Ogłoszenie nr 542883-N-2019 z dnia 2019-04-29 r.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego: Realizacja szkoleń specjalistycznych dających dodatkowe kwalifikacje, zwiększających szanse na rynku pracy dla uczniów oraz podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
projekt „Wykształceni zawodowcy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego, krajowy numer identyfikacyjny 37262000000000, ul. ul. Szkolna  1 , 21-045  Świdnik, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 817 512 671, e-mail info@pcez.pl, faks 817 591 153.
Adres strony internetowej (URL): http://portal.pcez.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.pcez.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.pcez.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa (sporządzoną w języku polskim) w formie pisemnej
Adres:
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, 21-045 Świdnik, ul. Szkolna 1 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja szkoleń specjalistycznych dających dodatkowe kwalifikacje, zwiększających szanse na rynku pracy dla uczniów oraz podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenia usługi pn. „Realizacja szkoleń specjalistycznych dających dodatkowe kwalifikacje, zwiększających szanse na rynku pracy dla uczniów oraz podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku objętych wsparciem w projekcie „Wykształceni zawodowcy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe, zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia. 2 Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące części: a. część 1 - „Przeprowadzenie szkoleń z obszaru realizacji projektów”: b. część 2 - „Przeprowadzenie szkoleń z obszaru komunikacyjnego: Szkolenie „Kurs prawa jazdy kat. B”: c. część 3 - „Przeprowadzenie szkoleń z obszaru komunikacyjnego: Szkolenie „Kurs obsługi wózka widłowego”, d. część 4 - „Przeprowadzenie szkoleń z obszaru elektrotechnicznego”

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80400000-8
80411200-0
80510000-2
80530000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Data zakończenia zamówienia jest uzależniona od części zamówienia
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dla Części 1 zamówienia: a) W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) należycie wykonał co najmniej 1 (jedną) usługę szkolenia z zakresu realizacji projektów międzynarodowych b) W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia: Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: - 1 (jedną) osobą (trenerem) do realizacji szkolenia w danej części, spełniającą następujące wymagania: a) posiada wykształcenie wyższe, b) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła minimum 1 szkolenie/kurs z zakresu tematu szkolenia, do którego została wskazana. - 1 (jedną) osobą (egzaminatorem) do realizacji egzaminów certyfikacyjnych w danej części, spełniającą następujące wymagania: a) posiada wykształcenie wyższe, b) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła minimum 1 egzamin certyfikacyjny z zakresu tematu szkolenia (egzaminu), do którego została wskazana. Warunek dla Części 2, 3, 4 zamówienia: a) W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) należycie wykonał co najmniej 1 (jedną) usługę szkolenia z zakresu tematu szkolenia przewidzianego do realizacji w danej części b) W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia: Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: - 1 (jedną) osobą (trenerem) do realizacji szkolenia w danej części, spełniającą następujące wymagania: a) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła minimum 1 szkolenie/kurs z zakresu tematu szkolenia, do którego została wskazana
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w III.4) pkt 1 niniejszego ogłoszenia (w SIWZ pkt 6.2 lit. A. ppkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w powyżej składa każdy z Wykonawców oddzielnie
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4a do SIWZ wraz z dokumentami wskazanymi w Załączniku Nr 4a (dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług np. referencje, poświadczenia, protokoły odbioru itp.), 2) wykaz osób wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4b do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ - wymagania dotyczące wydawanych certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie oryginału (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie należy przekazać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Należy złożyć zobowiązanie lub inne dokumenty potwierdzające udostępnienie zasobów przez inne podmioty. Musi z nich bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą 4. W celu uzyskania punktacji w kryterium „Jakość szkolenia” Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dokumenty/certyfikaty, które będą stanowiły podstawę do przyznania punktacji w tym kryterium, zgodnie z opisem sposobu przyznawania punktacji. Dokumenty te nie podlegają procedurze uzupełnienia oferty
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
doświadczenie trenera30,00
jakość szkoleń10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach i zakresie: a) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów, b) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów, c) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów, d) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów, e) w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te będą korzystne, tj. przewiduje się możliwość dokonania w umowie: - zmiany danych stron umowy (np. siedziby, adresu), - zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia: - siły wyższej. Siła wyższa – oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązywania się z umowy w jej obecnym brzemieniu, - innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Warunkiem dokonania zmian może być zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie jego organizacji i funkcjonowania. f) harmonogramu realizacji usługi w tym terminu zakończenia realizacji usługi, g) osób wyznaczonych do świadczenia usługi wymienionych w § 4 ust. 1 umowy z zachowaniem postanowień określonych w § 4 ust. 2 umowy na skutek okoliczności, których nie można było z pewnością przewidzieć w chwili zawarcia umowy; h) terminu oraz harmonogramu wykonania zamówienia, na wniosek Zamawiającego bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było z pewnością przewidzieć w chwili zawarcia umowy; i) wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; j) ostatecznej ilości uczestników projektu objętych zamówieniem; k) nastąpi zmiana terminu realizacji zadania objętego projektem – w takim przypadku dopuszcza się możliwość zmiany terminu Umowy z uwzględnieniem terminu zakończenia projektu zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-07, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przeprowadzenie szkoleń z obszaru realizacji projektów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szkolenie „Specjalista ds. projektów międzynarodowych” wraz z zewnętrznymi egzaminami certyfikacyjnymi potwierdzającymi nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych dla 10 uczniów (1 grupa) w wymiarze 60 godz. dydaktycznych zajęć oraz dla 8 nauczycieli (1 grupa) w wymiarze 60 godz. dydaktycznych zajęć, tj. w łącznym wymiarze 120 godz. dydaktycznych zajęć (1 godz. = 45 min. zajęć). Zajęcia dla nauczycieli będą realizowane w okresie do 30.06.2019 r., zaś zajęcia dla uczniów będą realizowane w okresie od 01.2020 r. do 31.08.2020 r., w oparciu o harmonogram ustalony przez Zamawiającego. Planuje się realizację zajęć z częstotliwością dwa razy w tygodniu po 3 godz. dla uczniów oraz w wymiarze 6-8 godz. w tygodniu dla nauczycieli
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80400000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie trenera30,00
Jakość szkoleń10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Przeprowadzenie szkoleń z obszaru komunikacyjnego: Szkolenie „Kurs prawa jazdy kat. B
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szkolenie „Kurs prawa jazdy kat. B” wraz z egzaminami państwowymi i badaniami lekarskimi dla 10 uczniów. Zajęcia będą prowadzone w okresie do 31.08.2020 r., w oparciu o harmonogram ustalony przez Zamawiającego. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu państwowego na prowadzenie pojazdów – kat. B i musi obejmować co najmniej zagadnienia (ramowy program szkolenia) takie, jak: szkolenie teoretyczne: - przepisy ruchu drogowego, - obsługa pojazdu samochodowego, - pierwsza pomoc. - szkolenie praktyczne - obsługa samochodu, - plac manewrowy, - jazda w ruchu miejskim. Zamówienie obejmuje również badania lekarskie dla 10 uczniów kwalifikujące do kursu prawa jazdy kat. B.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80411200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie trenera30,00
jakość szkoleń10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Przeprowadzenie szkoleń z obszaru komunikacyjnego: Szkolenie „Kurs obsługi wózka widłowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szkolenie „Kurs obsługi wózka widłowego” wraz z zewnętrznymi egzaminami certyfikacyjnymi potwierdzającymi nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych dla 4 uczniów. Zajęcia będą prowadzone w okresie do 31.08.2020 r., w oparciu o harmonogram ustalony przez Zamawiającego. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych potwierdzających nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych i musi obejmować co najmniej zagadnienia (ramowy program szkolenia) takie, jak: - typy stosowanych wózków jezdniowych. - budowa wózków jezdniowych. - czynności kierowcy-operatora przy obsłudze wózkach przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy - czynności kierowcy-operatora w czasie pracy wózka. - wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa. -wiadomości z zakresu BHP. - zajęcia praktyczne - nauka jazdy wózkiem widłowym. Szkolenie winno być zrealizowane w sposób, który doprowadzi do tego, że uczestnik po jego ukończeniu nabędzie umiejętności (osiągnie efekty uczenia się) co najmniej w następującym zakresie: Wiedzy i umiejętności - rodzaje wózków jezdniowych. -budowa wózków jezdniowych. - obsługa wózka widłowego - rodzaje ładunków i dostosowanie metod transportu - zasady BHP. - nauka jazdy wózkiem widłowym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie trenera30,00
jakość szkoleń10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Przeprowadzenie szkoleń z obszaru elektrotechnicznego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szkolenie „Kurs eksploatacji urządzeń instalacji - 1kV” wraz z zewnętrznymi egzaminami certyfikacyjnymi1 potwierdzającymi nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych dla 10 uczniów (1 grupa) oraz dla 2 nauczycieli (1 grupa), w wymiarze 30 godz. dydaktycznych zajęć dla jednej grupy, tj. w łącznym wymiarze 60 godz. dydaktycznych zajęć (1 godz. = 45 min. zajęć). Zajęcia dla uczniów będą prowadzone w okresie od 03.2020 do 31.08.2020 r., dla nauczycieli w okresie do VI. 2019 r. w oparciu o harmonogram ustalony przez Zamawiającego. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnego potwierdzających nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych i musi obejmować co najmniej zagadnienia (ramowy program szkolenia) z zakresu: urządzeń, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych dla określonej grupy oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80400000-8, 80510000-2, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie trenera30,00
jakość szkoleń10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: