Ogłoszenie nr 586491-N-2019 z dnia 14.08.2019 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe w mieszkaniach komunalnych z podziałem na zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Kościuszki  17 , 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (URL): bip.zgm.rybnik.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.zgm.rybnik.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.zgm.rybnik.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Forma Pisemna
Adres:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Kościuszki 17 44-200 Rybnik Dział Zamówień Publicznych i Umów pok. 26

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe w mieszkaniach komunalnych z podziałem na zadania
Numer referencyjny: DZP.2120.0056.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu mieszkań w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz instalacji gazowej, c.o., c.w.u., wod.-kan., elektrycznej niezbędnej Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zamówienie w zakresie usług. Zamówienie zostało podzielone na 5 zadań: Zadanie 1 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkania przy ul. Kolejowej 18/3 w Rybniku. Zadanie 2 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkania przy ul. Hallera 11/4 w Rybniku. Zadanie 3- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkania przy ul. Korfantego 4/2 w Rybniku. Zadanie 4 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań przy ul. Piasta 19/8 oraz Piasta 19/9. Zadanie 5- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkania przy ul. Kupiecka 2/3 w Rybniku wraz z wymianą instalacji WLZ i domofonowej z malowaniem klatki schodowej

II.5) Główny kod CPV: 71221000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 23771,30
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 100
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zadanie 1, 2, 3, 4, 5 - do 100 dni od dnia zawarcia umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty. 2. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dowód wniesienia wadium tj. gwarancję/poręczenie. 3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej bip.zgm.rybnik.pl W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wysokość wadium wynosi: Zadanie 1: 130,00 zł (sto trzydzieści złotych 00/100) Zadanie 2: 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych 00/100) Zadanie 3: 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych 00/100) Zadanie 4: 130,00 zł (sto trzydzieści złotych 00/100) Zadanie 5: 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
TERMIN40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy uzyskanie przez Wykonawcę pozwoleń, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zostanie wydane przez właściwe organy z przekroczeniem terminów ustawowych, a w przypadku braku terminu ustawowego, gdy oczekiwanie na wymagane uzgodnienia wynosi powyżej 30 dni od daty złożenia wniosku o ich wydanie, o czas przekroczenia wyżej podanego terminu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania Zamawiającemu daty złożenia wniosku oraz faktu pisemnego monitowania jego rozpatrzenia (minimum 1 raz na każde 14 dni wnioskowanego przez Wykonawcę terminu przedłużenia umowy) poprzez pismo, e-mail, fax. Przedłużenie czasu realizacji umowy możliwe jest o liczbę dni kalendarzowych przekroczenia podanych wyżej terminów. 2. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przez Wykonawcę w terminie wykonania przedmiotu umowy sytuacji opisanej w ust. 1 ze wskazaniem przyczyny. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu wykonania umowy są bezskuteczne. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 22.08.2019, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> JĘZYK POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
W sekcji III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI - Zamawiający wymaga złożenia jedynie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu. Zamawiający wypełnia obowiązek wynikający z art. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że: 1) Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z siedzibą w Rybniku, przy ul. Tadeusza Kościuszki 17, 44-200 Rybnik, adres e-mail: zgm@zgm.rybnik (dalej jako „ADO”); 2) ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się skontaktować pod adresem: ul. Tadeusza Kościuszki 17, 44-200 Rybnik. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ,,Ustawy Pzp’’, w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w specyfikacji przetargowej; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ,,Ustawy Pzp’’; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ,,Ustawy Pzp’’ oraz zgodnie z zapisami Instrukcji kancelaryjnej, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, nie dłużej niż 10 lat; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ,,Ustawy Pzp’’, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ,,Ustawy Pzp’’; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkania przy ul. Kolejowej 18/3 w Rybniku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1) inwentaryzacja budowlana lokalu mieszkalnego, 2) projekt budowlany instalacji wewnętrznej gazu wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę (Zamawiający wystąpi z wnioskiem), 3) projekty wykonawcze – budowlany, branżowe, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót z podziałem na branże, 5) przedmiary robót z podziałem na branże, 6) kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże (wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty protokolarnego przekazania dokumentacji). W dokumentacji należy uwzględnić przyłączenie do mieszkania części strychu, wydzielenie pomieszczenia łazienki z istniejącego układu mieszkania oraz zaprojektowanie wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej. Wymagane jest uzgodnienie dokumentacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Charakterystyka mieszkań: Mieszkanie gminne zlokalizowane na terenie miasta Rybnika. Mieszkanie znajduje się w budynku, który jest wyposażony w instalację wod.-kan., elektryczną. Mieszkanie ogrzewane pierwotnie przy użyciu pieców kaflowych. Mieszkanie niezamieszkałe, składające się z pokoju i kuchni. Wymagany zakres opracowania: 1) zaprojektowanie wentylacji pomieszczeń kuchni i łazienki oraz przewodów spalinowych, 2) zaprojektowanie centralnego ogrzewania etażowego oraz ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie gazowego kotła dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania, 3) wymiana instalacji elektrycznej, c.w.u., wod.-kan., gazowej, 4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 5) wykończenie mieszkań: a) ściany, sufity – tynki III kat., gładzie gipsowe malowane farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych, kuchnia – płytki ścienne nad urządzeniami i blatem kuchennym (fartuch), łazienka – płytki ceramiczne ścienne, b) podłogi, posadzki – pokoje panele 4 stopień ścieralności, przedpokój, kuchnia, łazienka – płytki ceramiczne podłogowe, 6) stolarka drzwiowa i okienna w mieszkaniu zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi, 7) wyposażenie: kuchni – zlewozmywak wraz z szafką, kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, łazienka: - umywalka, ubikacja z sedesem, wanna lub kabina prysznicowa, podejście wod.- kan. dla pralki. Dokumentacja projektowa powinna składać się z: 1) inwentaryzacji budowlanej lokalu mieszkalnego - 2 egz. 2) projektu budowlanego instalacji gazu wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę (Zamawiający wystąpi z wnioskiem) - 5 egz. 3) projektu wykonawczego na wykonanie wentylacji w mieszkaniach – 2 egz. 4) projektów wykonawczych: ogólnobudowlanych wraz z przyłączeniem strychu do mieszkania, centralnego ogrzewania, CWU, wod.-kan., elektryczny – 2 egz. 5) kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na branże (w pełnym zakresie remontu mieszkań, łącznie z instalacjami, domofonowymi, dzwonkowymi; wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty protokolarnego przekazania dokumentacji) - 1 egz. 6) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w pełnym zakresie remontu mieszkań) – 1 egz. Jeżeli zakres projektowanych robót wymaga zgłoszenia tych robót w organie administracji architektoniczno-budowlanej, wtedy należy dostarczyć po 3 egz. projektów wykonawczych. Ww. opracowania powinny być również przygotowane i przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD – 2szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. Dodatkowo w wersji edytowalnej: projekt (format dwg), kosztorys, przedmiary (format kst lub ath), mapy i rysunki (format dxf lub dwg) oraz specyfikacje techniczne (format doc lub odt). Zakres prac niezbędnych do projektowania: 1) przeprowadzenie wizji oraz wykonanie inwentaryzacji budowlanej w lokalach mieszkalnych, 2) uzyskanie danych do projektowania (uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków), 3) uzyskanie opinii kominiarskich w zakresie wykorzystania istniejących przewodów kominowych wentylacyjnych, 4) uzyskanie opinii kominiarskiej o możliwości przyłączenia gazowego kotła dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania do istniejącego przewodu kominowego, 5) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia i zapewnienia dostawy gazu, 6) uzyskanie uzgodnień i opinii wymaganych prawem do opracowywanego zakresu projektu, 7) konsultowanie rozwiązań projektowych z Zamawiającym, 8) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności: a) architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentację należy przedłożyć Zamawiającemu celem dokonania jej sprawdzenia. Termin sprawdzenia dokumentacji 7 dni od daty złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia tych wad w terminie do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Po zawarciu umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do przeprowadzenia wizji i pomiarów pomieszczeń oraz do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień (Wydział Architektury Urzędu Miasta Rybnika). Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu zamówienia nie wpływa na zmianę cech funkcjonalno - użytkowych ww. budynków. Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2) dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, 3) forma i treść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przedmiot zamówienia należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów tzn.: - Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. - Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4729,90
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 100
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
TERMIN40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkania przy ul. Hallera 11/4 w Rybniku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1) inwentaryzacja budowlana lokalu mieszkalnego, 2) projekt budowlany instalacji wewnętrznej gazu wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę (Zamawiający wystąpi z wnioskiem), 3) projekty wykonawcze – budowlany, branżowe, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót z podziałem na branże, 5) przedmiary robót z podziałem na branże, 6) kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże (wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty protokolarnego przekazania dokumentacji) W dokumentacji należy uwzględnić wydzielenie pomieszczenia łazienek z istniejącego układu mieszkań oraz zaprojektowanie wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej. Wymagane jest uzgodnienie dokumentacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Charakterystyka mieszkań: Mieszkanie gminne zlokalizowane na terenie miasta Rybnika. Mieszkanie znajduje się w budynku, który jest wyposażony w instalację wod.-kan., gazową, elektryczną. Mieszkania ogrzewane pierwotnie przy użyciu pieców kaflowych. Obiekt znajduje się w obrębie strefy pełnej ochrony konserwatorskiej ,,A”. Mieszkania niezamieszkałe, składające się z: pokoju, kuchni i komórki. Wymagany zakres opracowania: 1) zaprojektowanie wentylacji pomieszczeń kuchni i łazienki oraz przewodów spalinowych, 2) zaprojektowanie centralnego ogrzewania etażowego oraz ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie gazowego kotła dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania, 3) wymiana instalacji elektrycznej, c.w.u., wod.-kan., gazowej, 4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 5) wykończenie mieszkań: a) ściany, sufity – tynki III kat., gładzie gipsowe malowane farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych, kuchnia – płytki ścienne nad urządzeniami i blatem kuchennym (fartuch), łazienka – płytki ceramiczne ścienne, b) podłogi, posadzki – pokoje panele 4 stopień ścieralności, przedpokój, kuchnia, łazienka – płytki ceramiczne podłogowe, 6) stolarka drzwiowa i okienna w mieszkaniu zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi , 7) wyposażenie: kuchni – zlewozmywak wraz z szafką, kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, łazienka: - umywalka, ubikacja z sedesem, wanna lub kabina prysznicowa, podejście wod.- kan. dla pralki. Dokumentacja projektowa powinna składać się z: 1) inwentaryzacji budowlanej lokalu mieszkalnego - 2 egz. 2) projektu budowlanego instalacji gazu wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę (Zamawiający wystąpi z wnioskiem)- 5 egz. 3) projektu wykonawczego na wykonanie wentylacji w mieszkaniach – 2 egz. 4) projektów wykonawczych: ogólnobudowlanych, centralnego ogrzewania, CWU, wod.-kan., elektryczny – 2 egz. 5) kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na branże (w pełnym zakresie remontu mieszkań, łącznie z instalacjami, domofonowymi, dzwonkowymi; wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty protokolarnego przekazania dokumentacji) - 1 egz. 6) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w pełnym zakresie remontu mieszkań) – 1egz. Jeżeli zakres projektowanych robót wymaga zgłoszenia tych robót w organie administracji architektoniczno-budowlanej, wtedy należy dostarczyć po 3 egz. projektów wykonawczych. Ww. opracowania powinny być również przygotowane i przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD – 2szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. Dodatkowo w wersji edytowalnej: projekt (format dwg), kosztorys, przedmiary (format kst lub ath), mapy i rysunki (format dxf lub dwg) oraz specyfikacje techniczne (format doc lub odt). Zakres prac niezbędnych do projektowania: 1) przeprowadzenie wizji oraz wykonanie inwentaryzacji budowlanej w lokalach mieszkalnych, 2) uzyskanie danych do projektowania (uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków), 3) uzyskanie opinii kominiarskich w zakresie wykorzystania istniejących przewodów kominowych wentylacyjnych, 4) uzyskanie opinii kominiarskiej o możliwości przyłączenia gazowego kotła dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania do istniejącego przewodu kominowego, 5) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia i zapewnienia dostawy gazu, 6) uzyskanie uzgodnień i opinii wymaganych prawem do opracowywanego zakresu projektu, 7) konsultowanie rozwiązań projektowych z Zamawiającym, 8) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności: a) architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentację należy przedłożyć Zamawiającemu celem dokonania jej sprawdzenia. Termin sprawdzenia dokumentacji 7 dni od daty złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia tych wad w terminie do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Po zawarciu umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do przeprowadzenia wizji i pomiarów pomieszczeń oraz do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień (Wydział Architektury Urzędu Miasta Rybnika). Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu zamówienia nie wpływa na zmianę cech funkcjonalno - użytkowych ww. budynków. Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2) dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, 3) forma i treść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przedmiot zamówienia należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów tzn.: - Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. - Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4405,10
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 100
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
TERMIN40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkania przy ul. Korfantego 4/2 w Rybniku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1) inwentaryzacja budowlana lokalu mieszkalnego, 2) projekt budowlany instalacji wewnętrznej gazu wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę (Zamawiający wystąpi z wnioskiem), 3) projekty wykonawcze – budowlany, branżowe, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót z podziałem na branże, 5) przedmiary robót z podziałem na branże, 6) kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże (wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty protokolarnego przekazania dokumentacji) W dokumentacji w zadaniu nr 3 należy uwzględnić wydzielenie pomieszczenia łazienki i kuchni z istniejącego układu mieszkań oraz zaprojektowanie wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej. Wymagane jest uzgodnienie dokumentacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Charakterystyka mieszkań Mieszkania gminne zlokalizowane na terenie miasta Rybnika. Zadanie 3: Mieszkanie znajduje się w budynku, który jest wyposażony w instalację wod.-kan., gazową, elektryczną. Mieszkania ogrzewane pierwotnie przy użyciu pieców kaflowych. Budynek znajduję się w gminnej ewidencji zabytków. Konieczność uzgodnienia zakresu prac ze Wspólnotą Mieszkaniową. Mieszkania niezamieszkałe, składające się z dwóch pokoi. Wymagany zakres opracowania: 1) zaprojektowanie wentylacji pomieszczeń kuchni i łazienki oraz przewodów spalinowych, 2) zaprojektowanie centralnego ogrzewania etażowego oraz ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie gazowego kotła dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania, 3) wymiana instalacji elektrycznej, c.w.u., wod.-kan., gazowej, 4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 5) wykończenie mieszkań: a) ściany, sufity – tynki III kat., gładzie gipsowe malowane farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych, kuchnia – płytki ścienne nad urządzeniami i blatem kuchennym (fartuch), łazienka – płytki ceramiczne ścienne, b) podłogi, posadzki – pokoje panele 4 stopień ścieralności, przedpokój, kuchnia, łazienka – płytki ceramiczne podłogowe, 6) stolarka drzwiowa i okienna w mieszkaniu zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi , 7) wyposażenie: kuchni – zlewozmywak wraz z szafką, kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, łazienka: - umywalka, ubikacja z sedesem, wanna lub kabina prysznicowa, podejście wod.- kan. dla pralki. Dokumentacja projektowa powinna składać się z: 1) inwentaryzacji budowlanej lokalu mieszkalnego - 2 egz. 2) projektu budowlanego instalacji gazu wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę (Zamawiający wystąpi z wnioskiem)- 5 egz. 3) projektu wykonawczego na wykonanie wentylacji w mieszkaniach – 2 egz. 4) projektów wykonawczych: ogólnobudowlanych, centralnego ogrzewania, CWU, wod.-kan., elektryczny – 2 egz. 5) kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na branże (w pełnym zakresie remontu mieszkań, łącznie z instalacjami, domofonowymi, dzwonkowymi; wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty protokolarnego przekazania dokumentacji) - 1 egz. 6) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w pełnym zakresie remontu mieszkań) – 1egz. Jeżeli zakres projektowanych robót wymaga zgłoszenia tych robót w organie administracji architektoniczno-budowlanej, wtedy należy dostarczyć po 3 egz. projektów wykonawczych. Ww. opracowania powinny być również przygotowane i przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD – 2szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. Dodatkowo w wersji edytowalnej: projekt (format dwg), kosztorys, przedmiary (format kst lub ath), mapy i rysunki (format dxf lub dwg) oraz specyfikacje techniczne (format doc lub odt). Zakres prac niezbędnych do projektowania: 1) przeprowadzenie wizji oraz wykonanie inwentaryzacji budowlanej w lokalach mieszkalnych, 2) uzyskanie danych do projektowania (uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków), 3) uzyskanie opinii kominiarskich w zakresie wykorzystania istniejących przewodów kominowych wentylacyjnych, 4) uzyskanie opinii kominiarskiej o możliwości przyłączenia gazowego kotła dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania do istniejącego przewodu kominowego, 5) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia i zapewnienia dostawy gazu, 6) uzyskanie uzgodnień i opinii wymaganych prawem do opracowywanego zakresu projektu, 7) konsultowanie rozwiązań projektowych z Zamawiającym, 8) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności: a) architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentację należy przedłożyć Zamawiającemu celem dokonania jej sprawdzenia. Termin sprawdzenia dokumentacji 7 dni od daty złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia tych wad w terminie do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Po zawarciu umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do przeprowadzenia wizji i pomiarów pomieszczeń oraz do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień (Wydział Architektury Urzędu Miasta Rybnika). Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu zamówienia nie wpływa na zmianę cech funkcjonalno - użytkowych ww. budynków. Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2) dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, 3) forma i treść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przedmiot zamówienia należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów tzn.: - Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. - Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4405,10
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 100
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
TERMIN40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań przy ul. Piasta 19/8 oraz Piasta 19/9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1) inwentaryzacja budowlana lokalu mieszkalnego, 2) projekt budowlany instalacji wewnętrznej gazu wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę (Zamawiający wystąpi z wnioskiem), 3) projekty wykonawcze – budowlany, branżowe, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót z podziałem na branże, 5) przedmiary robót z podziałem na branże, 6) kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże (wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty protokolarnego przekazania dokumentacji) W dokumentacji należy uwzględnić wydzielenie pomieszczenia łazienek z istniejącego układu mieszkań oraz zaprojektowanie wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej. Wymagane jest uzgodnienie dokumentacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Charakterystyka mieszkań: Mieszkania gminne zlokalizowane na terenie miasta Rybnika Mieszkania znajdują się w budynkach, które są wyposażone w instalację wod.-kan., gazową, elektryczną. Budynki (kamienice) są objęte ochroną konserwatorską. Mieszkania ogrzewane pierwotnie przy użyciu pieców kaflowych. Mieszkania niezamieszkałe. Mieszkanie Piasta 19/8 składa się z jednego pokoju, a mieszkanie Piasta 19/9 składa się z kuchni oraz pokoju. Mieszkania należy połączyć w jedno mieszkanie. Wymagany zakres opracowania: 1) zaprojektowanie wentylacji pomieszczeń kuchni i łazienki oraz przewodów spalinowych, 2) zaprojektowanie centralnego ogrzewania etażowego oraz ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie gazowego kotła dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania, 3) wymiana instalacji elektrycznej, c.w.u., wod.-kan., gazowej, 4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 5) wykończenie mieszkań: a) ściany, sufity – tynki III kat., gładzie gipsowe malowane farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych, kuchnia – płytki ścienne nad urządzeniami i blatem kuchennym (fartuch), łazienka – płytki ceramiczne ścienne, b) podłogi, posadzki – pokoje panele 4 stopień ścieralności, przedpokój, kuchnia, łazienka – płytki ceramiczne podłogowe, 6) stolarka drzwiowa i okienna w mieszkaniu zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi , 7) wyposażenie: kuchni – zlewozmywak wraz z szafką, kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, łazienka: - umywalka, ubikacja z sedesem, wanna lub kabina prysznicowa, podejście wod.- kan. dla pralki. Dokumentacja projektowa powinna składać się z: 1) inwentaryzacji budowlanej lokalu mieszkalnego - 2 egz. 2) projektu budowlanego instalacji gazu wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę (Zamawiający wystąpi z wnioskiem)- 5 egz. 3) projektu wykonawczego na wykonanie wentylacji w mieszkaniach – 2 egz. 4) projektów wykonawczych: ogólnobudowlanych, centralnego ogrzewania, CWU, wod.-kan., elektryczny – 2 egz. 5) kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na branże (w pełnym zakresie remontu mieszkań, łącznie z instalacjami, domofonowymi, dzwonkowymi; wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty protokolarnego przekazania dokumentacji) - 1 egz. 6) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w pełnym zakresie remontu mieszkań) – 1egz. Jeżeli zakres projektowanych robót wymaga zgłoszenia tych robót w organie administracji architektoniczno-budowlanej, wtedy należy dostarczyć po 3 egz. projektów wykonawczych. Ww. opracowania powinny być również przygotowane i przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD – 2szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. Dodatkowo w wersji edytowalnej: projekt (format dwg), kosztorys, przedmiary (format kst lub ath), mapy i rysunki (format dxf lub dwg) oraz specyfikacje techniczne (format doc lub odt). Zakres prac niezbędnych do projektowania: 1) przeprowadzenie wizji oraz wykonanie inwentaryzacji budowlanej w lokalach mieszkalnych, 2) uzyskanie danych do projektowania (uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków), 3) uzyskanie opinii kominiarskich w zakresie wykorzystania istniejących przewodów kominowych wentylacyjnych, 4) uzyskanie opinii kominiarskiej o możliwości przyłączenia gazowego kotła dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania do istniejącego przewodu kominowego, 5) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia i zapewnienia dostawy gazu, 6) uzyskanie uzgodnień i opinii wymaganych prawem do opracowywanego zakresu projektu, 7) konsultowanie rozwiązań projektowych z Zamawiającym, 8) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności: a) architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentację należy przedłożyć Zamawiającemu celem dokonania jej sprawdzenia. Termin sprawdzenia dokumentacji 7 dni od daty złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia tych wad w terminie do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Po zawarciu umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do przeprowadzenia wizji i pomiarów pomieszczeń oraz do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień (Wydział Architektury Urzędu Miasta Rybnika). Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu zamówienia nie wpływa na zmianę cech funkcjonalno - użytkowych ww. budynków. Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2) dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, 3) forma i treść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przedmiot zamówienia należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów tzn.: - Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. - Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4729,90
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 100
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
TERMIN40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkania przy ul. Kupiecka 2/3 w Rybniku wraz z wymianą instalacji WLZ i domofonowej z malowaniem klatki schodowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1) inwentaryzacja budowlana lokalu mieszkalnego, 2) projekt budowlany instalacji wewnętrznej gazu wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę (Zamawiający wystąpi z wnioskiem), 3) projekty wykonawcze – budowlany, branżowe, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót z podziałem na branże, 5) przedmiary robót z podziałem na branże, 6) kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże (wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty protokolarnego przekazania dokumentacji) W dokumentacji należy uwzględnić przyłączenie do mieszkania części strychu, wymianę instalacji WLZ i domofonowej wraz z malowaniem klatki schodowej oraz zaprojektowanie wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej. Wymagane jest uzgodnienie dokumentacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Charakterystyka mieszkań: Mieszkanie gminne zlokalizowane na terenie miasta Rybnika. Mieszkanie znajduje się w budynku wyposażonym w instalacje wod.-kan., gaz, elektryczną, ogrzewane z sieci ciepłowniczej (termin podłączenia wrzesień/październik 2019 r.) Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Mieszkanie niezamieszkałe składające się z kuchni, przedpokoju, 3 pokoi oraz łazienki. Wymagany zakres opracowania: 1) zaprojektowanie wentylacji pomieszczeń kuchni i łazienki oraz przewodów spalinowych 2) zaprojektowanie ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie gazowego podgrzewacza ciepłej wody, 3) wymiana instalacji elektrycznej, c.w.u., wod.- kan., gazowej, 4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 5) wykończenie mieszkań: a) ściany, sufity – tynki III kat., gładzie gipsowe malowane farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych, kuchnia – płytki ścienne nad urządzeniami i blatem kuchennym (fartuch), łazienka – płytki ceramiczne ścienne, b) podłogi, posadzki – pokoje panele 4 stopień ścieralności, przedpokój, kuchnia, łazienka – płytki ceramiczne podłogowe, 6) stolarka drzwiowa i okienna w mieszkaniu zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi , 7) wyposażenie: kuchni – zlewozmywak wraz szafką,, kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, łazienka: - umywalka, ubikacja z sedesem, wanna lub kabina prysznicowa, podejście wod.- kan. dla pralki. Dokumentacja projektowa powinna składać się z: 1) inwentaryzacji budowlanej lokalu mieszkalnego - 2 egz. 2) projektu budowlanego instalacji gazu wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę (Zamawiający wystąpi z wnioskiem) - 5 egz. 3) projektu wykonawczego na wykonanie wentylacji w mieszkaniach – 2 egz. 4) projektów wykonawczych: ogólnobudowlanych uwzględniających przyłączenie strychu do mieszkania, instalacje WLZ i domofonową wraz z malowaniem na klatce schodowej - 2 egz., CWU, wod.-kan., elektryczny – 2 egz. 5) kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na branże (w pełnym zakresie remontu mieszkań, łącznie z instalacjami, domofonowymi, dzwonkowymi; wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty protokolarnego przekazania dokumentacji) - 1 egz. 6) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w pełnym zakresie remontu mieszkań) – 1 egz. Jeżeli zakres projektowanych robót wymaga zgłoszenia tych robót w organie administracji architektoniczno-budowlanej, wtedy należy dostarczyć po 3 egz. projektów wykonawczych. Ww. opracowania powinny być również przygotowane i przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD – 2szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. Dodatkowo w wersji edytowalnej: projekt (format dwg), kosztorys, przedmiary (format kst lub ath), mapy i rysunki (format dxf lub dwg) oraz specyfikacje techniczne (format doc lub odt). Zakres prac niezbędnych do projektowania: 1) przeprowadzenie wizji oraz wykonanie inwentaryzacji budowlanej w lokalach mieszkalnych, 2) uzyskanie danych do projektowania (uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków), 3) uzyskanie opinii kominiarskich w zakresie wykorzystania istniejących przewodów kominowych wentylacyjnych, 4) uzyskanie opinii kominiarskiej o możliwości przyłączenia gazowego kotła dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania do istniejącego przewodu kominowego, 5) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia i zapewnienia dostawy gazu, 6) uzyskanie uzgodnień i opinii wymaganych prawem do opracowywanego zakresu projektu, 7) konsultowanie rozwiązań projektowych z Zamawiającym, 8) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności: a) architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentację należy przedłożyć Zamawiającemu celem dokonania jej sprawdzenia. Termin sprawdzenia dokumentacji 7 dni od daty złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia tych wad w terminie do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Po zawarciu umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do przeprowadzenia wizji i pomiarów pomieszczeń oraz do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień (Wydział Architektury Urzędu Miasta Rybnika). Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu zamówienia nie wpływa na zmianę cech funkcjonalno - użytkowych ww. budynków. Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2) dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, 3) forma i treść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przedmiot zamówienia należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów tzn.: - Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. - Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71331000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5501,30
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 100
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
TERMIN40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: