Ogłoszenie nr 515284-N-2018 z dnia 2018-02-08 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17 , 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (URL): www.zgm.rybnik.pl/bip
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.zgm.rybnik.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zgm.rybnik.pl/bip

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zgm.rybnik.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma Pisemna
Adres:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Kościuszki 17 44-200 Rybnik Dział Zamówień Publicznych i Umów pok. 26

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania.
Numer referencyjny: DZP.1120.0007.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania: zadanie nr 1: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Lompy 6b/10, zadanie nr 2: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Lompy 14e/11, zadanie nr 3: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 20/6.

II.5) Główny kod CPV: 45450000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45410000-4
45421000-4
45430000-0
45440000-3
45310000-3
45300000-0
45333000-0
45331000-6
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 234865,79
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 50
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które składają się na ofertę. 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. 4. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dowód wniesienia wadium tj. gwarancję/poręczenie. 5. Kosztorys ofertowy. 6. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 8. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej http://www.zgm.rybnik.pl/bip/ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wysokość wadium wynosi: 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
GWARANCJA NA ROBOTY BUDOWLANE10,00
GWARANCJA NA URZĄDZENIA I PRZYBORY10,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty poprzez zmianę terminu realizacji umowy w przypadku działania osób trzecich uniemożliwiającego realizację zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; termin przedłużenia realizacji przedmiotu umowy możliwy jest o liczbę dni kalendarzowych obejmujący okres tego działania. 2. Podstawą do zmiany terminu realizacji umowy jest zgłoszenie Zamawiającemu przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania. Przyczyny wstrzymania robót muszą być potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu wykonania umowy są bezskuteczne. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-26, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> JĘZYK POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Lompy 6b/10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje: 1. Roboty ogólnobudowlane: 1) roboty demontażowe/rozbiórkowe, 2) roboty murowe, tynkarskie: a) tynki zewnętrzne zwykłe kat. III, b) tynki wewnętrzne zwykłe kat. III, c) wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych, d) tynki zewnętrzne akrylowe, cienkowarstwowe , wykończenie ,,baranek, e) okładziny ceramiczne wewnętrzne-licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, 3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: a) stolarka okienna z PCV - okna koloru białego z profili PCV profile PCV klasy A (grubość ścianek większy lub równy od 2,8mm), pięciokomorowe z podwójnym wkładem, kolor biały o następujących parametrach: współczynnik przenikania ciepła dla okna U (max 1,0) wsp. izolacyjności akustycznej Rw (min 32 dB), wsp. infiltracji powietrza a=0,5 -1,00, okucia obwiedniowe, mikrowentylacja, w każdym oknie jedno skrzydło rozwieralno – uchylne (wg dołączonego schematu okien) okna powinny być w kolorze białym z zachowaniem podziału. Muszą posiadać Certyfikat Zgodności lub Deklarację Zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną. W celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia konieczne jest wyposażenie okien w nawiewniki powietrza ciśnieniowe o wydajności 45 m3/h. Nawiewniki te muszą zapewnić dopływ powietrza zgodnie z Polską Normą PN- 83/B - 03430 Az3 2000. Zastosowane nawiewniki muszą posiadać Aprobatę Techniczną lub deklarację zgodności lub certyfikat zgodności (zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, art. 5 (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.). parapety zewnętrzne z blachy powlekanej z końcówkami w kolorze brązowym parapety wewnętrzne PCV (marmurek); b) stolarka drzwiowa - drzwi drewniane systemowe. Podane w przedmiarze i na rysunkach wymiary drzwi są przybliżone. Wykonawca przed zleceniem produkcji drzwi powinien przeprowadzić pomiar w celu uściślenia ich wymiarów; 4) roboty posadzkowe i okładzinowe: a) warstwy wyrównawcze pod posadzki, b) warstwa wyrównawcza grubości 2 -6 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych, c) posadzki właściwe, d) posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem, podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zapory cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych; zbrojenie siatką stalową, e) posadzki z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej, f) posadzka z paneli podłogowych -.układane na klej, g) posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikiem luzem ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni, h) cokolik z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem, ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni, i) posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych kamionkowych gres antypoślizgowych , mrozoodpornych z cokolikiem luzem ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, j) cokolik z płytek kamionkowych gres luzem, ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę antypoślizgową, 5) roboty malarskie i porządkowe: a) malowanie tynków, b) malowanie elementów stalowych, 6) wywóz i utylizacja gruzu, 2. Roboty instalacyjne: 1) wymiana instalacji elektrycznej, a) wymiana instalacji wod.-kan., b) wykonanie instalacji c.o. oraz c.w.u., c) wyposażenie lokalu w przybory, d) wykonanie instalacji gazowej. Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz projekty budowlano-wykonawcze (dla instalacji sanitarnych).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45450000-6, 45000000-7, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45310000-3, 45300000-0, 45333000-0, 45331000-6, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 76124,92
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
GWARANCJA NA ROBOTY BUDOWLANE10,00
GWARANCJA NA URZĄDZENIA I PRZYBORY10,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Lompy 14e/11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje: 1. Roboty ogólnobudowlane: 1) roboty demontażowe/rozbiórkowe, 2) roboty murowe, tynkarskie: a) tynki zewnętrzne zwykłe kat. III, b) tynki wewnętrzne zwykłe kat. III, c) wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych, d) tynki zewnętrzne akrylowe, cienkowarstwowe , wykończenie ,,baranek, e) okładziny ceramiczne wewnętrzne-licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, 3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: a) stolarka okienna z PCV - okna koloru białego z profili PCV profile PCV klasy A (grubość ścianek większy lub równy od 2,8mm), pięciokomorowe z podwójnym wkładem, kolor biały o następujących parametrach: współczynnik przenikania ciepła dla okna U (max 1,0) wsp. izolacyjności akustycznej Rw (min 32 dB), wsp. infiltracji powietrza a=0,5 -1,00, okucia obwiedniowe, mikrowentylacja, w każdym oknie jedno skrzydło rozwieralno – uchylne (wg dołączonego schematu okien) okna powinny być w kolorze białym z zachowaniem podziału. Muszą posiadać Certyfikat Zgodności lub Deklarację Zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną. W celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia konieczne jest wyposażenie okien w nawiewniki powietrza ciśnieniowe o wydajności 45 m3/h. Nawiewniki te muszą zapewnić dopływ powietrza zgodnie z Polską Normą PN- 83/B - 03430 Az3 2000. Zastosowane nawiewniki muszą posiadać Aprobatę Techniczną lub deklarację zgodności lub certyfikat zgodności (zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, art. 5 (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.). parapety zewnętrzne z blachy powlekanej z końcówkami w kolorze brązowym parapety wewnętrzne PCV (marmurek); b) stolarka drzwiowa - drzwi drewniane systemowe. Podane w przedmiarze i na rysunkach wymiary drzwi są przybliżone. Wykonawca przed zleceniem produkcji drzwi powinien przeprowadzić pomiar w celu uściślenia ich wymiarów; 4) roboty posadzkowe i okładzinowe: a) warstwy wyrównawcze pod posadzki, b) warstwa wyrównawcza grubości 2 -6 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych, c) posadzki właściwe, d) posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem, podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zapory cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych; zbrojenie siatką stalową, e) posadzki z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej, f) posadzka z paneli podłogowych -.układane na klej, g) posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikiem luzem ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni, h) cokolik z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem, ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni, i) posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych kamionkowych gres antypoślizgowych , mrozoodpornych z cokolikiem luzem ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, j) cokolik z płytek kamionkowych gres luzem, ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę antypoślizgową, 5) roboty malarskie i porządkowe: a) malowanie tynków, b) malowanie elementów stalowych, 6) wywóz i utylizacja gruzu, 2. Roboty instalacyjne: 1) wymiana instalacji elektrycznej, a) wymiana instalacji wod.-kan., b) wykonanie instalacji c.o. oraz c.w.u., c) wyposażenie lokalu w przybory, d) wykonanie instalacji gazowej. Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz projekty budowlano-wykonawcze (dla instalacji sanitarnych).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45450000-6, 45000000-7, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45310000-3, 45300000-0, 45333000-0, 45331000-6, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 70703,63
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
GWARANCJA NA ROBOTY BUDOWLANE10,00
GWARANCJA NA URZĄDZENIA I PRZYBORY10,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 20/6’’
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje: 1. Roboty ogólnobudowlane: 1) roboty demontażowe/rozbiórkowe, 2) roboty murowe, tynkarskie: a) tynki zewnętrzne zwykłe kat. III, b) tynki wewnętrzne zwykłe kat. III, c) wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych, d) tynki zewnętrzne akrylowe, cienkowarstwowe , wykończenie ,,baranek, e) okładziny ceramiczne wewnętrzne-licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, 3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: a) stolarka okienna z PCV - okna koloru białego z profili PCV profile PCV klasy A (grubość ścianek większy lub równy od 2,8mm), pięciokomorowe z podwójnym wkładem, kolor biały o następujących parametrach: współczynnik przenikania ciepła dla okna U (max 1,0) wsp. izolacyjności akustycznej Rw (min 32 dB), wsp. infiltracji powietrza a=0,5 -1,00, okucia obwiedniowe, mikrowentylacja, w każdym oknie jedno skrzydło rozwieralno – uchylne (wg dołączonego schematu okien) okna powinny być w kolorze białym z zachowaniem podziału. Muszą posiadać Certyfikat Zgodności lub Deklarację Zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną. W celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia konieczne jest wyposażenie okien w nawiewniki powietrza ciśnieniowe o wydajności 45 m3/h. Nawiewniki te muszą zapewnić dopływ powietrza zgodnie z Polską Normą PN- 83/B - 03430 Az3 2000. Zastosowane nawiewniki muszą posiadać Aprobatę Techniczną lub deklarację zgodności lub certyfikat zgodności (zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, art. 5 (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.). parapety zewnętrzne z blachy powlekanej z końcówkami w kolorze brązowym parapety wewnętrzne PCV (marmurek); b) stolarka drzwiowa - drzwi drewniane systemowe. Podane w przedmiarze i na rysunkach wymiary drzwi są przybliżone. Wykonawca przed zleceniem produkcji drzwi powinien przeprowadzić pomiar w celu uściślenia ich wymiarów; 4) roboty posadzkowe i okładzinowe: a) warstwy wyrównawcze pod posadzki, b) warstwa wyrównawcza grubości 2 -6 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych, c) posadzki właściwe, d) posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem, podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zapory cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych; zbrojenie siatką stalową, e) posadzki z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej, f) posadzka z paneli podłogowych -.układane na klej, g) posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikiem luzem ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni, h) cokolik z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem, ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni, i) posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych kamionkowych gres antypoślizgowych , mrozoodpornych z cokolikiem luzem ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, j) cokolik z płytek kamionkowych gres luzem, ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę antypoślizgową, 5) roboty malarskie i porządkowe: a) malowanie tynków, b) malowanie elementów stalowych, 6) wywóz i utylizacja gruzu, 2. Roboty instalacyjne: 1) wymiana instalacji elektrycznej, a) wymiana instalacji wod.-kan., b) wykonanie instalacji c.o. oraz c.w.u., c) wyposażenie lokalu w przybory, d) wykonanie instalacji gazowej. Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz projekty budowlano-wykonawcze (dla instalacji sanitarnych).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45450000-6, 45000000-7, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45310000-3, 45300000-0, 45333000-0, 45331000-6, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 88037,24
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
GWARANCJA NA ROBOTY BUDOWLANE10,00
GWARANCJA NA URZADZENIA I PRZYBORY10,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: