Ogłoszenie nr 587014-N-2020 z dnia 2020-09-18 r.

Burmistrz Miasta i Gminy: Dostawa węgla kamiennego w sortymentach ekomiał i ekogroszek w sezonie grzewczym 2020/2021.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy, krajowy numer identyfikacyjny 52767000000000, ul. ul. 1-go Maja  2 , 27-300  Lipsko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 780 048, e-mail lipsko@home.pl, faks 483 780 048.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.lipsko2.bip.gmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.lipsko2.bip.gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Miasto i Gmina Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa węgla kamiennego w sortymentach ekomiał i ekogroszek w sezonie grzewczym 2020/2021.
Numer referencyjny: RGS. 271.9.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego sortymentu ekomiał i ekogroszek do kotłowni szkół i budynków administrowanych przez Miasto i Gminę Lipsko w sezonie grzewczym 2020/2021. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części tj.: Część 1. Dostawa węgla kamiennego sortymentu ekomiał w przewidywanej ilości 330 ton Wymagane parametry jakościowe: a) wartość opałowa - min. 24 MJ/kg b) zawartość popiołu - max. 12 % c) zawartość siarki - max. 1,2 % d) spiekalność RI - max. 25 e) granulacja (uziarnienie) - 3-31,5 mm f) zawartość wilgoci całkowitej – max. 20% Część 2. Dostawa węgla kamiennego sortymentu ekogroszek luzem (nie workowanego) w przewidywanej ilości 80 ton Wymagane parametry jakościowe: a) wartość opałowa (kaloryczność) nie mniejsza niż 27 MJ/kg. b) zawartość siarki: do 0,8% c) zawartość popiołu do 10% d) spiekalność RI - max. 25 e) granulacja (uziarnienie) 5-25 mm f) zawartość wilgoci całkowitej do 8 % Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1. Dostawca będzie realizował dostawy oraz rozładunek na własny koszt i ryzyko, odpowiednim, przystosowanym do przewozu i rozładunku opału środkiem transportu samochodowego. 2. Miejscem odbioru dostaw węgla kamiennego ekomiału są kotłownie szkolne zlokalizowane w Lipsku przy ul. Zwoleńskiej 16, Długowoli 103, Woli Soleckiej Pierwszej 173, Krępie Kościelnej 48 oraz kotłownie w budynkach administrowanych przez gminę Lipsko w Lipie Miklas 109 oraz Lipsku przy ul. Soleckiej 100. 3. Miejscem odbioru dostaw węgla kamiennego ekogroszku jest kotłownia szkolna zlokalizowana w Woli Soleckiej 173 oraz kotłownia budynku w Lipie Miklas 109 4. Dostawca ma gwarantować jakość dostarczanego węgla kamiennego zgodną z parametrami wymaganymi w SIWZ. Do każdej dostawy obligatoryjnie będzie załączany aktualny certyfikat lub atest jakości opału, wystawiony przez kopalnię, z której jest dostarczany lub dokument może pochodzić od dystrybutora, składnicy opału lub od innego podmiotu prawnego, osoby fizycznej zajmującej się sprzedażą i dostawą przedmiotowego zakresu zamówienia z wyszczególnieniem wartości roboczej dotyczącej wartości opałowej, zawartości popiołu, zawartości siarki, spiekalności, granulacji (uziarnienia) oraz wilgoci całkowitej. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia badania laboratoryjnego określonej partii dostawy opału, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań jakościowych. 6. Badanie, o którym mowa wyżej Zamawiający zleci akredytowanemu laboratorium, a wyniki badań będą określały wartość opałową, zawartość siarki, zawartość popiołu i spiekalność w stanie roboczym, granulację oraz wilgoć całkowitą. 7. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego zgłoszonych Dostawcy, transportem samochodowym o ładowności do 12 ton, w ciągu maksymalnie 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. 8. Podane potrzeby stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania na opał w okresie trwania umowy tj. sezonu grzewczego 2020/2021. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które dostosowywane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia w ciepło odbiorców. 10. Nie zrealizowanie zamówienia w całości nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy. 11. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawy opału w godzinach: 8:00 — 15:00. 12. Wykonawca nie może powierzyć powyższych zadań osobom lub podmiotom trzecim bez uprzednio uzyskanej zgody Zamawiającego. 13. Wykonawca zapewnia ważenie każdej dostawy wyłącznie na terenie miasta Lipska w obecności ustalonego przez Zamawiającego pracownika

II.5) Główny kod CPV: 09111210-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09242000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności waz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Za spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający uzna złożenie wraz z ofertą oświadczenia (wg formularza nr 2 SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego - aktualne świadectwo jakości, certyfikat lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym przez Zamawiającego parametrom jakości węgla kamiennego (ekomiału) i węgla kamiennego (ekogroszku) tj.: wartości opałowej, zawartość popiołu, zawartości siarki, spiekalności, granulacji (uziarnienia) oraz wilgoci całkowitej wraz z oświadczeniem wykonawcy, że wystawiony dokument potwierdza parametry ekomiału oraz ekogroszku, które dostarczać będzie Wykonawca
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony formularz oferty, 2. Dowód wniesienia wadium, 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę - jeżeli dotyczy, 4. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium dla części 1 - 3000,00 zł Wadium dla części 2 - 1000,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji dostaw40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy o zamówienie publiczne dopuszczalne są w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w niżej wymienionych przypadkach: 1) realizacji dodatkowych dostaw nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile są niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki określone w art.144. ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, 2) zmiany lub wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na wysokość wynagrodzenia np. zmiana stawki podatku VAT, podatek akcyzowy, 3) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-28, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa węgla kamiennego sortymentu ekomiał w przewidywanej ilości 330 ton
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego sortymentu ekomiał do kotłowni szkół i budynków administrowanych przez Miasto i Gminę Lipsko w sezonie grzewczym 2020/2021. Wymagane parametry jakościowe: a) wartość opałowa - min. 24 MJ/kg b) zawartość popiołu - max. 12 % c) zawartość siarki - max. 1,2 % d) spiekalność RI - max. 25 e) granulacja (uziarnienie) - 3-31,5 mm f) zawartość wilgoci całkowitej – max. 20% Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1. Dostawca będzie realizował dostawy oraz rozładunek na własny koszt i ryzyko, odpowiednim, przystosowanym do przewozu i rozładunku opału środkiem transportu samochodowego. 2. Miejscem odbioru dostaw węgla kamiennego ekomiału są kotłownie szkolne zlokalizowane w Lipsku przy ul. Zwoleńskiej 16, Długowoli 103, Woli Soleckiej Pierwszej 173, Krępie Kościelnej 48 oraz kotłownie w budynkach administrowanych przez gminę Lipsko w Lipie Miklas 109 oraz Lipsku przy ul. Soleckiej 100. 3. Dostawca ma gwarantować jakość dostarczanego węgla kamiennego zgodną z parametrami wymaganymi w SIWZ. Do każdej dostawy obligatoryjnie będzie załączany aktualny certyfikat lub atest jakości opału, wystawiony przez kopalnię, z której jest dostarczany lub dokument może pochodzić od dystrybutora, składnicy opału lub od innego podmiotu prawnego, osoby fizycznej zajmującej się sprzedażą i dostawą przedmiotowego zakresu zamówienia z wyszczególnieniem wartości roboczej dotyczącej wartości opałowej, zawartości popiołu, zawartości siarki, spiekalności, granulacji (uziarnienia) oraz wilgoci całkowitej. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia badania laboratoryjnego określonej partii dostawy opału, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań jakościowych. 5. Badanie, o którym mowa wyżej Zamawiający zleci akredytowanemu laboratorium, a wyniki badań będą określały wartość opałową, zawartość siarki, zawartość popiołu i spiekalność w stanie roboczym, granulację oraz wilgoć całkowitą. 6. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego zgłoszonych Dostawcy, transportem samochodowym o ładowności do 12 ton, w ciągu maksymalnie 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. 7. Podane potrzeby stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania na opał w okresie trwania umowy tj. sezonu grzewczego 2020/2021. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które dostosowywane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia w ciepło odbiorców. 9. Nie zrealizowanie zamówienia w całości nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy. 10. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawy opału w godzinach: 8:00 — 15:00. 11. Wykonawca nie może powierzyć powyższych zadań osobom lub podmiotom trzecim bez uprzednio uzyskanej zgody Zamawiającego. 12. Wykonawca zapewnia ważenie każdej dostawy wyłącznie na terenie miasta Lipska w obecności ustalonego przez Zamawiającego pracownika.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111210-5, 09242000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji dostaw40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa węgla kamiennego sortymentu ekogroszek luzem (nie workowanego) w przewidywanej ilości 80 ton
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego sortymentu ekogroszek do kotłowni szkół i budynków administrowanych przez Miasto i Gminę Lipsko w sezonie grzewczym 2020/2021.Wymagane parametry jakościowe: a) wartość opałowa (kaloryczność) nie mniejsza niż 27 MJ/kg. b) zawartość siarki: do 0,8% c) zawartość popiołu do 10% d) spiekalność RI - max. 25 e) granulacja (uziarnienie) 5-25 mm f) zawartość wilgoci całkowitej do 8 % Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1. Dostawca będzie realizował dostawy oraz rozładunek na własny koszt i ryzyko, odpowiednim, przystosowanym do przewozu i rozładunku opału środkiem transportu samochodowego. 2. Miejscem odbioru dostaw węgla kamiennego ekogroszku jest kotłownia szkolna zlokalizowana w Woli Soleckiej 173 oraz kotłownia budynku w Lipie Miklas 109 3. Dostawca ma gwarantować jakość dostarczanego węgla kamiennego zgodną z parametrami wymaganymi w SIWZ. Do każdej dostawy obligatoryjnie będzie załączany aktualny certyfikat lub atest jakości opału, wystawiony przez kopalnię, z której jest dostarczany lub dokument może pochodzić od dystrybutora, składnicy opału lub od innego podmiotu prawnego, osoby fizycznej zajmującej się sprzedażą i dostawą przedmiotowego zakresu zamówienia z wyszczególnieniem wartości roboczej dotyczącej wartości opałowej, zawartości popiołu, zawartości siarki, spiekalności, granulacji (uziarnienia) oraz wilgoci całkowitej. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia badania laboratoryjnego określonej partii dostawy opału, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań jakościowych. 5. Badanie, o którym mowa wyżej Zamawiający zleci akredytowanemu laboratorium, a wyniki badań będą określały wartość opałową, zawartość siarki, zawartość popiołu i spiekalność w stanie roboczym, granulację oraz wilgoć całkowitą. 6. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego zgłoszonych Dostawcy, transportem samochodowym o ładowności do 12 ton, w ciągu maksymalnie 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. 7. Podane potrzeby stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania na opał w okresie trwania umowy tj. sezonu grzewczego 2020/2021. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które dostosowywane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia w ciepło odbiorców. 9. Nie zrealizowanie zamówienia w całości nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy. 10. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawy opału w godzinach: 8:00 — 15:00. 11. Wykonawca nie może powierzyć powyższych zadań osobom lub podmiotom trzecim bez uprzednio uzyskanej zgody Zamawiającego. 12. Wykonawca zapewnia ważenie każdej dostawy wyłącznie na terenie miasta Lipska w obecności ustalonego przez Zamawiającego pracownika.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111210-5, 09242000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji dostaw40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: