Ogłoszenie nr 568442-N-2020 z dnia 30.07.2020 r.

MIR-EKO sp. z o.o. : Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej na potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Mirczu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: MIR-EKO sp. z o.o. , krajowy numer identyfikacyjny 061618280, ul. Górna  27 , 22-530  Mircze, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 530616157, , e-mail mir.eko@op.pl, , faks 846519015.
Adres strony internetowej (URL): www.mir-eko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mir-eko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mir-eko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Górna 27, 22-530 Mircze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej na potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Mirczu
Numer referencyjny: MIR/271/2/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część: I Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby MIR-EKO Sp. z o.o. w Mirczu 2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego (ON) w gatunku standard, przeznaczonego do tankowania pojazdów, maszyn i urządzeń mechanicznych, będących w dyspozycji Zamawiającego do zbiornika magazynującego paliwo znajdującego się przy ul. Górna 27, 22-530 Mircze, woj. lubelskie. 2.2. Olej napędowy musi spełniać normę PN-EN 590 lub równoważną oraz odpowiadać przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680). 2.3. Parametry techniczne i chemiczne dostarczanego oleju napędowego nie mogą być gorsze niż określone w wyżej wspomnianych normach oraz w załączniku do Rozporządzenia. 2.4. Dostawa oleju napędowego dokonywana będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. Wykonawca dostarczać będzie paliwo swoim transportem i na własny koszt do Instalacji Zamawiającego, zlokalizowanej przy ul. Górna 27, 22-530 Mircze. 2.5. Olej napędowy będzie dostarczany przez Wykonawcę do zbiornika magazynującego olej napędowy auto-cysternami, które muszą posiadać aktualne dopuszczenie do przewozu paliw ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu dostawy, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017r., poz. 1853 ze zm). Auto-cysterny powinny posiadać urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości zrzuconego paliwa do zbiornika magazynującego olej napędowy , który posiada Zamawiający. 2.6. Wykonawca ponosi ryzyko oraz wszelkie koszty transportu oleju napędowego do miejsca realizacji zamówienia, jak również koszty ubezpieczenia przedmiotu dostawy oraz koszty przemieszczania oleju napędowego ze środka transportu do zbiornika magazynującego Zamawiającego. 2.7. Zamawiający posiada jeden zbiornik o pojemności 5 000 l. Przewiduje się jednorazową wielkość dostawy max 5 000 l. Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo w okresie objętym zamówieniem (17 miesięcy) wynosi około 75 000 litrów oleju napędowego. 2.8. Średnie miesięczne zużycie określa się na około 4 412 litrów ON. Szczegółowe terminy i ilość Zamawianego oleju napędowego Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na minimum 2 dni (48 godzin) przed planowanym przez Zamawiającego terminem dostawy. 2.9. Dostawa i przyjęcie paliwa odbywać się będzie w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00 lub w wyjątkowych sytuacjach w innym obustronnie ustalonym terminie. 2.10. Zamawiający zastrzega, że podane powyżej ilości ujęte do zamówienia są ilościami orientacyjnymi i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmniejszeniu. Zmiana wielkości zamówienia nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń Wykonawcy (finansowych czy prawnych) z tego powodu. 2.11. Wykonawca zobowiązany jest do każdej dostawy dołączyć świadectwo (orzeczenie ) jakości dostarczonej partii paliwa sporządzone przez uprawnione laboratorium, które musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące paliwo oraz musi być zaopatrzone w datę wykonywania badań. Część: II Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej na potrzeby MIR-EKO Sp. z o.o. w Mirczu 2.12. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej w gatunkach: standard w ilości nie większej niż 3 500 litrów. 2.13. Jakość dostarczonej benzyny bezołowiowej musi odpowiadać wymaganiom zawartym w regulacjach prawnych obowiązujących w dniu zakupu, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 poz. 1680 z późn. zm). 2.14. Benzyna tankowana będzie do specjalnych zbiorników przewoźnych należących do zamawiającego. Zamawiający ponosi ryzyko oraz wszelkie koszty transportu. 2.15. Miejscem tankowania będzie stacja paliw, a tankowanie odbywać się będzie w godzinach pracy stacji. 2.16. Stacja paliw musi znajdować się w odległości nie większej niż 15 km od siedziby MIR-EKO Sp. z o.o. w Mirczu, ul. Górna 27, 22-530 Mircze. 2.17. Wykonawca zobowiązany jest do każdego zakupu dołączyć świadectwo (orzeczenie) jakości dostarczonej partii paliwa sporządzone przez uprawnione laboratorium, które musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące paliwo oraz musi być zaopatrzone w datę wykonywania badań.

II.5) Główny kod CPV: 09134100-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09132100-4
60100000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2021
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym koncesji na obrót paliwami ciekłymi stosownie do każdej części zamówienia tj. olej napędowy lub benzyna bezołowiowa.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania. Dokument ma potwierdzać́, że Wykonawca posiada aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym - aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi (olejem napędowym, benzyną bezołowiową).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 07.08.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby MIR-EKO Sp. z o.o. w Mirczu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego (ON) w gatunku standard, przeznaczonego do tankowania pojazdów, maszyn i urządzeń mechanicznych, będących w dyspozycji Zamawiającego do zbiornika magazynującego paliwo znajdującego się przy ul. Górna 27, 22-530 Mircze, woj. lubelskie. 2.2. Olej napędowy musi spełniać normę PN-EN 590 lub równoważną oraz odpowiadać przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680). 2.3. Parametry techniczne i chemiczne dostarczanego oleju napędowego nie mogą być gorsze niż określone w wyżej wspomnianych normach oraz w załączniku do Rozporządzenia. 2.4. Dostawa oleju napędowego dokonywana będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. Wykonawca dostarczać będzie paliwo swoim transportem i na własny koszt do Instalacji Zamawiającego, zlokalizowanej przy ul. Górna 27, 22-530 Mircze. 2.5. Olej napędowy będzie dostarczany przez Wykonawcę do zbiornika magazynującego olej napędowy auto-cysternami, które muszą posiadać aktualne dopuszczenie do przewozu paliw ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu dostawy, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017r., poz. 1853 ze zm). Auto-cysterny powinny posiadać urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości zrzuconego paliwa do zbiornika magazynującego olej napędowy , który posiada Zamawiający. 2.6. Wykonawca ponosi ryzyko oraz wszelkie koszty transportu oleju napędowego do miejsca realizacji zamówienia, jak również koszty ubezpieczenia przedmiotu dostawy oraz koszty przemieszczania oleju napędowego ze środka transportu do zbiornika magazynującego Zamawiającego. 2.7. Zamawiający posiada jeden zbiornik o pojemności 5 000 l. Przewiduje się jednorazową wielkość dostawy max 5 000 l. Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo w okresie objętym zamówieniem (17 miesięcy) wynosi około 75 000 litrów oleju napędowego. 2.8. Średnie miesięczne zużycie określa się na około 4 412 litrów ON. Szczegółowe terminy i ilość Zamawianego oleju napędowego Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na minimum 2 dni (48 godzin) przed planowanym przez Zamawiającego terminem dostawy. 2.9. Dostawa i przyjęcie paliwa odbywać się będzie w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00 lub w wyjątkowych sytuacjach w innym obustronnie ustalonym terminie. 2.10. Zamawiający zastrzega, że podane powyżej ilości ujęte do zamówienia są ilościami orientacyjnymi i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmniejszeniu. Zmiana wielkości zamówienia nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń Wykonawcy (finansowych czy prawnych) z tego powodu. 2.11. Wykonawca zobowiązany jest do każdej dostawy dołączyć świadectwo (orzeczenie ) jakości dostarczonej partii paliwa sporządzone przez uprawnione laboratorium, które musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące paliwo oraz musi być zaopatrzone w datę wykonywania badań.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09134100-8, 60100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej na potrzeby MIR-EKO Sp. z o.o. w Mirczu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej w gatunkach: standard w ilości nie większej niż 3 500 litrów. 2.13. Jakość dostarczonej benzyny bezołowiowej musi odpowiadać wymaganiom zawartym w regulacjach prawnych obowiązujących w dniu zakupu, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 poz. 1680 z późn. zm). 2.14. Benzyna tankowana będzie do specjalnych zbiorników przewoźnych należących do zamawiającego. Zamawiający ponosi ryzyko oraz wszelkie koszty transportu. 2.15. Miejscem tankowania będzie stacja paliw, a tankowanie odbywać się będzie w godzinach pracy stacji. 2.16. Stacja paliw musi znajdować się w odległości nie większej niż 15 km od siedziby MIR-EKO Sp. z o.o. w Mirczu, ul. Górna 27, 22-530 Mircze. 2.17. Wykonawca zobowiązany jest do każdego zakupu dołączyć świadectwo (orzeczenie) jakości dostarczonej partii paliwa sporządzone przez uprawnione laboratorium, które musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące paliwo oraz musi być zaopatrzone w datę wykonywania badań.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09132100-4, 60100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: