Ogłoszenie nr 586535-N-2017 z dnia 11.09.2017 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie: Budowa przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w Jarocinie, ul. Węglowa / Powstańców Wlkp. / Odrzańska / Parowozownia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamawiający nie wyklucza finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, krajowy numer identyfikacyjny 25073720900000, ul. Cielcza, ul. Gajówka  1 , 63200   Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 7473487, 7477318, e-mail tomasz.olszak@pwikjarocin.pl, faks 627 473 480.
Adres strony internetowej (URL): www.pwikjarocin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pwikjarocin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, 63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w Jarocinie, ul. Węglowa / Powstańców Wlkp. / Odrzańska / Parowozownia
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie zadania: Budowa przyłączy: wodo-ciągowego i kanalizacji sanitarnej w Jarocinie, ul. Węglowa / Powstańców Wlkp. / Odrzańska / Parowozownia. 3.2. Charakterystyka zadania: a) Kanał Parowozownia graw. PCW 160 70,5 m Powstańców Wlkp. graw. PCW 160 114,8 m Odrzańskiej graw. PCW 160 5 m Łącznie 190,3 m Powstańców Wlkp. tłocz. PE 90 706,5 m Parowozownia tłocz. PE 90 9 m Łącznie 715,5 m b) Woda Węglowa PEHD 90 286,5 m Węglowa PEHD 90 452,3 m Łącznie 738,8 m c) Przepompownia ścieków 2 szt. oraz pozostałe elementy wymienione w niniejszej specyfikacji wraz z załączni-kami. 3.3. Zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: projekty budowlano-wykonawcze (stanowiące załącznik do specyfikacji), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowla-nych (stanowiące załącznik do specyfikacji) oraz przedmiary robót (stanowiące załącznik do specyfikacji). 3.4. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, projektach budowlano-wykonawczych (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) – dodaje się słowa: lub równoważne. 3.5. Wykonawca jest zobowiązany po podpisaniu umowy do przestrzegania harmo-nogramu realizacji prac z podziałem na zakres rzeczowy i finansowy. Harmono-gram, o którym mowa powyżej, opracuje Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 3.6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres wskazany w ofercie, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, natomiast na dostarczone i zamontowane urządzenia gwarancja będzie opiewała na okres podany przez ich producenta. 3.7. Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców przedstawienia opisu oraz parametrów technicznych urządzeń i materiałów przy-jętych do wyceny przedmiotu zamówienia (karty katalogowe, paszporty tech-niczne, książki techniczne, itp.), w celu oceny zgodności przedstawionej oferty wraz z wymaganiami Zamawiającego. 3.8. Za wytwórcę odpadów – w rozumieniu przepisów prawa – uważa się Wykonaw-cę wyłonionego w wyniku niniejszego postępowania. 3.9. Termin płatności prawidłowo wystawionych faktur: do 30 dni od dnia ich złoże-nia u Zamawiającego (zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy w czę-ściach). 3.10. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: a) Ścisłej współpracy z Zamawiającym, b) Przygotowania na swój koszt terenu budowy, składowisk, magazynów, po-mieszczeń socjalnych dla pracowników i zabezpieczenia terenu budowy w czasie jej trwania, c) Pokrycia wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę, ogrzewania, usługi telekomunikacyjne, d) Organizacji i utrzymania zaplecza technicznego budowy oraz dozoru budo-wy, e) Ubezpieczenia budowy, f) Przejęcia placu i terenu budowy, g) Prowadzenia dziennika budowy, h) Postępowania z wszystkimi odpadami, a zwłaszcza z odpadami niebez-piecznymi, zgodnie z przepisami prawa, czego dowodem będzie m.in.: przedstawianie właściwych kart przekazania odpadów, i) Uczestniczenia w naradach zwołanych przez Zamawiającego, j) Przedkładania sprawozdań rzeczowych – co tydzień lub wg potrzeb Zama-wiającego, k) Informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania ni-niejszej umowy, l) Uzyskania uaktualnienia uzgodnień z użytkownikami sieci znajdujących się w pasie robót oraz uzyskania niezbędnych decyzji do prowadzenia robót, m) Pełnej obsługi dostaw materiałów, urządzeń itd. do wykonania przedmiotu zamówienia, n) Uzyskania decyzji na wejście w pas drogowy, o) Pokrycia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i innych utrudnień w trakcie realizacji zadania, m.in.: projektów tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu kołowego, p) Odwodnienia terenu budowy, q) Stałego nadzoru archeologiczno – konserwatorskiego nad całością prac – je-śli będzie wymagany, r) W wypadku wystąpienia kolizji do współpracy z użytkownikami sieci w celu usunięcia kolizji, s) Przywrócenia do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych skład-ników majątkowych, znajdujących się na terenie budowy, t) Odtworzenia elementów infrastruktury, u) Odtworzenia nawierzchni, v) Uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w termi-nie odbioru robót, w) Pełnej obsługi geodezyjnej zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, in-wentaryzacja powykonawcza), x) Dostarczenia do dokumentacji odbiorowej płyty CD z przebiegu inspekcji kanału videokamerą wraz z raportem, który będzie zawierał: spadek po-dłużny, poprawność połączeń, owalność, drożność. Klauzula zawieszająca: Zamawiający zastrzega, iż niniejsze postępowanie lub zawarta umowa na podstawie niniejszego postępowania mogą zostać unieważnione w przypadku niezapewnienia źródeł finansowania inwestycji

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231300-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1272439,26
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający nie wyklucza udzielenia zamówień uzupełniających, jeżeli od tego będzie zależało uzyskanie pełnej funkcjonalności przedmiotu zamówienia
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 5.1. Przedstawią część sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lat obroto-wych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie przez Wykonawcę obrotów, które nie mogą być mniejsze niż 2,5 mln zł rocznie. 5.2. Przedstawią informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredy-towej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 3 mln zł lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 3 mln zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 5.3. Przedstawią dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 mln zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.4. Wykażą roboty budowlane wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pię-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzia-łalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, da-ty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykona-ne, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały na-leżycie wykonane, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wyko-nane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wysta-wione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykonawca wykaże, że wykonał minimum 3 zadania, których przedmiotem była budowa: a) przyłączy (sieci) wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nie mniejszej niż 90 mm i o długości nie mniejszej niż 700 mb każde, b) przyłączy (sieci) kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nie mniejszej niż 160 mm i o długości nie mniejszej niż 100 mb każde, c) przepompowni ścieków w ilości nie mniejszej niż 1 szt. każde. 5.5. Wykażą narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, przy czym najważniejszym elemen-tem będzie wskazanie, że Wykonawca dysponuje co najmniej takim sprzętem jak: a) 2 koparko-ładowarki, b) 2 koparki, c) 2 samochody ciężarowe, d) 2 zagęszczarki. 5.6. Złożą oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wy-konawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie, że wielkość średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy robót budowlanych wynosiła co najmniej 25 pracowników, a liczebność perso-nelu kierowniczego – co najmniej 1 pracownik. 5.7. Złożą oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy, przy czym najważniejszym elementem będzie wska-zanie przez Wykonawcę, że kierownik budowy posiada: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno-ści instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyla-cyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, b) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 5.8. Wykażą osoby, skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicz-nego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, do-świadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publiczne-go, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o pod-stawie do dysponowania tymi osobami, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie, że Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy, który po-siada: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno-ści instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyla-cyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, b) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
7.17. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdza-jące, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcze-śniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny doku-ment potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, od-roczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 7.18. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, od-roczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 7.19. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.9. Część sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do spo-rządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a je-żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, przy czym naj-ważniejszym elementem będzie wskazanie przez Wykonawcę obrotów, które nie mogą być mniejsze niż 2,5 mln zł rocznie. 7.10. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w któ-rych Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 3 mln zł lub zdolność kre-dytową w wysokości nie mniejszej niż 3 mln zł Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 7.11. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzial-ności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 mln zł. 7.12. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wyko-nane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały należycie wykonane, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wy-konane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wysta-wione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykonawca wykaże, że wykonał minimum 3 zadania, których przedmiotem była budowa: a) przyłączy (sieci) wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nie mniejszej niż 90 mm i o długości nie mniejszej niż 700 mb każde, b) przyłączy (sieci) kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nie mniejszej niż 160 mm i o długości nie mniejszej niż 100 mb każde, c) przepompowni ścieków w ilości nie mniejszej niż 1 szt. każde 7.13. Wykaz narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, przy czym najważniejszym elemen-tem będzie wskazanie, że Wykonawca dysponuje co najmniej takim sprzętem jak: a) 2 koparko-ładowarki, b) 2 koparki, c) 2 samochody ciężarowe, d) 2 zagęszczarki. 7.14. Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonaw-cy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przy czym najważniejszym elementem będzie wskaza-nie, że wielkość średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy robót budowla-nych wynosiła co najmniej 25 pracowników, a liczebność personelu kierowni-czego – co najmniej 1 pracownik. 7.15. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierow-niczej wykonawcy, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie przez Wykonawcę, że kierownik budowy posiada: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno-ści instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyla-cyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy przyłączy wodo-ciągowych i kanalizacji sanitarnej, b) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 7.16. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczegól-ności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informa-cjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie, że Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy, który posiada: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno-ści instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyla-cyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy przyłączy wodo-ciągowych i kanalizacji sanitarnej, b) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7.1. Wypełniony formularz OFERTA – załącznik nr 1 do SIWZ. 7.4. Pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegają-cych się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich zainteresowanych Wykonawców – w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 7.5. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji nie-zbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy). Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące informacje: a) dane podmiotu udostępniającego zasób, b) dane podmiotu przyjmującego zasób, c) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, d) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, e) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, f) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, g) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifi-kacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7.6. Pełny kosztorys ofertowy (uproszczony lub szczegółowy), zawierający wszystkie pozycje z załączonych do specyfikacji przedmiarów. Kosztorys ofertowy ma być sporządzony dokładnie na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego przedmiaru robót i uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca określa ceny na wszystkie elementy za-mówienia wymienione w przedmiarze robót, który po wypełnieniu przez Wyko-nawcę stanowić będzie kosztorys ofertowy jako załącznik do oferty. Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót wg za-sad: bez zgody Zamawiającego w przedstawionych przedmiarach nie wolno wprowadzać żadnych zmian. W kosztach opisanych w przedmiarach przez Wy-konawcę należy uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji przed-miotu zamówienia. Pominięcie pozycji wymienionych w przedmiarze poprzez nie wpisanie kosztów, brak pozycji w kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru, zmiana pozycji przedmiaru, zmiana treści pozycji przedmiaru, zmiana w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozy-cjach przedmiaru robót skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku ja-kichkolwiek wątpliwości, uwag dotyczących przedmiaru robót, należy kierować do Zamawiającego zapytanie w celu udzielenia wyjaśnień. 7.7. Kserokopia dokumentu wadialnego. Dodatkowo, w przypadku wniesienia wa-dium w formie niepieniężnej, oryginał należy złożyć w Sekretariacie w budynku administracyjnym Zamawiającego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cielczy (63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1). 7.8. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej za-mawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie ze wzorem załącznik nr 4 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędno-ściowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pie-niężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Roz-woju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 9.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK SA I O/Jarocin nr 87 1090 1131 0000 0000 1301 8407. 9.4. Wadium wnoszone w pozostałych formach, należy złożyć w formie oryginału w Sekretariacie w budynku administracyjnym Zamawiającego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cielczy (63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1). Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 9.5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób re-prezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątkę lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy PZP. 9.6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 26.09.2017 r. do godz. 11.00. 9.7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 9.8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9.9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wybo-rze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wy-konawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiają-cy zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia pu-blicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wy-cofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowy-wane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wyko-nawcę. 9.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warun-kach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja20,00
Doświadczenie Kierownika budowy20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień pu-blicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1020) możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod następującymi warunkami: 1.1. zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku: a) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno – projektowej co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; b) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; c) powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres unie-możliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; d) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji umowy; e) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; f) wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy. 1.2. zmiany dokonane według zasad zapisanych w umowie; 1.3. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwięk-szenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 1.4. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawo budow-lane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 1.5. zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo bu-dowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 1.6. zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych lub stawek celnych (znaczący wzrost cen czynników niezależnych od Wykonawcy). 1.7. zmiana danych identyfikacyjnych strony ujętych w treści umowy; 1.8. zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akcepta-cji przez Zamawiającego; 1.9. zmiana w zakresie wprowadzenia zapisu - informacji o przyznanym lub możli-wym dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych; 1.10. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, jeżeli dane tych osób zostały określone w treści umowy; 1.11. zmiana wysokości kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym – załącznik do umowy, ujętych w poszczególnych latach budżetowych celem realizacji za-mówienia; 1.12. zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1.13. zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 1.14. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji po-szczególnych zakresów rzeczowych; 1.15. w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego ze środków zewnętrznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość spowolnienia lub chwilowych przerw w realizacji robót. Wykonawca zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji, zostanie wówczas sporządzony stosowny aneks oraz zmiana harmonogramu rze-czowo-finansowego - jeżeli będzie miało to zastosowanie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 26.09.2017, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH