Ogłoszenie nr 524960-N-2020 z dnia 2020-03-19 r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem: Wyłonienie specjalistów do obsługi projektu MISTRZOWIE w ZAWODZIE II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE IIwspółfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje, Priorytet X, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem, krajowy numer identyfikacyjny 36422454200000, ul. Reymonta  19 , 33-170  Tuchów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146525819, 146525819, e-mail ckziu.tuchow@gmail.com, r.mysior@gmail.com, faks 146525819.
Adres strony internetowej (URL): mistrzowiewzawodzie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
mistrzowiewzawodzie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę wraz z wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oświadczeniem składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej - opatrzone własnoręcznym podpisem, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca;
Adres:
siedziba Zamawiającego tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie (ul. Reymonta 19, 33-170 Tuchów), oferę należy złożyć w sekretariacie szkoły

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie specjalistów do obsługi projektu MISTRZOWIE w ZAWODZIE II
Numer referencyjny: CKZiU.0701.1.3.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie osób do obsługi projektu „MISTRZOWIE w ZAWODZIE II”. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wyłonienie osób na funkcję kierownika projektu, specjalistę ds. kontrolingu, webmastera, specjalistę ds. zamówień publicznych oraz liderów szkolnych w szkołach: • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie; • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach; • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie; • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach, • Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Przedmiot został podzielony na części.

II.5) Główny kod CPV: 80210000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72413000-8
79200000-6
79412000-5
79412000-5
79421100-2
80000000-4
80210000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2023-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dla części 1: W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca - do wykonywania niniejszego zamówienia dysponował osobą o następujących cechach: a) legitymował się wykształceniem wyższym, b) posiadał co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników w okresie ostatnich 5 lat, c) posiadał co najmniej 3 – letnie doświadczenie w zakresie kształcenia zawodowego w okresie ostatnich 5 lat. d) doświadczenie w koordynowaniu projektem o budżecie min 3 mln zł. w okresie ostatnich 5 lat. e) Posiadał pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie ma orzeczonego zakazu zajmowania stanowisk związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą, posiada obywatelstwo polskie (lub obywatelstwo Unii Europejskiej, obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej), nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; dla części 2: W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca - do wykonywania niniejszego zamówienia dysponował osobą o następujących cechach: a) legitymował się wykształceniem wyższym b) doświadczenie w rozliczaniu projektu o budżecie min 3 mln zł. w okresie ostatnich 5 lat. c) Posiada obywatelstwo polskie (lub obywatelstwo Unii Europejskiej, obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej), nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. dla części 3: W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca - do wykonywania niniejszego zamówienia dysponował osobą o następujących cechach: a) legitymował się wykształceniem co najmniej średnim; b) doświadczenie w wykonaniu, administrowaniu, utrzymaniu sprawności co najmniej 3 oficjalnych stron internetowych szkoły / instytucji / podmiotu prowadzącego działalność przez okres 1 roku w okresie ostatnich 3 lat; c) Posiada obywatelstwo polskie (lub obywatelstwo Unii Europejskiej, obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej); dla części 4 do 9: W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca - do wykonywania niniejszego zamówienia dysponował osobą o następujących cechach: a) legitymował się wykształceniem wyższym; b) posiadał przygotowanie pedagogiczne; c) nie ma orzeczonej kary zakazu pracy z dziećmi i młodzieżą; d) co najmniej 1 roczne doświadczenie wychowawcze w praca z młodzieżą. e) posiadał obywatelstwo polskie (lub obywatelstwo Unii Europejskiej, obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej); dla części 10: a) legitymował się wykształceniem wyższym administracyjnym lub prawniczym, ekonomicznym lub pokrewnym lub studiami podyplomowymi z zakresu zamówień publicznych; b) doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego po stronie Zamawiającego na podstawie ustawy Pzp; c) Posiada obywatelstwo polskie (lub obywatelstwo Unii Europejskiej, obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający dokona oceny na podstawie wstępnego oświadczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia: wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie specjalisty (osoby którą dysponuje Wykonawca)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
ZAMAWIAJĄCY zastrzega możliwość zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, b) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na usługę. c) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, d) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-30, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: KIEROWNIK PROJEKTU pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1. Usługa: wykonywanie zadań związanych z pełnieniem stanowiska kierownika projektu pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II 3.2. Cel działania: sprawna realizacja założeń projektu Mistrzowie w Zawodzie II, którego uczestnikami są uczniowie szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego. 3.3. Miejsce pracy: biuro projektu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, dopuszcza się prace poza biurem. 3.4. Współdziałanie: Kierownik projektu pn. Mistrzowie w Zawodzie II współdziała z kadrą kierowniczą zespołów szkół, szkolnymi liderami w zespołach szkół uczestniczących w projekcie oraz Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, Starostwem Powiatowym w Tarnowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79421100-2, 79421100-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie specjalisty (osoby którą dysponuje Wykonawca) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Specjalista ds. kontrolingu finansowego projektu MISTRZOWIE w ZAWODZIE II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.1. Usługa: wykonywanie zadań związanych z pełnieniem stanowiska specjalisty ds. kontrolingu finansowego projektu pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II 3.2.1. Cel działania: sprawna realizacja założeń projektu Mistrzowie w Zawodzie II, którego uczestnikami są uczniowie szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego; monitoring finansowy projektu. 3.3.1. Miejsce pracy: dopuszcza się wykonywanie pracy poza biurem projektu znajdującym się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie. 3.4.1. Organizacja pracy: samodzielna organizacja pracy w czasie elastycznie ustalanym przez pracownika. 3.5.1. Kontakt z biurem: pracownik jest obowiązany na wezwanie telefoniczne/e-mailowe kierownika projektu MwZ II w ustalonym czasie stawić się w biurze projektu w CKZiU w Tuchowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79412000-5, 79412000-5, 79200000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie specjalisty (osoby którą dysponuje Wykonawca) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: WEBMASTER w projekcie pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.1 Usługa: wykonywanie zadań związanych z pełnieniem zadań webmastera w projekcie pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II. 3.2.1 Cel działania: sprawna realizacja założeń projektu Mistrzowie w Zawodzie II, którego uczestnikami są uczniowie szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego; obsługa informatyczna projektu. 3.3.1 Miejsce pracy: dopuszcza się wykonywanie pracy poza biurem projektu znajdującym się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie. 3.4.1 Organizacja pracy: samodzielna organizacja pracy w czasie elastycznie ustalanym przez pracownika. 3.5.1 Kontakt z biurem: pracownik jest obowiązany na wezwanie telefoniczne/e-mailowe kierownika projektu MwZ II w ustalonym czasie stawić się w biurze projektu w CKZiU w Tuchowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72413000-8, 72413000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie specjalisty (osoby którą dysponuje Wykonawca)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Lider szkolny w projekcie pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II - CKZiU w Tuchowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1. Cel działania: sprawna realizacja założeń projektu Mistrzowie w Zawodzie II którego beneficjentami są uczniowie szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego; szkolny lider. 3.2. Usługa: wykonywanie zadań szkolnego lidera w projekcie pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II w szkołach: 3.3. Miejsce pracy: wykonywanie pracy poza biurem projektu w szkołach: Dla części 4 w: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie (33-170 Tuchów, ul. Reymonta 19); Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80210000-9, 80000000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie specjalisty (osoby którą dysponuje Wykonawca)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Lider szkolny w projekcie pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II - ZSP w Ryglicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1. Cel działania: sprawna realizacja założeń projektu Mistrzowie w Zawodzie II którego beneficjentami są uczniowie szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego; szkolny lider. 3.2. Usługa: wykonywanie zadań szkolnego lidera w projekcie pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II w szkołach: 3.3. Miejsce pracy: wykonywanie pracy poza biurem projektu w szkołach: Dla części 5:Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie (32-840 Zakliczyn, Grabina 57); Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80210000-9, 80000000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie specjalisty (osoby którą dysponuje Wykonawca)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Lider szkolny w projekcie pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II - ZSP w Zakliczynie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1. Cel działania: sprawna realizacja założeń projektu Mistrzowie w Zawodzie II którego beneficjentami są uczniowie szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego; szkolny lider. 3.2. Usługa: wykonywanie zadań szkolnego lidera w projekcie pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II w szkołach: 3.3. Miejsce pracy: wykonywanie pracy poza biurem projektu w szkołach: Dla części 6: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu (32-830 Wojnicz, ul. Jagiellońska 17); Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80210000-9, 80000000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Doświadczenie specjalisty (osoby którą dysponuje Wykonawca)40,00
cena60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Lider szkolny w projekcie pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II - ZSOiZ w Ciężkowicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1. Cel działania: sprawna realizacja założeń projektu Mistrzowie w Zawodzie II którego beneficjentami są uczniowie szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego; szkolny lider. 3.2. Usługa: wykonywanie zadań szkolnego lidera w projekcie pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II w szkołach: 3.3. Miejsce pracy: wykonywanie pracy poza biurem projektu w szkołach: Dla części 7:Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Ciężkowicach (32-190, ul. Łuczkiewiczów 12) ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80210000-9, 80000000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie specjalisty (osoby którą dysponuje Wykonawca) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Lider szkolny w projekcie pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II - ZSLiT w Wojniczu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1. Cel działania: sprawna realizacja założeń projektu Mistrzowie w Zawodzie II którego beneficjentami są uczniowie szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego; szkolny lider. 3.2. Usługa: wykonywanie zadań szkolnego lidera w projekcie pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II w szkołach: 3.3. Miejsce pracy: wykonywanie pracy poza biurem projektu w szkołach: Dla części 8:Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach (33-160 Ryglice, ul. Tarnowska 23); Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80210000-9, 80000000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
80000000-4 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Lider szkolny w projekcie pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II - ZSP w Żabnie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1. Cel działania: sprawna realizacja założeń projektu Mistrzowie w Zawodzie II którego beneficjentami są uczniowie szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego; szkolny lider. 3.2. Usługa: wykonywanie zadań szkolnego lidera w projekcie pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II w szkołach: 3.3. Miejsce pracy: wykonywanie pracy poza biurem projektu w szkołach: Dla części 9:Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie (33-240 Żabno. ul. Rynek 26). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80210000-9, 80000000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie specjalisty (osoby którą dysponuje Wykonawca)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.1 Usługa: wykonywanie zadań związanych z pełnieniem specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II. 3.2.1 Cel działania: sprawna realizacja założeń projektu Mistrzowie w Zawodzie II, którego uczestnikami są uczniowie szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego; obsługa zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu. 3.3.1 Miejsce pracy: dopuszcza się wykonywanie pracy poza biurem projektu znajdującym się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie. 3.4.1 Organizacja pracy: samodzielna organizacja pracy w czasie elastycznie ustalanym przez pracownika. 3.5.1 Kontakt z biurem: pracownik jest obowiązany na wezwanie telefoniczne/e-mailowe kierownika projektu MwZ II w ustalonym czasie stawić się w biurze projektu w CKZiU w Tuchowie. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79412000-5, 79412000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie specjalisty (osoby którą dysponuje Wykonawca)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: