Ogłoszenie nr 507462-N-2020 z dnia 29.01.2020 r.

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.: przeprowadzenie kursów i zajęć dla uczestników projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 29119807700000, ul. ul. Sandomierska  26A , 27-400  Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 249 50 01; 248 03 70, e-mail kargulewicz_mrozinska@arl.ostrowiec.pl, faks 41 248 03 71.
Adres strony internetowej (URL): www.arl.ostrowiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.arl.ostrowiec.pl/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.arl.ostrowiec.pl/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ul. Sandomierska 26A, 27 - 400 Ostrowiec Św.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przeprowadzenie kursów i zajęć dla uczestników projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego
Numer referencyjny: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/1
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
7


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest przeprowadzenie kursów i zajęć dla uczestników projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) zgodnie z postanowieniami określonymi poniżej: 1) Część 1 zamówienia pn. przeprowadzenie kursu Księgowość dla ekonomistów z ECDL Celem kursu jest zapoznanie uczestników (uczniów) z podstawowymi pojęciami oraz operacjami księgowymi z wykorzystaniem programów komputerowych (np. Enova) oraz przygotowanie uczestników do egzaminu ECDL BASE B1-B4. • Liczba godzin zajęć: 120 • Termin realizacji: III-VI 2020, w terminach ustalonych z Zamawiającym • Miejsce realizacji: Ostrowiec Świętokrzyski, osiedle Słoneczne 33 - Kurs przeprowadzany w ZS nr 1 w salach nieodpłatnie udostępnionych na potrzeby realizacji kursu. • Wymagane zagadnienia do omówienia z uczestnikami: a) Zagadnienia księgowe – 85 h (45 h teorii, 40 h praktyki)  księgowanie podstawowych operacji gospodarczych;  sporządzanie prostego sprawozdania finansowego;  posługiwanie się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi  obsługa programów księgowych. Część zakończona egzaminem wewnętrznym przeprowadzanym przez prowadzącego. b) Zagadnienia z zakresu obsługi komputera przygotowujące do zdania egzaminu ECDL – 35 h, poziom BASE: B1 , B2, B3, B4.(5 h zajęć teoretycznych, 30 h zajęć praktycznych)  B1 Podstawy pracy z komputerem - Moduł ten obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z korzystaniem z urządzeń komputerowych, tworzeniem i zarządzaniem plikami oraz bezpieczeństwem danych.  B2 Podstawy pracy w sieci - Moduł ten obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z Internetem i usługami internetowymi: przeglądaniem Internetu, efektywnym wyszukiwaniem informacji w Internecie, komunikacją online i pocztą elektroniczną.  B3 Przetwarzanie tekstów - Moduł ten pozwala wykazać się znajomością aplikacji do edycji tekstu podczas tworzenia dokumentów, ich formatowania i drukowania.  B4 Arkusze kalkulacyjne - Moduł ten pozwala kandydatowi wykazać się znajomością budowy arkusza kalkulacyjnego, umiejętnościami tworzenia dokumentu, modyfikowania go i dokonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym. Uczestnicy szkolenia przystąpią do egzaminu zewnętrznego przed instytucją certyfikującą, którego funkcję pełni Polskie Towarzystwo Informatyczne. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskają Certyfikat ECDL BASE, potwierdzający nabycie kwalifikacji w zakresie korzystana z komputera. Harmonogram zajęć obejmować będzie 24 dni zajęć z uwzględnieniem, że uczestnikami kursu są uczniowie szkoły. Zamawiający ponosi koszty ubezpieczenia NNW uczestników, poczęstunku (obiad), pendrivów oraz egzaminu ECDL BASE B1-B4. Zamawiający wydaje certyfikaty dotyczące udziału w szkoleniu. Zamawiający zapewnia komputery z oprogramowaniem księgowym oraz niezbędnym do przygotowania do egzaminu ECDL BASE B1-B4 2) Część 2 zamówienia pn. przeprowadzenie kursu fotografia I i II stopnia Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności przez uczestników (uczniów) w zakresie fotografii, komponowania i obróbki obrazu. • Liczba godzin zajęć: 60 h w każdej edycji, • Liczba edycji: 2, • Liczba osób: pierwsza edycja – 15 osób, druga edycja – 10 osób, • Termin realizacji: III – VI 2020 r., III – VI 2021, r. w terminach ustalonych z Zamawiającym • Miejsce realizacji: ZS nr 2 – os. Słoneczne 45, 27-400 Ostrowiec Św. a. Kurs fotografia I stopnia • Wymagane zagadnienia do omówienia z uczestnikami: 1. Aparat fotograficzny  Rodzaje, możliwości, wyposażenie.  Obiektywy.  Oświetlenie dodatkowe.  Rodzaje kart pamięci do zapisu zdjęć.  Prawidłowy pomiar ekspozycji.  Zastosowanie filtrów fotograficznych. 2. Obraz fotograficzny i jego kompozycja  Światło w obrazie.  Głębia ostrości.  Perspektywa.  Ruch w obrazie /zamrożony i dynamiczny/. 3. Parametry aparatu – wykorzystanie w praktyce  Ustawianie jakości rejestracji obrazu.  Rejestracja w trybie manualnym i pełnej automatyki.  Kolorystyka zdjęcia a balans bieli.  Korekta balansu bieli automatyczna i wg wzorca. 4. Podstawy obróbki i zarządzania zbiorami zdjęć /8 godz./  Podstawowe informacje o korekcie obrazu w programach graficznych – Photoshop, PaintShopPro, Gimp.  Laboratorium fotograficzne – przygotowanie plików.  Samodzielne wydruki – przygotowanie plików. b. Fotografia II stopnia • Wymagane zagadnienia do omówienia z uczestnikami: 1. Budowa i zasada działania cyfrowych aparatów fotograficznych  Sprzęt wspomagający i rozszerzający możliwości aparatu.  Rodzaje oświetlenia zewnętrznego.  Twórcze zastosowane filtrów fotograficznych. 2. Kreatywne spojrzenie na tematy zdjęć 3. Cyfrowa ciemnia fotograficzna – Photoshop  Anatomia obrazu cyfrowego.  Kalibracja monitora.  Przestrzenie barwne / sRgb, RGB, Lab /.  Korekta fragmentu i całego zdjęcia.  Cyfrowa korekta usterek / aberacje, czerwone oczy, itp.  Cyfrowy negatyw – RAW. Potęga możliwości.  Tworzenie montaży, kolaży i kompozycji z fotografii.  Techniki artystyczne Uczestnicy szkolenia przystąpią do egzaminu kompetencji przeprowadzony przez prowadzącego. Po zdanym egzaminie uzyskają certyfikat kompetencji wydany przez Zamawiającego. Harmonogram zajęć powinien obejmować 12 dni zajęć z uwzględnieniem, że uczestnikami kursu są uczniowie szkoły. Zamawiający ponosi koszty ubezpieczenia NNW uczestników, poczęstunku (obiad), pendrive’ów. Zamawiający wydaje certyfikaty dotyczące udziału w szkoleniu. Zamawiający zapewnia komputery z oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia (np. Photoshop, PaintShopPro, Gimp) oraz aparaty fotograficzne (5 sztuk), drukarkę termosublimacyjną. 3) Część 3 zamówienia pn. "Kurs grafiki komputerowej II i III stopnia" Celem kursu jest zdobycie przez uczestników (uczniów) zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie technik transformacji obiektów, zdjęć i rysunków. • Liczba godzin zajęć: 60 h • Liczba osób: 15 osób • Termin realizacji: III – VI 2020 r., w terminach ustalonych z Zamawiającym, • Miejsce realizacji: ZS nr 2 – os. Słoneczne 45, 27-400 Ostrowiec Św. I. Kurs grafika komputerowa II stopień • Liczba godzin: 30 • Wymagane zagadnienia do omówienia z uczestnikami: CorelDraw  1. Zaawansowane techniki transformacji obiektów  Elementy wspomagające pracę (siatki, prowadnice, linijki)  Konfiguracja programu  Drukowanie Photoshop  Złożone techniki edycji zdjęć cyfrowych  Malarstwo cyfrowe  Wykorzystanie ścieżek  Zaawansowane techniki pracy z warstwami  Inne techniki obróbki zdjęć Illustrator  Podstawowe techniki rysownicze  tworzenie figur geometrycznych  typy i zastosowanie pędzli  zastosowanie poleceń do pracy na ścieżkach  techniki rysunku wykorzystujące obiekty pełne (narzędzie do zniekształceń, siatka gradientu)  Efekty specjalne  Malowanie w Illustratorze  Rysowanie piórkiem i ołówkiem  Praca z tekstem  Tworzenie: reklamy, wizytówki, broszury II. Grafika komputerowa III stopień • Wymagane zagadnienia do omówienia z uczestnikami: Photoshop  Narzędzia od grafiki wektorowej: wypełnianie kolorem, zmiana wyglądu konturu, przekształcanie obiektów  Wykorzystanie masek: korekcja przy użyciu maski, tworzenie maski gradientowej  Przygotowanie zdjęć do publikacji: zmiana parametrów zdjęcia (rozdzielczość, wielkość), zmiana modelu koloru  Modele kolorów. Ustawienia użytkownika: modele RGB, CMYK oraz HSB, duotony, praca ze starymi zdjęciami, dobieranie kolorów, wykorzystaniem kanałów, bichromia, stosowanie modelu Lab  Skanowanie obiektów graficznych: działanie i parametry skanerów, techniki skanowania, wskazówki do skanowania Illustrator  Wstawianie i techniki pracy z tekstem: otaczanie grafiki tekstem, łączenie grafiki z tekstem, odstępy między obiektami  Warstwy: wstawianie warstw, wykorzystanie warstw  Redakcja techniczna: dobór marginesów, zasady składu tekstów  Poligrafia: zmiana parametrów zdjęć przeznaczonych do druku, przygotowanie publikacji do druku, ustawianie znaczników drukarskich, przygotowanie prac wieloużytkowych  Przygotowanie reklamy Uczestnicy szkolenia przystąpią do egzaminu kompetencji przeprowadzonego przez prowadzącego. Po zdanym egzaminie uzyskają certyfikat kompetencji wydany przez Zamawiającego. Zamawiający zapewnia komputery z oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia (np. Photoshop, CorelDraw, itp.) oraz tablety graficzne, drukarki. Zamawiający ponosi koszty ubezpieczenia NNW uczestników, poczęstunku (obiad), pendrive’ów. Harmonogram zajęć powinien obejmować 6 dni zajęć z uwzględnieniem, że uczestnikami kursu są uczniowie szkoły. 4) Część 4 zamówienia pn. "Kurs obsługi programu AUTOCAD" Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z podstawowymi i zaawansowanymi poleceniami i funkcjami programu AutoCAD • Liczba godzin: 45 h w każdej edycji, • Liczba edycji: 2, • Termin realizacji: III –VI 2020 r., III –VI 2021 r., w terminach ustalonych z Zamawiającym, • Miejsce realizacji: ZS nr 2 – os. Słoneczne 45, 27-400 Ostrowiec Św. • Wymagane zagadnienia do omówienia z uczestnikami: Interfejs programu AutoCAD  Wygląd głównego okna aplikacji: Paski narzędzi, Kursor i Obszar roboczy, Zakładki, Linia poleceń, Pasek stanu – klawisze funkcyjne, Klawisz Escape Lokalny układ współrzędnych (LUW)  Dopasowanie programu do własnych potrzeb (zmiana wyglądu głównego okna aplikacji, dostosowanie pasków narzędzi, tworzenie własnych pasków narzędzi)  Tworzenie rysunków (używanie standardu, szablony, kreatory)  Otwieranie rysunków istniejących w formacie DWG  Zapisywanie rysunków w dowolnych formatach Tworzenie podstawowych obiektów  Rysowanie linii / prostej / multilinii / polilinii  Metody oglądania rysunku ZOOM, PAN  Rysowanie okręgu / łuku / elipsy  Rysowanie wieloboku / prostokąta / splajnu Edycja obiektów  wymaż / kopiuj / przesuń / obrót  lustro / odsuń /szyk  utnij / wydłuż / przedłuż /rozciągnij / przerwij  tryby lokalizacji względem obiektu  omówienie uchwytów  skala /fazuj / zaokrągl  Zmienne systemowe Wymiarowanie  wymiarowanie kątowe, baza, szybka linia odniesienia, szeregowe  rysowanie odnośników, tolerancja (kolor odnośników  edycja napisu wymiarowego  obracanie napisu, przesuwanie wymiaru  tworzenie nowego stylu wymiarowego  zaokrąglanie wartości wymiarowej  zmiana czcionki wymiarowej  szybkie wymiarowanie Warstwy  tworzenie nowej linii / Kolor / Rodzaj linii / Szerokość linii / Styl kreślenia  jak utworzyć atrybut  jak umieścić atrybuty w bloku  atrybut widoczny i niewidoczny  modyfikacja atrybutu (zmiana nazwy, rodzaj)  Warstwa Widoczna/Ukryta  Zablokuj/Odblokuj we wszystkich rzutniach  Zamknij/Otwórz Tekst  dwuwierszowy  ułamki  czcionka / style napisów / treść napisów / wysokość napisów / justyfikacja  podgląd wpisywanego tekstu  zmiana wysokości napisów, zmiana stylu napisów  nowy rodzaj czcionki  tekst pod określonym kątem / tekst w pionie  wpasowanie napisu pomiędzy 2 punkty  sprawdzanie pisowni  paragraf tekstowy / kolor / szerokość / czcionka / granice  Blok – 5h  tworzenie nowego bloku, usuwanie i modyfikacja bloku  wstawianie bloku, biblioteka bloków  nazwa bloku, odbicie lustrzane, punkt wstawiania  bloki o różnych kolorach i typach linii  podgląd przed wstawieniem bloku  odzyskiwanie obiekty po wstawieniu do bloków  wykorzystanie bloku przy tworzeniu innych rysunków Kreskowanie  Wybór obszaru do kreskowania  Wybór wzoru kreskowania  Podgląd kreskowania  Skala  Dziedziczenie parametrów kreskowania  Multilinia / jak utworzyć styl multilinii / jak sterować końcówkami multilinii  Modyfikacja multilinii Drukowanie  Podgląd wydruku  Ustawienie urządzenia drukującego – Konfiguracja plotera  Edytor konfiguracji urządzenia drukującego  Arkusze i rzutnie  Kreśl do pliku Rysunek izometryczny Wprawki, testy, bardziej zaawansowane przykłady Uczestnicy szkolenia przystąpią do egzaminu kompetencji przeprowadzonego przez prowadzącego. Po zdanym egzaminie uzyskają certyfikat kompetencji wydany przez Zamawiającego. Zamawiający ponosi koszty ubezpieczenia NNW uczestników, poczęstunku (obiad), pendrive’ów. Harmonogram zajęć powinien obejmować 7 dni zajęć z uwzględnieniem, że uczestnikami kursu są uczniowie szkoły . Zamawiający zapewnia komputery z oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia. 5) Część 5 zamówienia pn. „Kurs CUKIERNIK” Cel: przygotowanie uczestników (uczniów) do uzyskania kwalifikacji w zawodzie Cukiernik, zakończony egz. czeladniczym, po pozytywnym zdaniu egz. Uczestnicy otrzymują kwalifikacje w zawodzie cukiernik (świadectwo czeladnicze). • Liczba godzin: nie mniej niż :180 h, 80 h teorii; 100 h praktyki, • Termin realizacji: luty – czerwiec 2020 r., w terminach ustalonych z Zamawiającym, • Liczba osób: 10 • Miejsce realizacji: Ostrowiec Świętokrzyski, osiedle Słoneczne 48, zajęcia realizowane poza godzinami lekcyjnymi z uwzględnieniem, że uczestnikami kursu będą uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. • Wymagane zagadnienia do omówienia z uczestnikami:  Program szkolenia: 1. Wyposażenie stanowiska pracy, organizacja stanowiska pracy; terminologia stosowana w cukiernictwie: •narzędzia, maszyny i urządzenia wykorzystywane w pracy 2. Podstawowe zagadnienia z zakresu bhp, ppoż. oraz pierwszej pomocy 3. Wymogi systemu HACCP w gastronomii, 4.Procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności: •prawidłowa obróbka wstępna i termiczna produktów spożywczych dla zachowania ich walorów smakowych i bezpiecznego przechowywania, •zasady racjonalnego doboru surowców i ich maksymalnego wykorzystania w kuchni, •techniki rozpoznawania przydatności surowców do produkcji 5. Surowce i materiały pomocnicze stosowane w cukiernictwie - sposoby doboru surowców do poszczególnych wyrobów  Część praktyczna- warsztaty cukiernicze, sporządzanie różnych rodzajów ciast i wyrobów cukierniczych czyli: praktyczne zastosowanie procesów technologicznych w cukiernictwie 1. Kruche ciasta: •podstawowe i słone, •ciasto półkruche, •kruche ciasteczka, •do spodów, serników lub szarlotek lub babeczek lub lekkich tart 2. Ciasta ucierane 3. Ciasta biszkoptowe: •biszkopty jako podstawy do innych ciast, ciastka korpusowe; •wykorzystanie ciasta biszkoptowego do produkcji różnych wyrobów: m.in. rolady, krajanki tortowe 4. Kremy lub pianki, musy, mleczka oraz panna cotta: •sekrety udanych kremów 5. Serniki: •sernik tradycyjny, •sernik na zimno 6. Przygotowanie i podstawy pracy z karmelem 7. Flan lub crème brûlée 8. Podstawy pracy z czekoladą: •tajniki i techniki pracy z czekoladą, •polewy i ozdoby czekoladowe 9. Torty na bazie ciast biszkoptowych + dekoracja 10. Cupcake lub muffiny + dekoracja 11. Pierniki lub pierniczki i keksy 12. Cake popsy lub bajaderki, nugaty 13. Podstawy Dekorowania: •wykorzystanie barwników, masy marcepanowej, lukrów plastycznych i innych, •dekorowanie, m.in. kremami, czekoladą, lukrem plastycznym, •informacje o różnych rodzajach mas plastycznych, •użycie barwników spożywczych z lukrem i masą cukrową, •użycie dekoracji i tworzenie tortów piętrowych 14. Beza i makaroniki + dodatki 15. Faworki i pączki 16. Ciasta drożdżowe, makowce, strudle 17. Najnowsze trendy w wyrobach cukierniczych: •ekspozycja i aranżacja 18. Zarządzanie lokalem gastronomicznym Ze względu na to, iż uczestnikami kursu są osoby niepełnosprawne, prowadzący zobowiązany jest posiadać kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki. Zamawiający ponosi koszty: ubezpieczenia NNW uczestników, poczęstunku (obiad), podręczników, egzamin czeladniczy, poczęstunek (obiad), odzież roboczą, materiały do zajęć praktycznych i materiały dydaktyczne. Harmonogram zajęć powinien obejmować 30 dni zajęć. Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, wydany przez Zamawiającego oraz świadectwo czeladnicze w zawodzie cukiernik. 6) Część 6 zamówienia pn. „Szkolenie TIK” Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji nauczycieli ZS nr 3 w Ostrowcu Św. w zakresie wykorzystania w nauczaniu przedmiotów zawodowych technologii informacyjno-komunikacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz realizacji nauczania w nowoczesny i atrakcyjny sposób · Liczba godzin: 20 · Termin realizacji: I.2020-XII.2020, w terminach ustalonych z Wnioskodawcą · Liczba osób: 10 · Miejsce realizacji: Ostrowiec Świętokrzyski, ZS nr 3, ul. Sandomierska 2 · Wymagane zagadnienia do omówienia z uczestnikami: - Szkolenie przygotowuje uczestników do wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy nauczyciela. Obejmuje zagadnienia z zakresu prawnych, etycznych, społecznych i ekonomicznych aspektów rozwoju i zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej, nauki i pracy w środowisku technologii, w tym znajomości aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie, korzystania z zasobów i podstawy pracy na platformie edukacyjnej. Uczestnicy szkolenia przystąpią do egzaminu kompetencji, który zostanie przeprowadzony przez prowadzącego. Po zdanym egzaminie uzyskają certyfikat kompetencji wydany przez Zamawiającego. Zamawiający wydaje certyfikaty dotyczące udziału w szkoleniu. Zamawiający zapewnia komputery z oprogramowaniem, tablice interaktywne, projektowy multimedialne i inny sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia. 7) Część 7 zajęcia z Socjoterapii - zajęcia grupowe w SOSW Zajęcia z uczniami szkoły. Celem zajęć jest rozwiązywanie problemów uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w relacjach interpersonalnych, przepracowanie/korekcja sądów o rzeczywistości. Liczba godzin: 15 spotka n x 4h, łącznie 60 h Przewiduje się możliwość innej organizacji zajęć celem dostosowania harmonogramu spotkań do potrzeb uczestników. · Termin realizacji: II.2020-VI.2020, w terminach ustalonych z Wnioskodawcą · Liczba osób: 10 · Miejsce realizacji: Ostrowiec Świętokrzyski, os. Słoneczne 48 · Program zajęć umożliwia realizacje następujących celów: Cele terapeutyczne dotyczą głównie: - odreagowania emocji, - rozwiązywania problemów, trudnych sytuacji, - lepszego zrozumienia ludzkich zachowań, - otrzymywania wsparcia od grupy, - przyjmowania i dawania informacji zwrotnych, - poznania i nazywania własnych emocji. Cele edukacyjne dotyczą przede wszystkim: - uczenia stawiania granic, odmawiania, - przełamywania nieśmiałości, - uczenia radzenia sobie w sytuacjach stresowych, - uczenia nawiązywania kontaktów, - umiejętności wyrażania swoich uczuć, - umiejętności wytyczania celu, - umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i brania za nie odpowiedzialności, - wyszukiwania zainteresowań, własnych możliwości i predyspozycji, - uczenia tolerancji i akceptacji drugiego człowieka, - uczenia współpracy i współdziałania. Cele rozwojowe dotyczą głównie: - poznania samego siebie, - poznania swoich mocnych i słabych stron, - poznania swoich talentów, zdolności, - budowania poczucia własnej wartości, - doskonalenia umiejętności zachowań asertywnych, - kształtowania inteligencji emocjonalnej - rozpoznawanie, nazywanie emocji i uczuć, - doskonalenie informacji zwrotnych.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80530000-8
80531000-5
80510000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.06.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek szczegółowy w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:  dysponuje co najmniej jedną osobą (trenerem/instruktorem) skierowanym do realizacji przedmiotowego zamówienia i odpowiedzialną za prowadzenie zajęć/kursu, z wykształceniem wyższym lub zawodowym adekwatnym do tematyki czynności wykonywanych w ramach kursu/zajęć lub certyfikatem/zaświadczeniem umożliwiającym przeprowadzenie danych czynności w ramach kursu/zajęć, oraz z doświadczeniem zawodowym tj. przeprowadzeniem co najmniej jednego kursu/ zajęć z zakresu odpowiadającego czynnościom wykonywanym w ramach kursu/zajęć. Trenerzy/instruktorzy powinni posiadać wykształcenie wyższe lub zawodowe adekwatne do tematyki kursu/zajęć lub certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego kursu/zajęć, w przypadku zadania 5 i 7 wymagane jest posiadanie wykształcenia z zakresu oligofrenopedagogiki, w zakresie zadania 7 wymagane aby prowadzący posiadał dodatkowo studia pedagogiczne o specjalizacji socjoterapia lub pedagogika resocjalizacyjna lub pokrewna specjalność lub studia podyplomowe albo kurs zawodowy w zakresie socjoterapii lub resocjalizacji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
aktualne na dzień„ składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia wg wzoru – załącznik nr 2, oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, wg wzoru - załącznik nr6
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca składa: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału‚ w postępowaniu według wzoru jak w załączniku nr 3 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Formularz oferty€“ załącznik Nr 1 do SIWZ 2. Podpisany projekt umowy- załącznik Nr 7 do SIWZ. 3. Dokument z, którego wynika prawo do podpisania oferty lub innych dokumentów składanych z ofertą…, chyba ze Zamawiający może je uzyskać‡ w szczególności za pomocą… bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca wskaże‚ ten fakt w składanej ofercie. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką… zamierza przeznaczyc‡ na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy ‚złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu ›oświadczenie o przynależności lub braku › przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić‡ dowody, że powiązania z innym Wykonawcą… nie prowadzą… do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 5. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. załącznik nr 4.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie RODO (załącznik nr 8)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena0,60
doświadczenie trenera/instruktora0,40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiany wytycznych w ramach Projektu, o którym mowa w §1 w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; 2) nastąpi zmiana kadry realizującej kurs w wyniku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych (np. choroba, śmierć, rozwiązanie stosunku pracy), których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, pod warunkiem, że nowo wskazany wykładowca będzie posiadał wykształcenie i doświadczenie w zakresie ilości przeprowadzonych szkoleń z tematu objętego zamówieniem, 3) nastąpi zmiana terminu realizacji usługi spowodowana zmianą kadry realizującej kurs (zgodnie z literą pkt 2) lub ustaleniem terminu egzaminu przez przedstawicieli instytucji zewnętrznych lub koniecznością dostosowania terminu szkolenia do harmonogramu wsparcia wielomodułowego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: przeprowadzenie kursu Księgowość dla ekonomistów z ECDL
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Celem kursu jest zapoznanie uczestników (uczniów) z podstawowymi pojęciami oraz operacjami księgowymi z wykorzystaniem programów komputerowych (np. Enova) oraz przygotowanie uczestników do egzaminu ECDL BASE B1-B4.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80510000-2, 80530000-8, 80531000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.06.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena0,60
doświadczenie trenera/instruktora0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: przeprowadzenie kursu fotografia I i II stopnia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności przez uczestników (uczniów) w zakresie fotografii, komponowania i obróbki obrazu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80510000-2, 80530000-8, 80531000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena0,60
doświadczenie trenera/instruktora0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: "Kurs grafiki komputerowej II i III stopnia"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Celem kursu jest zdobycie przez uczestników (uczniów) zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie technik transformacji obiektów, zdjęć i rysunków.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80510000-2, 80530000-8, 80531000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.06.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena0,60
doświadczenie trenera/instruktora0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: "Kurs obsługi programu AUTOCAD"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z podstawowymi i zaawansowanymi poleceniami i funkcjami programu AutoCAD
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80510000-2, 80530000-8, 80531000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.06.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena0,60
doświadczenie trenera/instruktora0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: „Kurs CUKIERNIK”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cel: przygotowanie uczestników (uczniów) do uzyskania kwalifikacji w zawodzie Cukiernik, zakończony egz. czeladniczym, po pozytywnym zdaniu egz. Uczestnicy otrzymują kwalifikacje w zawodzie cukiernik (świadectwo czeladnicze).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80510000-2, 80530000-8, 80531000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.06.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena0,60
doświadczenie trenera/instruktora0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: „Szkolenie TIK”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji nauczycieli ZS nr 3 w Ostrowcu Św. w zakresie wykorzystania w nauczaniu przedmiotów zawodowych technologii informacyjno-komunikacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz realizacji nauczania w nowoczesny i atrakcyjny sposób
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80510000-2, 80530000-8, 80531000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena0,60
doświadczenie trenera/instruktora0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Socjoterapii - zajęcia grupowe w SOSW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 7 zajęcia z Zajęcia z uczniami szkoły. Celem zajęć jest rozwiązywanie problemów uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w relacjach interpersonalnych, przepracowanie/korekcja sądów o rzeczywistości.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80511000-2, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.06.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena0,60
doświadczenia instruktora/trenera0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE: