całej szerokości i długości rowu. Następnie dokonać zasypania wykopu pozostałym gruntem rodzimym. Na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu, ciągami komunikacyjnymi, pod wjazdami oraz w nasypach i rowach kable prowadzić w osłonach typu DVK50. Uziemienia Wykonać uziemienie szafki sterowniczej. Na dnie rowu pod kabel YAKY4x35 na odcinku 30m od szafki sterowniczej ułożyć bednarkę ocynkowaną o przekroju nie mniejszym niż 120mm² np. FeZn30x4. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia wykonać przy szafce sterowniczej uziom pionowy połączony z bednarką. Pręt pogrążyć na głębokość 3-6m (w zależności od rezystywności gruntu). Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć wartości 10Ω. Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona zrealizowana jest zestawem ograniczników przepięć zabudowanych w szafce sterowniczej pompowni. Nie projektuje się innych ograniczników w złączu kablowym czy szafce pomiarowej. Ochrona przeciwporażeniowa Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja projektowanych kabli i urządzeń. Ochrona przy dotyku pośrednim – samoczynne wyłączenie zasilania. Dla jej zapewnienia zaprojektowano zabezpieczenie na słupie. 3. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także: organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy, ponoszenie opłat i kar za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu, w tym warunkach określonych w decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót oraz uzyskania niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii, wykonania projektów, przeprowadzenia szkoleń etc. wraz z ponoszeniem opłat z tym związanych na czas wykonywania robót określonych w następujących decyzjach i uzgodnieniach: a) Decyzja nr KD-RZDP.7130.1.8.2018 z dnia 27.02.2018 r. Starosty Jaworskiego na lokalizacje sieci w drodze na działce ewidencyjnych nr 221 obręb Godziszowa b) Warunki przyłączenia WP/013858/2018/O02R01 z dnia 19.02.2018 r. przepompowni ścieków w Godziszowej dz. nr 219/2.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45231110-9
45231000-5
45311000-0
45311200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 14.05.2021
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
14.05.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia, które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej siwz
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia, które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej siwz
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na budowie i/lub przebudowie kanalizacji sanitarnej na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), oraz b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dla wykonywania zamówienia, tj:. − minimum 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale V ust. 2 pkt 2a SIWZ i w sekcji III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik Nr 3); b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale V ust. 2 pkt. 2b SIWZ i w sekcji III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 4)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz oferty - zgodny ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SIWZ. b) Dowód wniesienia wadium. c) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa d) Kosztorys ofertowy - sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej wraz z tabelą elementów scalonych i zestawieniem materiałów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy nr: 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001, z dopiskiem wadium „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszowa wraz z modernizacją przepompowni w miejscowościach Mściwojów, Targoszyn oraz Luboradz” 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Mściwojów. 5. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy pzp, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużania terminu związania ofertą – także przez ten okres. 6. Wadium uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło na rachunek bankowy zamawiającego przed terminem składania ofert, tj. do dnia 08.01.2021 r. do godz. 11:00. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą w jednej kopercie, jednakże nie należy spinać trwale z ofertą, w terminie do dnia składania ofert tj. do dnia 08.01.2021 r. do godz. 11:00.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu realizacji zamówienia spowodowana w przypadku: a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, w szczególności gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi i inne klęski żywiołowe np. powodzie, obfite opady śniegu; b) prowadzenia wykopalisk archeologicznych w związku, ze znaleziskami w trakcie prowadzenia robót; c) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, d) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o zmianę terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - termin realizacji może zostać zmieniony w sposób uzgodniony pomiędzy stronami, e) jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji zadania uwzględnione w dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania) - termin zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu, f) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczególności podziemne urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp., uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z nowych warunków, g) wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, 2) Zmiany osobowe: a) zmiany osób realizujących zamówienie, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; b) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; c) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niż dotychczasowy podwykonawca, d) Zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiającego, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest wówczas dokonać zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagań określonych w SIWZ) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 3) Inne zmiany: a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, b) zmiana wynagrodzenia w wyniku zmiany zakresu i ilości robót budowlanych związana z istotnym odstąpieniem od projektu, o którym mowa w rozdziale III SIWZ, a którego nie dało się przewidzieć w dniu zawarcia umowy, konieczna jest dla uzyskania efektu końcowego, c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo–finansowym. d) Zmiany harmonogramu terminowo - finansowego nieskutkujące zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy, dokonywana będzie w formie pisemnej za zgodą stron umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08.01.2021, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH