Ogłoszenie nr 565423-N-2020 z dnia 2020-07-28 r.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji: Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, krajowy numer identyfikacyjny 24023691700000, ul. ul. Ks. A. Janusza  6 , 43-410  Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 693 654, e-mail gzwik@zebrzydowice.pl, faks 324 693 654.
Adres strony internetowej (URL): www.gzwik.zebrzydowice.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w formie papierowej.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki
Numer referencyjny: GZWiK.271.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach, w szczególności: 1.Opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni w 2 wariantach w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy 2. Opracowanie dokumentacji projektowej, a w tym: 2.1. Pozyskanie i opracowanie wszelkich materiałów niezbędnych dla wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej: a. wykonanie mapy do celów projektowych, b. ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (sporządzenia w zależności od potrzeb: dokumentacji geotechnicznej, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i dokumentacji hydrogeologicznej), c. uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, warunków i decyzji, d. wykonanie wizji lokalnych i oględzin w terenie, e. wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów do wycinki wraz z wyceną drewna z wycinki i uzyskanie decyzji zezwalającej na ich wycinkę w przypadku drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi robotami budowlanymi. 2.2.Wykonanie projektu budowlanego dla poszczególnych branż: architektoniczno-budowlana; technologiczna; elektryczna; AKPiA: sterowanie, telemetria, wizualizacja; instalacje; drogi oraz instrukcja bezpieczeństwa (środowiskowego i informatycznego). 2.3. Wykonanie projektów wykonawczych dla w/w branż. 2.4. Wymagana ilość projektu budowlanego: 5 egzemplarzy w wersji papierowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, raportami, decyzjami, porozumieniami i zezwoleniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - informacja BIOZ (bez nazw własnych). 2.5. Wymagana ilość projektów wykonawczych: 5 egzemplarzy w wersji papierowej. 2.6. Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej prawomocnego pozwolenia na budowę. 2.7. Opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu. a. opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla poszczególnych branż - wymagane 6 egzemplarzy w wersji papierowej (bez nazw własnych), b. opracowanie przedmiarów robót - wymagane 2 egzemplarze w wersji papierowej (bez nazw własnych), c. opracowanie kosztorysu inwestorskiego z aktualnymi cenami i wykonany wg obowiązujących przepisów - wymagane 2 egzemplarze w wersji papierowej (bez nazw własnych) 2.8. Przekazanie Zamawiającemu oryginałów wszelkich uzyskanych decyzji administracyjnych, uzgodnień, warunków technicznych, opinii itp. Przed złożeniem dokumentacji do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym należy uzyskać pisemną pozytywną opinię Zamawiającego poprzedzoną konsultacjami na etapie realizacji projektu, aby sprawdzić czy dokumentacja odpowiada wymogom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia. Całość dokumentacji należy dostarczyć w wersji papierowej w ilościach wymaganych powyżej oraz w postaci cyfrowej (na nośniku CD - wersja CD musi być tożsama z wersją papierową) Dodatkowo należy umieścić na nośniku CD rysunki w wersji edytowalnej w formacie dwg oraz kosztorysy w formacie ath. 3. Udział w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych Wykonawca w ramach udziału przygotuje wyjaśnienia, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. zadawane pytania przez wykonawców przygotowujących się do składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane w oparciu o przedmiotową dokumentację). Odpowiedzi na zapytania muszą być udzielane w terminie 2 dni roboczych od otrzymania pytań. 4. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową (wartość nadzoru należy wliczyć w kwotę oferty projektowej). Wykonawca będzie sprawować nadzór autorski stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa Budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania. Zobowiązanie projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji zadania powstaje z chwilą zawarcia przez Zamawiającego umowy z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych i przekazania mu terenu budowy. Nadzór autorski Projektant będzie pełnił do zakończenia budowy i przekazania inwestycji do użytkowania, tj. podpisania protokołu odbioru. 5. Zakres dokumentacji projektowej: 5.1. Rozbudowa ma polegać na zastosowaniu tego samego rozwiązania co w obecnie pracującej oczyszczalni (podziemne zbiorniki, technologia typu KOVONA) dla zaktualizowanego obciążenia oczyszczalni (stan obecny + planowane do połączenia obiekty + rezerwa wynikająca z możliwości dalszej zabudowy mieszkaniowej) na terenie Zebrzydowic i Marklowic Górnych. 5.2. Należy zaprojektować instalację fotowoltaiczną dla pokrycia potrzeb oczyszczalni. 5.3. Projekt rozbudowy i modernizacji musi uwzględniać możliwość prowadzenia robót budowlanych z zachowaniem ciągłości pracy istniejących urządzeń oraz całej oczyszczalni. 5.4. W istniejących obiektach należy: a. wymienić dmuchawy (system z falownikiem współpracujący z sondami tlenu), b. zmodernizować system napowietrzania c. wymienić zasuwy na zasuwy z automatycznym sterowaniem z zachowaniem sterowania ręcznego (tam gdzie to możliwe), d. przeprowadzić remont przepompowni wraz z wymianą osprzętu i pomp, e. w zbiornikach wtórnych zlikwidować pompy mamutowe i zastosować pompy do osadu, zmodernizować system zgarniania osadu, f. wymienić mieszadła, g. wymienić korytka h. zastosować nowy sitopiaskownik (rodzaj i parametry do pisemnej akceptacji Zamawiającego) i. zaprojektować dozowanie ścieków (dowożonych do stacji zlewczej) na oczyszczalnię w sposób kontrolowany, j. wymienić urządzenia kontrolno-pomiarowych (pomiar zawartości tlenu, wymiana sond i aparatury do pomiaru koncentracji osadu, uruchomienie poboru próbek ścieków oczyszczonych, pomiar pH, itp.) 5.5. Dla całej oczyszczalni należy zaprojektować: a. dodatkowy ciąg technologiczny (konieczność fundamentowania pod ciągiem technologicznym oceni Wykonawca) b. zaplecze socjalne - dla 3 osób obsługujących oczyszczalnię (brak programu funkcjonalnego dla budynku, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie typu kontener oraz murowanie tradycyjne), c. nową rozdzielnię, pomieszczenia dmuchaw, pomieszczenie warsztatowe (Zamawiający dopuszcza adaptację istniejących pomieszczeń lub zaprojektowanie nowych), d. oświetlenie zewnętrzne i monitoring, e. komunikację wewnętrzną (należy uwzględnić projekt drogowy; rodzaj nawierzchni zostanie wskazany na etapie koncepcji), f. zadaszone miejsce na magazynowanie osadu po odwodnieniu (wiata, betonowe podłoże, odciek do oczyszczalni) - wymiary obiektu muszą pozwolić na rozładowanie i załadowanie samochodu wywrotki o masie 3,5 t, g. zasilanie WLZ, h. agregat (zasilanie awaryjne na potrzeby całej oczyszczalni) i. system sterowania pracą oczyszczalni i przesyłania danych do dyspozytora w Zebrzydowicach, ul. Rzeczna. 5.6. Modernizowana oczyszczalnia wyposażona jest w przestarzały system automatyki i wizualizacji. W związku z tym konieczna jest wymiana szaf sterowniczych zbudowanych w oparciu o nowoczesne sterowniki PLC z komunikacją cyfrową po istniejącej sieci (do zapoznania się i wglądu na miejscu). Wizualizację należy zrealizować na stacji graficznej składającej się z komputera z dwoma monitorami 28”. Komputery muszą spełniać następujące, minimalne wymogi: a. komputer stacjonarny wyposażony w aktualny system operacyjny b. procesor 4-rdzeniowy, 4-wątkowy, częstotliwość rdzenia 3400 MHz, c. dysk SDD min. 1TB, d. pamięć RAM min. 16 GB DDR4, e. karta graficzna obsługująca min 2 monitory, f. mysz, klawiatura, g. napęd optyczny DVD +/-RW, h. karta Ethernet 1GBIT. 5.7. Zadania systemu sterowania System sterowania i nadzoru oczyszczalni ścieków musi zapewnić: a. rejestrację, archiwizację pomiarów ciągłych oraz sygnałów dwustanowych, b. drukowanie zestawień godzinowych, zmianowych, dobowych, miesięcznych, wszystkich sygnałów pomiarowych istotnych dla kontroli przebiegu procesu oczyszczania, c. rejestrację czasu pracy urządzeń elektrycznych, d. prezentację stanu wszystkich urządzeń technologicznych oraz wyników pomiarów na monitorze, e. automatyczne sterowanie pracą urządzeń wykonawczych wg ustalonych algorytmów sterowania, f. zdalne sterowanie urządzeniami wykonawczymi z klawiatury komputera oraz odczyty pomiarów, g. ręczne sterowanie z poziomu zabudowanego urządzenia, h. wysoką niezawodność, i. dokładność i powtarzalność wskazań i obliczeń wielkości przetworzonych, j. możliwość zmiany algorytmów sterowania, k. możliwość przyłączania dodatkowych urządzeń, l. poprawną pracę wszystkich urządzeń technologicznych. 5.8. Komunikacja Komunikację pomiędzy obiektami technicznymi a pomieszczeniem obsługi należy wykonać jako ethernetową po protokole sieci LAN. Wewnątrz obiektów komunikację wykonać kablem ekranowym dla sieci Ethernet LAN. Sterowniki są wyposażone w zintegrowane porty komunikacyjne dla istniejącej sieci dla podłączenia urządzeń pomiarowych. W obrębie jednej listwy sterowniczej dopuszcza się zastosowanie sygnału analogowego 0-20 mA lub 4-20 mA w razie niemożliwości zastosowania rozwiązania sieciowego. 5.9. System wizualizacji Modernizowana oczyszczalnia wyposażona jest w przestarzały system automatyki i wizualizacji. W związku z tym konieczna jest wymiana szaf sterowniczych zbudowanych w oparciu o nowoczesne sterowniki PLC z komunikacją cyfrową po sieci Ethernet LAN oraz istniejącej sieci dla podłączenia urządzeń pomiarowych. Do wizualizacji centralnej konieczne jest zabudowanie systemu wizualizacji, w skład którego wchodzić będą 2 stacje operatorskie. W celu zapewnienia niezawodności systemu stacje będą redundantne co zapewni odtworzenie brakujących danych w przypadku uszkodzenia jednej z nich. Zadaniem stacji operatorskich będzie wizualizacja i sterowanie pracą urządzeń oczyszczalni ścieków. Dane pomiarowe będą wizualizowane i rejestrowane. Stacja operatorska musi zapewnić rejestrację danych w okresie nie krótszym niż 24 miesiące. Stan urządzeń będzie rejestrowany w postaci zdarzeń systemowych. Zdarzenia powinny być oznaczone stemplem czasu ze sterownika centralnego, tak aby zapewnić właściwą hierarchię rejestracji danych (rzeczywisty czas wystąpienia zdarzenia). Umożliwiać to będzie analizę stanów awaryjnych w przypadku uszkodzenia systemu. Wszystkie projektowane urządzenia muszą komunikować się po jednym protokole komunikacyjnym Ethernet LAN lub istniejącej sieci, w przypadku urządzeń pomiarowych celem zapewnienia jednolitego standardu komunikacji na poziomie urządzeń. W związku z tym wszystkie urządzenia powinny mieć zintegrowany port komunikacyjny jak dla istniejącej sieci oraz Ethernet LAN. Dostarczone otwarte oprogramowanie wizualizacyjne powinno zapewnić: a. zdalne sterowanie i zmianę parametrów pracy urządzeń wykonawczych poprzez indywidualne okna diagnostyczne, b. obszar pomiarów technologicznych, podgląd i kontrola parametrów procesu technologicznego, c. pomiary wielkości fizycznych, np. poziom, przepływ, czas pracy i postoju, d. pomiary wielkości nie fizycznych, np. praca, awaria, odstawienie, otwarcie, zamknięcie, e. pomiary wielkości chemicznych, np. zawartość tlenu. System posiada następujące obszary nadzoru i rejestracji: a. kontrola i sygnalizacja przekroczeń ustawionych progów alarmowych, b. archiwizacja zdarzeń i przebiegów procesu technologicznego, c. przygotowanie zestawień i raportów dla Użytkownika. Ponadto system zapewnia zdalny dostęp do pełnej funkcjonalności aplikacji wizualizacji poprzez dowolną przeglądarkę internetową. 6. Dodatkowe warunki: 6.1. Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków należy zlokalizować na działce nr 852/6 (załącznik mapowy). 6.2. Instalacja fotowoltaiki jest przewidziana na działce sąsiedniej od strony zachodniej i należy ją przygotować jako odrębne opracowanie. Szczegóły lokalizacji fotowoltaiki będą ustalane na etapie projektowania. Zamawiający jest w trakcie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością oraz zmiany MPZP.

II.5) Główny kod CPV: 71322000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: a.Zrealizowane projekty dotyczące budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków każda o przepustowości min. 1000 m3/d o pełny ciąg technologiczny t.j. oczyszczanie mechaniczne, reaktor biologiczny, osadnik wtórny, stabilizację osadu zakończone uzyskaniem decyzji na użytkowanie - 2 szt. 2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a.Projektant - 1 osoba o następujących kwalifikacjach: uprawnienia budowlanego do projektowania w specjalności architektonicznej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; b.Projektant - 1 osoba o następujących kwalifikacjach: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; c.Projektant - 1 osoba o następujących kwalifikacjach: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; d.Projektant - 1 osoba o następujących kwalifikacjach: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszenie we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) lub spełniający warunki, o których mowa w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) tj. osoba, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniająca wymogi, których mowa w art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 2. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone. 3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy przesłać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Dokumentu (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. Dokument ten należy dołączyć do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : 4 500,00 zł, (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) zabezpieczającego ofertę na 30 dni, w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2019, poz. 310 z późn. zm.) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 40 8470 0001 2003 0027 8496 0004 z dopiskiem: wadium „Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki” Uwaga nr 6: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2.1. W przypadku złożenia oferty papierowo wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. W ofercie zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 2.2. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem Platformy i wyboru formy niepieniężnej wadium, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (na. E-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym Wykonawcy. Dokument wadialny należy złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy. 2.3. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.7 lit. a niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium polegać będzie na przekazaniu na adres e-mail Wykonawcy wskazanym w formularzu ofertowym oświadczenia Zamawiającego o zwrocie / zwolnieniu wadium. 2.4. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.6. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.3. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2.7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenie o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania oferty na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Ilość realizacji30,00
Termin płatności faktury10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1.1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: a. Działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki VAT cena netto nie ulegnie zmianie. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości, b. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1564), c. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 1.2. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku: a. konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień, decyzji itp. nie ujęte w przedmiocie zamówienia, wynikające z realizacji zadania. b. wystąpienia tzw. siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie 1.3. Zmiany osobowe - zmiana projektanta lub osoby/osób koordynujących wykonanie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego czy Wykonawcy - mogą nastąpić przez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 1.4. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu ofertowym - jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postepowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub w art. 24 ust. 5 ustawy wskazane w SIWZ. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. 1.5. Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. danych teleadresowych Wykonawcy/Zamawiającego itp.) - zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 2. Zmiana postanowień umowy z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu, 3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-11, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: 1. Wójt Gminy Zebrzydowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. ks. A . Janusza 6, tel. +48 32 4755100, adres e-mail: ug@zebrzydowice.pl; 2. Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji , z siedzibą w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 tel. +48 32 4693654, adres e-mail: gzwik@zebrzydowice.pl  Inspektor ochrony danych w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, adres e-mail: iod@zebrzydowice.pl; Inspektor ochrony danych w GZWiK, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetarg GZWiK-271.4.2020 „Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki” - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres obowiązujący zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r ;  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  Firmą przetwarzającą dane jest platformazakupowa.pl, którego operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o.  Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH