Ogłoszenie nr 765004-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.

Gmina Kolbuszowa: Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE w ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kolbuszowa, krajowy numer identyfikacyjny 69058166600000, ul. ul. Obrońców Pokoju  21 , 36-100  Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48172271333, , e-mail zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl, , faks +48172272939.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kolbuszowa.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kolbuszowa.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.kolbuszowa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kolbuszowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pomocą operatora pocztowego, za pośrednictwem kuriera
Adres:
Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36 - 100 Kolbuszowa, pokój nr 13 - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE w ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”
Numer referencyjny: ZP.271.55.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w ramach zadania pn.: Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE w ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w ramach zadania pn.: Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE w ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”. Zamówienie obejmuje: pełnienie usługi polegającej na nadzorowaniu prac instalacyjnych w branży elektrycznej oraz w branży sanitarnej podczas dostawy i montażu instalacji OZE na terenie gminy Kolbuszowa oraz Gminy Dzikowiec. Ze względu na charakter zamówienia w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554), nie występuje obowiązek ustanawiania Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zatem nie jest wymagane posiadanie przez Oferenta/Usługodawcę uprawnień budowlanych wymaganych Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Niezależnie od podstawy powołania Wykonawca, pełnił będzie funkcję Reprezentanta Inwestora na terenie inwestycji. Zamawiający dopuszcza do świadczenia usługi osoby posiadające: a)uprawnienia do kierowania pracami w zakresie instalacji OZE minimum w ograniczonym zakresie (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji) lub b)w przypadku nie posiadania stosownych uprawnień posiadającą doświadczenie w kierowaniu pracami (lub nadzorowaniu) w zakresie OZE. W przypadku nie posiadania przez Oferenta/Usługodawcę stosownych uprawnień budowlanych Zamawiający dopuszcza posiadanie doświadczenia w kierowaniu pracami (lub nadzorowaniu) w zakresie instalacji kotłów na biomasę i/lub kotłów gazowych, gruntowych i powietrznych pomp ciepła. Planowana usługa dotyczy pełnienia obowiązków polegających na nadzorowaniu prac instalacyjnych w branży elektrycznej oraz w branży sanitarnej podczas dostawy i montażu instalacji OZE na terenie gminy Kolbuszowa oraz Gminy Dzikowiec w ramach Projektu pn.: „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”. Projekt pn.: „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. Czysta Energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe; Umowa o dofinansowanie RPPK.03.01.00-18-0054/17-00. W ramach projektu planuje się dostawę i montaż instalacji OZE w budynkach na realizację następujących zadań: Zadanie nr 1 – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych - zamówienie obejmuje dostawę i montaż 482 instalacji, w tym: Moc instalacji [kWp] / rodzaj falownika Liczba instalacji – Gmina Kolbuszowa [szt.] Liczba instalacji – Gmina Dzikowiec [szt.] Liczba instalacji – ogółem [szt.] 2,38 / falownik 1-fazowy 1 0 1 2,38 / falownik 3-fazowy 11 1 12 2,72 / falownik 1-fazowy 6 1 7 2,72 / falownik 3-fazowy 27 0 27 3,40 / falownik 1-fazowy 48 0 48 3,40 / falownik 3-fazowy 310 77 387 RAZEM 482 Zadanie nr 2 – Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u. – zamówienie obejmuje dostawę i montaż 69 powietrznych pomp ciepła, w tym: Moc pompy [kW] oraz pojemność zbiornika c.w.u. Liczba instalacji – Gmina Kolbuszowa [szt.] Liczba instalacji – Gmina Dzikowiec [szt.] Liczba instalacji – ogółem [szt.] 3,4 (200 l) 17 4 21 3,4 (300 l) 38 10 48 RAZEM 69 Zadanie nr 3 – Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła do c.o. i c.w.u. - zamówienie obejmuje dostawę i montaż 33 gruntowych pomp ciepła: Moc pompy [kW] Liczba instalacji – Gmina Kolbuszowa [szt.] Liczba instalacji – Gmina Dzikowiec [szt.] Liczba instalacji – ogółem [szt.] 6 5 0 5 10 10 2 12 13 14 2 16 RAZEM 33 Zadanie nr 4 – „Dostawa i montaż kotłów na biomasę” - zamówienie obejmuje dostawę i montaż 3 kotłów na biomasę: GRUPA STANDARD Moc kotła [kW] Liczba instalacji – Gmina Kolbuszowa [szt.] Liczba instalacji – Gmina Dzikowiec [szt.] Liczba instalacji – ogółem [szt.] 15 0 1 1 20 2 0 2 25 0 0 0 RAZEM 3 GRUPA PREMIUM Moc kotła [kW] Liczba instalacji – Gmina Kolbuszowa [szt.] Liczba instalacji – Gmina Dzikowiec [szt.] Liczba instalacji – ogółem [szt.] 10 0 0 0 15 0 0 0 20 0 0 0 25 0 0 0 RAZEM 0 GRUPA KONDENSACYJNE Moc kotła [kW] Liczba instalacji – Gmina Kolbuszowa [szt.] Liczba instalacji – Gmina Dzikowiec [szt.] Liczba instalacji – ogółem [szt.] 30 0 0 0 RAZEM 0 GRUPA KOMPAKTOWE PIONOWE Moc kotła [kW] Liczba instalacji – Gmina Kolbuszowa [szt.] Liczba instalacji – Gmina Dzikowiec [szt.] Liczba instalacji – ogółem [szt.] 10 0 0 0 15 0 0 0 RAZEM 0 Szczegółowe informacje na temat parametrów technicznych ww. instalacji oraz warunków realizacji zadnia inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach projektu "Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa i Gminie Dzikowiec" są dostępne w Rozdziale III SIWZ. Liczba instalacji może ulec zmianie w następujących przypadkach: a) rezygnacji z części zamówienia, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - o wartość niezrealizowanego zakresu (niewykonanych rodzajów i liczby instalacji); b) zmiany liczby (zmniejszenia lub zwiększenia) poszczególnych rodzajów Instalacji w porównaniu z zestawieniem ujętym w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do oferty, jeśli taka zmiana:  jest niezbędna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,  jest wynikiem rezygnacji mieszkańców (odbiorców ostatecznych) z Projektu,  jest wynikiem pozyskania nowych uczestników projektu (odbiorców ostatecznych)  jest wynikiem braku technicznej lub prawnej możliwości wykonania danej instalacji,  jest wynikiem zmiany typu lub parametru instalacji montowanej u mieszkańca (odbiorcy ostatecznego, a zmiana wynika z dokumentacji technicznej wykonawczej); c) zmiany liczby (zmniejszenia lub zwiększenia) poszczególnych rodzajów Instalacji w porównaniu z zestawieniem ujętym w Formularzu cenowym - wynikająca ze zmiany lokalizacji u poszczególnych Zamawiających. Zmiany będą możliwe w ramach rodzajów Instalacji ujętych w ofercie, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania przez Zamawiającego zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym. W ramach zamówienia „Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn. Dostawa i montaż instalacji OZE w ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec Wykonawca usługi wyznaczy min. 2 osoby do sprawowania obowiązków polegających na nadzorowaniu prac instalacyjnych w branży elektrycznej (min. 1 osoba) oraz w branży sanitarnej w pełnym zakresie (min. 1 osoba). Osoba/osoby pełniąca obowiązki polegające na nadzorowaniu prac instalacyjnych w branży elektrycznej – będą pełnili obowiązki nad realizacją Zadania 1 – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych. Obowiązki osoby świadczącej usługę polegającą na nadzorowaniu prac instalacyjnych w branży elektrycznej: Pełnienie obowiązków osoby nadzorującej prace instalacyjne w branży elektrycznej, zwanego dalej „Wykonawca”, obejmować będą: 1) reprezentowanie Zamawiającego przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) udział w spotkaniach z mieszkańcami (uczestnikami projektu), które organizowane będą przez Wykonawcę prac montażowych, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w terminie ustalonym z Zamawiającym, 3) opiniowanie dokumentów składanych przez Wykonawców prac instalacyjnych w trakcie realizacji zadania pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz umową na realizację zadania ze szczególnym uwzględnieniem wniosków materiałowych składanych przez Wykonawców. 4) sprawdzanie jakości wykonywanych instalacji, zastosowanych materiałów i elementów instalacji, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania, jak również zatwierdzenie materiałów przewidzianych do montażu, 5) systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów realizacji inwestycji w ramach zadania zgodnie z dokumentami przetargowymi i z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu wraz z zaproponowaniem programów naprawczych, 6) sporządzanie przy udziale Inwestora protokołów konieczności określających ilość prac dodatkowych oraz szacowania ich zakresu i wartości, 7) żądanie od Wykonawcy instalacji dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych prac w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, 8) kontrolowanie i kompletowanie wymaganych certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca instalacji jest odpowiedzialny, zgodnie z warunkami kontraktu, 9) kontrolowanie terminowości realizacji inwestycji, 10) opiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji przedstawionego przez Wykonawcę instalacji i jego zmian, 11) opiniowanie programów naprawczych przedstawionych przez Wykonawcę instalacji, 12) zapewnienie kompletności dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym w szczególności przekazywanych Zamawiającemu wymaganych odrębnymi przepisami świadectw, certyfikatów, atestów, oświadczeń, zgłoszeń itp., 13) sprawdzanie i dokonywanie odbiorów prac zanikających i/lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, przy czym Inspektor nie może zaakceptować prac ulegających zakryciu bez akceptacji Zamawiającego, 14) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem projektu, SIWZ i zapisami umowy z Wykonawcą, Inspektor jest upoważniony i zobowiązany do: a) niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania takich prac, b) przygotowania dla Zamawiającego protokołu, spisanego przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy prac, zawierającego opis powstałych problemów technicznych, opis koniecznych zmian oraz opis niezbędnych do wykonania prac, c) przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji kosztów Wykonawcy prac na wykonanie tych prac; zakres i wartość prac każdorazowo będą podlegać weryfikacji i akceptacji Zamawiającego, d) wydania polecenia wykonania prac wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 15) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakresie realizowanego projektu wyliczanie wskaźników technicznych i ekologicznych w celu przedstawienia zmian w Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020, 16) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji projektu, 17) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz weryfikowanie wszystkich protokołów z prób i badań przeprowadzanych w trakcie realizacji prac montażowych, 18) udział w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, które będą prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą, a także przygotowywanie protokołów, notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp realizacji zadania, 19) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 20) stwierdzenie zakończenia prac, sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentów odbiorowych, w tym dokumentacji powykonawczej, 21) egzekwowanie usunięcia przez Wykonawców usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów, 22) bieżące rozwiązywanie problemów technicznych, w razie potrzeby inicjowanie spotkań w celu rozwiązywania występujących problemów i zagrożeń, 23) udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zaleceń, usunięcia uchybień ujawnionych podczas kontroli, a także udzielanie wyjaśnień, 24) udział w odbiorach częściowych i końcowych zadania, 25) przygotowanie dla Zamawiającego następujących raportów: a) raport miesięczny – Wykonawca w ciągu 4 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca przedłoży Zamawiającemu „Raport miesięczny”, wyszczególniający wykonane prace oraz poinformuje o postępie tych prac, uzyskiwanym poziomie ich jakości, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na dostawę i montaż instalacji objętych zamówieniem. Raport będzie zawierał w szczególności: a. opis postępu realizacji inwestycji w stosunku do przyjętego harmonogramu, b. nakłady finansowe poniesione na prace w powiązaniu z przyjętym harmonogramem, c. plan prac instalacyjnych i finansowania na kolejne miesiące, d. opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, e. wykaz wystąpień Wykonawcy pracy instalacyjnych, osoby/osób nadzorujących prace instalacyjne i mieszkańców objętych projektem (ostatecznych Beneficjentów) oraz sposób ich rozpatrzenia. b) raport końcowy - po zakończeniu prac, przed odbiorem końcowym, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet, sporządzonej przez Wykonawcę prac dokumentacji, która będzie zawierała: a. rozliczenie finansowe zadania projektu (z wyszczególnieniem kosztu na jednego mieszkańca - ostatecznego Beneficjenta), b. opis przebiegu wykonania Kontraktu i sprawozdanie z działalności Wykonawca, 26) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach, zagrożeniach i ryzyku przy realizacji zadania, 27) pomocy w dochodzeniu od Wykonawcy instalacji należnych kar, odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych, 28) dokonywania przeglądów i egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek w okresie rękojmi i gwarancji, 29) Przygotowanie analiz zakresu rzeczowego na potrzeby aktualizacji kryteriów oceny merytorycznej projektu, 30) Pomoc w opracowaniu dokumentów dla mieszkańców związanych z realizacją projektu, 31) Przygotowanie rozliczenia projektu od strony technicznej, wyliczenie wskaźników produktu i rezultatu na każde wezwanie Zamawiającego, 32) minimum 2 wizyty w każdym obiekcie, w którym dokonywane będą montaże instalacji OZE, w tym np. w momencie odbioru prac ulegających zakryciu i momencie odbioru końcowego instalacji w danej lokalizacji – potwierdzone protokołem podpisanym przez właściciela nieruchomości, na której prowadzony jest montaż, 33) weryfikacja wniosków o zgłoszenie mikroinstalacji do operatora sieci dystrybucyjnej, 34) inne niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Osoba/osoby pełniąca obowiązki polegające na nadzorowaniu prac instalacyjnych w branży sanitarnej– będą pełnili obowiązki nad realizacją zadań: - Zadanie nr 2 – Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u. - Zadanie nr 3 – Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła do c.o. i c.w.u. - Zadanie nr 4 – Dostawa i montaż kotłów na biomasę Obowiązki osoby świadczącej usługę polegającą na nadzorowaniu prac instalacyjnych w branży sanitarnej: Pełnienie obowiązków osoby nadzorującej prace instalacyjne w branży sanitarnej, zwanego dalej „Wykonawca”, obejmować będą: 1) reprezentowanie Zamawiającego przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) udział w spotkaniach z mieszkańcami (uczestnikami projektu), które organizowane będą przez Wykonawcę prac montażowych, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w terminie ustalonym z Zamawiającym, 3) opiniowanie dokumentów składanych przez Wykonawców prac instalacyjnych w trakcie realizacji zadania pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz umową na realizację zadania ze szczególnym uwzględnieniem wniosków materiałowych składanych przez Wykonawców. 4) sprawdzanie jakości wykonywanych instalacji, zastosowanych materiałów i elementów instalacji, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania, jak również zatwierdzenie materiałów przewidzianych do montażu, 5) systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów realizacji inwestycji w ramach zadania zgodnie z dokumentami przetargowymi i z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu wraz z zaproponowaniem programów naprawczych, 6) sporządzanie przy udziale Inwestora protokołów konieczności określających ilość prac dodatkowych oraz szacowania ich zakresu i wartości, 7) żądanie od Wykonawcy instalacji dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych prac w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, 8) kontrolowanie i kompletowanie wymaganych certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca instalacji jest odpowiedzialny, zgodnie z warunkami kontraktu, 9) kontrolowanie terminowości realizacji inwestycji, 10) opiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji przedstawionego przez Wykonawcę instalacji i jego zmian, 11) opiniowanie programów naprawczych przedstawionych przez Wykonawcę instalacji, 12) zapewnienie kompletności dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym w szczególności przekazywanych Zamawiającemu wymaganych odrębnymi przepisami świadectw, certyfikatów, atestów, oświadczeń, zgłoszeń itp., 13) sprawdzanie i dokonywanie odbiorów prac zanikających i/lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, przy czym Inspektor nie może zaakceptować prac ulegających zakryciu bez akceptacji Zamawiającego, 14) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem projektu, SIWZ i zapisami umowy z Wykonawcą, Inspektor jest upoważniony i zobowiązany do: e) niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania takich prac, f) przygotowania dla Zamawiającego protokołu, spisanego przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy prac, zawierającego opis powstałych problemów technicznych, opis koniecznych zmian oraz opis niezbędnych do wykonania prac, g) przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji kosztów Wykonawcy instalacji na wykonanie tych prac; zakres i wartość prac każdorazowo będą podlegać weryfikacji i akceptacji Zamawiającego, h) wydania polecenia wykonania prac wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 15) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakresie realizowanego projektu, wyliczanie wskaźników technicznych i ekologicznych w celu przedstawienia zmian w Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020, 16) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji projektu, 17) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz weryfikowanie wszystkich protokołów z prób i badań przeprowadzanych w trakcie realizacji prac montażowych, 18) udział w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, które będą prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą, a także przygotowywanie protokołów, notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp realizacji zadania, 19) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 20) stwierdzenie zakończenia prac, sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentów odbiorowych, w tym dokumentacji powykonawczej, 21) egzekwowanie usunięcia przez Wykonawców usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów, 22) bieżące rozwiązywanie problemów technicznych, w razie potrzeby inicjowanie spotkań w celu rozwiązywania występujących problemów i zagrożeń, 23) udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zaleceń, usunięcia uchybień ujawnionych podczas kontroli, a także udzielanie wyjaśnień, 24) udział w odbiorach częściowych i końcowych zadania, 25) przygotowanie dla Zamawiającego następujących raportów: c) raport miesięczny - Wykonawca w ciągu 4 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca przedłoży Zamawiającemu „Raport miesięczny”, wyszczególniający wykonane prace oraz poinformuje o postępie prac, uzyskiwanym poziomie ich jakości, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na dostawę i montaż instalacji objętych zamówieniem. Raport będzie zawierał w szczególności: f. opis postępu realizacji inwestycji w stosunku do przyjętego harmonogramu, g. nakłady finansowe poniesione na prace w powiązaniu z przyjętym harmonogramem, h. plan prac instalacyjnych i finansowania na kolejne miesiące, i. opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, j. wykaz wystąpień Wykonawcy, osoby/osób nadzorujących prace instalacyjne i mieszkańców objętych projektem (ostatecznych Beneficjentów) oraz sposób ich rozpatrzenia. d) raport końcowy - po zakończeniu prac, przed odbiorem końcowym, Inspektor przedłoży Zamawiającemu komplet, sporządzonej przez Wykonawcę prac dokumentacji, która będzie zawierała: a. rozliczenie finansowe zadania projektu (z wyszczególnieniem kosztu na jednego mieszkańca - ostatecznego Beneficjenta), b. opis przebiegu wykonania Kontraktu i sprawozdanie z działalności Wykonawcy, 26) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach, zagrożeniach i ryzyku przy realizacji zadania, 27) pomocy w dochodzeniu od Wykonawcy instalacji należnych kar, odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych, 28) dokonywania przeglądów i egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek w okresie rękojmi i gwarancji, 29) Przygotowanie analiz zakresu rzeczowego na potrzeby aktualizacji kryteriów oceny merytorycznej projektu, 30) Pomoc w opracowaniu dokumentów dla mieszkańców związanych z realizacją projektu, 31) Przygotowanie rozliczenia projektu od strony technicznej, wyliczenie wskaźników produktu i rezultatu na każde wezwanie Zamawiającego, 32) minimum 2 wizyty w każdym obiekcie, w którym dokonywane będą montaże instalacji OZE, w tym np. w momencie odbioru robót ulegających zakryciu i momencie odbioru końcowego instalacji w danej lokalizacji – potwierdzone protokołem podpisanym przez właściciela nieruchomości, na której prowadzony jest montaż, 33) inne niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Kody CPV: kod główny: 71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane kody dodatkowe: 71540000-5 Usługi zarządzania budową UWAGA: Jeżeli SIWZ lub załączniki do SIWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty Zamawiający, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy PZP dopuszcza składania „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Kolejność preferencji norm nalży zachować zgodnie z art. art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. Przedmiot zamówienia uszczegółowiony został w treści istotnych postanowieniach umowy stanowiących Rozdział IV SIWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71310000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71540000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy Pzp, tj.: sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej podczas dostawy i montażu instalacji OZE na terenie gminy Kolbuszowa oraz Gminy Dzikowiec do wysokości 50%
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 5.4. Zamawiający prowadzi procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”. Zadanie nr 1: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”. Zadanie nr 2: „Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u.”. Zadanie nr 3: „Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła do c.o. i c.w.u.”. Zadanie nr 4: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę”. Zamawiający jest aktualnie na etapie oceny ofert przedłożonych w ramach postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. Termin związania ofertą upływa w dniu 7 lutego 2020r. Termin 365 dni należy liczyć od daty podpisania ostatniej umowy na dostawę i montaż instalacji w ramach w/w zadania. Termin zakończenia usługi polegającej na nadzorowaniu prac instalacyjnych jest uzależniony od terminu zakończenia dostaw i montażu w/w instalacji.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 70.000,00 PLN, Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej bądź ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 6.1.2 SIWZ Zamawiający żąda od wykonawcy: Zamawiający żąda od wykonawcy: dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. 6.2.3.1. Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia: 1) co najmniej jedną osobą, która będzie nadzorowała prace instalacyjne w branży sanitarnej posiadającą: a) uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych minimum w ograniczonym zakresie (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji) lub b) certyfikat instalatora OZE wydany zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2020.261 t.j.). lub c) w przypadku nie posiadania stosownych uprawnień i certyfikatów posiadającą doświadczenie w kierowaniu robotami (lub nadzorowaniu) w zakresie instalacji kotłów na biomasę i/lub kotłów gazowych, gruntowych i powietrznych pomp ciepła. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się świadczenie usług nadzoru inwestorskiego na min. 1 zadanie z zakresu montażu instalacji wykorzystujących OZE o łącznej mocy instalacji minimum 100 kW w ramach jednego zadania lub minimum 1 zadanie dotyczące montażu minimum 50 instalacji wykorzystujących OZE (dotyczących montażu kotłów gazowych lub opalanych biomasą, gruntowych i powietrznych pomp ciepła). 2) co najmniej jedną osobą, która będzie nadzorowała prace instalacyjne w branży elektrycznej posiadającą: a) uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych minimum w ograniczonym zakresie (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji) lub b) certyfikat instalatora OZE wydany zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2020.261 t.j.). lub c) w przypadku nie posiadania stosownych uprawnień lub certyfikatu posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami elektrycznymi ze szczególnym uwzględnieniem montażu instalacji fotowoltaicznych. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się świadczenie usług nadzoru inwestorskiego lub kierowania robotami elektrycznymi na min. 1 zadanie z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach lub konstrukcjach wolnostojących o mocy minimum 40 kW w ramach jednego zadania lub min. 1 zadanie z zakresu montażu minimum 100 instalacji fotowoltaicznych. Wykonawca wyznaczy spośród osób skierowanych do wykonania zadania Lidera Zespołu, którego zadaniem będzie koordynowanie pracy osób nadzorujących prace instalacyjne. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 tj. z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2018 r. poz. 2272), które pozwalać będą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie objętym umową. Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z Ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U z 2019 r., poz. 1117 t.j.). 6.2.3.2. Doświadczenie wykonawcy Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): - wykonywał nadzór inwestorski na minimum jednym zadaniu polegającym na nadzorowaniu prac instalacyjnych instalacji OZE o wartości robót budowlanych/dostawy i montażu instalacji OZE nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł brutto. Zamawiający wymaga aby ww. zakres wykonany był w ramach jednego zadania/zlecenia/ zamówienia/inwestycji. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia: 1) co najmniej jedną osobą, która będzie nadzorowała prace instalacyjne w branży sanitarnej posiadającą: a) uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych minimum w ograniczonym zakresie (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji) lub b) certyfikat instalatora OZE wydany zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2020.261 t.j.). lub c) w przypadku nie posiadania stosownych uprawnień i certyfikatów posiadającą doświadczenie w kierowaniu robotami (lub nadzorowaniu) w zakresie instalacji kotłów na biomasę i/lub kotłów gazowych, gruntowych i powietrznych pomp ciepła. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się świadczenie usług nadzoru inwestorskiego na min. 1 zadanie z zakresu montażu instalacji wykorzystujących OZE o łącznej mocy instalacji minimum 100 kW w ramach jednego zadania lub minimum 1 zadanie dotyczące montażu minimum 50 instalacji wykorzystujących OZE (dotyczących montażu kotłów gazowych lub opalanych biomasą, gruntowych i powietrznych pomp ciepła). 2) co najmniej jedną osobą, która będzie nadzorowała prace instalacyjne w branży elektrycznej posiadającą: a) uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych minimum w ograniczonym zakresie (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji) lub b) certyfikat instalatora OZE wydany zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2020.261 t.j.). lub c) w przypadku nie posiadania stosownych uprawnień lub certyfikatu posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami elektrycznymi ze szczególnym uwzględnieniem montażu instalacji fotowoltaicznych. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się świadczenie usług nadzoru inwestorskiego lub kierowania robotami elektrycznymi na min. 1 zadanie z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach lub konstrukcjach wolnostojących o mocy minimum 40 kW w ramach jednego zadania lub min. 1 zadanie z zakresu montażu minimum 100 instalacji fotowoltaicznych. Wykonawca wyznaczy spośród osób skierowanych do wykonania zadania Lidera Zespołu, którego zadaniem będzie koordynowanie pracy osób nadzorujących prace instalacyjne. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 tj. z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2018 r. poz. 2272), które pozwalać będą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie objętym umową. Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z Ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U z 2019 r., poz. 1117 t.j.).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od Wykonawcy stosownego oświadczenia wg. wzoru stanowiącego Rozdział II SIWZ Załącznik nr 3 do oferty. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Rozdziała II Załącznik nr 5 do oferty SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia na poszczególne zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu, b) spełniają warunki udziału w postępowaniu. . Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 70.000,00 PLN, Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej bądź ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Zdolności technicznej lub zawodowej: Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. 6.2.3.1. Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia: 1) co najmniej jedną osobą, która będzie nadzorowała prace instalacyjne w branży sanitarnej posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych minimum w ograniczonym zakresie (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji) lub certyfikat instalatora OZE wydany zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2020.261 t.j.). lub w przypadku nie posiadania stosownych uprawnień i certyfikatów posiadającą doświadczenie w kierowaniu robotami (lub nadzorowaniu) w zakresie instalacji kotłów na biomasę i/lub kotłów gazowych, gruntowych i powietrznych pomp ciepła. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się świadczenie usług nadzoru inwestorskiego na min. 1 zadanie z zakresu montażu instalacji wykorzystujących OZE o łącznej mocy instalacji minimum 100 kW w ramach jednego zadania lub minimum 1 zadanie dotyczące montażu minimum 50 instalacji wykorzystujących OZE (dotyczących montażu kotłów gazowych lub opalanych biomasą, gruntowych i powietrznych pomp ciepła). 2) co najmniej jedną osobą, która będzie nadzorowała prace instalacyjne w branży elektrycznej posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych minimum w ograniczonym zakresie (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji) lub certyfikat instalatora OZE wydany zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2020.261 t.j.). lub w przypadku nie posiadania stosownych uprawnień lub certyfikatu posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami elektrycznymi ze szczególnym uwzględnieniem montażu instalacji fotowoltaicznych. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się świadczenie usług nadzoru inwestorskiego lub kierowania robotami elektrycznymi na min. 1 zadanie z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach lub konstrukcjach wolnostojących o mocy minimum 40 kW w ramach jednego zadania lub min. 1 zadanie z zakresu montażu minimum 100 instalacji fotowoltaicznych. Wykonawca wyznaczy spośród osób skierowanych do wykonania zadania Lidera Zespołu, którego zadaniem będzie koordynowanie pracy osób nadzorujących prace instalacyjne. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 tj. z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2018 r. poz. 2272), które pozwalać będą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie objętym umową. Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z Ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U z 2019 r., poz. 1117 t.j.). 6.2.3.2. Doświadczenie wykonawcy Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): - wykonywał nadzór inwestorski na minimum jednym zadaniu polegającym na nadzorowaniu prac instalacyjnych instalacji OZE o wartości robót budowlanych/dostawy i montażu instalacji OZE nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł brutto. Zamawiający wymaga aby ww. zakres wykonany był w ramach jednego zadania/zlecenia/ zamówienia/inwestycji. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawca musi to uwzględnić w składanej ofercie poprzez wskazanie tego podmiotu jako podwykonawcy lub osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i ma obowiązek ją wykonać. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Informacja ta musi być zawarta w ofercie. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 6.1.2 oraz 6.1.3 SIWZ. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia oferty wspólnej warunki formalne określone w pkt 6.1 ppkt a) SIWZ niniejszej Instrukcji dla Wykonawców musi spełniać każdy z tych wykonawców (potwierdzone dokumentami wymaganymi w pkt 10.12 ppkt a) SIWZ) Warunki merytoryczne udziału w postępowaniu określone w pkt 6.1.2 oraz 6.1.3 SIWZ winne spełniać łącznie podmioty składające ofertę wspólną. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w pkt. 6.1.2 oraz 6.1.3 SIWZ i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w niniejszej Instrukcji, Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 6.12 uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Dokumenty na potwierdzania spełniania warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od Wykonawcy stosownego oświadczenia wg. wzoru stanowiącego Rozdział II SIWZ Załącznik nr 3 do oferty. b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu zamawiający żąda od Wykonawcy stosownego oświadczenia wg. wzoru stanowiącego Rozdział II SIWZ Załącznik nr 4 do oferty. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 6 SIWZ, tj. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 6.1.2 SIWZ Zamawiający żąda od wykonawcy: Zamawiający żąda od wykonawcy: dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych). W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 6.1.3 SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Propozycja wykazu stanowi Rozdział II załącznik nr 1 do oferty wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Propozycja wykazu stanowi rozdział II załącznik nr 2 do oferty Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od Wykonawcy stosownego oświadczenia wg. wzoru stanowiącego Rozdział II SIWZ Załącznik nr 3 do oferty. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy PZP. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. PZP. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Rozdziała II Załącznik nr 5 do oferty. SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć: a) aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór stanowi Rozdział II załącznik nr 3 SIWZ b) aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi Rozdział II załącznik nr 4 SIWZ c) Zobowiązanie do udostępnieniu (w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego) d) Dowód opłacenia wadium. e) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 1.000,00 zł brutto W zależności od wyboru wykonawcy, wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: Pieniądzu Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej nr rachunku 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w terminie zapewniającym jego wpływ na wskazane konto przed terminem składania ofert. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania środków na koncie Zamawiającego. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (oryginał); gwarancjach bankowych (oryginał); gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał); poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 tj.) (oryginał). Wadium wnoszone w formie gwarancji/poręczenia musi: obejmować cały okres związania ofertą. obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Dokument w formie gwarancji /poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na każde pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata w pełnej wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Gwarancja/poręczenie musi być podpisane przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy PZP. Zgodnie z w/w artykułem Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda numeru konta na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający dokona zwrotu wadium na konto, z którego dokonano wniesienia wadium. Wykonawca ponosi pełne konsekwencje wynikające z pomyłek w podaniu numeru konta. Zamawiający prosi o wpisanie numeru konta. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego do stawienia się w miejscu montażu instalacji /w siedzibie Zamawiającego40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga od wykonawcy którego oferta zostanie wybrana, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Rozdział IV SIWZ. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Zamawiający przewiduje w niniejszej SIWZ możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej umowie. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez: zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę zakresu przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub, zmianę terminu/terminów określonych w umowie, a zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem umowy i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego rezultatów/celów; Zmiany postanowień zawartej Umowy, o których mowa w pkt 10.1. mogą nastąpić między innymi w następujących przypadkach: Przewiduje się możliwość wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: Stawki podatku od towarów i usług. Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.). W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych pkt 1 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio w zakresie zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia netto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki podatku VAT. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych pkt 2 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać: wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenia kwoty, o którą wzrosły koszty wykonywania zamówienia, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu Umowy, które Wykonawca zobowiązany będzie ponieść w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione odpowiednio o różnice pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym z dnia zawarcia Umowy, a wynagrodzeniem minimalnym wynikającym z nowo wydanych przepisów. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 3 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany ysokości wynagrodzenia odpowiednio w zakresie dokonanych zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenia kwoty o którą wzrosły koszty związane z realizacją postanowień Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na podwyższenie kosztów wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 4 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio w zakresie dokonanych zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.). Wniosek powinien zawierać Wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenia kwoty, o którą wzrosły koszty związane z realizacją postanowień Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.) na podwyższenie kosztów wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z tą zmianą. w przypadku konieczności zmiany ilości instalacji będącej przedmiotem nadzoru dopuszcza się możliwość zwiększenia/zmniejszenia ilości usług nadzoru w przypadku zgłoszeń do projektu dodatkowych uczestników / rezygnacji z projektu uczestników. Wyliczenie wynagrodzenia: Zwiększenie wartości zamówienia nastąpi poprzez przeliczenie wartości nadzoru dla pojedynczej dodatkowej instalacji (wg. rodzaju) określonej w ofercie Wykonawcy i ilości dodatkowych instalacji będących przedmiotem nadzoru. Zmniejszenie wartości zamówienia nastąpi poprzez przeliczenie wartości pojedynczej usług nadzoru dla niewykonanej instalacji (wg. rodzaju) określonej w ofercie Wykonawcy i ilości niewykonanych instalacji będących przedmiotem nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy, w tym zobowiązanie od danego Zamawiającego, określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: rezygnacji z części zamówienia, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - o wartość niezrealizowanego zakresu (niewykonanych rodzajów i liczby instalacji będących przedmiotem nadzoru); zmiany liczby (zmniejszenia lub zwiększenia) poszczególnych rodzajów Instalacji będących przedmiotem nadzoru w porównaniu z zestawieniem ujętym w SIWZ, stanowiącym załącznik do oferty, jeśli taka zmiana: jest niezbędna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, jest wynikiem rezygnacji mieszkańców (odbiorców ostatecznych) z Projektu, jest wynikiem braku technicznej lub prawnej możliwości wykonania danej instalacji, jest wynikiem pozyskania nowych uczestników projektu (odbiorców ostatecznych) jest wynikiem zmiany typu lub parametru instalacji montowanej u mieszkańca (odbiorcy ostatecznego, a zmiana wynika z dokumentacji technicznej wykonawczej). zmiany liczby (zmniejszenia lub zwiększenia) poszczególnych rodzajów Instalacji będących przedmiotem nadzoru w porównaniu z zestawieniem ujętym w Formularzu cenowym - wynikająca ze zmiany lokalizacji u poszczególnych Zamawiających. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia – zmniejszenie wynagrodzenia o wartości wykonanych prac. Zmiana terminu wykonania Umowy: Na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Na skutek konieczności zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą, Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działanie te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, Inne zmiany: W składzie osób zdolnych do wykonania zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, że uprzednią zgodą Zamawiający wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowiska W zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: Powierzenie podwykonawcom innej części usług niż wskazana w ofercie Wykonawcy, Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji usług, o ile nie sprzeciwia się do postanowieniom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany do umowy możliwe są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego i muszą być uzasadnione prawidłową realizacją przedmiotu umowy. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (np. zmiana prawa podatkowego dotycząca zmiany obowiązujących stawek podatku) powodująca, że realizacja Przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi, Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, Nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/użytkowników terenu/nieruchomości wobec zgodnych z umową i obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy (np. prowadzenie prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajęcia terenu, prowadzenie dostawi i montażu, praca sprzętu budowlanego i transportowego, wzmożony ruch pojazdów i osób związanych z realizacją przedmiotu umowy). Ponadto przewiduje się możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w sytuacji, gdy: Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego, Oferta Wykonawcy realizującego usługę nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez podwykonawców, Zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuści zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę, Wykonawca rezygnuje z realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawcy Wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez strony. Procedura podpisania umowy przedłuży się ponad 60 dni licząc od terminu rozstrzygnięcia przetargu w sytuacji gdy termin wykonania został określony jako konkretny dzień kalendarzowy; Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania; Zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych w realizację umowy, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, zmiany organizacyjne), Zaistnieje nadzwyczajna zmiana okoliczności, o których mowa w art. 3571 § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy. Powyższe okoliczności stanowią zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej umowie o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany: danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, danych teleadresowych, danych rejestrowych, numerów NIP, REGON, PESEL będące następstwem sukcesji uniwersalnej dotyczącej stron Umowy, zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianego w Umowie – jeżeli jest wymagany. Wynikające ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min. istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21.12.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH