Ogłoszenie nr 515349-N-2020 z dnia 21.02.2020 r.

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.: przeprowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Dzieciaki na 5+” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
przeprowadzenie zajęć dla uczestników projektu Dzieciaki na 5+ realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 29119807700000, ul. ul. Sandomierska  26A , 27-400  Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 249 50 01; 248 03 70, e-mail kargulewicz_mrozinska@arl.ostrowiec.pl, faks 41 248 03 71.
Adres strony internetowej (URL): www.arl.ostrowiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.arl.ostrowiec.pl/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.arl.ostrowiec.pl/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Sandomierska 26 A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przeprowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Dzieciaki na 5+” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Numer referencyjny: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/3
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przeprowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Dzieciaki na 5+” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zgodnie z opisem przedstawionym poniżej. Zadanie 1 Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje przedsiębiorcze i obywatelskie – „Przedsiębiorcze i obywatelskie ABC…”, zajęć z zakresu Profilaktyki uzależnień – „Profilaktyczne ABC…” – dla uczestników projektu „Dzieciaki na 5+” realizowanego w ramach poddziałania 9.2.1 Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Bloki tematyczne: A). „Przedsiębiorcze i obywatelskie ABC…” - warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji przedsiębiorczych, których celem jest rozwój kompetencji przedsiębiorczych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem świetlic środowiskowych w Ostrowcu Św. Cykl zajęć obejmuje 6 godzin realizowanych podczas 2 spotkań dla każdej grupy; łącznie zostanie zrealizowanych 16 grup liczących nie więcej niż 14 osób – 8 grup w roku 2020 i 8 grup w roku 2021. 2 spotkania x 3 h = 48 h x 2 lata; łącznie 96 h. W zajęciach weźmie udział łącznie co najmniej 100 osób. Harmonogram zajęć Zajęcia realizowane w terminie od podpisania umowy do 31.12.2021 r. 32 spotkania trwające 3 godziny realizowane nie częściej niż jeden raz w tygodniu, w porach popołudniowych między 13.00 – 19.00 w terminach ustalonych z Zamawiającym. Z zastrzeżeniem, że pierwsze zajęcia mogą odbyć się w terminie od 9 marca 2020r. Program: • podstawowe pojęcia związane z przedsiębiorczością, własna firma – co to takiego?, • firma jednoosobowa a spółka, źródła pomysłów na biznes • zalety i wady prowadzenia własnej działalności gospodarczej, • ocena szans planowanej działalności gospodarczej, • pieniądz i jego znaczenie, • źródła finansowania działalności gospodarczej, • tworzenie firmy (w formie zabawy), • ekonomia domowa – oszczędzanie i inwestowanie, aktywność szkolna i pozaszkolna w rozwijaniu kompetencji przedsiębiorczych. Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia doradcy zawodowego, uprawnienia pedagogiczne, doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć z zakresu rozwoju przedsiębiorczości co najmniej 50 godzin. Obowiązkiem prowadzącego jest przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego osiągnięcie kompetencji przedsiębiorczych przez uczestników warsztatów. B). „Przedsiębiorcze i obywatelskie ABC…” - warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji obywatelskich, których celem jest rozwój kompetencji obywatelskich dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem świetlic środowiskowych w Ostrowcu Św. Cykl zajęć obejmuje 3 godziny realizowane podczas 1 spotkania dla każdej grupy; łącznie zostanie zrealizowanych 16 grup liczących nie więcej niż 14 osób – 8 grup w roku 2020 i 8 grup w roku 2021. 1 spotkanie x 3 h = 24 h x 2 lata; łącznie 48 h. W zajęciach weźmie udział łącznie co najmniej 100 osób. Harmonogram zajęć Zajęcia realizowane w terminie od podpisania umowy do 31.12.2021 r. 16 spotkań trwających 3 godziny realizowanych nie częściej niż jeden raz w tygodniu, w porach popołudniowych między 13.00 – 19.00 w terminach ustalonych z Zamawiającym. Z zastrzeżeniem, że pierwsze zajęcia mogą odbyć się w terminie od 9 marca 2020r. Program: • wskazanie możliwości rozpoznawania prawnych aspektów codziennych problemów życiowych i szukania ich rozwiązania, uświadomienie roli aktywności społecznej i znaczenia działań na rzecz lokalnej społeczności, świadomość podejmowania decyzji w świetle obowiązującego prawa. • obywatelskość, sens istnienia praw i obowiązków człowieka i obywatela, • zaznajomienie z wybranymi przepisami prawa oraz próba ich interpretacji, źródła i obszary prawa. Obowiązkiem prowadzącego jest przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego osiągnięcie kompetencji obywatelskich przez uczestników warsztatów. Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia pedagogiczne, doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć z zakresu rozwoju z młodzieżą co najmniej 50 godzin. C). „Profilaktyczne ABC…” - warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, których celem jest kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych oraz podejmowaniu zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem świetlic środowiskowych w Ostrowcu Św. Cykl zajęć obejmuje 9 godzin realizowanych podczas 3 spotkań dla każdej grupy; łącznie zostanie zrealizowanych 16 grup liczących nie więcej niż 14 osób – 8 grup w roku 2020 i 8 grup w roku 2021. 1 spotkanie x 3 h = 72 h x 2 lata; łącznie 144 h. W zajęciach weźmie udział łącznie co najmniej 100 osób. Harmonogram zajęć Zajęcia realizowane w terminie od podpisania umowy do 31.12.2021 r. 24 spotkania trwające 3 godziny realizowane nie częściej niż jeden raz w tygodniu, w porach popołudniowych między 13.00 – 19.00 w terminach ustalonych z Zamawiającym. Z zastrzeżeniem, że pierwsze zajęcia mogą odbyć się w terminie od 9 marca 2020r. Program zajęć: • przyczyny sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne, • czynniki ryzyka i czynniki chroniące, związane z indywidualnymi cechami dzieci i młodzieży, ich rodzinami, grupą rówieśniczą, szkołą oraz środowiskiem lokalnym; • świat uczuć i emocji - rozpoznawanie, nazywanie i komunikowanie co czuję w danej sytuacji, • nałogi i zagrożenia z nimi związane – m. in. dopalacze i nałogi czynnościowych (komputer, Internet, zakłady, gry). Obowiązkiem prowadzącego jest przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego osiągnięcie kompetencji osobistych w zakresie profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych przez uczestników warsztatów. Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia pedagogiczne, kwalifikacje: specjalisty psychoterapii uzależnień/osoby w procesie certyfikacji/specjalisty profilaktyki uzależnień, coacha, doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży co najmniej 50 godzin Zadanie 2 „Akademia Świadomych Rodziców” – warsztaty grupowe dla rodziców dzieci uczestniczących w projekcie „Dzieciaki na 5+” realizowanym w ramach poddziałania 9.2.1 Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Celem jest rozwój kompetencji opiekuńczych i wychowawczych rodziców z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia realizowane będą w formie cyklicznych (1 lub 2 razy w miesiącu, zależnie od potrzeb uczestników) dwugodzinnych spotkań grupowych z zainteresowanymi rodzicami / opiekunami dzieci uczęszczających na świetlice środowiskowe w Ostrowcu Św. W zajęciach weźmie udział 15 rodziców / opiekunów dzieci uczęszczających na świetlice PCK w Ostrowcu Św. W roku 2020 zostaną zrealizowane 24 h, w roku 2021 zostaną zrealizowane 24 h (łącznie 48 h). Harmonogram zajęć Zajęcia realizowane w terminie od podpisania umowy do 31.12.2021 r. 24 spotkania trwające 2 godziny realizowane nie częściej niż jeden raz w tygodniu, w porach popołudniowych między 13.00 – 19.00 w terminach ustalonych z Zamawiającym. Z zastrzeżeniem, że pierwsze zajęcia mogą odbyć się w terminie od 9 marca 2020r. Program zajęć: • psychoedukacja z zakresu poprawy komunikacji na linii rodzic/opiekun - dziecko • psychoedukacja dot. szeroko rozumianego obszaru zagrożeń związanych z uzależnieniami i innych zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, • wzmocnienie więzi z dziećmi. Obowiązkiem prowadzącego jest przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego rozwój kompetencji opiekuńczych i wychowawczych przez uczestników warsztatów. Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia z zakresu interwencji kryzysowej kwalifikacje: specjalisty psychoterapii uzależnień/osoby w procesie certyfikacji/specjalisty profilaktyki uzależnień, coacha, doświadczenie w prowadzeniu konsultacji indywidualnych i grupowych z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwoju osobistego (co najmniej 30 godzin). Zamawiający zapewnia sale do prowadzenia warsztatów z wyposażeniem w krzesła, stoliki oraz laptop, projektor, ekran projekcyjny, poczęstunek dla uczestników, materiały pomocnicze.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80510000-2
80310000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (przez doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć należy rozumieć przeprowadzenie minimalnej liczby zajęć -50 godzin- w zakresie zadnia 1, oraz 30 godzin – w zakresie zadania 2 w ciągu ostatnich 3 lat o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia) oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż - w zakresie zadania 1: - 3 osoby: -Trener/instruktor „Przedsiębiorcze i obywatelskie ABC…” - warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji przedsiębiorczych - Wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia doradcy zawodowego, uprawnienia pedagogiczne, doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć z zakresu rozwoju przedsiębiorczości co najmniej 50 godzin - Trener/instruktor „Przedsiębiorcze i obywatelskie ABC…” - warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji obywatelskich Wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia pedagogiczne, doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć z zakresu rozwoju z młodzieżą co najmniej 50 godzin. Trener/instruktor „Profilaktyczne ABC…” - warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień - Wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia pedagogiczne, kwalifikacje: specjalisty psychoterapii uzależnień/osoby w procesie certyfikacji/specjalisty profilaktyki uzależnień, coacha, doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży co najmniej 50 godzin. W zakresie zadania 2 Wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia z zakresu interwencji kryzysowej kwalifikacje: specjalisty psychoterapii uzależnień/osoby w procesie certyfikacji/specjalisty profilaktyki uzależnień, coacha, doświadczenie w prowadzeniu konsultacji indywidualnych i grupowych z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwoju osobistego (co najmniej 30 godzin).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2a) - Załącznik nr 1 SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postepowaniu zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie zawodowe30,00
Klauzula społeczna10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w Siwz
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 02.03.2020, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św. tel. 41 248 03 70 • osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczony pracownik, kontakt: adres 41 248 03 70 ; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust1 ZPZ – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jeco archiwizacji;, • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, ; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje przedsiębiorcze i obywatelskie – „Przedsiębiorcze i obywatelskie ABC…”, zajęć z zakresu Profilaktyki uzależnień – „Profilaktyczne ABC…” – dla uczestników projektu „Dzieciaki na 5+” realizowanego w ramach poddziałania 9.2.1 Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje przedsiębiorcze i obywatelskie – „Przedsiębiorcze i obywatelskie ABC…”, zajęć z zakresu Profilaktyki uzależnień – „Profilaktyczne ABC…” – dla uczestników projektu „Dzieciaki na 5+” realizowanego w ramach poddziałania 9.2.1 Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Bloki tematyczne: A). „Przedsiębiorcze i obywatelskie ABC…” - warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji przedsiębiorczych, których celem jest rozwój kompetencji przedsiębiorczych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem świetlic środowiskowych w Ostrowcu Św. Cykl zajęć obejmuje 6 godzin realizowanych podczas 2 spotkań dla każdej grupy; łącznie zostanie zrealizowanych 16 grup liczących nie więcej niż 14 osób – 8 grup w roku 2020 i 8 grup w roku 2021. 2 spotkania x 3 h = 48 h x 2 lata; łącznie 96 h. W zajęciach weźmie udział łącznie co najmniej 100 osób. Harmonogram zajęć Zajęcia realizowane w terminie od podpisania umowy do 31.12.2021 r. 32 spotkania trwające 3 godziny realizowane nie częściej niż jeden raz w tygodniu, w porach popołudniowych między 13.00 – 19.00 w terminach ustalonych z Zamawiającym. Z zastrzeżeniem, że pierwsze zajęcia mogą odbyć się w terminie od 9 marca 2020r. Program: • podstawowe pojęcia związane z przedsiębiorczością, własna firma – co to takiego?, • firma jednoosobowa a spółka, źródła pomysłów na biznes • zalety i wady prowadzenia własnej działalności gospodarczej, • ocena szans planowanej działalności gospodarczej, • pieniądz i jego znaczenie, • źródła finansowania działalności gospodarczej, • tworzenie firmy (w formie zabawy), • ekonomia domowa – oszczędzanie i inwestowanie, aktywność szkolna i pozaszkolna w rozwijaniu kompetencji przedsiębiorczych. Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia doradcy zawodowego, uprawnienia pedagogiczne, doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć z zakresu rozwoju przedsiębiorczości co najmniej 50 godzin. Obowiązkiem prowadzącego jest przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego osiągnięcie kompetencji przedsiębiorczych przez uczestników warsztatów. B). „Przedsiębiorcze i obywatelskie ABC…” - warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji obywatelskich, których celem jest rozwój kompetencji obywatelskich dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem świetlic środowiskowych w Ostrowcu Św. Cykl zajęć obejmuje 3 godziny realizowane podczas 1 spotkania dla każdej grupy; łącznie zostanie zrealizowanych 16 grup liczących nie więcej niż 14 osób – 8 grup w roku 2020 i 8 grup w roku 2021. 1 spotkanie x 3 h = 24 h x 2 lata; łącznie 48 h. W zajęciach weźmie udział łącznie co najmniej 100 osób. Harmonogram zajęć Zajęcia realizowane w terminie od podpisania umowy do 31.12.2021 r. 16 spotkań trwających 3 godziny realizowanych nie częściej niż jeden raz w tygodniu, w porach popołudniowych między 13.00 – 19.00 w terminach ustalonych z Zamawiającym. Z zastrzeżeniem, że pierwsze zajęcia mogą odbyć się w terminie od 9 marca 2020r. Program: • wskazanie możliwości rozpoznawania prawnych aspektów codziennych problemów życiowych i szukania ich rozwiązania, uświadomienie roli aktywności społecznej i znaczenia działań na rzecz lokalnej społeczności, świadomość podejmowania decyzji w świetle obowiązującego prawa. • obywatelskość, sens istnienia praw i obowiązków człowieka i obywatela, • zaznajomienie z wybranymi przepisami prawa oraz próba ich interpretacji, źródła i obszary prawa. Obowiązkiem prowadzącego jest przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego osiągnięcie kompetencji obywatelskich przez uczestników warsztatów. Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia pedagogiczne, doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć z zakresu rozwoju z młodzieżą co najmniej 50 godzin. C). „Profilaktyczne ABC…” - warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, których celem jest kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych oraz podejmowaniu zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem świetlic środowiskowych w Ostrowcu Św. Cykl zajęć obejmuje 9 godzin realizowanych podczas 3 spotkań dla każdej grupy; łącznie zostanie zrealizowanych 16 grup liczących nie więcej niż 14 osób – 8 grup w roku 2020 i 8 grup w roku 2021. 1 spotkanie x 3 h = 72 h x 2 lata; łącznie 144 h. W zajęciach weźmie udział łącznie co najmniej 100 osób. Harmonogram zajęć Zajęcia realizowane w terminie od podpisania umowy do 31.12.2021 r. 24 spotkania trwające 3 godziny realizowane nie częściej niż jeden raz w tygodniu, w porach popołudniowych między 13.00 – 19.00 w terminach ustalonych z Zamawiającym. Z zastrzeżeniem, że pierwsze zajęcia mogą odbyć się w terminie od 9 marca 2020r. Program zajęć: • przyczyny sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne, • czynniki ryzyka i czynniki chroniące, związane z indywidualnymi cechami dzieci i młodzieży, ich rodzinami, grupą rówieśniczą, szkołą oraz środowiskiem lokalnym; • świat uczuć i emocji - rozpoznawanie, nazywanie i komunikowanie co czuję w danej sytuacji, • nałogi i zagrożenia z nimi związane – m. in. dopalacze i nałogi czynnościowych (komputer, Internet, zakłady, gry). Obowiązkiem prowadzącego jest przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego osiągnięcie kompetencji osobistych w zakresie profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych przez uczestników warsztatów. Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia pedagogiczne, kwalifikacje: specjalisty psychoterapii uzależnień/osoby w procesie certyfikacji/specjalisty profilaktyki uzależnień, coacha, doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży co najmniej 50 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80510000-2, 80310000-0, 80340000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie zawodowe30,00
klauzula społeczna10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: „Akademia Świadomych Rodziców” – warsztaty grupowe dla rodziców dzieci uczestniczących w projekcie „Dzieciaki na 5+” realizowanym w ramach poddziałania 9.2.1 Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Akademia Świadomych Rodziców” – warsztaty grupowe dla rodziców dzieci uczestniczących w projekcie „Dzieciaki na 5+” realizowanym w ramach poddziałania 9.2.1 Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Celem jest rozwój kompetencji opiekuńczych i wychowawczych rodziców z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia realizowane będą w formie cyklicznych (1 lub 2 razy w miesiącu, zależnie od potrzeb uczestników) dwugodzinnych spotkań grupowych z zainteresowanymi rodzicami / opiekunami dzieci uczęszczających na świetlice środowiskowe w Ostrowcu Św. W zajęciach weźmie udział 15 rodziców / opiekunów dzieci uczęszczających na świetlice PCK w Ostrowcu Św. W roku 2020 zostaną zrealizowane 24 h, w roku 2021 zostaną zrealizowane 24 h (łącznie 48 h). Harmonogram zajęć Zajęcia realizowane w terminie od podpisania umowy do 31.12.2021 r. 24 spotkania trwające 2 godziny realizowane nie częściej niż jeden raz w tygodniu, w porach popołudniowych między 13.00 – 19.00 w terminach ustalonych z Zamawiającym. Z zastrzeżeniem, że pierwsze zajęcia mogą odbyć się w terminie od 9 marca 2020r. Program zajęć: • psychoedukacja z zakresu poprawy komunikacji na linii rodzic/opiekun - dziecko • psychoedukacja dot. szeroko rozumianego obszaru zagrożeń związanych z uzależnieniami i innych zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, • wzmocnienie więzi z dziećmi. Obowiązkiem prowadzącego jest przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego rozwój kompetencji opiekuńczych i wychowawczych przez uczestników warsztatów. Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia z zakresu interwencji kryzysowej kwalifikacje: specjalisty psychoterapii uzależnień/osoby w procesie certyfikacji/specjalisty profilaktyki uzależnień, coacha, doświadczenie w prowadzeniu konsultacji indywidualnych i grupowych z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwoju osobistego (co najmniej 30 godzin). Zamawiający zapewnia sale do prowadzenia warsztatów z wyposażeniem w krzesła, stoliki oraz laptop, projektor, ekran projekcyjny, poczęstunek dla uczestników, materiały pomocnicze.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80510000-2, 80310000-0, 80310000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie zawodowe30,00
klauzula społeczna10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: