Ogłoszenie nr 605384-N-2017 z dnia 22.10.2017 r.

Konstanciński Dom Kultury: „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i robót budowlanych rewaloryzacji i adaptacji domu ludowego w Jeziornie na cele muzealne Muzeum Wycinanki Polskiej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach priorytetu V „Gospodarka przyjazna środowisku” działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Piotr Płaciszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TENDERS Piotr Płaciszewski, e-mail: kdk@tenders.com.pl
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: Brak
I. 1) NAZWA I ADRES: Konstanciński Dom Kultury, krajowy numer identyfikacyjny 001077625, ul. Mostowa   15 , 05-510  Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22-484-20-20, 22-484-20-27, e-mail biuro@konstancinskidomkultury.pl, pginel@konstancinskidomkultury.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://bip.konstancinskidomkultury.pl; www.tenders.com.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem; specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie udostępniona na stronie internetowej wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych / ofert (art. 57 ust. 5 oraz 60 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
Tak (zgodnie z art. 57 ust. 5 oraz 60 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) http://bip.konstancinskidomkultury.pl www.tenders.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
Tak Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem; specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie udostępniona na stronie internetowej wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych / ofert (art. 57 ust. 5 oraz 60 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wniosek składa się - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej (w postaci papierowej) w oryginale podpisanej własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Adres:
Adres na jaki należy złożyć wniosek: Konstanciński Dom Kultury ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin – Jeziorna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i robót budowlanych rewaloryzacji i adaptacji domu ludowego w Jeziornie na cele muzealne Muzeum Wycinanki Polskiej”
Numer referencyjny: KDK/ZP/10/1/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji pomieszczeń Domu Ludowego na cele muzealne. Celem przebudowy jest rewaloryzacja i modernizacja istniejącego budynku w obrębie wszystkich istniejących kondygnacji z dostosowaniem do celów muzealnych. Projekt rewaloryzacji będzie uwzględniał wyniki i wytyczne wynikające z wykonanych badań konserwatorskich, których wykonanie nakazał Mazowiecki Konserwator Zabytków w Warszawie. 2. Prace w ramach zamówienia obejmują w szczególności wykonanie projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego i projektu wykonawczego wielobranżowego, a następnie wykonanie robót budowlanych, montażowych, konserwatorskich oraz wyposażenia wnętrz na podstawie projektu w szczególności w następującym zakresie: - projekt architektoniczny przebudowy i adaptacji wnętrz na cele muzealne; - projekt aranżacji konserwatorskiej wnętrz oraz projekt koncepcyjny aranżacji wnętrz w wytypowanym przez Zamawiającego zakresie; - program prac konserwatorskich; - projekt architektoniczny elewacji; - projekt wzmocnienia konstrukcji budynku na podstawie wyników ekspertyzy; - projekty przyłączy instalacyjnych; - projekty instalacji sanitarnych WOD - KAN, C.O.; - projekt wentylacji i klimatyzacji; - projekt instalacji elektrycznych (oświetlenie ogólne, oświetlenie ekspozycyjne i awaryjne, oraz zasilania); - projekt instalacji elektrycznych niskoprądowych (TEL-TECH); - projekt instalacji nagłośnieniowej; - projekt instalacji przeciwpożarowych – gaśniczej, systemu oddymiania oraz instalacji wczesnego wykrywania pożaru, w tym projekt instalacji przeciwpożarowej dla pomieszczenia archiwum; - projekt przyłączy mediów; - projekt zintegrowanego systemu kontroli dostępu do obiektu; - projekt aranżacji i wyposażenia wystawy stałej. 3. W ramach przedmiotu zamówienia należy w szczególności: 1) wykonać dokumentację techniczną (budowlaną i wykonawczą wraz z projektami aranżacji pomieszczeń oraz projektem regałów stalowych przesuwnych wg wytycznych Zamawiającego przekazanych do 30 dni od podpisania umowy), niezbędną do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z dokumentacji Postępowania, w tym Opisu Przedmiotu Zamówienia, a w szczególności Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 2) uzyskać stosowne decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie zezwalające na uzyskanie pozwolenia na budowę; 3) wykonać kosztorysy i przedmiary robót budowlanych; 4) zaprojektować najbliższe otoczenie budynku; 5) wykonać wszelkie prace budowlane i remontowe zgodnie z projektem 6) opracować projekt wystawy stałej. 4. Dom Ludowy znajduje się w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, gminie Konstancin – Jeziorna, przy ulicy Jaworskiego 18, na działce nr ew. 10/27 obręb 02-02 Mirków. Obiekt zlokalizowany na terenie układu urbanistycznego osiedla robotniczego „Mirków”, jest wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych pod nr 1319A. Budynek został wybudowany w 1906 r. według projektu Stefana Szyllera, jako element założenia osiedla robotniczego przy papierni w Jeziornie. 5. Dane dotyczące planowanego zamierzenia inwestycyjnego do zagadnień projektowych zawierają dokumenty, które m.in. będą stanowiły załączniki do SIWZ: 1) Program Funkcjonalno - Użytkowy, 2) Opinia dotycząca wstępnych założeń do projektu z dnia 02.06.2016r. wydana przez Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w Warszawie wraz niezbędnymi elementami korespondencji z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków w Warszawie, 3) Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca nośności przyszłych posadzek lub ewentualnych koniecznych wyburzeń. 6. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji projektu budowlanego i rysunków wykonawczych oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 7. Szczegółowy zakres wykonania zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz wzór umowy, które będą stanowiły załączniki do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
71300000-1
71500000-3
79421200-3
79932000-6
79930000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 300
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
300

II.9) Informacje dodatkowe: brak
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100)
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże (wg uznania wykonawcy ALTERNATYWNIE ppkt. A. albo B. poniżej), że: A. - w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia o wartości brutto min. 3 500 000,00 PLN każde, których przedmiotem były roboty budowlane realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmujące swoim zakresem w szczególności remont / renowację / przebudowę / rewitalizację obiektu kubaturowego (z wyłączeniem budynków jednorodzinnych) oraz wykonanie dokumentacji projektowej, przy czym jedno z tych zamówień dotyczyło budynku objętego ochroną konserwatorską. Zakres prac w ramach każdego z zamówień musiał obejmować co najmniej: roboty konstrukcyjno-budowlane, roboty wykończeniowe oraz roboty związane z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, a także wykonanie dokumentacji projektowej; i - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie jeden projekt w którego zakres wchodziło opracowanie projektu wykonawczego ekspozycji lub wystawy muzealnej; projekt zawierać musiał rysunki techniczne stanowisk i eksponatów, ich rozmieszczenie w przestrzeni wystawienniczej, oświetlenie, kolorystykę, specyfikację materiałową, projekty elementów multimedialnych stanowisk oraz wizualizacje. ALBO (ALTERNATYWA) B. - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia o wartości brutto min. 500 000,00 PLN każde polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na remont / renowację / przebudowę / rewitalizację budynku obiektu kubaturowego (z wyłączeniem budynków jednorodzinnych), w tym jednego budynku objętego ochroną konserwatorską; oraz - w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia o wartości brutto min. 3 000 000,00 PLN każde, których przedmiotem były roboty budowlane, obejmujące swoim zakresem w szczególności remont / renowację / przebudowę / rewitalizację obiektu kubaturowego (z wyłączeniem budynków jednorodzinnych), przy czym jedno z tych zamówień dotyczyło budynku objętego ochroną konserwatorską. Zakres prac w ramach każdego z zamówień musiał obejmować co najmniej: roboty konstrukcyjno-budowlane, roboty wykończeniowe oraz roboty związane z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi; i - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie jeden projekt w którego zakres wchodziło opracowanie projektu wykonawczego ekspozycji lub wystawy muzealnej; projekt zawierać musiał rysunki techniczne stanowisk i eksponatów, ich rozmieszczenie w przestrzeni wystawienniczej, oświetlenie, kolorystykę, specyfikację materiałową, projekty elementów multimedialnych stanowisk oraz wizualizacje. 2. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje: 1) minimum jedną osobą do pełnienia funkcji Architekta: a) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, niezbędne do realizacji zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne, b) posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na remont / renowację / przebudowę / rewitalizację budynku objętego ochroną konserwatorską; 2) minimum jedną osobą do pełnienia funkcji Projektanta w branży konstrukcyjno – budowlanej: a) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, niezbędne do realizacji zamówienia, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne, b) posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej lub jej części w zakresie swojej specjalności; 3) minimum jedną osobą do pełnienia funkcji Projektanta w zakresie instalacji i sieci elektrycznych: a) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, niezbędne do realizacji zamówienia, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne, b) posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej lub jej części w zakresie swojej specjalności; 4) minimum jedną osobą do pełnienia funkcji Projektanta w zakresie instalacji i sieci sanitarnych: a) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, niezbędne do realizacji zamówienia, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne, b) posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej lub jej części w zakresie swojej specjalności; 5) minimum jedną osobą do pełnienia funkcji Projektanta w zakresie instalacji teletechnicznych: a) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń teletechnicznych liniowych, niezbędne do realizacji zamówienia, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne, b) posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej lub jej części w zakresie swojej specjalności; 6) minimum jedną osobą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy – Kierownika robót budowlanych: a) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, niezbędne do realizacji zamówienia, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne, b) posiadającą odpowiednie kwalifikacje wynikające z ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.), pozwalające na objęcie obowiązków kierownika budowy, c) posiadającą doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy przy remoncie / renowacji / przebudowie / rewitalizacji na budynku objętym ochroną konserwatorską; 7) minimum jedną osobę do pełnienia funkcji Kierownika robót sanitarnych: a) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, niezbędne do realizacji zamówienia, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne, b) posiadającą doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót w swojej specjalności lub kierownika budowy; 8) minimum jedną osobę do pełnienia funkcji Kierownika robót elektrycznych: a) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, niezbędne do realizacji zamówienia, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne, b) posiadającą doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót w swojej specjalności lub kierownika budowy; Wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane powyżej, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Zamawiający dopuszcza zgodnie z postanowieniem art. 20a Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) uprawnienia do „świadczenia usług transgranicznych”. 9) jedną osobą do pełnienia funkcji Kierownika Projektu posiadającą: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, niezbędne do realizacji zamówienia, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne, b) wykształcenie wyższe na kierunku historii sztuki lub etnografii lub muzealnictwa lub (alternatywnie) wyższe wykształcenie na innym kierunku oraz kursy doszkalające w zakresie historii sztuki lub etnografii lub muzealnictwa, c) posiadającą doświadczenie w przygotowaniu lub realizacji projektu dotyczącego ekspozycji lub wystaw muzealnych. 10) jedną osobą do pełnienia funkcji Kuratora wystaw muzealnych posiadającą: a) wykształcenie wyższe na kierunku plastycznym lub architektury wnętrz lub (alternatywnie) wyższe wykształcenie na innym kierunku oraz kursy doszkalające w zakresie plastycznym lub architektury wnętrz, b) doświadczenie w uczestnictwie w aranżacji ekspozycji lub wystawy muzealnej w zakresie obejmującym co najmniej wykonanie dekoracji i elementów przestrzennych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wskazuje, że jedna osoba może zostać wskazana do pełnienia więcej niż jednej funkcji, pod warunkiem, że spełnia wymagania dla każdej z funkcji, na którą jest wskazywana. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób będą musiały brać udział w realizacji zamówienia. Ewentualna zmiana tych osób na etapie realizacji zamówienia będzie wymagała uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Nowe, zaproponowane przez Wykonawcę osoby będą musiały posiadać kwalifikacje i doświadczenie co najmniej tożsame z zastępowaną osobą. Szczegółowe warunki dopuszczalnych zmian w tym zakresie zostaną określone we wzorze umowy. Przez „rejestr zabytków” należy rozumieć rejestr, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). W przypadku składania wniosku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum), członkowie konsorcjum muszą wykazać łącznie spełnienie ww. warunków.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawcy dotyczącej sporządzenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych (zgodnie z wyborem wykonawcy – na wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie robót, zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) wykaz usług (wyłącznie w przypadku, gdy w wykazie robót o którym mowa w pkt 1) powyżej, wykonawca wskazuje zamówienia które nie zostały zrealizowane w formule „zaprojektuj-wybuduj”) projektowych, zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; opracowaniu 3) wykaz usług projektowych w których zakres wchodziło opracowanie projektu wykonawczego ekspozycji lub wystawy muzealnej zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 4) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik do SIWZ); 5) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków;
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Negocjacje z ogłoszeniem
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 zł od wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
brak

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  5
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
1. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych 5 wykonawców. Ocenie punktowej podlegać będzie jedynie sytuacja finansowa wykonawcy. 2. W ramach kryterium selekcji Zamawiający oceniać będzie wysokość posiadanych przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolność kredytową, w następujący sposób: za każde pełne 500.000 zł ponad minimalnie wymagane 2 000 000,00 zł, wykonawca otrzyma punkt (PRZYKŁAD: 2 100 000 zł – 0 pkt; 2 500 000 zł – 1 pkt; 2 999 000 zł – 1 pkt; 3 000 000 zł – 2 pkt) 3. Selekcja zostanie przeprowadzona w oparciu o informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków. Zaleca się, aby informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy została dołączona do wniosku. 4. Zamawiający wskazuje, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji. 5. W przypadku, gdy Wykonawca - w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub przyznania punktów w zakresie kryteriów selekcji - powoła się na zdolność finansową podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie uwzględniał potencjału tych podmiotów w punktacji w ramach kryteriów selekcji (nie będzie przyznawał dodatkowych punktów za wykazany potencjał podmiotów trzecich). 6. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu jest większa niż 5, zamawiający zaprosi do składania ofert 5 wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania kryterium selekcji dotyczącego zdolności zawodowej. 7. W przypadku, gdy od pierwszej do czwartej (włącznie) pozycji rankingowej dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców którzy zajęli dane miejsce ex aequo, przy jednoczesnym zachowaniu ilości zaproszonych wykonawców łącznie (PRZYKŁAD: jeśli na miejscu pierwszym dwu wykonawców otrzyma tyle samo punktów, Zamawiający do dalszego etapu postępowania zaprosi obu tych wykonawców oraz trzech wykonawców z kolejnymi wynikami, z pominięciem pozycji piątej rankingu; łączna ilość zaproszonych wykonawców wyniesie 5). 8. W przypadku, gdy na piątej pozycji rankingowej dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką samą liczbę punktów, o zaproszeniu danego wykonawcy decydować będzie większa wartość posiadanych środków finansowych lub większa zdolność kredytowa. W takim nie zwiększy się ilość wykonawców zaproszonych do dalszego etapu postępowania (PRZYKŁAD: jeśli na miejscu piątym dwu wykonawców otrzyma tyle samo punktów, Zamawiający do dalszego etapu postępowania zaprosi pierwszych czterech wykonawców z wcześniejszej pozycji oraz jednego z obu wykonawców którzy ex eaquo zajęli piąte miejsce, ze wskazaniem na tego, który wykaże większą wartość posiadanych środków finansowych lub większą zdolność kredytowa; łączna ilość zaproszonych wykonawców wyniesie 5). 9. Gdy liczba Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu nie przekroczy 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 10. Po dokonaniu oceny zdolności zawodowej wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu stworzona zostanie „lista rankingowa”. 9. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp. 10. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
brak
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
brak
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
koncepcja realizacji inwestycji30,00
skrócenie terminu zakończenia robót10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe
brak

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
brak
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
brak
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
brak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych określonych w przepisie art. 144 ustawy Pzp. 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 3. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany Umowy w następującym zakresie (oraz na następujących warunkach): 1) sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego, bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 2) zmniejszenia zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności spowodowanej lub odpowiednio powodującej, że: a) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub; b) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy; c) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie jest możliwe, z powodu braku finansowania ze środków zewnętrznych w ramach umowy o dofinansowanie, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 3) terminów realizacji - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Umowy: a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy uniemożliwiające dotrzymanie terminów realizacji wskazanych w Umowie; b) jeśli dotrzymanie terminów wskazanych pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na podstawie którego Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy; c) jeśli w toku realizacji Umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a bez wykonania których prawidłowa realizacja Przedmiotu Umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona; d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów; e) wystąpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych zaświadczeniem/oświadczeniem (lub innym dokumentem lub informacją powszechnie dostępną ) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; f) wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy; g) skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego; h) zawieszenie robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 4) zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia lub zwiększenia zakresu realizacji robót; 5) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp; 6) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy, 7) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy, 8) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności w sytuacji, gdy a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy b) lub w sytuacji, jeżeli nowe rozwiązania techniczne/technologiczne lub materiałowe będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej; 9) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 10) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego; konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji; 11) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; 12) zmiany harmonogramu rzeczowego finansowego – w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności przy jego sporządzaniu; 13) zmiany, które wprowadzenie wynika z zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub ciąg zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od stron Umowy, których nie można było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności. Dla określenia, czy dane zdarzenie/zdarzenia stanowią siłę wyższą rozstrzygające jest stanowisko Zamawiającego; 14) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku stwierdzenia wad lub konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej, zmiana zakresu prac będzie skutkowała odpowiednią zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 15) zmiany terminu wykonania Umowy będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa; b) odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; c) koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu umowy; d) koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. 4. Strony przewidują możliwości wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towaru i usług; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a Wykonawca to udowodni Zamawiającemu i dochowa ciążących na nim obowiązków, o których mowa w ust. 6.. 5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy dojdzie do zmiany: a) określonej w ust. 4 lit. a, wysokość wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, zostanie powiększona maksymalnie o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według zmienionej stawki podatku VAT; b) określonej w ust. 4 lit. b, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy zostanie zwiększony maksymalnie o wysokość wskaźnika wzrostu minimalnego wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego, pomniejszonego o 4 punktów procentowych; c) określonej w ust. 4 lit. c, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy zostanie zwiększony maksymalnie o 40% wartości zmiany składek z tytułu ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczeń zdrowotnych. 6. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 4, Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wyczerpującego uzasadnienia dla zmiany wynagrodzenia, w tym w szczególności do przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany określone w ust. 4 wpłynęły na zmianę kosztów wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy. Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystąpienie Wykonawcy z wnioskiem, o którym mowa powyżej, do 30 dni od daty ogłoszenia zmian, o których mowa w ust. 4, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń, a następnie przeprowadzenia negocjacji z Zamawiającym w celu udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 7. W terminie 30 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego, uwzględniając go w całości albo wnosząc swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń. 8. W toku weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych lub wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia. 9. W przypadku zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie należne wykonawcy z uwagi na okoliczności, o których mowa w ust. 4, zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie zmian z postanowienia ust. 4.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30.10.2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
brak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH