Ogłoszenie nr 575683-N-2018 z dnia 2018-06-19 r.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 29544900000, ul. ul. Ciągłówka  9 , 34500   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail centrum-rehabilitacji@z-ne.pl, faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (URL): www.rehabilitacja.zakopane.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.rehabilitacja.zakopane.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.rehabilitacja.zakopane.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
34-500 Zakopane, ul. Ciągłówka 9

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
Numer referencyjny: ZPP-2810-06/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne kompleksowe świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Wojewódzkiego szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem. Zakres usługi obejmuje: - odbiór brudnej bielizny w tygodniu (bielizna pościelowa z oddziałów, koce, poduszki, firany, zasłony, odzież ochronna, piżamy, ścierki, itp.), zwane dalej bielizną z siedziby Zamawiającego własnym transportem, Wykonawca usługi zobowiązany jest do wyniesienia brudnej bielizny z magazynu i załadowania jej na przeznaczony do tego celu środek transportu, - pranie bielizny z dezynfekcją chemiczno-termiczną, - prasowanie i maglowanie bielizny, - pakowanie czystej bielizny, - oznakowanie przekazywanej do prania bielizny w sposób odpowiedni dla Zamawiającego, - doręczanie do Zamawiającego własnym transportem upranej bielizny i odzieży wraz z wniesieniem jej do wskazanych miejsc. Transport bielizny i odzieży musi się odbywać z uwzględnieniem podziału na transport „czysty” i „brudny”. Oznacza to, że odbierana od Zamawiającego brudna bielizna nie może być przewożona równocześnie z upraną bielizną dostarczaną do Zamawiającego, Wykonawca usługi zobowiązany jest do wyniesienia brudnej bielizny z magazynu i wniesienia czystej bielizny do magazynu, Usługa obejmować będzie poniższy asortyment: a) Bielizna pościelowa, - wymagane pozytywne opinie PZH na stosowane środki piorące lub równoważne, b) Odzież ochronna (fartuchy, spódnice i spodnie itp.) – posiadanie pozytywnych opinii PZH na stosowane środki piorące lub równoważne c) Materace, poduszki, koce, piżamy – wymagane pozytywne opinie PZH na stosowane środki dezynfekcyjne lub równoważne; d) Pozostałe (firanki, itp.) – wymagane pozytywne opinie PZH na stosowane środki piorące lub równoważne. Przewidywana ilość bielizny do prania w skali miesiąca została szczegółowo określona w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że przewidywana ilość prania służy do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres usługi uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów), dlatego w czasie realizacji umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu), jednakże zmniejszenie zakresu usługi nie przekroczy 20% całości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu nie zrealizowania umowy w całości. NIżej wymienione opinie i dokumenty nie są wymagane do złożenia wraz z ofertą. Usługa musi być wykonywana zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w pralniach wykonujących usługi na rzecz Zakładów Opieki Zdrowotnej z zastosowaniem środków piorąco - dezynfekcyjnych skutecznie działających na B, F, V, Tbc, co muszą potwierdzać odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny, 3. 2.) Warunki techniczne jakim muszą odpowiadać pomieszczenia pralni: a) aktualne pozytywne zaświadczenie Sanepidu na wykonywanie usługi prania i dezynfekcji bielizny ogólnoszpitalnej, b) pralnia piorąca bieliznę ogólnoszpitalną powinna: - Mieć zapewnioną barierę higieniczną między stroną brudną i czystą poprzez fizyczny i funkcjonalny podział na strefę brudną i czystą - Stosować technologię przystosowaną do prania bielizny szpitalnej. - W pralni musi znajdować się dział mycia i dezynfekcji pojemników i wózków do transportu brudnej bielizny z zastosowaną barierą higieniczną oddzielającą strefę brudną od czystej. Musi posiadać ścianę dzielącą pomieszczenia w której powinny być wmontowane automatyczne urządzenia myjąco-dezynfekcyjne przeznaczone do tego celu. - Pralnia powinna być zlokalizowana w wydzielonym budynku. - Pomieszczenia pralni powinny być urządzone w sposób zapewniający zachowanie bariery higienicznej rozumianej jako całkowite wyeliminowanie stykania się bielizny czystej z brudną oraz pracowników z tych dwóch stref. - Pralnia musi posiadać wydzielone strefy z wmontowanymi urządzeniami pralniczymi z oddzielonymi otworami do załadowania i rozładowania odpowiednio w obszarze czystym i brudnym. - Maszyny pralnicze powinny być wyposażone w automatyczne systemy dozujące środki piorące i dezynfekujące oraz w urządzenia kontrolujące parametry procesu prania i dezynfekcji. - Śluza między częścią brudną i czystą powinna składać się z zespołu sanitarnego z natryskiem, ustępem i umywalką, uruchamianą bez kontaktu z dłonią, oraz szatni czystej. Pralnia świadcząca usługi dla szpitala przyjmuje bieliznę szpitalną, rozumiana jako zanieczyszczoną drobnoustrojami dotyczy bielizny w workach czerwonych dlatego też powinna poddawać ją zabiegom higienicznym usuwającym nie tylko brud, ale także drobnoustroje. Bielizna taka musi być prana i dezynfekowana. Procesy prania i dezynfekcji bielizny powinny być przeprowadzane wyłącznie w urządzeniach piorąco – dezynfekujących. Każdy typ i rodzaj bielizny szpitalnej powinien podlegać pełnemu procesowi prania i dezynfekcji przebiegającym jednoczasowo z obróbką - termiczną w temp. 93 – 95°C, lub – termiczno-chemiczną w temp. 60 – 65°C, W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do oględzin pralni Wykonawcy, która winna spełniać warunki techniczne określone przepisami prawa oraz zapisane w wymaganiach dotyczących kompleksowej usługi pralniczej, oraz zastrzega sobie prawo wglądu w wymienione niżej dokumenty: - pozytywną opinię Inspektora Sanitarnego, że pralnia spełnia wymogi techniczno – sanitarne na wykonanie usługi prania i dezynfekcji bielizny ogólnoszpitalnej, - pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny (lub równoważną) na stosowane środki piorące na asortyment: bielizna pościelowa, w tym ubrania i fartuchy, ręczniki, ubrania lekarskie, koce, piżamy, poduszki itp., - atesty PZH lub równoważne na środki piorąco – dezynfekcyjne skutecznie działające na B, F, V, Tbc. - certyfikaty CE na środki piorące, - pozytywną opinię sanitarną PPIS dotyczącej środka transportu do przewozu bielizny czystej i brudnej. Nie później niż w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu opinie wymienione wyżej oraz na każde żądanie Zamawiającego, 3.3.) Proces prania winien odbywać się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem wymagań i zaleceń obowiązujących w Zakładach Opieki Zdrowotnej, oraz wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.4.) Wymagania stawiane Wykonawcy: Odbiór i transport brudnej bielizny szpitalnej: a) Odbiór brudnej bielizny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, dni ustalone z zamawiającym. b) Każdorazowe przekazanie brudnej bielizny musi być potwierdzone pisemnie przez upoważnionych przedstawicieli stron na dowodzie/druku przekazania zawierającym specyfikację asortymentowo – ilościową. c) Maksymalny czas prania bielizny – 4 dni od momentu odbioru bielizny od Zamawiającego do momentu przekazania czystej bielizny do Zamawiającego. e) W razie braku czystej bielizny w Szpitalu, w sytuacjach awaryjnych, Wykonawca może być poproszony telefonicznie o wcześniejszy zwrot upranego asortymentu. f) W okresie kumulacji dni wolnych, w dniu poprzedzającym święto, dodatkowy odbiór brudnej i dostawa czystej bielizny. g) Transport bielizny brudnej i czystej winien odbywać się oddzielnymi środkami transportu h) Wykonawca odpowiada za przejęty ładunek brudnej bielizny szpitalnej z chwilą jego pobrania i załadunku. i) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ładunek brudnej bielizny szpitalnej przed uszkodzeniem, dostępem osób trzecich, wpływem czynników zewnętrznych oraz wpływem ładunku na otoczenie. Pranie brudnej bielizny: a) Wykonawca gwarantuje nie mieszanie bielizny szpitalnej z bielizną z innych placówek. b) Pranie bielizny powinno odbywać się według procedur dostosowanych do stanu zabrudzenia i gwarantujących wysoką jakość wypranej odzieży (zarówno pod względem bakteriologicznym i higienicznym). c) Do prania winny być używane środki piorące, wybielające i dezynfekujące dopuszczone do obrotu i użytkowania posiadające atesty PZH lub inne dokumenty odpowiednio potwierdzające dopuszczenie do obrotu i użytkowania, przeznaczone do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, d) Zastosowane przez Wykonawcę metody prania, suszenia, maglowania i prasowania muszą być dostosowane do odebranego asortymentu oraz nie mogą powodować zmian struktury, koloru i kształtu tego asortymentu. Do prania zabrudzonej bielizny należy używać białych worków z materiały uszytego w taki sposób, aby worek po umieszczeniu go w pralnicy samoistnie się rozwiązał się i uwolnił zawartość, w przypadku prania bielizny skażonej umieszcza się ją w podwójnych workach, wewnętrznym rozpuszczalnym w wodzie i zewnętrznym w kolorze czerwonym. e) Maszyny i urządzenia używane w procesie prania muszą być w dobrym stanie technicznym oraz muszą odpowiadać normie CE w zakresie bezpieczeństwa (jeśli nie posiadają znaku CE, to powinny być dostosowane do obowiązujących przepisów). f) Maglowanie lub prasowanie bielizny należy prowadzić w sposób ograniczający jej kontakt z innymi powierzchniami i czynnikami, które mogłyby spowodować jej zakażenie lub zabrudzenie, a następnie opakowanie w folię. g) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy uszkodzone w czasie prania, maglowania i prasowania, jak również w czasie transportu. Jeśli uszkodzenie ze względów funkcjonalnych i/lub estetycznych nie pozwala na dalsze użytkowanie bielizny, Wykonawca ponosi koszty związane z jej odkupieniem. Dostawa i transport czystej bielizny: a) Dostawy czystej bielizny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 10.00 dni ustalone z zamawiającym jednak nie dłuże j jak 4 dni od dnia złożenia zamówienia; b) Czysta bielizna powinna być szczelnie zapakowana w worki foliowe, a w czasie transportu w dodatkowy worek tak aby zabezpieczyć bieliznę przed zabrudzeniem, w przypadku przekazania prania bielizny skażonej wykonawca dostarczy worki typu hydrobag do transportu. c) Czysta bielizna będzie dostarczana posegregowana asortymentowo w opakowaniach zabezpieczających przed wtórnym zabrudzeniem (skażeniem), umożliwiających odbiór rodzajowo-asortymentowy bez konieczności otwierania opakowania (opakowanie foliowe). f) Każdorazowe przekazanie czystej bielizny musi być potwierdzone pisemnie przez upoważnionych przedstawicieli stron na dowodzie druku przekazania zawierającym specyfikację asortymentowo – ilościową. Pozostałe warunki: a) Bielizna szpitalna jest odbierana w rozliczeniu sztukowym i oddawana Szpitalowi w tym samym systemie. b) Organizacja transportu, załadunku i rozładunku bielizny szpitalnej ma gwarantować nie krzyżowanie się dróg czystych i brudnych oraz wykluczać kontakt czystej bielizny z brudną. c) Pralnia, w której wykonywane będą usługi musi posiadać zezwolenie właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego na pranie bielizny dla Zakładów Opieki Zdrowotnej. d) Wykonawca ponosi koszty związane z: transportem (w tym zabezpieczenia bielizny na czas transportu – worki typu hydro-bag dostarczone do szpitala, folia), odkupieniem rzeczy zgubionych, zniszczonych oraz dostarczeniem druków wymaganych do rozliczenia ze Szpitalem. e) Wykonawca jest odpowiedzialny za gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku realizowania przedmiotu zamówienia. Ocena stanu higienicznego: a) Wykonawca zobowiązany jest do okresowego wykonywania badań mikrobiologicznych w pralni potwierdzających skuteczność dezynfekcji (strefa brudna, czysta, z magla, urządzenia do prasowania, regałów do czystej bielizny, jałowości pranej bielizny, rąk personelu - dwóch pracowników, komory ładunkowej samochodu transportowego) wykonywanych przez stację sanitarno – epidemiologiczną lub akredytowane laboratorium mikrobiologiczne. Wyniki badań mikrobiologicznych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na żądanie dwa razy w roku. b) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć kopię dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną raz na pół roku. c) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco dbać o właściwy stan sanitarno-epidemiologiczny pomieszczeń pralni, otoczenia oraz środków transportu stosując odpowiednie procedury, które udostępni Zamawiającemu, niezwłocznie po zawarciu umowy. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania audytów i kontroli jakości usługi u Wykonawcy. e) Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. f) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu procedury prania bielizny brudnej i skażonej.

II.5) Główny kod CPV: 98310000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
98315000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 3.3. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 3.4 dokumentów dotyczących podwykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
12.1. szczegółowy opis pozycji zawartych w kompleksowej usłudze pralniczej zał. nr 1 do siwz) potwierdzający wartości ilościowe. 12.2. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; 12.3. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji (wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do specyfikacji);
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin płatności faktury10,00
termin dostawy i odbioru30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-27, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH