Ogłoszenie nr 507749-N-2019 z dnia 2019-01-29 r.

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni mechatroniki w ramach projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik” - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym zawodowym (część 4).
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Jana III Sobieskiego  5 , 14100   Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 429 800, e-mail sekretariat@powiat.ostroda.pl, faks 896 429 817.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.powiat.ostroda.pl
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.powiat.ostroda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.powiat.ostroda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej.
Adres:
Powiat Ostródzki, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni mechatroniki w ramach projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik” - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym zawodowym (część 4).
Numer referencyjny: ZP.272.RL.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Dostawa fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni mechatroniki w ramach projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik” - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym zawodowym (część 4), zgodnie z postanowieniami § 3, kartą techniczną stanowiącą zał. nr 4 do siwz, projektem umowy (zał. nr 3 do siwz) oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. UWAGA: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi część większego zamówienia składającego się z 7 części, będących przedmiotem innego postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, w szczególności obejmuje: 1) dostawę wyposażenia (urządzenia i sprzęt) do pracowni komunikacji w języku obcym zawodowym zgodnie z kartą techniczną (zał. nr 4 do siwz), wraz z jego załadunkiem, rozładunkiem i dowozem do siedziby Użytkownika ; 2) wniesienie, oraz ustawienie poszczególnych elementów wyposażenia w pomieszczeniach i miejscach wskazanych przez Użytkownika; 3) montaż (instalacja) oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu (jeśli wymaga tego technologia); 4) przeszkolenie osób bezpośrednio użytkujących dostarczone urządzenia i sprzęt w zakresie ich obsługi i eksploatacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w karcie technicznej (zał. nr 4 do siwz), w terminach uzgodnionych z Użytkownikiem, nie później jednak niż w terminie 14 dni po zrealizowaniu dostawy wraz z montażem urządzeń i sprzętu; 5) przekazanie Użytkownikowi kart gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi w języku polskim na dostarczone urządzenia i sprzęt; 3. Inne postanowienia: 1) Zamawiający wymaga aby dostarczone wyposażenie (w tym wszelkie urządzenia i sprzęt) były fabrycznie nowe (nie używane). Wymagany rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018. 2) Dostarczone wyposażenie (urządzenia i sprzęt) muszą spełniać wszelkie normy i normatywy określone obowiązującymi przepisami prawa, w tym dopuszczającymi wskazane urządzenia i sprzęt do użytkowania na terenie Unii Europejskiej. 3) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, na wykonany przedmiot zamówienia udzielił gwarancji w okresie minimum 24 miesięcy. 4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na dostarczone wyposażenie serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz w zakresie dostarczonych specjalistycznych urządzeń i sprzętu - dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat, licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego dostawy. 5) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. 6) W przypadku wprowadzenia nowych uregulowań prawnych w zakresie przedmiotu zamówienia w trakcie jego realizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do ich uwzględnienia przy wykonywaniu usługi. 4. Aspekty społeczne: 1) Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej . 2) Zatrudnienie co najmniej jednej osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej, o której mowa w pkt 1, winno nastąpić nie później niż do upływu połowy terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4. 3) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów, że zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniono co najmniej jedną osobę bezrobotną lub niepełnosprawną. Dowody, o których mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych po upływie połowy terminu na jaki niniejsza umowa została zawarta oraz dokona aktualizacji tej informacji w postaci pisemnego oświadczenia dostarczonego do siedziby Zamawiającego wraz ze zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego. 4) Dowody, o których mowa w pkt 3, stanowią: a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy zawierające: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, informację o zatrudnieniu do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej, o której mowa w pkt 1 oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b) w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej - poświadczona odpowiednio za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę zanonimizowana kserokopia aktualnej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zawartej z osobą bezrobotną. Kopia umowy powinna być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zatrudnionej osoby, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - dalej RODO, (tj. w szczególności bez adresu, nr PESEL zatrudnionej osoby, itp. danych identyfikujących daną osobę). Imię i nazwisko zatrudnionej osoby nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj zawartej umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej - poświadczona odpowiednio za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę zanonimizowana kopia lub zanonimizowany odpis skierowania osoby bezrobotnej przez Powiatowy Urząd Pracy do Wykonawcy lub podwykonawcy lub właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 5) W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę z osobą bezrobotną lub niepełnosprawną, Wykonawca zobowiązany będzie do bezzwłocznego zatrudnienia kolejnej osoby posiadającej status osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej. 6) Za każdorazowy brak przedstawienia dokumentów w terminach, o których mowa w pkt 3, będących dowodem zatrudnienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej na okres, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,- zł. 7) Wykonawca zwolniony będzie z zapłacenia kary umownej, o której mowa w pkt 6, jeżeli wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy Powiatowemu Urzędowi Pracy, albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie co najmniej jednej osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej, nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy, w szczególności uznana będzie odmowa podjęcia pracy kolejno przez co najmniej trzy osoby posiadające status osoby bezrobotnej.

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30200000-1
48000000-8
39160000-1
39162200-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 150
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
150

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 150 dni od dnia podpisania umowy. UWAGA: Do terminu realizacji przedmiotu umowy nie wlicza się terminów wyznaczonych przez Użytkownika dostarczonego wyposażenia na przeprowadzenie szkoleń osób bezpośrednio użytkujących dostarczone urządzenia i sprzęt w zakresie ich obsługi i eksploatacji, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 4 siwz.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej wynikających z odrębnych przepisów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że pozostaje w sytuacji finansowej pozwalającej na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, tj., że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 30.000,00 zł.
Informacje dodatkowe UWAGA: 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w § 5 siwz ust. 2 pkt 2, musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub łącznie ci Wykonawcy. 2. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść dokumentu lub dokumentów mających potwierdzić, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz celem dokonania oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 3) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 2 należy złożyć w oryginale wraz z ofertą. 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwukrotnie dostawy wyposażenia dydaktycznego, każda o wartości minimum 20.000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: UWAGA: 1. W przypadku Wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek udziału w postępowaniu musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku powoływania się Wykonawcy na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, musi on wykazać, że nabył to doświadczenie poprzez osobiste wykonanie części zadania, na którą się powołuje celem spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 3. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść dokumentu lub dokumentów mających potwierdzić, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz celem dokonania oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 3) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 2 należy złożyć w oryginale wraz z ofertą.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w postępowaniu przez wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. w zakresie braku podstaw wykluczenia: 1) w trybie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy Pzp – Zamawiający nie będzie wymagał przedkładania żadnych oświadczeń i dokumentów, z zastrzeżeniem postanowienia § 6a ust. 1.1 - 1.3 siwz oraz art. 26 ust. 2f ustawy Pzp (§ 6a ust. 10 siwz); 2) w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (§ 11 ust. 7 siwz), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 3) w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowienia art. 26 ust. 6 ustawy Pzp (§ 6a ust. 9 siwz). 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w § 6a siwz ust. 2 pkt 3. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 6a siwz ust. 2 pkt 3 , składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 1 stosuje się. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 6a siwz ust. 2, 3, 4 i 6 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 6a siwz ust. 2, 3, 4 i 6, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). 7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w § 5 ust. 2 siwz: 1. w zakresie warunków udziału określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 siwz: - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; UWAGA: 1) Wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy należy wyrazić w postaci konkretnej, jednoznacznej cyfry. 2) W przypadku podania wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w walucie bądź walutach obcych, zostaną one przeliczone na złote polskie wg kursu NBP aktualnego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. w zakresie warunków udziału określonych w § 5 ust. 2 pkt 3 siwz: - wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. UWAGA: W przypadku podania wartości zrealizowanych dostaw w walucie bądź walutach obcych, zostaną one przeliczone na złote polskie wg kursu NBP aktualnego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do siwz). 2) Wypełniona i podpisana karta techniczna (zał. nr 4 do siwz). 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców - Wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 4) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2019 – 02 - 08. do godz. 10:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6): w formie pieniądza: przelewem na konto: • PKO BP O/Gdańsk nr konta 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 2019 – 02 - 08 o godz. 10:00. • w innych formach dopuszczonych ustawą (poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 uPzp) należy złożyć w pokoju nr 418 (III piętro – Biuro Zamówień Publicznych). W/w poręczenia i gwarancje muszą być wystawione na Zamawiającego, tj. Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie 14 – 100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji wybranych urządzeń i sprzętu 10,00
Okres gwarancji pozostałego wyposażenia 10,00
Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji 10,00
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 1) zmiany, o których mowa w umowie w § 2 ust. 9-14; § 4 ust. 3-6; § 13 ust. 3; 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Dostawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Dostawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) Dostawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy dostawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Dostawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy dostawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Dostawcy względem jego podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 6; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ) - dalej ustawa Pzp i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. a, Zamawiający nie może wprowadzić kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy. 5. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Dostawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Dostawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 6. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni dostawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Dostawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy, d) polega na zastąpieniu Dostawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym dostawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4. 9. Strony dopuszczają możliwość dostawy sprzętu innego aniżeli zaoferowany w złożonej ofercie, jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące warunki: 1) powody zmiany sprzętu wynikającego ze złożonej oferty nie wynikają z winy Dostawcy; 2) sprzęt zamienny w pełni spełni funkcję przypisaną sprzętowi pierwotnie zaoferowanemu; 3) sprzęt zamienny charakteryzował się będzie parametrami niegorszymi od parametrów sprzętu pierwotnie zaoferowanego; 4) zmiana sprzętu nie będzie generować po stronie Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów; 5) Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na zmianę sprzętu. 7. Zamawiający może ograniczyć zakres objęty przedmiotem zamówienia w przypadku: 1) zaistnienia trudności finansowych u Zamawiającego; 2) utraty przez Zamawiającego dofinansowania projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2; 3) gdy realizacja przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie stanie się niezasadna z przyczyn ekonomicznych lub gospodarczych o obiektywnym charakterze. 8. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego, o którym mowa w ust. 7, wynagrodzenie określone w umowie w § 2 ust. 1, zostanie odpowiednio zmniejszone o wartość zakresu ograniczonego. 9. Ograniczenie dostawy, o którym mowa w ust. 7 i 8, nie może przekroczyć 30 % wartości zamówienia podstawowego, o którym mowa w ust. 1. 10. Ograniczenie dostawy, o którym mowa w ust. 7 i 8, może nastąpić jeśli zostanie wprowadzone do umowy aneksem podpisanym przez Strony umowy. 11. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przez Dostawcę podpisania aneksu wskazanego w ust. 10, wynagrodzenie podlega zmniejszeniu zgodnie z ust. 8. 12. Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w umowie w § 4 ust. 1, może odpowiednio ulec zmianie w przypadku: 1) wystąpienia dostaw dodatkowych, których realizacja wymaga dodatkowego nakładu czasu, 2) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń; 3) wstrzymania dostawy w przypadku wystąpienia trudności finansowych u Zamawiającego; 4) opóźnień w udostępnieniu Dostawcy frontu prac przez Zamawiającego lub Użytkownika obiektu, na którym dostarczony sprzęt miał być zamontowany; 5) opóźnień w udostępnieniu Dostawcy frontu prac przez wykonawcę realizującego roboty budowlane na tym samym obiekcie, których wykonanie warunkuje możliwość zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy; 6) opóźnień w wydawaniu stosownych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych, itp. dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia; 7) pojawienia się na rynku sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 8) zaistnienia siły wyższej. 13. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie mogą być przez Strony przewidziane oraz którym Strony nie mogą zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny. 14. W przypadkach określonych w ust. 12, Zamawiający wyznacza nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku wstrzymania dostawy, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi na jaki dostawy zostały wstrzymane. 15. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w umowie w § 4 ust. 1, wynikające z przyczyn określonych w ust. 12, zostaną dokonane na podstawie pisemnego uzasadnienia zmian zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Dostawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Dostawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Dostawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Dostawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (§ 6a ust. 1.1. - 1.3. siwz) - zał. nr 2 i 2a do siwz, należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 04.02.2019 r. 5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4. 8. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza ich treść na stronie internetowej http://bip.powiat.ostroda.pl. 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 11. Zamawiający nie zastrzega, na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach niniejszego zamówienia. 12. Obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO dokonano w § 33 siwz.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH