Ogłoszenie nr 547644-N-2020 z dnia 04.06.2020 r.

"ZAKŁAD KOMUNALNY POKÓJ" SPÓŁKA Z O.O.: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: "ZAKŁAD KOMUNALNY POKÓJ" SPÓŁKA Z O.O., krajowy numer identyfikacyjny 16160788100000, ul. Sienkiewicza  8 , 46-034  Pokój, woj. opolskie, państwo Polska, tel. +48(77)4693097, e-mail zkpzamowienia@gminapokoj.pl, faks +48(77)4693085 wew.22.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminapokoj.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
spółka komunalna ze 100% udziałem gminy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gminapokoj.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gminapokoj.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma papierowa
Adres:
ZKP, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”
Numer referencyjny: 4/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ i w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy) oraz w załączniku nr 6 (wzór umowy), Pakiet Pieczywo

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15131130-5
15110000-2
15112000-6
15500000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
28.02.2021

II.9) Informacje dodatkowe: Mając na uwadze obiektywną trudność co do jednoznacznego wskazania ilości produktów spożywczych, które zobowiązany będzie dostarczyć Wykonawca, Zamawiający zastosował w niniejszym postępowaniu prawo opcji, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości poszczególnych produktów do 60 % i dokonanie ich zakupu za cenę ustaloną na etapie składania ofert. Oznacza to, iż łączne wynagrodzenie Wykonawcy może zostać również zwiększone, maksymalnie do 60%. Zamawiający będzie ubiegał się o kontrakty, lecz na etapie ogłoszenia niniejszego zamówienia publicznego nie jest w stanie stwierdzić , czy uzyska kontrakty umożliwiające mu dokonanie zakupów, w tym uzyskać kontrakty w wyniku udzielenia zamówień publicznych, w których Zamawiający zamierza brać udział, min. na żywienie pacjentów w szpitalach. Z prawa tego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać. Skorzystanie z zakupu opcjonalnego uzależnione będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w zakresie każdego z produktów spożywczych. Prawo opcji zostanie uruchomione na podstawie oświadczenia Zamawiającego podczas trwania umowy podstawowej. Będzie to zlecenie wykonania dodatkowego zakresu zamówienia. W związku z zastosowaniem prawa opcji Zamawiający dokonał podziału zamówienia na: 1). Zamówienie podstawowe (określone w opisie przedmiotu zamówienia) jako część gwarantowana, minimalna jaka będzie Wykonawcy udzielona z opisanego zakresu zamówienia. 2). Druga będzie część, której realizacje Zamawiający co prawda przewiduje, ale nie gwarantuje jej zlecenia, a która zostanie uruchomiona na zasadzie prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz od posiadanych środków. Gwarantowane są jedynie ilości minimalne określone w zamówieniu podstawowym. Wykonanie prawa opcji może ale nie musi nastąpić, w zależności od potrzeb zamawiającego i na skutek jego dyspozycji. Prawo opcji jest więc stworzeniem możliwości udzielenia w przyszłości zamówienia publicznego w szerszym, przewidzianym zakresie. Zakres prawa opcji został określony w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularze asortymentowo- ilościowo- cenowych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje żadnego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje żadnego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje żadnego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp , Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp), oświadczenie o  przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
10.1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): Lp. Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp- brak podstaw wykluczenia: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczane na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: 4).Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast tych dokumentów(Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się przedmiotowych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dot. Odpisu z KRS (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub odpisu z CEIDG (dla podmiotów wpisanych do CEIDG) 10.2. Wykonawcy wspólnie składający ofertę Dokumenty, o których mowa w ust.10.1. zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie wymaga przedstawienia dodatkowych dokumentów/oświadczeń.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
10.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. (art. 26 ust. 2f ustawy pzp)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Działając zgodnie z Art. 144 ust. 1 Ustawy pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w przypadkach: lp Powody zmiany: Warunki dokonania zmiany: 1). gdy nastąpi zmiana nazwy handlowej lub innego oznaczenia produktu wskazanego w ofercie, która nie powoduje zmiany przedmiotu umowy i cen wskazanych w Formularzu asortymentowo-cenowym, Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku, przez Wykonawcę 2). gdy nastąpi zmiana wielkości opakowania poprzez zwiększenie lub zmniejszenie pojemności lub gramatury, Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku, przez Wykonawcę 3). zmiany terminu realizacji dostaw z uwagi na: a) konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy b) okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku, przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. 4). zmiany podwykonawcy lub części wykonywanego przez niego zakresu przedmiotu umowy, bądź wprowadzenie nowego podwykonawcy, za pisemną zgodą zamawiającego pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku, przez Wykonawcę 5). Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, wyliczenia świadczące o wpływie tej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług, 6). w przypadku zmiany cen żywności i napojów bezalkoholowych wg „Cen w Gospodarce Narodowej” (strona internetowa GUS) lub „Biuletyn Statystyczny” (miesięcznik GUS) za kwartał poprzedni- jeżeli wskaźnik wzrostu cen w danym kwartale w stosunku do poprzedniego przekroczy 5%. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku, przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. Wszelkie zmiany cen zostaną wprowadzone aneksem do umowy po ich uprzednim udokumentowaniu przez Wykonawcę, tj, przedłożeniem wydruku z powyższych publikacji. Zamawiający ma prawo zwrócić się o potwierdzenie tychże informacji do Departamentu Informacji GUS. Waloryzacja cen może być dokonana, jeżeli przedłożone wydruki lub informacje z Departamentu Informacji GUS potwierdzą zmianę wskaźnika cen. 7). zmniejszenia lub rezygnacji z określonego asortymentu wymienionego w zestawieniu asortymentowo-ilościowo -cenowym, w przypadku zaleceń, decyzji lub innych dokumentów wydanych przez Instytut Żywności i Żywienia i/lub Państwową Inspekcję Sanitarną dot. ograniczenia lub zakazu stosowania określonego produktu do przygotowywania potraw w placówkach zbiorowego żywienia. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku, przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. 8). wydłużenie okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania kwoty stanowiącej wartość wynagrodzenia Wykonawcy – do czasu jej wyczerpania, Na podstawie wniosku Zamawiającego 2. Zmiana umowy wymaga porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważnoś
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15.06.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. RODO W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. ADMINISTRATOR DANYCH Administratorem uzyskanych w niniejszym postępowaniu danych osobowych jest „Zakład Komunalny Pokój” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: zkp@gminapokoj.pl ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, biuro nr 30 Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 3. CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH Uzyskane w niemniejszym postępowaniu dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”. 4. ODBIORCY DANYCH Odbiorcami uzyskanych w niniejszym postępowaniu danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), dalej „ustawa Pzp”; 5. OKRES PRZECHOWYWANIA uzyskane w niniejszym postepowaniu dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących danej osoby jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE W odniesieniu do uzyskanych w postępowaniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH osoba, której dane osobowe dotyczą posiada: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących*(1);; *(1) zgodznie z art. 8a ust. 2 ustawy pzp Zamawiający może żądać od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności pidania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących *(2); *(2)(skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *(3); *(3) (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); Zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do casu zakończenia postępowania o udzielenie zamawiania publicznego) • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane osobowe dotyczą uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO; 9. BRAK PRAW DO USUNIĘCIA, PRZENOSZENIA I SPRZECIWU Nie przysługuje osobie, której dane osobowe dotyczą: : • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 11. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH