Ogłoszenie nr 771107-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.

Gmina Izbica Kujawska: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Izbica Kujawska, krajowy numer identyfikacyjny 91086685000000, ul. ul. Marszałka Piłsudskiego  32 , 87-865  Izbica Kujawska, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 865 009, e-mail urzad@izbicakuj.pl, faks 542 865 009.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.izbicakuj.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.izbicakuj.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.izbicakuj.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna zgodnie z rozdziałem 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Adres:
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszalka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska, pokój nr 15 sekretariat.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej
Numer referencyjny: GKLP.271.21.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej. 3.2 Zakres rzeczowy 1. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym i tłocznym w ulicach Wesołej, Kwiatowej, Przedmiejskiej i Tymienieckiej w Izbicy Kujawskiej, 2. budowa przepompowni ścieków sanitarnych, 3. budowa sieci kanalizacji deszczowej w układzie grawitacyjnym w ulicach Wesołej, Kwiatowej, Przedmiejskiej i Tymienieckiej w Izbicy Kujawskiej, 4. wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesołej, Kwiatowej, Przedmiejskiej i Tymienieckiej w Izbicy Kujawskiej, po wcześniejszym demontażu istniejących odcinków sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych. Dodatkowo projektuje się: • zasilenie elektryczne projektowanej przepompowni ścieków, • utwardzenie fragmentu pasa drogowego w rejonie projektowanej przepompowni w celu ustawienia pojazdu asenizacyjnego na poboczu drogi, w sposób nie tamujący ruchu na drodze powiatowej (ulicy Tymienieckiej). PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Na przedmiotowym terenie projektuje się: Ulica Tymieniecka: • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 449,5m, • budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej – 457,3m, • budowę pompowni ścieków sanitarnych – 1 szt., • budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej – 156,5m, • utwardzenie fragmentu powierzchni pasa drogowego – 51m2, • wymianę sieci wodociągowej – 348,6m, Ulica Przedmiejska: • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 178,4m, • budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej – 168,5m, • wymianę sieci wodociągowej – 202,3m (łącznie z odcinkiem l=1,9m sieci zlokalizowanym w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 269 – ulica Warszawska), Ulica Kwiatowa: • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 202,2m, • budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej – 148,0m, • wymianę sieci wodociągowej – 192,7m (łącznie z odcinkiem l=3,3m sieci zlokalizowanym w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 269 – ulica Warszawska), Ulica Wesoła: • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 124,7m, • budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej – 112,3m, • wymianę sieci wodociągowej – 161,3m (łącznie z odcinkiem l=3,1m sieci zlokalizowanym w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 269 – ulica Warszawska). Do przepompowywania ścieków kanalizacyjnych zaprojektowano tłocznię ścieków. Projektuje się kompletną przepompownię z pełnym wyposażeniem w urządzenia oraz ze zbiornikiem wykonanym z polimerobetonu o średnicy DN1500. Przepompownia jest obiektem bezobsługowym pracującym samoczynnie. Studnia przepompowni o średnicy wewnętrznej d=1500mm, wysokości całego zbiornika 2,77m (wystawienie zbiornika 30cm ponad teren). Przepompownia wyposażona jest w dwie pompy w trybie 1 pracująca i 1 rezerwowa, pracujące w trybie naprzemiennym. Zasilanie przepompowni odbywać się będzie ze skrzynki zasilająco-sterowniczej (RZS) dostarczanej w komplecie z układem pompowym. Lokalizacja skrzynki RZS zgodnie z projektem zagospodarowania (przy zbiorniku przepompowni). Skrzynka RZS zasilana będzie kablem zalicznikowym YKY 5x35 mm2 z nowego złącza ZK-L. Ze skrzynki RZS wyprowadzone będą kable zasilające pompy oraz kable sterownicze. Kable wprowadzone będą do projektowanej przepompowni. Trasy kabli zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Zaprojektowano wylot do rowu w postaci prefabrykatu betonowego ze ściankami bocznymi i ścianką czołową. Dodatkowo aby zapobiec cofaniu się wód opadowych do separatora – kanału w przypadku podwyższonego stanu wody w rowie – na ściance wylotu należy zamontować klapę burzową z przeciwwagą DN300. W celu poprawienia przepustowości istniejącego rowu chłonno-odparowującego należy wykonać jego oczyszczenie i przywrócić przekrój poprzeczny w formie trapezu. Udrożnienie wykonać na długości ok. 270m do granic miasta – rejon przepompowni ścieków. Rów przydrożny dostosować do spadków podłużnych niwelety drogi powiatowej. Biorąc pod uwagę charakter i rodzaj zlewni zaprojektowano separator koalescencyjny z zintegrowanym osadnikiem i by-passem. UWAGA: Demontaż rur azbestocementowych należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie, której pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni, by je bezpiecznie zdemontować. Zdemontowany materiał nie może trafić na zwykłe wysypisko. Utylizacja azbestu powinna odbywać się na terenie specjalnie wyznaczonych składowisk, a ich dostarczenie do tych miejsc musi być udokumentowane. Ulica Tymieniecka – droga powiatowa i część drogi gminnej – skrzyżowanie w ulicą Szkolną Zakłada się sfrezowanie całej nawierzchni jezdni betonowej na długości od ulicy Kwiatowej do granic administracyjnych miasta, rozbiórkę połowy jezdni z podbudową (do wysokości projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 619), rozbiórkę fragmentu chodnika (pomiędzy ulicą Przedmiejską a Kwiatową) oraz rozbiórkę zjazdów. Dodatkowo rozbiórka drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od ulicy Kwiatowej do ulicy Szkolnej. Ulica Przedmiejska – droga gminna Zakłada się rozbiórkę całej nawierzchni jezdni asfaltobetonowej wraz z podbudową, rozbiórkę nawierzchni zjazdów oraz rozbiórkę jednostronnego chodnika. Ulica Kwiatowa – droga powiatowa Zakłada się rozbiórkę całej nawierzchni jezdni asfaltobetonowej wraz z podbudową, rozbiórkę nawierzchni zjazdów oraz rozbiórkę obustronnego chodnika. Ulica Wesoła – droga gminna Zakłada się rozbiórkę fragmentu nawierzchni drogi o nawierzchni tłuczniowej – rejon skrzyżowania z ulicą Warszawską – 34,0 m2. Na pozostałym odcinku brak nawierzchni utwardzonych – droga gruntowa. Zjazdy do posesji (kruszywo grub. warstwy – 30cm) – 40,0 m2. UWAGA: Na czas wykonywania robót instalacyjnych posesje mieszkańców należy zabezpieczyć w stały dopływ wody poprzez wybudowanie tymczasowego rurociągu PE o średnicy Dz63mm łącznie z zasileniem poszczególnych budynków, które zgodnie z mapą posiadają obecnie zasilenie. Po wybudowaniu docelowego wodociągu mieszkańcy zostaną przełączeni do nowego rurociągu. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH Konstrukcje nawierzchni przyjęte do odtworzenia nawierzchni – jezdnie, zjazdy i chodniki 5. Jezdnia ulicy Tymienieckiej i Kwiatowej (droga powiatowa) – KR3: - warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W – grub. 8cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, twardego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie – grub. 20cm, - podbudowa pomocnicza oraz warstwa wzmacniająca podłoże – grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa (dowóz z urobku) – grub. 15cm, - warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm, - sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe, zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia Wzag≥1,03. • Jezdnia ulicy Przedmiejskiej (droga gminna), rejon skrzyżowania ulicy Tymienieckiej z ulicą Szkolną – KR1: - warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S – grub. 4cm, - warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W – grub. 4cm, - podbudowa – kruszywo łamane wapienne 0÷63mm, stabilizowane mechanicznie grub. 20cm, - warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm, - istniejące podłoże gruntowe spełniające warunki grupy nośności G1, zagęszczone do Wzag.≥1,0, • Zjazdy z ulicy Tymienieckiej, Przedmiejskiej i Kwiatowej: - kostka brukowa betonowa grub. 8cm. - podsypka cementowo – piaskowa grub. 3-5cm, - podbudowa zasadnicza – beton C8/10 grub. 15cm (dylatowany) - warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm, - istniejące, sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe, Wzag≥0,98. • Chodniki: - kostka brukowa betonowa grub. 6cm. - podsypka cementowo – piaskowa grub. 5cm, - zagęszczona podsypka piaskowa grub. 10cm, - sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe. • Utwardzenie fragmentu powierzchni gruntu działki budowlanej – KR3: - kostka brukowa betonowa grub. 8cm, - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grub. 3÷5cm, - podbudowa zasadnicza – beton C8/10 grub. 20cm (dylatowany), - podbudowa pomocnicza – grunt (kruszywo) stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa grub. 15cm, - sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe spełniające warunki nośności G1, wtórny moduł odkształcenia E2≥80Mpa. Dodatkowo zaprojektowano: • Remont przepustu pod zjazdem do posesji Tymieniecka 12 – przepust betonowy DN400 o długości 19m, • remont przepustu pod drogą gminną – dojazd do cmentarza – przepust betonowy DN400 o długości 11m. Ulica Wesoła Odtworzenie nawierzchni drogi tłuczniowej – rejon skrzyżowania z ulicą Warszawską – 34,0 m2 Na pozostałym odcinku – odtworzenie nawierzchni utwardzonej – droga gruntowa. Zjazdy do posesji (kostka brukowa betonowa grub. 8cm) – 40,0 m2. UWAGA: Materiał w postaci kostki brukowej, krawężników i obrzeży drogi powiatowej nr P2932 – ulica Kwiatowa i ulica Tymieniecka (na odcinku od ulicy Kwiatowej do granic miasta) – dostarczy Powiatowy Zarząd Dróg. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu w miejscu i na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45111000-8
45200000-9
45230000-8
45231000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.08.2021
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
31.08.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia: co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: a) co najmniej 1 kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne, które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia. b) co najmniej 1 kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne, które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65); posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj., że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji o wartości min. 1.000 000,00 złotych ( jeden milion złotych) brutto każda. W niniejszej SIWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2020 poz. 1333 ze zm.) Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale. 7 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Jeżeli Wykonawca wykonał zamówienie w walutach obcych Zamawiający przeliczy ich wartość przyjmując średni kurs PLN od tej waluty podanej przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zał. Nr 8 do SIWZ), Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: - podpunkcie 7.5.1 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu . Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu ( załącznik nr 9 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 6 do SIWZ) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/ uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 7 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (zał. nr 2 do SIWZ) Pełnomocnictwo. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania na potrzeby realizacji zamówienia - zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów i należy złożyć wraz z ofertą. (zał. nr 10 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rekojmia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy; 2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzędowo obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 3) zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku: a) okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, epidemie, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zastosowanie technologii przewidzianej w dokumentacji projektowej, jeśli spowoduje to wstrzymanie robót na okres dłuższy niż 10 dni kalendarzowych następujących po sobie –potwierdzonego pisemnie w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, c) skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, d) wystąpienia kolizji z sieciami w tym zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, e) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o czas niezbędny na wykonywanie robót po uzyskaniu powyższych badań, ekspertyz lub analiz, f) zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych skutkujących niemożnością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych o tyle dni ile trwała niemożliwość prowadzenia robót, g) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; h) konieczności wykonania robót zamiennych -do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektanta -rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w niniejszej umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w treści § 3 ust. 1 niniejszej umowy, i) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron niniejszej umowy, j) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy – jeśli zajdzie taka konieczność oraz o czas niezbędny na wykonanie robót wynikających ze zmian dokumentacji projektowej -jeśli zajdzie taka konieczność, przy czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiającego, k) przedłużającą się procedurą przetargową. 4) Konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy: a) materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi; b) w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego; c) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma); d) w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót. 5) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy; 6) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych; 7) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, itp.) skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 8) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 9) konieczność realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 10) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia; 11) zmiany planu finansowego Zamawiającego dotyczących środków finansowych, przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy; 12) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w niniejszej umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2 Wszystkie powyższe postanowienia wymienione w ust. 2. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Istotne zmiany umowy postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są tylko pod następującymi warunkami: 1) zmiany nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2); 2) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie, 3) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy P.z.p., Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), b) zmiana danych teleadresowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14.01.2021, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH