Ogłoszenie nr 611486-N-2017 z dnia 06.11.2017 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podziałem na zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17 , 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (URL): www.zgm.rybnik.pl/bip
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zgm.rybnik.pl/bip

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zgm.rybnik.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma Pisemna
Adres:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik Dział Zamówień Publicznych i Umów pok. 26

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podziałem na zadania
Numer referencyjny: DZP.1120.0056.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania i termomodernizacji budynków w dzielnicy Boguszowice, niezbędnej Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie instalacji grzewczej gazowej. Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania.

II.5) Główny kod CPV: 71221000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 375293,14
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy („Zbiorcze zestawienie ofert”). Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej http://www.zgm.rybnik.pl/bip/ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin 25,00
Dokumentacja w wersji edytowalnej 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie przedłużenie terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy uzyskanie przez Wykonawcę pozwoleń, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zostanie wydane przez właściwe organy z przekroczeniem terminów ustawowych, a w przypadku braku terminu ustawowego, gdy oczekiwanie na wymagane uzgodnienia wynosi powyżej 30 dni od daty złożenia wniosku o ich wydanie, o czas przekroczenia wyżej podanego terminu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania Zamawiającemu daty złożenia wniosku oraz faktu pisemnego monitowania jego rozpatrzenia (minimum 1 raz na każde 14 dni wnioskowanego przez Wykonawcę terminu przedłużenia umowy) poprzez pismo, e-mail, fax. Przedłużenie czasu realizacji umowy możliwe jest o liczbę dni kalendarzowych przekroczenia podanych wyżej terminów. 2. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przez Wykonawcę w terminie wykonania przedmiotu umowy sytuacji opisanej w ust. 1 ze wskazaniem przyczyny. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu wykonania umowy są bezskuteczne. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15.11.2017, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Patriotów 20 a, b, ul. Patriotów 22 a, b, c, ul. Kuboszka 5 a, b, c, d, ul. Lompy 15 a, b, c, d, ul. Lompy 14 a, b, c, d, e, ul. Lompy 12 a, b, c, d, ul. Lompy 6 a, b, c, d, ul. Pierwszej Brygady 1 a, d, c, d, ul. Dr Rostka 1 a, b, c, Dr Rostka 2 a, b, c, ul. Kadetów 3 a, b, c, d
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Charakterystyka obiektów Zadanie nr 1. Patriotów 20 a,b - budynek mieszkalny wolnostojący, czterokondygnacyjny, dach płaski żelbetowy, kryty papą, o kubaturze 4495,00 m 3 , pow. użytkowa budynku 1026,69 m2 .W budynku znajdują się 24 mieszkania. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 22 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 2 mieszkaniach. Patriotów 22 a,b,c - budynek mieszkalny wolnostojący, czterokondygnacyjny, dach płaski żelbetowy, kryty papą, o kubaturze 6742,80 m 3, pow. użytkowa budynku 1468,86 m2. W budynku znajduje się 36 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 35 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 1 mieszkaniu. Kuboszka 5 a,b,c,d,e budynek mieszkalny wolnostojący, czterokondygnacyjny, dach płaski żelbetowy, kryty papą, o kubaturze 8182,75 m 3, pow. użytkowa budynku 1672,03 m2. W budynku znajduje się 40 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 31 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 9 mieszkaniach. Lompy 15 a,b,c,d - budynek mieszkalny wolnostojący, czterokondygnacyjny, dach płaski żelbetowy, kryty papą, o kubaturze 8686,07 m 3, pow. użytkowa budynku 1776,31 m2 . W budynku znajduje się 45 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 33 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 12 mieszkaniach. I Brygady 1 a,b,c,d - budynek mieszkalny wolnostojący, czterokondygnacyjny, dach płaski żelbetowy, kryty papą, o kubaturze 8 686,07m 3, pow. użytkowa budynku 1783,31 m2. W budynku znajduje się 46 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 35 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 11 mieszkaniach. Lompy 14 a,b,c,d,e - budynek mieszkalny wolnostojący, czterokondygnacyjny, dach płaski żelbetowy, kryty papą, o kubaturze 10 689m 3, pow. użytkowa budynku 2358,31 m2. W budynku znajduje się 60 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 52 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 8 mieszkaniach. Lompy 12 a,b,c,d, - budynek mieszkalny wolnostojący, czterokondygnacyjny, dach płaski żelbetowy, kryty papą, o kubaturze 8660,00 m 3, pow. użytkowa budynku 1914,64 m2. W budynku znajduje się 48 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 38 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 10 mieszkaniach. Dr Rostka 1 a,b,c - budynek mieszkalny wolnostojący, czterokondygnacyjny, dach płaski żelbetowy, kryty papą, o kubaturze 8941,00 m 3, pow. użytkowa budynku 1753,91 m2. W budynku znajduje się 36 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 23 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 13 mieszkaniach. Dr Rostka 2 a,b,c - budynek mieszkalny wolnostojący, czterokondygnacyjny, dach płaski żelbetowy, kryty papą, o kubaturze 8941,00 m 3, pow. użytkowa budynku 1751,84 m2. W budynku znajduje się 36 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 23 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 13 mieszkaniach. Lompy 6 a,b,c,d - budynek mieszkalny wolnostojący, czterokondygnacyjny, dach płaski żelbetowy, kryty papą, o kubaturze 11 476,00 m 3, pow. użytkowa budynku 2422,09 m2. W budynku znajduje się 48 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 41 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 7 mieszkaniach. Kadetów 3 a,b,c,d - budynek mieszkalny wolnostojący, czterokondygnacyjny, dach płaski żelbetowy, kryty papą, o kubaturze 11 004,00 m 3, pow. użytkowa budynku 2086,15 m2. W budynku znajduje się 46 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 36 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 10 mieszkaniach. Wymagany zakres opracowania dotyczący każdego z zadań: 1. W zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 1) inwentaryzacja budowlana budynku, 2) audyt energetyczny dla budynku, 3) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku na podstawie Warunków Technicznych obowiązujących od 2021r ( WT 2021) wraz z projektowaną charakterystyką energetyczną budynku obejmujący: a) docieplenie ścian zewnętrznych wraz z naprawą hydroizolacji ścian piwnic, b) docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną, c) wymiana stolarki okiennej drewnianej i stalowej w piwnicach, na klatkach schodowych i w części mieszkań, d) wymiana drzwi zewnętrznych do klatek schodowych, e) likwidacja zsypów na węgiel do pomieszczeń piwnic, f) elementy małej architektury jak opaska wokół budynku, balustrady itp., g) kolorystyka elewacji, h) przedmiar robót, i) kosztorys inwestorski, j) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 4) projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 5) projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z doborem kotłów gazowych, obejmujący: dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, 6) przedmiary robót, 7) kosztorysy inwestorskie, 8) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 9) zbiorcze zestawienie kosztów. 2. dokumentacja projektowa powinna składać się z: 1) projektu wykonawczego docieplenia budynku 4 egz., 2) audytu energetycznego budynku 2 egz., 3) projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji c.o. 4 egz., 4) projektu budowlanego instalacji gazu 5 egz. wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, 5) kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże 2 egz., 6) przedmiaru robót z podziałem na branże 2 egz., 7) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 2 egz., 3. Ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie PDF lub w wersji edytowalnej (w przypadku deklaracji wykonawcy o dostarczeniu zamawiającemu takiej wersji ) odpowiednio pogrupowane i opisane. 4. Zakres prac niezbędnych do projektowania: 1) przeprowadzenie wizji na obiekcie, 2) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, 3) uzyskanie danych do projektowania w tym opinii kominiarskiej, Miejskiego Konserwatora zabytków oraz uzyskanie warunków dostaw gazu z Rozdzielni gazu, 4) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem, 5) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 183069,97
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin25,00
Dokumentacja w wersji edytowalnej 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 1 a, b, ul. Patriotów 9 a, b, c, ul. Patriotów 14 a, b, c ,d, ul. Patriotów 8 a, b, c, Patriotów 10 a, b, ul. Patriotów 12 a, b, c, ul. Śniadeckiego 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Bogusławskiego 1 a,b - budynek mieszkalny wolnostojący, trzykondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 4230,00 m 3, pow. użytkowa budynku 800,50m2, w tym pow. lokali usługowych 202,30 m2, pow. lokali mieszkalnych 598,20 m2. W budynku znajduje się 14 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 13 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 1 mieszkaniach. Patriotów 9 a,b,c - budynek mieszkalny wolnostojący, trzykondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 7912,00 m 3, pow. użytkowa budynku 1130,35 m2. W budynku znajdują się 24 mieszkania. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 24 mieszkaniach. Śniadeckiego 5 - budynek mieszkalny wolnostojący, trzykondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 3423,00 m 3, pow. użytkowa budynku 479,76 m2, w tym pow. użytkowa lokali usługowych 73,00 m2, i pow. użytkowa mieszkań 406,76 m2. W budynku znajduje się 10 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 8 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 2 mieszkaniach. Patriotów 14 a,b,c,d - budynek mieszkalny wolnostojący, trzykondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 9406,08 m 3, pow. użytkowa budynku 1559,97m2, w tym pow. lokali usługowych 360,06 m2 i pow. lokali mieszkalnych 1199,91 m2. W budynku znajduje się 28 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 20 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 8 mieszkaniach. Patriotów 8 abc - budynek mieszkalny wolnostojący, czterokondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 6352,00 m3, pow. użytkowa budynku 1269,91 m2, w tym pow. lokali usługowych 106,30 m2, i pow. lokali mieszkalnych 1163,61 m2. W budynku znajduje się 25 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w Patriotów 10 abc - budynek mieszkalny wolnostojący, czterokondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 3981,42 m3, pow. użytkowa budynku 995,26 m2, w tym pow. lokali usługowych 57,10 m2 i pow. lokali mieszkalnych 938,16m2. W budynku znajdują się 22 mieszkania. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 17 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 5 mieszkaniach. Patriotów 12 abc - budynek mieszkalny wolnostojący, czterokondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 7012,00 m 3, pow. użytkowa budynku 1269,91 m2 w tym pow. lokali usługowych 101,80 m2 i pow. lokali mieszkalnych 1122,34 m2. W budynku znajduje się 26 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 22 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 4 mieszkaniach. Wymagany zakres opracowania dotyczący każdego z zadań: 1. W zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 1) inwentaryzacja budowlana budynku, 2) audyt energetyczny dla budynku, 3) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku na podstawie Warunków Technicznych obowiązujących od 2021r ( WT 2021) wraz z projektowaną charakterystyką energetyczną budynku obejmujący: a) docieplenie ścian zewnętrznych wraz z naprawą hydroizolacji ścian piwnic, b) docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną, c) wymiana stolarki okiennej drewnianej i stalowej w piwnicach, na klatkach schodowych i w części mieszkań, d) wymiana drzwi zewnętrznych do klatek schodowych, e) likwidacja zsypów na węgiel do pomieszczeń piwnic, f) elementy małej architektury jak opaska wokół budynku, balustrady itp., g) kolorystyka elewacji, h) przedmiar robót, i) kosztorys inwestorski, j) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 4) projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 5) projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z doborem kotłów gazowych, obejmujący: dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, 6) przedmiary robót, 7) kosztorysy inwestorskie, 8) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 9) zbiorcze zestawienie kosztów. 2. dokumentacja projektowa powinna składać się z: 1) projektu wykonawczego docieplenia budynku 4 egz., 2) audytu energetycznego budynku 2 egz., 3) projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji c.o. 4 egz., 4) projektu budowlanego instalacji gazu 5 egz. wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, 5) kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże 2 egz., 6) przedmiaru robót z podziałem na branże 2 egz., 7) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 2 egz., 3. Ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie PDF lub w wersji edytowalnej (w przypadku deklaracji wykonawcy o dostarczeniu zamawiającemu takiej wersji ) odpowiednio pogrupowane i opisane. 4. Zakres prac niezbędnych do projektowania: 1) przeprowadzenie wizji na obiekcie, 2) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, 3) uzyskanie danych do projektowania w tym opinii kominiarskiej, Miejskiego Konserwatora zabytków oraz uzyskanie warunków dostaw gazu z Rozdzielni gazu, 4) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem, 5) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 116395,15
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin25,00
Dokumentacja w wersji edytowalnej15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Kadetów 4 a, b, c ,d, ul. Kadetów 6 a, b, c, d, e, ul. Patriotów 6 a, b, ul. Patriotów 4 a, b, c
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Kadetów 4 a,b,c,d - budynek mieszkalny wolnostojący, czterokondygnacyjny, dach płaski żelbetowy, kryty pap, o kubaturze 10 639,20 m 3 pow. użytkowa budynku 1880,76m2, w tym pow. lokali usługowych 482,90 m2 i pow. lokali mieszkalnych 1397,86 m2. W budynku znajdują się 24 mieszkania. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 17 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 7 mieszkaniach. Kadetów 6 a,b,c,d,e - budynek mieszkalny wolnostojący, czterokondygnacyjny, dach płaski żelbetowy, kryty pap, o kubaturze 8607,00 m 3, pow. użytkowa budynku 2253,60m2 w tym pow. lokali usługowych 11,10 m2 i pow. lokali mieszkalnych 2242,50 m2 . W budynku znajduje się 58 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 48 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 10 mieszkaniach. Patriotów 6 ab - budynek mieszkalny wolnostojący, trzykondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 4797,00 m 3 , pow. użytkowa budynku 867,04 m2 w tym pow. lokali usługowych 167,70 m2 i pow. lokali mieszkalnych 699,34 m2. W budynku znajduje się 17 mieszkań. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 14 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 3 mieszkaniach. Patriotów 4 abc - budynek mieszkalny wolnostojący, czterokondygnacyjny, dach kopertowy, więźba drewniana, kryty gontem papowym, o kubaturze 7527,00 m 3, pow. użytkowa budynku 1372,55 m2 w tym pow. lokali mieszkalnych 1372,55 m2. W budynku znajdują się 33 mieszkania. Budynek posiada ogrzewanie piecowe w 30 mieszkaniach i instalacje etażowe c.o z kotłem gazowym w 3 mieszkaniach. Wymagany zakres opracowania dotyczący każdego z zadań: 1. W zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 1) inwentaryzacja budowlana budynku, 2) audyt energetyczny dla budynku, 3) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku na podstawie Warunków Technicznych obowiązujących od 2021r ( WT 2021) wraz z projektowaną charakterystyką energetyczną budynku obejmujący: a) docieplenie ścian zewnętrznych wraz z naprawą hydroizolacji ścian piwnic, b) docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną, c) wymiana stolarki okiennej drewnianej i stalowej w piwnicach, na klatkach schodowych i w części mieszkań, d) wymiana drzwi zewnętrznych do klatek schodowych, e) likwidacja zsypów na węgiel do pomieszczeń piwnic, f) elementy małej architektury jak opaska wokół budynku, balustrady itp., g) kolorystyka elewacji, h) przedmiar robót, i) kosztorys inwestorski, j) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 4) projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji c.o. wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 5) projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z doborem kotłów gazowych, obejmujący: dobór i lokalizację kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, 6) przedmiary robót, 7) kosztorysy inwestorskie, 8) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 9) zbiorcze zestawienie kosztów. 2. dokumentacja projektowa powinna składać się z: 1) projektu wykonawczego docieplenia budynku 4 egz., 2) audytu energetycznego budynku 2 egz., 3) projektu wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji c.o. 4 egz., 4) projektu budowlanego instalacji gazu 5 egz. wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, 5) kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże 2 egz., 6) przedmiaru robót z podziałem na branże 2 egz., 7) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 2 egz., 3. Ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie PDF lub w wersji edytowalnej (w przypadku deklaracji wykonawcy o dostarczeniu zamawiającemu takiej wersji ) odpowiednio pogrupowane i opisane. 4. Zakres prac niezbędnych do projektowania: 1) przeprowadzenie wizji na obiekcie, 2) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, 3) uzyskanie danych do projektowania w tym opinii kominiarskiej, Miejskiego Konserwatora zabytków oraz uzyskanie warunków dostaw gazu z Rozdzielni gazu, 4) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem, 5) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 75828,02
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin25,00
Dokumentacja w wersji edytowalnej15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: